Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Политика за поверителност
Политика за поверителност

Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Институтът за правна култура Ordo Iuris със седалище във Варшава, на ул. Zielna 39, 00-108 Варшава (наричан по-долу Институт или Администратор), изпълнявайки задълженията, произтичащи от приложимите законови разпоредби относно защитата на личните данни, включително Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) от 2016 г. /679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46 / ЕО (наричана по-долу GDPR), би искал да Ви предостави с информация относно обработката и защитата на Вашите лични данни.

Информацията, съдържаща се в тазиПолитика за поверителност, ще ви помогне да разберете какви лични данни се събират и обработват от Института, за каква цел се използват и какви са правата ви във връзка със защитата на личните данни.

 

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИНСТИТУТА

 

Институтът събира и обработва лични данни във връзка с:

 1. поддържане на постоянен контакт с Института във връзка с изпълнението на уставните му цели, в частност чрез информиране за организирани социални кампании (кампании, дебати, семинари, научни и пресконференции), както и възможността за подпомагане на дейността на Института <четете повече>
 2. със социални кампании (събиране на подписи под акции, петиции, протести и др.) <прочетете повече>
 3. осъществяване на контакт чрез контактните форми, достъпни на уебсайт <прочети повече>
 4. чрез организиране на публични прояви, дебати, семинари, научни или пресконференции <прочети повече>
 5. предоставяне на публикации, анализи, брошури, позиции на института <прочети повече>
 6. предоставяне на правна помощ на лица и организации (бенефициенти на процесуалната намеса програма) <прочетете повече>
 7. подпомага дейността на института чрез darc zyńców <прочети повече>
 8. набиране в интернет системата за свободни работни места, стажове или стажове в института <прочети повече>
 9. използване на уебсайтовете на института от потребители (с помощта на бисквитки) <прочети повече>

 

 1. КАТЕГОРИИ ДАНИ, ОБРАБОТВАНИ ОТ ИНСТИТУТА

 

Институтът събира и обработва лични данни до степента, необходима за постигане на целта, за която са събрани.

В зависимост от целта и правното основание за обработка на лични данни, Институтът може да събира и обработва, inter alia, следните данни:

 1. идентификационни данни, включително: име, фамилия, PESEL номер, дата на раждане;
 2. данни за контакт, включително: домашен адрес или адрес за кореспонденция, телефонен номер, e-mail адрес;
 3. данни, събирани и обработвани във връзка с уставните цели на Института, включително: данни, необходими за организиране на публични прояви, социални кампании, предоставяне на правна помощ на бенефициенти по програмата за процесуална интервенция, данни за донори във връзка с оказваната подкрепа на Института.

 

 1. ЦЕЛИ, ПРАВНО ОСНОВАНИЕ И ПЕРИОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИНСТИТУТА

 

1. Ако получите от Института покани или информация за изпълнението на уставните цели на Института, включително социални кампании.

 

Това важи за хора, които са се абонирали за пощенския списък, хора, комуникиращи с Института чрез социални мрежи (facebook, twitter, youtube), както и лица, чиито данни са получени от Института от публично достъпни източници.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на обработка на лични данни за

информиране за изпълнението на уставните цели на Института, включително информация за организирани социални кампании (кампании, акции, протести, петиции, дебати, семинари, научни или преса конференции), както и възможности за подкрепа на дейността на института,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, изпълнението на легитимния интерес на администратора, който поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни,

установяване, водене на искове и защита срещу искове, включително документиране на възраженията срещу обработването на лични данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, легитимният интерес от обработването на данни от Администратора

 

, давностния срок за евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

2. Ако подкрепяте социални кампании (протести, петиции, кампании), организирани от Института.

 

Това важи за физически лица, които са попълнили хартиени формуляри и са ги изпратили на адреса на Института, или лица, които са попълнили формуляри на интернет страниците на Института с цел подпомагане на акции, петиции, протести или кампании, организирани от Института.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на обработка на лични данни за

 

информиране на лицата, оказали подкрепа на дадена социална кампания за нейния по-нататъшен ход

Чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, реализация на легитимните интереси на администратора под формата на комуникация с лица, предоставящи подкрепа за дадена социална кампания,

периодът, необходим за информиране за хода на социалната кампания, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни,

информиращи за изпълнението на уставните цели на Института, включително информиране за организирани социални действия (кампании, акции, протести, събития, срещи, състезания, дебати, семинари, научни и пресконференции), както и възможностите за подпомагане дейността на института.

изкуство. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, изпълнението на законния интерес на администратора, който е да поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от възражение срещу обработването на лични данни,

установяване, водене на искове и защита срещу искове, включително документиране на възраженията срещу обработването на лични данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, легитимният интерес от обработването на данни от Администратора,

 

срокът на давност на евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

3. Ако използвате формулярите за контакт, налични на уебсайтовете, управлявани от Института.

 

Това се отнася за физически лица, които са задали въпроси или са подали заявления чрез формата за контакт на уебсайтове, администрирани или съвместно администрирани от Института.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на контакт за обработка на лични данни

във връзка с въпрос или заявление, подадено чрез формата за контакт на уебсайта

, чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, изпълнението на законните интереси на администратора под формата на комуникация с потребителите на уебсайта,

периодът, необходим за отговор на въпроси или искания, но не по-дълъг от възражение срещу обработването на лични данни,

информиране за прилагането на законовите цели на Института, включително информация за организирани социални кампании, както и възможността за подпомагане на дейността на Института,

 

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, легитимният интерес на администратора, който е да поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни за тази цел , и след това време може да се обработва по време на давностния срок за възможни искове (член 17, параграф 3, буква д) от GDPR)

за установяване, предявяване на искове и защита срещу искове, включително документиране на възражения срещу обработването на лични данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, легитимният интерес от обработването на данни от Администратора,

срокът на давност на евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

4. Ако участвате в публични събития, организирани от Института.

 

Отнася се за физически лица, които са изявили желание да участват в дадено събитие, среща, дебат, семинар, научна или пресконференция, организирана от института, напр. изнасяне на доклад или участие като участник в конференция чрез попълване на формуляра на уебсайта за информиране за дадена конференция или попълване на формуляра на рецепция непосредствено преди събитието.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на обработка на лични данни за

 

информиране за организирано събитие, среща, дебат, семинар, научна или пресконференция

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, изпълнението на легитимните интереси на администратора под формата на комуникация с лица, които са изразили желание да участват в дадено публично събитие,

периодът, необходим за информиране за събитието, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработка на лични данни,

информиращи за изпълнението на уставните цели на Института, включително информиране за организирани социални кампании, както и възможностите за подпомагане на дейността на Института

- чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, легитимният интерес на администратора, който е да поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни за тази цел , и след това време може да се обработва по време на давностния срок за възможни искове (член 17, параграф 3, буква д) от GDPR)

за установяване, предявяване на искове и защита срещу искове, включително документиране на възражения срещу обработването на лични данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, легитимният интерес от обработването на данни от Администратора,

срокът на давност на евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

5. Ако получавате безплатни публикации, издадени от Института.

 

То се отнася за физически лица, на които Институтът предоставя безплатни научни публикации, книги, доклади, бюлетини, брошури, анализи, позиции, издадени от Института.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за обработка на лични данни

Период
на обработка на лични данни

Изпълнение на поръчката за публикуване, включително доставка до наредителя, контакт във връзка с изпълнението на поръчката

- чл. 6 сек. 1 лит. b GDPR

, периодът, необходим за постигане на целта за обработка на лични данни,

информиране за изпълнението на уставните цели на Института, включително информация за организирани социални кампании, както и за възможностите за подпомагане на дейността на Института

 

- чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, легитимният интерес на администратора, който е да поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни за тази цел , и след това време може да се обработва по време на давностния срок за евентуални искове (чл. 17 (3) (д) от GDPR) по

предявяване на искове и защита срещу евентуални искове, което е легитимен интерес на Администратора да обработва данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, давностният срок за евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

6. Ако сте бенефициенти на програмата за процедурна интервенция, провеждана от Института.

 

То се отнася за физически лица, на които Институтът предоставя безплатна правна помощ по граждански, наказателни, семейни, престъпни, служебни или административни съдебни дела.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на обработка на лични данни,

предоставяне на правна помощ, включително представителство на бенефициента пред служби и съдилища

- чл. 6 сек. 1 лит. c GDPR


до приключване на делото

 

изпълнение на сключения с бенефициента договор за предоставяне на безплатна правна помощ

чл. 6 сек. 1 лит. b GDPR

, продължителността на договора с бенефициента

, предявяване на искове и защита срещу искове по договора, сключен с бенефициента, което е легитимен интерес на Администратора да обработва данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, давностният срок за евентуални искове, свързани с договора с бенефициента,

информиращ за изпълнението на уставните цели на Института, включително информация за организирани социални кампании, както и възможностите за подпомагане на дейността на Института

 

- чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
, легитимният интерес на администратора, който е да поддържа постоянен контакт с нашия Институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от докато възразите срещу обработването на лични данни за тази цел , а след това време може да се обработва по време на давностния срок за евентуални искове (член 17 (3) (д) от GDPR)

 

7. Ако подкрепяте дейността на Института с дарения

 

Отнася се за физически лица, които правят дарения директно по банковата сметка на Института посочени на уебсайта www.ordoiuris.pl или чрез използване на платежната система: tpay.pl или PayPal.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за обработка на лични данни

Период
на обработка на лични данни за

управление на плащания от дарители, включително издаване на удостоверения за данъчни цели

Чл. 6 сек. 1 лит. b GDPR

, периодът на дарението, включително издаване на сертификат, позволяващ приспадането на сумата на дарението в сетълмента на ДДС,

свързване с дарителите по традиционна или електронна поща, за да се отговори на техните запитвания или уведомления, както и за изпращане на благодарности за подкрепата на

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

 

, периодът, необходим за отговор на запитвания или уведомяване на дарителя или изпращане на благодарности за поддържане на

счетоводна и данъчна документация,

чл. 6 сек. 1 лит. c GDPR във връзка с чл. 74 сек. 2 от Закона за счетоводството и други специфични разпоредби,

срокът на водене на счетоводна и данъчна документация, произтичащи от разпоредбите на закона,

информиращи за изпълнението на уставните цели на Института, включително информация за организирани социални кампании и възможността за по-нататъшно подпомагане на институт

 

, чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR,
което е легитимен интерес на администратора, който поддържа постоянен контакт с нашия институт във връзка с неговите законови цели,

периодът, необходим за постигане на целта, но не по-дълъг от възражение срещу обработването на лични данни за тази цел , а след този момент Вашите лични данни могат да бъдат обработвани по време на давностния срок на евентуални искове (член 17, параграф 3, буква д) от GDPR) за

предявяване на искове и защита срещу искове по сключения договор, което е легитимен интерес на Администратор за обработка на данни,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

 

, давностният срок за евентуални искове, произтичащи от законови разпоредби

 

8. Ако се интересувате от работа, стаж или чиракуване в института.

 

Отнася се за кандидати за работа, стажове или стажове в Института.

 

Цел
на обработката на лични данни

Правно основание
за

Период
на обработка на лични данни

оценка на квалификацията, способностите и уменията на кандидат за работа, стаж или чиракуване на конкретна длъжност,
която е необходима за избор на подходящо лице за работа или сътрудничество с института

 

- чл. 221 § 1 от КТ
относно обработването на лични данни на кандидата, необходими за сключване на трудов договор,

чл. 6 сек. 1 лит. GDPR
, съгласие за обработка на данните, предоставени в автобиографията или други документи за кандидатстване, ако кандидатът предостави данни, различни от: име и фамилия, имена на родителите, дата на раждане, местоживеене (адрес за кореспонденция), образование, предишна работа (напр. изображение в автобиографията), интереси или кандидатът отчита желание да участва в бъдещи назначавания)

 

чл. 6 сек. 1 лит. b GDPR
във връзка с гражданскоправни договори

 

, чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR
в обхвата на данните, събрани по време на интервюто и резултатите от тестовете за квалификация

 

до вземане на решение за сключване на договора,

предявяване на искове и защита срещу искове, свързани с наемане на персонал, което е легитимен интерес на Администратора на обработка на данни ,

чл. 6 сек. 1 лит. f GDPR

, чл. 17 сек. 3 лит. e GDPR

, давностният срок за евентуални искове, произтичащи от разпоредбите на закона за дискриминация при наемане на работа

 

9. Ако използвате уебсайта на института.

 

За ваше удобство, управляваните от Института уебсайтове използват бисквитки, за да адаптират уебсайта към нуждите на потребителите (като запомняне на предпочитания език или размер на шрифта), както и за статистически цели. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате с поставянето на бисквитки на вашия компютър или друго устройство за гореспоменатите цели. Ако потребителят не желае да получава бисквитки, той може да ги управлява и контролира чрез настройките на своя браузър. Въпреки това, моля, имайте предвид, че изтриването или блокирането на бисквитки може да повлияе на начина, по който използвате този уебсайт.

От време на време сайтът използва интернет услуги на трети страни за показване на определено съдържание, като изображения или видеоклипове. Институтът не е в състояние да попречи на тези уебсайтове или домейни да събират информация за това как нашите потребители използват съдържанието, публикувано там. За да научите за начина, по който използват получената информация за потребителите и опциите за отказ от подходящи бисквитки или изтриване на такива данни, прочетете условията за използване на тези уебсайтове в обхвата на политиката за поверителност и бисквитките.

 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ ОТ ИНСТИТУТА

 

Във връзка с обработването на личните Ви данни от Института имате:

 1. право на достъп до личните Ви данни съгласно чл. 15 GDPR;
 2. правото да коригирате личните си данни съгласно чл. 16 GDPR;
 3. правото да поиска изтриване на данни в случаите, посочени в чл. 17 сек. 1 GDPR (при изключенията, посочени в разпоредбата на член 17, параграф 3 от GDPR), по-специално ако упражнявате следните права:
   1. право на оттегляне на съгласие - в случай на обработване на лични данни от Института на въз основа на съгласие - физическите лица имат право да оттеглят вашето съгласие по всяко време, без да засягат законосъобразността на обработването, което е извършено въз основа на съгласие, изразено преди неговото оттегляне. Трябва обаче да се помни, че Институтът не обработва лични данни въз основа на съгласие, тъй като обикновено действа въз основа на други правни основания, съдържащи се в чл. 6 GDPR и посочени в точка IV от настоящата Политика. Изпълнение на някое от правните основания, посочени в чл. 6 GDPR е достатъчен, за да може Институтът да обработва вашите данни;
   2. право на възражение - в случай на обработване на личните Ви данни въз основа на преследван от Института законен интерес (напр. в случай на информиране за изпълнението на уставните цели на Института, изпращане на покани за публични събития, организирани от Институт, изпращайки благодарности за подкрепата на дарителите). В този случай Институтът няма да обработва допълнително лични данни или ограничава обработването, освен ако не докаже наличието на валидни, законово обосновани основания за обработка на данни, надделяващи интересите, правата и свободите на субекта на данните, или основанията за установяване, разследване и защита на претенциите на Института;
 4. правото да поиска ограничаване на обработката на данни в случаите, посочени в чл. 18 GDPR;
 5. правото на прехвърляне на данни в случаите, посочени в разпоредбите на чл. 20 GDPR.

 

Ако искате да упражните някое от тези права, Институтът ви позволява да се свържете с определения инспектор по защита на личните данни на e-mail: [email protected] или по пощата: Институт за правна култура „Ордо Юрис“, ул. Zielna 39, 00-108 Варшава, с анотация „Длъжностно лице по защита на данните“.

 

Ако смятате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите за защита на личните данни, имате право също да подадете жалба до председателя на Службата за защита на личните данни.

 

 1. ВЗЕМАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНИ РЕШЕНИЯ ОТНОСНО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вашите данни могат да бъдат обработвани от Института по автоматизиран начин, включително под формата на профилиране. Въпреки това решенията, свързани с физическо лице, свързани с тази обработка, няма да бъдат автоматизирани 

 

 1. СПОДЕЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ С ТРЕТИ СТРАНИ

 

Институтът прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на личните Ви данни, включително защита на личните данни срещу неоторизиран достъп, загуба или унищожаване. За да гарантира сигурността на Вашите лични данни, Институтът е приложил подходящи лични, организационни, технически (ИТ) и физически мерки за сигурност.

 

Ние прехвърляме лични данни на други субекти само ако ни е позволено от закона. В този случай договорът предвижда разпоредби и механизми за сигурност за защита на данните и за поддържане на нашите стандарти в областта на защитата на данните, поверителността и сигурността.

 

Вашите лични данни могат да бъдат достъпни от:

 1. служители и сътрудници на Института, упълномощени да обработват личните Ви данни по искане на Администратора;
 2. субекти, на които е поверено обработването на вашите лични данни от Института, включително субекти, предоставящи хостинг, ИТ, печат, доставка, плащане, правни, счетоводни и човешки услуги на Института.

 

Институтът може да прехвърля Ваши лични данни в страни извън Европейското икономическо пространство и международни организации, което е свързано с обхвата на дейността на Института и сътрудничеството с различни субекти. Институтът гарантира, че данните ще бъдат прехвърлени към държави, за които Европейската комисия е издала решение за спазването им на адекватно ниво на защита на личните данни или в съответствие с всички законови изисквания, включително въз основа на подходящо споразумение, съдържащо защита на данните. клаузи, приети от Европейската комисия, осигуряващи подходящ метод за защита на предоставените лични данни.

 

 1. ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Като се има предвид принципът на прозрачност, Институтът редовно ще преглежда и актуализира горепосочената Политика за поверителност, като публикува нова версия на своя уебсайт.

 

 

 

GDPR

 

Моля, имайте предвид, че вашите лични данни се обработват от фондация Ordo Iuris Institute for Legal Culture със седалище във Варшава на ул. Zielna 39, пощенски код 00-108 (администратор на данни) като част от поддържането на постоянен контакт с нашата Фондация във връзка с нейните уставни цели, по-специално чрез информиране за организирани социални кампании. Правното основание за обработване на лични данни е чл. 6 сек. 1 лит. е от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (GDPR). Предоставянето на данни е доброволно, но без предоставянето им услугата за бюлетин не може да бъде предоставена. Моля, имайте предвид, че имате право на достъп до вашите лични данни, коригиране, изтриване или ограничаване на обработката, право на прехвърляне на данни, право на възражение срещу тяхното обработване и право да подадете жалба до надзорния орган. Използването на бюлетина е неограничено. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни по всяко време. В този случай данните, въведени от Вас в процеса на регистрация, ще бъдат изтрити веднага след изтичане на давностния срок за всякакви искове и права, предвидени в Гражданския кодекс. Вашите лични данни могат да бъдат достъпни и от субекти, предоставящи ни услуги, по-специално хостинг, ИТ, печат, доставка и платежни услуги. правни, счетоводни, HR. Предоставените лични данни могат да бъдат обработвани по автоматизиран начин, включително под формата на профилиране. Въпреки това решенията, свързани с физическо лице, свързани с тази обработка, няма да бъдат автоматизирани. В случай на всякакви искания, въпроси или съмнения относно обработката на личните Ви данни, моля, свържете се с назначения от нас инспектор по защита на данните, като пишете на адреса на седалището на фондацията: ул. Zielna 39, 00-108 Варшава, с анотация „Длъжностно лице по защита на данните“ или на имейл адрес [email protected]