Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Zásady ochrany osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

 1. ÚVOD

 

Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris se sídlem ve Varšavě , ul. Zielna 39, 00-108 Varšava (dále jen Ústav nebo Správce ), plnící povinnosti vyplývající z příslušných ustanovení právních předpisů o ochraně osobních údajů, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR ), by chtěla poskytnout vám informace týkající se zpracování a ochrany vašich osobních údajů.

Informace obsažené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů vám pomohou porozumět tomu, jaké osobní údaje Ústav shromažďuje a zpracovává, k jakému účelu je používá a jaká máte práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

 

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ÚSTAVU

 

Ústav shromažďuje a zpracovává osobní údaje v souvislosti s:

 1. udržování stálého kontaktu s Ústavem v souvislosti s realizací jeho zákonem stanovených cílů, zejména informováním o organizovaných společenských kampaních (kampaně, debaty, semináře, vědecké a tiskové konference), jakož i o možnostech podpory činnosti Ústavu < číst dále >
 2. vedl společenské akce ( sbírání podpisů pod akce, petice, protesty atd.) < číst dále >
 3. kontaktování prostřednictvím kontaktních formulářů dostupných na webových stránkách < více >
 4. pořádání veřejných akcí, debat, seminářů, vědeckých nebo tiskových konferencí < číst dále >
 5. poskytování publikací, analýz, brožur, stanovisek ústavu < číst dále >
 6. poskytování právní pomoci jednotlivcům a organizacím (příjemcům procedurálního intervenčního programu) < číst dále >
 7. podpora činnosti Institutu dárci < číst dále >
 8. nábor v internetovém systému pro volná pracovní místa, stáže nebo stáže v ústavu < číst dále >
 9. používáním webových stránek Ústavu uživateli (pomocí cookies ) < více >

 

 1. KATEGORIE ÚDAJŮ ZPRACOVANÝCH INSTITUTEM

 

Ústav shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

V závislosti na účelu a právním základu zpracování osobních údajů může Ústav shromažďovat a zpracovávat mj. následující údaje:

 1. identifikační údaje, mezi které patří: jméno, příjmení, číslo PESEL, datum narození;
 2. kontaktní údaje, včetně: adresy bydliště nebo korespondenční adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy;
 3. údaje shromažďované a zpracovávané v souvislosti se zákonem stanovenými cíli Ústavu, včetně: údajů nezbytných pro pořádání veřejných akcí, sociálních kampaní, poskytování právní pomoci příjemcům procesního intervenčního programu, údaje o dárcích v souvislosti s podporou poskytovanou Ústavu.

 

 1. CÍLE, PRÁVNÍ ZÁKLAD A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ÚSTAVU

 

1. Pokud od Ústavu obdržíte pozvánky nebo informace o plnění statutárních cílů Ústavu, včetně organizovaných sociálních kampaní.

 

Týká se to lidí, kteří se přihlásili do mailing listu, lidí komunikujících s Ústavem prostřednictvím sociálních sítí ( facebook , twitter , youtube ), ale i lidí, jejichž data Ústav získal z veřejně dostupných zdrojů.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

informování o plnění statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných společenských kampaních (kampaně, akce, protesty, petice, debaty, semináře, vědecké či tiskové konference), jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, realizace oprávněného zájmu správce, kterým je udržování stálého kontaktu s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů

zjišťování, uplatňování nároků a obrana proti nárokům, včetně dokládání námitek proti zpracování osobních údajů

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

2. Pokud podporujete sociální akce (protesty, petice, kampaně) pořádané Institutem.

 

Týká se to fyzických osob, které vyplnily papírové formuláře a zaslaly je na adresu Ústavu, nebo osob, které vyplnily formuláře na webových stránkách provozovaných Ústavem za účelem podpory akcí, petic, protestů nebo kampaní pořádaných Ústavem.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

 

informování lidí, kteří danou sociální akci podpořili, o jejím dalším průběhu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, realizace oprávněných zájmů správce formou komunikace s lidmi poskytujícími podporu pro danou sociální kampaň

dobu nezbytnou k informování o průběhu sociální kampaně, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů

informování o plnění statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných společenských kampaních (kampaně, akce, protesty, akce, setkání, soutěže, debaty, semináře, vědecké a tiskové konference), jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu.

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, realizace oprávněného zájmu správce, kterým je udržování stálého kontaktu s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však vznést námitku proti zpracování osobních údajů

zjišťování, uplatňování nároků a obrana proti nárokům, včetně dokládání námitek proti zpracování osobních údajů

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

3. Používáte-li kontaktní formuláře dostupné na webových stránkách provozovaných Ústavem.

 

Týká se to fyzických osob, které se dotazovaly nebo podávaly žádosti prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách spravovaných nebo spoluspravovaných Ústavem.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

kontakt v souvislosti s dotazem nebo oznámením zaslaným prostřednictvím kontaktního formuláře na webu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, realizace oprávněných zájmů správce formou komunikace s uživateli webu

dobu nezbytnou k zodpovězení dotazů nebo žádosti, nejdéle však na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

informování o naplňování statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných sociálních kampaních, jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, oprávněný zájem správce, kterým je udržovat neustálý kontakt s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel, a po uplynutí této doby mohou být zpracovávány po dobu promlčení případných nároků (čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR)

zjišťování, uplatňování nároků a obrana proti nárokům, včetně dokládání námitek proti zpracování osobních údajů

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

4. Pokud se účastníte veřejných akcí pořádaných Ústavem.

 

Platí pro fyzické osoby, které vyjádřily přání zúčastnit se dané akce, setkání, debaty, semináře, vědecké nebo tiskové konference pořádané Ústavem, např. přednesením příspěvku nebo účastí jako účastník konference vyplněním formuláře na webu informující o dané konferenci nebo vyplněním formuláře na recepci bezprostředně před akcí.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

 

informování o pořádané akci, setkání, debatě, semináři, vědecké nebo tiskové konferenci

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, realizace oprávněných zájmů správce formou komunikace s lidmi , kteří projevili ochotu zúčastnit se dané veřejné akce

dobu nezbytnou k informování o pořádané akci, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů

informování o naplňování statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných sociálních kampaních, jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, oprávněný zájem správce, kterým je udržovat neustálý kontakt s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel, a po uplynutí této doby mohou být zpracovávány po dobu promlčení případných nároků (čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR)

zjišťování, uplatňování nároků a obrana proti nárokům, včetně dokládání námitek proti zpracování osobních údajů

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

5. Pokud dostáváte bezplatné publikace vydané Ústavem.

 

Vztahuje se na fyzické osoby, kterým Ústav zdarma poskytuje vědecké publikace, knihy, zprávy, bulletiny, brožury, analýzy, stanoviska vydávaná Ústavem.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

realizace zakázky zveřejnění včetně doručení objednateli, kontakt v souvislosti s realizací zakázky

umění. 6 sekund 1 lit. b GDPR

dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování osobních údajů

informování o naplňování statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných sociálních kampaních, jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, oprávněný zájem správce, kterým je udržovat neustálý kontakt s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel, a po uplynutí této doby mohou být zpracovávány po dobu promlčení případných nároků (čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR)

vymáhání nároků a obrana proti případným nárokům, což je oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

6. Jste-li příjemci procedurálního intervenčního programu vedeného Ústavem.

 

Vztahuje se na fyzické osoby, kterým Ústav poskytuje bezplatnou právní pomoc v občanskoprávních, trestních, rodinných, přestupkových, zaměstnaneckých nebo správních věcech.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

poskytování právní pomoci včetně zastupování oprávněného před úřady a soudy

umění. 6 sekund 1 lit. c GDPR


dokud nebude případ ukončen

plnění smlouvy uzavřené s příjemcem o poskytnutí bezplatné právní pomoci

umění. 6 sekund 1 lit. b GDPR

dobu trvání smlouvy s příjemcem

vymáhání nároků a obrana proti nárokům ze smlouvy uzavřené s příjemcem, což je oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

promlčecí lhůta pro případné nároky související se smlouvou s příjemcem

informování o naplňování statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných sociálních kampaních, jakož i o možnostech podpory činnosti Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
, oprávněný zájem správce, kterým je udržovat neustálý kontakt s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však do doby, než vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel, a po uplynutí této doby mohou být zpracovávány po dobu promlčení případných nároků (čl. 17 odst. 3 písm. e) GDPR)

 

7. Podporujete-li činnost Institutu dary

 

Platí pro fyzické osoby poskytující dary přímo na bankovní účet Institutu uvedený na webových stránkách www.ordoiuris.pl nebo prostřednictvím a pomocí platebního systému: tpay.pl nebo PayPal.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

správa příspěvků od dárců, včetně vydávání potvrzení pro daňové účely

umění. 6 sekund 1 lit. b GDPR

dobu darování, včetně vystavení potvrzení o odečtení částky daru při zúčtování PID

kontaktování dárců tradičním způsobem nebo e-mailem za účelem zodpovězení jejich dotazů nebo zpráv a zaslání poděkování za jejich podporu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

lhůtu potřebnou k odpovědi na dotazy nebo vyrozumění dárce nebo zaslání poděkování za podporu

vedení účetnictví a daňové dokumentace

umění. 6 sekund 1 lit. c GDPR ve spojení s čl. 74 sekund 2 zákona o účetnictví a dalších zvláštních předpisů

dobu uchovávání účetní a daňové dokumentace vyplývající ze zákonných ustanovení

informování o plnění statutárních cílů Institutu, včetně informací o organizovaných sociálních kampaních a možnosti další podpory Institutu

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR,
což je oprávněný zájem správce, kterým je udržovat neustálý kontakt s naším Ústavem v souvislosti s jeho zákonem stanovenými cíli

dobu nezbytnou k dosažení cíle, nejdéle však vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro tento účel a po uplynutí této doby mohou být vaše osobní údaje zpracovávány po dobu promlčení případných nároků (čl. 17 odst. 3 písm. ) GDPR)

uplatňování nároků a obrana proti nárokům z uzavřené smlouvy, což je oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

lhůta pro promlčení případných nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení

 

8. Máte-li zájem o práci, stáž nebo vyučení v Institutu.

 

Platí pro uchazeče o práci, stáže nebo stáže v Institutu.

 

Účel
zpracování osobních údajů

Právní základ
pro zpracování osobních údajů

Doba
zpracování osobních údajů

posouzení kvalifikace, schopností a dovedností uchazeče o práci, praxi nebo vyučení na konkrétní pozici,
které je nutné pro výběr správné osoby do zaměstnání nebo spolupráce s Ústavem

umění. 22 1 § 1 zákoníku práce
v souvislosti se zpracováním osobních údajů uchazeče nezbytných k uzavření pracovní smlouvy

umění. 6 sekund 1 lit. GDPR
, souhlas se zpracováním údajů uvedených v životopise nebo jiných dokumentech přihlášky, pokud uchazeč uvede jiné údaje než: jméno a příjmení, jména rodičů, datum narození, místo bydliště ( korespondenční adresa), vzdělání, předchozí zaměstnání ( např. obrázek v životopise), zájmy nebo ochotu kandidáta zúčastnit se budoucích náborů)

 

umění. 6 sekund 1 lit. b GDPR
ve vztahu k občanskoprávním smlouvám

 

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR
v rozsahu údajů shromážděných při pohovoru a výsledků kvalifikačních testů

do doby, než bude rozhodnuto o uzavření smlouvy

vymáhání nároků a obrana proti nárokům souvisejícím s náborem, což je oprávněný zájem na zpracování údajů Správcem

umění. 6 sekund 1 lit. f GDPR

umění. 17 sekund 3 lit. e GDPR

promlčecí lhůta pro případné nároky vyplývající z ustanovení zákona o diskriminaci v zaměstnání

 

9. Používáte-li webové stránky Ústavu.

 

Pro vaše pohodlí používají webové stránky provozované Ústavem soubory cookie k přizpůsobení webových stránek potřebám uživatelů (jako je zapamatování preferovaného jazyka nebo velikosti písma), jakož i pro statistické účely. Používáním tohoto webu souhlasíte s umístěním souborů cookie do vašeho počítače nebo jiného zařízení pro výše uvedené účely. Pokud si uživatel nepřeje přijímat cookies , může je spravovat a ovládat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že smazání nebo blokování souborů cookie může ovlivnit způsob, jakým používáte tento web.

Čas od času web používá internetové služby třetích stran k zobrazení určitého obsahu, jako jsou obrázky nebo videa. Institut nemůže těmto webovým stránkám nebo doménám zabránit ve shromažďování informací o tom, jak naši uživatelé používají obsah tam zveřejněný. Chcete-li se dozvědět, jak používají informace získané o uživatelích a možnosti odhlásit se z příslušných souborů cookie nebo taková data smazat, přečtěte si podmínky používání těchto webových stránek v rámci zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie.

 

 1. PRÁVA STÁTU V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ INSTITUTEM

 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů Ústavem máte právo:

 1. právo na přístup k vašim osobním údajům podle čl. 15 GDPR;
 2. právo na opravu vašich osobních údajů podle čl. 16 GDPR;
 3. právo požadovat výmaz údajů v případech uvedených v čl. 17 sekund 1 GDPR (s výjimkou výjimek uvedených v ustanovení čl. 17 odst. 3 GDPR), zejména pokud uplatníte následující práva:
   1. právo odvolat souhlas - v případě zpracování osobních údajů Ústavem na základě souhlasu - fyzické osoby mají právo svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlas vyjádřený před jeho odvoláním. Je však třeba připomenout, že Ústav nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu, neboť obvykle funguje na základě jiných právních základů obsažených v čl. 6 GDPR a specifikované v bodě IV těchto Zásad. Splnění některého z právních základů uvedených v čl. 6 GDPR postačuje k tomu, aby Ústav zpracovával vaše údaje;
   2. právo vznést námitku - v případě zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu sledovaného Ústavem (např. v případě informování o plnění zákonem stanovených cílů Ústavu, zasílání pozvánek na veřejné akce pořádané Ústavem ústavu, posílá poděkování za podporu dárcům). V tomto případě nebude Ústav osobní údaje dále zpracovávat ani omezovat zpracování, pokud neprokáže existenci platných, zákonem oprávněných důvodů pro zpracování, převažujících nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo důvody pro zjištění, vyšetřování a obhajoba nároků Institutu;
 4. právo požadovat omezení zpracování údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR;
 5. právo na přenos údajů v případech uvedených v ustanovení čl. 20 GDPR.

 

Pokud budete chtít některého z těchto práv uplatnit, Ústav Vám umožňuje kontaktovat určeného inspektora ochrany osobních údajů na e-mailu: [email protected] nebo poštou: Ordo Iuris Institut pro právní kulturu, ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, s anotací „Data Protection Officer“.

 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení ustanovení o ochraně osobních údajů, máte dále právo podat stížnost u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. AUTOMATIZOVANÁ ROZHODOVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Vaše údaje může Ústav zpracovávat automatizovaným způsobem, a to i formou profilování. Rozhodnutí týkající se jednotlivce související s tímto zpracováním však nebudou automatizovaná. 

 

 1. SDÍLENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ S TŘETÍMI STRANAMI

 

Ústav používá vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů, včetně zabezpečení osobních údajů proti neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zničení. Za účelem zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů zavedl Ústav vhodná osobní, organizační, technická (IT) a fyzická bezpečnostní opatření.

 

Osobní údaje předáváme jiným subjektům pouze v případě, že nám to umožňuje zákon. V tomto případě smlouva stanoví ustanovení a bezpečnostní mechanismy pro ochranu dat a pro zachování našich standardů v oblasti ochrany dat, důvěrnosti a bezpečnosti.

 

K vašim osobním údajům mohou mít přístup:

 1. zaměstnanci a spolupracovníci Ústavu pověření zpracováním Vašich osobních údajů na žádost Správce;
 2. subjekty pověřené Ústavem zpracováním Vašich osobních údajů, včetně subjektů poskytujících Ústavu hostingové, IT, tiskové, expediční, platební, právní, účetní a personální služby.

 

Institut může předávat Vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor a mezinárodní organizace, což souvisí s náplní činnosti Institutu a spoluprací s různými subjekty. Ústav zajišťuje, že údaje budou předány do zemí, pro které Evropská komise vydala rozhodnutí o jejich souladu s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů nebo v souladu se všemi zákonnými požadavky, a to i na základě příslušné smlouvy obsahující ochranu údajů. doložky přijaté Evropskou komisí, zajišťující vhodný způsob zabezpečení poskytovaných osobních údajů.

 

 1. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

S ohledem na zásadu transparentnosti bude Ústav pravidelně přezkoumávat a aktualizovat výše uvedené Zásady ochrany osobních údajů zveřejněním jejich nové verze na svých webových stránkách.

 

 

 

GDPR

 

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje zpracovává Nadace Ordo Iuris Institute for Legal Culture se sídlem ve Varšavě na ul. Zielna 39, PSČ 00-108 (správce údajů) v rámci udržování stálého kontaktu s naší nadací v souvislosti s jejími statutárními cíli, zejména informováním o organizovaných sociálních kampaních. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 sekund 1 lit. f nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / EC (GDPR). Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí nelze službu newsletteru poskytovat . Vezměte prosím na vědomí, že máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti jejich zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu. Použití newsletteru je neomezené. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. V tomto případě budou Vámi zadané údaje v registračním procesu vymazány ihned po uplynutí promlčecí doby pro případné nároky a práva stanovená občanským zákoníkem. K vašim osobním údajům mohou mít přístup i subjekty poskytující nám služby, zejména hostingové, IT, tiskové, přepravní a platební služby. právní, účetní a HR. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaným způsobem, a to i formou profilování. Rozhodnutí týkající se jednotlivce související s tímto zpracováním však nebudou automatizovaná. V případě jakýchkoli žádostí, dotazů či pochybností ohledně zpracování Vašich osobních údajů se obraťte na námi jmenovaného inspektora ochrany osobních údajů písemně na adresu sídla nadace: ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, s anotací „Data Protection Officer“ nebo na e-mailovou adresu [email protected].