Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Analiza regulacji zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. oddziałujących na kompetencje krajowych organów regulacyjnych

Data publikacji: 24.02.2021

Ordo Iuris

W Unii Europejskiej dość szeroko był dyskutowany problem braku odpowiednich regulacji wspólnotowych w zakresie sektora usług audiowizualnych. W konsekwencji Parlament Europejski i Rada UE wydała dyrektywę 2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) ze względu na zmianę sytuacji na rynku. Celem analizowanej dyrektywy jest zwiększenie konkurencyjności mediów tradycyjnych z tzw. nowymi mediami, które upowszechniły się na rynku dzięki postępowi technologicznemu i przystępności usług medialnych wykorzystujących połączenie internetowe.

Przyjęty akt prawny istotnie rozszerzenia jurysdykcję organów wspólnotowych, co implicite skutkuje osłabieniem pozycji krajowych regulatorów mediów. Przykładem jest uprawienie do ostatecznego rozstrzygania niektórych kwestii przez Komisję Europejską, tj. np. sporów wywołanych działalnością podmiotów objętych regulacją w różnych państwach członkowskich.

Nie ulega wątpliwości, że rozwój, a w tym zmiany technologiczne, oddziałują na społeczeństwo, które za pośrednictwem serwisów społecznościowych ma możliwość poznać i przyswoić określone treści. Ilość informacji dostępna w usługach on-line, a przy tym nie zawsze dbałość o interes konsumenta skłoniło organy UE do deliberacji nad tym tematem i wprowadzenia zmian w regulacjach prawnych. Sfera mediów społecznościowych i portali wideo, za pośrednictwem których użytkownicy mają możliwość zamieszczania treści, nie jest dotychczas wystarczająco dobrze uregulowana. Tym samym, w celu zwiększenia ekspozycji utworów europejskich, Dyrektywa dopuszcza możliwość nakładania obowiązków finansowych na dostawców usług medialnych mających siedzibę na terytorium państwa. Przyjęcie takiego rozwiązania jest uzasadnione, gdyż „technologiczni giganci działający w sferze mediów społecznościowych oferują szeroki wachlarz usług reklamowych bezpośrednio sprzężonych z działalnością zasadniczą serwisu na obszarze danego państwa. Ze względu jednak na swoją rezydencję podatkową, poza granicami państwa, na terenie którego serwisy de facto prowadzą swoją działalność, jak również dotychczasowe regulacje chroniące przedsiębiorców przed podwójnym opodatkowaniem, dostawcy mediów społecznościowych odprowadzają podatek w tylko jednym państwie członkowskim, którym z reguły jest Irlandia”.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Działalność Instytutu

13.04.2021

AGORA zwleka z udostępnieniem informacji publicznej. Skarga Ordo Iuris do WSA

Instytut Ordo Iuris złożył skargę na bezczynność spółki AGORA S.A. Sprawa dotyczy zignorowania przez spółkę wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonywania przez nią zadań publicznych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, AGORA S.A.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

11.03.2021

Czy „Rafalala” wykorzystał niepełnosprawnego do innej czynności seksualnej? Ordo Iuris zawiadamia prokuraturę

W mediach społecznościowych zamieszczony został film z udziałem celebryty o pseudonimie „Rafalala”, który uważa się za osobę transpłciową. Na nagraniu widać, jak podejmuje on czynności, które, w ocenie prawników Ordo Iuris, miały doprowadzić niepełnosprawnego umysłowo mężczyznę do innej czynności seksualnej. „Rafalala” wykorzystuje bezradność pokrzywdzonego i brak świadomości, że nie ma on do czynienia z kobietą.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

03.03.2021

Rzetelnie o prawach kobiet - 8 marca, godz. 16:00

Pojęcie praw kobiet bywa często wypaczane na sposób ideologiczny. Takie podejście do tego zagadnienia prowadzi do pomijania rzeczywistych problemów z jakimi spotykają się kobiety. Z tego powodu Instytut Ordo Iuris zdecydował się na zorganizowanie cyklu debat pt. „W obronie praw kobiet" poświęconych tej kwestii. Drugie wydarzenie w ramach tego cyklu odbędzie się w Dzień Kobiet - 8 marca.

Czytaj Więcej