Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Zásady ochrany osobných údajov
Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

 

 1. ÚVOD

 

Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris so sídlom vo Varšave , ul. Zielna 39, 00-108 Varšava (ďalej len Ústav alebo Správca ), plniac si povinnosti vyplývajúce z platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „ GDPR“ ) by sme chceli poskytnúť vám informácie týkajúce sa spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

Informácie uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov vám pomôžu pochopiť, aké osobné údaje inštitút zhromažďuje a spracúva, na aký účel ich používa a aké máte práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

 

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V INŠTITÚTE

 

Inštitút zhromažďuje a spracúva osobné údaje v súvislosti s:

 1. udržiavanie neustáleho kontaktu s ústavom v súvislosti s realizáciou jeho zákonom stanovených cieľov, najmä informovaním o organizovaných spoločenských kampaniach (kampane, debaty, semináre, vedecké a tlačové konferencie), ako aj o možnostiach podpory činnosti ústavu < čítať ďalej >
 2. viedli sociálne akcie ( zbieranie podpisov pod akcie, petície, protesty a pod.) < čítaj ďalej >
 3. kontaktovanie prostredníctvom kontaktných formulárov dostupných na webovej stránke < čítaj ďalej >
 4. organizovanie verejných podujatí, diskusií, seminárov, vedeckých alebo tlačových konferencií < čítaj ďalej >
 5. poskytovanie publikácií, analýz, brožúr, stanovísk ústavu < čítaj ďalej >
 6. poskytovanie právnej pomoci jednotlivcom a organizáciám (príjemcom procedurálneho intervenčného programu) < čítať ďalej >
 7. podpora aktivít inštitútu darcami < čítaj ďalej >
 8. nábor v internetovom systéme na voľné pracovné miesta, stáže alebo stáže v inštitúte < čítaj ďalej >
 9. používanie webových stránok inštitútu používateľmi (pomocou súborov cookie ) < čítaj ďalej >

 

 1. KATEGÓRIE ÚDAJOV SPRACOVANÝCH INŠTITÚTOM

 

Inštitút zhromažďuje a spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

V závislosti od účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov môže inštitút zhromažďovať a spracúvať okrem iného aj nasledujúce údaje:

 1. identifikačné údaje, medzi ktoré patrí: meno, priezvisko, číslo PESEL, dátum narodenia;
 2. kontaktné údaje vrátane: adresy bydliska alebo korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy;
 3. údaje zhromažďované a spracúvané v súvislosti so zákonom stanovenými cieľmi ústavu, medzi ktoré patria: údaje potrebné na organizovanie verejných podujatí, sociálnych kampaní, poskytovanie právnej pomoci príjemcom procesného intervenčného programu, údaje o darcoch v súvislosti s podporou poskytovanou ústavu.

 

 1. CIELE, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V ÚSTAVE

 

1. Ak od Inštitútu dostanete pozvánky alebo informácie o plnení zákonom stanovených cieľov Inštitútu, vrátane organizovaných sociálnych kampaní.

 

Týka sa to ľudí, ktorí sa prihlásili do mailing listu, ľudí komunikujúcich s Ústavom cez sociálne siete ( facebook , twitter , youtube ), ako aj ľudí, ktorých údaje inštitút získal z verejne dostupných zdrojov.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov ústavu, vrátane informácií o organizovaných spoločenských kampaniach (kampane, akcie, protesty, petície, diskusie, semináre, vedecké či tlačové konferencie), ako aj o možnostiach podpory činnosti ústavu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, realizácia oprávneného záujmu správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však do doby, než vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov

zisťovanie, uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom vrátane dokumentovania námietok proti spracovaniu osobných údajov

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

2. Ak podporujete sociálne akcie (protesty, petície, kampane) organizované inštitútom.

 

Týka sa to fyzických osôb, ktoré vyplnili papierové formuláre a zaslali ich na adresu ústavu, alebo osôb, ktoré vyplnili formuláre na webových stránkach prevádzkovaných ústavom za účelom podpory akcií, petícií, protestov alebo kampaní organizovaných Ústavom.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

 

informovanie ľudí, ktorí danú spoločenskú akciu podporili o jej ďalšom priebehu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, realizácia oprávnených záujmov správcu formou komunikácie s ľuďmi poskytujúcimi podporu danej sociálnej kampani

dobu nevyhnutnú na informovanie o priebehu sociálnej kampane, najdlhšie však do doby, než namietnete spracúvanie osobných údajov

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov ústavu, vrátane informácií o organizovaných spoločenských kampaniach (kampane, akcie, protesty, podujatia, stretnutia, súťaže, debaty, semináre, vedecké a tlačové konferencie), ako aj o možnostiach podpory činnosti ústavu.

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, realizácia oprávneného záujmu správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však na vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov

zisťovanie, uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom vrátane dokumentovania námietok proti spracovaniu osobných údajov

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

3. Ak využívate kontaktné formuláre dostupné na webových stránkach prevádzkovaných Ústavom.

 

Týka sa to fyzických osôb, ktoré položili otázky alebo podali žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára na webových stránkach , ktoré ústav spravuje alebo spoluspravuje.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

kontakt v súvislosti s otázkou alebo oznámením zaslaným prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, realizácia oprávnených záujmov správcu formou komunikácie s užívateľmi webových stránok

dobu potrebnú na zodpovedanie otázok alebo žiadosti, najdlhšie však na vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov inštitútu, vrátane informácií o organizovaných sociálnych kampaniach, ako aj o možnostiach podpory činnosti inštitútu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, oprávnený záujem správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším Inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel a po uplynutí tejto doby môžu byť spracúvané po dobu premlčania prípadných nárokov (článok 17 ods. 3 písm. e) GDPR)

zisťovanie, uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom vrátane dokumentovania námietok proti spracovaniu osobných údajov

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

4. Ak sa zúčastňujete verejných podujatí organizovaných Ústavom.

 

Platí pre fyzické osoby, ktoré prejavili záujem zúčastniť sa daného podujatia, stretnutia, diskusie, seminára, vedeckej alebo tlačovej konferencie organizovanej ústavom, napr. prednesením príspevku alebo účasťou ako účastník konferencie vyplnením formulára na webovej stránke informujúcej o danej konferencii alebo vyplnením formulára na recepcii bezprostredne pred podujatím.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

 

informovanie o organizovanom podujatí, stretnutí, diskusii, seminári, vedeckej alebo tlačovej konferencii

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, realizácia oprávnených záujmov správcu formou komunikácie s ľuďmi, ktorí prejavili ochotu zúčastniť sa daného verejného podujatia

dobu nevyhnutnú na informovanie o organizovanom podujatí, najdlhšie však do doby, než vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov inštitútu, vrátane informácií o organizovaných sociálnych kampaniach, ako aj o možnostiach podpory činnosti inštitútu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, oprávnený záujem správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším Inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel a po uplynutí tejto doby môžu byť spracúvané po dobu premlčania prípadných nárokov (článok 17 ods. 3 písm. e) GDPR)

zisťovanie, uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom vrátane dokumentovania námietok proti spracovaniu osobných údajov

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

5. Ak dostávate bezplatné publikácie vydávané Ústavom.

 

Vzťahuje sa na fyzické osoby, ktorým ústav bezplatne poskytuje vedecké publikácie, knihy, správy, bulletiny, brožúry, analýzy, stanoviská vydávané Ústavom.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

realizácia objednávky zverejnenia vrátane doručenia objednávateľovi, kontakt v súvislosti s realizáciou objednávky

umenie. 6 sek. 1 lit. b GDPR

dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov inštitútu, vrátane informácií o organizovaných sociálnych kampaniach, ako aj o možnostiach podpory činnosti inštitútu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, oprávnený záujem správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším Inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel a po uplynutí tejto doby môžu byť spracúvané po dobu premlčania prípadných nárokov (článok 17 ods. 3 písm. e) GDPR)

uplatňovanie nárokov a obrana proti prípadným nárokom, čo je oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

6. Ak ste príjemcami procedurálneho intervenčného programu vedeného Inštitútom.

 

Vzťahuje sa na fyzické osoby, ktorým ústav poskytuje bezplatnú právnu pomoc v občianskoprávnych, trestných, rodinných, priestupkových, zamestnaneckých alebo správnych súdnych veciach.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

poskytovanie právnej pomoci vrátane zastupovania oprávneného pred úradmi a súdmi

umenie. 6 sek. 1 lit. c GDPR


až do ukončenia prípadu

plnenie zmluvy uzatvorenej s prijímateľom o poskytnutí bezplatnej právnej pomoci

umenie. 6 sek. 1 lit. b GDPR

trvania zmluvy s príjemcom

uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom zo zmluvy uzatvorenej s príjemcom, čo je oprávnený záujem na spracúvaní údajov správcom

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

premlčacia lehota pre akékoľvek nároky súvisiace so zmluvou s oprávneným

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov inštitútu, vrátane informácií o organizovaných sociálnych kampaniach, ako aj o možnostiach podpory činnosti inštitútu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
, oprávnený záujem správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším Inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel a po uplynutí tejto doby môžu byť spracúvané po dobu premlčania prípadných nárokov (článok 17 ods. 3 písm. e) GDPR)

 

7. Ak podporíte činnosť Ústavu darmi

 

Platí pre fyzické osoby, ktoré darujú peniaze priamo na bankový účet inštitútu uvedený na webovej stránke www.ordoiuris.pl alebo prostredníctvom a pomocou platobného systému: tpay.pl alebo PayPal.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

správa príspevkov od darcov vrátane vydávania potvrdení na daňové účely

umenie. 6 sek. 1 lit. b GDPR

doba darovania vrátane vystavenia potvrdenia o možnosti odpočtu sumy daru pri zúčtovaní DPPO

kontaktovanie darcov tradičným spôsobom alebo e-mailom, aby odpovedali na ich otázky alebo správy a poďakovali za ich podporu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

lehotu potrebnú na odpoveď na otázky alebo oznámenie darcovi alebo zaslanie poďakovania za podporu

vedenie účtovníctva a daňovej dokumentácie

umenie. 6 sek. 1 lit. c GDPR v spojení s čl. 74 sekúnd 2 zákona o účtovníctve a ďalších osobitných predpisov

doba uchovávania účtovnej a daňovej dokumentácie vyplývajúca zo zákonných ustanovení

informovanie o plnení zákonom stanovených cieľov inštitútu vrátane informácií o organizovaných sociálnych kampaniach a možnosti ďalšej podpory inštitútu

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR,
čo je oprávnený záujem správcu, ktorým je udržiavať neustály kontakt s naším Inštitútom v súvislosti s jeho zákonom stanovenými cieľmi

dobu potrebnú na dosiahnutie cieľa, najdlhšie však na vznesenie námietky proti spracúvaniu osobných údajov na tento účel a po uplynutí tejto doby môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané po dobu premlčania prípadných nárokov (článok 17 ods. 3 písm. ) GDPR)

uplatňovanie nárokov a obrana voči nárokom z uzatvorenej zmluvy, čo je oprávnený záujem na spracúvaní údajov Správcom

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

lehotu premlčania prípadných nárokov vyplývajúcich zo zákonných ustanovení

 

8. Ak máte záujem o prácu, stáž alebo vyučenie v Ústave.

 

Platí pre uchádzačov o prácu, stáž alebo stáž v Ústave.

 

Účel
spracúvania osobných údajov

Právny základ
spracúvania osobných údajov

Doba
spracúvania osobných údajov

posúdenie kvalifikácie, schopností a zručností uchádzača o prácu, prax alebo vyučenie na konkrétnej pozícii,
ktoré je potrebné pre výber správnej osoby do zamestnania alebo spolupráce s ústavom

umenie. 22 1 § 1 Zákonníka práce
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov uchádzača, ktoré je nevyhnutné na uzatvorenie pracovnej zmluvy

umenie. 6 sek. 1 lit. GDPR
, súhlas so spracovaním údajov uvedených v životopise alebo iných dokumentoch k prihláške, ak uchádzač uvedie iné údaje ako: meno a priezvisko, mená rodičov, dátum narodenia, bydlisko ( korešpondenčná adresa), vzdelanie, predchádzajúce zamestnanie ( napr. obrázok v životopise), záujmy alebo ochotu kandidáta zúčastniť sa budúcich výberových konaní)

 

umenie. 6 sek. 1 lit. b GDPR
vo vzťahu k občianskoprávnym zmluvám

 

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR
v rozsahu údajov zozbieraných počas pohovoru a výsledkov kvalifikačných testov

až do rozhodnutia o uzavretí zmluvy

uplatňovanie nárokov a obrana proti nárokom súvisiacim s náborom, ktorý je oprávneným záujmom na spracúvaní údajov Správcom

umenie. 6 sek. 1 lit. f GDPR

umenie. 17 sek. 3 lit. e GDPR

premlčacia lehota na prípadné nároky vyplývajúce z ustanovení zákona o diskriminácii v zamestnaní

 

9. Ak používate webové stránky Ústavu.

 

Pre vaše pohodlie používajú webové stránky prevádzkované inštitútom súbory cookie na prispôsobenie webovej stránky potrebám používateľov (napríklad zapamätanie preferovaného jazyka alebo veľkosti písma), ako aj na štatistické účely. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s umiestnením cookies na váš počítač alebo iné zariadenie na vyššie uvedené účely. Ak si užívateľ neželá prijímať cookies , môže ich spravovať a kontrolovať prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Upozorňujeme však, že vymazanie alebo zablokovanie súborov cookie môže ovplyvniť spôsob, akým používate túto webovú stránku.

Stránka z času na čas využíva internetové služby tretích strán na zobrazenie určitého obsahu, ako sú obrázky alebo videá. Inštitút nie je schopný zabrániť týmto webovým stránkam alebo doménam zhromažďovať informácie o tom, ako naši používatelia používajú obsah na nich uverejnený. Ak sa chcete dozvedieť, ako používajú získané informácie o používateľoch a možnosti odmietnuť príslušné súbory cookie alebo vymazať takéto údaje, prečítajte si podmienky používania týchto webových stránok v rámci zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie.

 

 1. PRÁVA ŠTÁTU V SÚVISLOSTI SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV INŠTITÚTOM

 

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov Ústavom máte právo na:

 1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR;
 2. právo na opravu vašich osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;
 3. právo požadovať vymazanie údajov v prípadoch uvedených v čl. 17 sek. 1 GDPR (s výnimkou výnimiek uvedených v ustanovení čl. 17 ods. 3 GDPR), najmä ak si uplatníte nasledovné práva:
   1. právo odvolať súhlas – v prípade spracúvania osobných údajov ústavom na základe súhlasu – fyzické osoby majú právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané na základe súhlas vyjadrený pred jeho odvolaním. Treba však pripomenúť, že Ústav nespracúva osobné údaje na základe súhlasu, keďže spravidla funguje na základe iných právnych základov obsiahnutých v čl. 6 GDPR a špecifikované v bode IV týchto Zásad. Splnenie niektorého z právnych základov uvedených v čl. 6 GDPR postačuje na to, aby Inštitút spracoval vaše údaje;
   2. právo namietať - v prípade spracúvania Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu, ktorý Ústav sleduje (napr. v prípade informovania o plnení zákonom stanovených cieľov Ústavu, zasielania pozvánok na verejné podujatia organizované Ústavom inštitútu, posielanie vďaky za podporu darcom). V tomto prípade ústav nebude ďalej spracúvať osobné údaje ani spracúvanie obmedzí, pokiaľ nepreukáže existenciu platných, zákonom opodstatnených dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo dôvody na preukázanie, vyšetrovanie a obhajoba nárokov inštitútu;
 4. právo požadovať obmedzenie spracúvania údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 GDPR;
 5. právo na prenos údajov v prípadoch uvedených v ustanovení čl. 20 GDPR.

 

V prípade, že si budete chcieť niektoré z týchto práv uplatniť, ústav Vám umožňuje kontaktovať určeného inšpektora ochrany osobných údajov e-mailom: [email protected] alebo poštou: Inštitút právnej kultúry Ordo Iuris, ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, s anotáciou „Data Protection Officer“.

 

Ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov sú porušované ustanovenia o ochrane osobných údajov, máte tiež právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

 

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODNUTIA TÝKAJÚCE SA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše údaje môže Ústav spracúvať automatizovaným spôsobom, a to aj formou profilovania. Rozhodnutia týkajúce sa jednotlivca súvisiace s týmto spracovaním však nebudú automatizované 

 

 1. ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV S TRETÍMI STRANAMI

 

Ústav používa vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov, vrátane zabezpečenia osobných údajov pred neoprávneným prístupom, stratou alebo zničením. Za účelom zaistenia bezpečnosti vašich osobných údajov zaviedol Ústav primerané osobné, organizačné, technické (IT) a fyzické bezpečnostné opatrenia.

 

Osobné údaje prenášame iným subjektom len vtedy, ak nám to umožňuje zákon. V tomto prípade zmluva poskytuje ustanovenia a bezpečnostné mechanizmy na ochranu údajov a na zachovanie našich štandardov v oblasti ochrany údajov, dôvernosti a bezpečnosti.

 

K vašim osobným údajom môžu mať prístup:

 1. zamestnanci a spolupracovníci Ústavu oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje na žiadosť Správcu;
 2. subjekty, ktoré ústav poverí spracúvaním vašich osobných údajov, vrátane subjektov poskytujúcich ústavu hostingové, IT, tlačové, expedičné, platobné, právne, účtovné a personálne služby.

 

Inštitút môže prenášať Vaše osobné údaje do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a medzinárodných organizácií, čo súvisí s rozsahom činnosti Inštitútu a spoluprácou s rôznymi subjektmi. Inštitút zabezpečuje prenos údajov do krajín, pre ktoré Európska komisia vydala rozhodnutie o dodržiavaní primeranej úrovne ochrany osobných údajov alebo v súlade so všetkými zákonnými požiadavkami, a to aj na základe príslušnej zmluvy obsahujúcej ochranu údajov. doložky prijaté Európskou komisiou, zabezpečujúce vhodný spôsob zabezpečenia poskytovaných osobných údajov.

 

 1. ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

S ohľadom na zásadu transparentnosti bude inštitút pravidelne kontrolovať a aktualizovať vyššie uvedené Zásady ochrany osobných údajov zverejnením ich novej verzie na svojej webovej stránke.

 

 

 

GDPR

 

Upozorňujeme, že vaše osobné údaje spracúva Nadácia Inštitútu právnej kultúry Ordo Iuris so sídlom vo Varšave na ul. Zielna 39, PSČ 00-108 (prevádzkovateľ údajov) v rámci udržiavania neustáleho kontaktu s našou nadáciou v súvislosti s jej štatutárnymi cieľmi, najmä informovaním o organizovaných sociálnych kampaniach. Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 sek. 1 lit. f nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / EC (GDPR). Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale bez ich poskytnutia nie je možné poskytovať službu newsletter . Upozorňujeme, že máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti ich spracovaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Používanie newsletteru je neobmedzené. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. V tomto prípade budú vami zadané údaje v registračnom procese vymazané ihneď po uplynutí premlčacej doby pre prípadné nároky a práva ustanovené v Občianskom zákonníku. K vašim osobným údajom môžu mať prístup aj subjekty poskytujúce nám služby, najmä hostingové, IT, tlačové, expedičné a platobné služby. právne, účtovnícke a HR. Poskytnuté osobné údaje môžu byť spracúvané automatizovaným spôsobom, a to aj formou profilovania. Rozhodnutia týkajúce sa jednotlivca súvisiace s týmto spracovaním však nebudú automatizované. V prípade akýchkoľvek žiadostí, otázok alebo pochybností ohľadom spracovania Vašich osobných údajov sa obráťte na nami určeného inšpektora ochrany údajov písomne na adresu sídla nadácie: ul. Zielna 39, 00-108 Varšava, s anotáciou „Data Protection Officer“ alebo na e-mailovú adresu [email protected].