Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Sąd oddalił apelację byłego łódzkiego kuratora oświaty ws. edukatorów seksualnych

Data publikacji: 21.04.2023

Unsplash

 • Dr Grzegorz Wierzchowski pełniąc funkcję łódzkiego kuratora oświaty, wezwał w 2019 r. SPUNK Fundację Nowoczesnej Edukacji w Łodzi do zaprzestania posługiwania się rekomendacją kuratorium w sprawie oferowanych przez nią warsztatów z edukacji seksualnej. 

• Fundacja w opublikowanej na swojej stronie odpowiedzi odmówiła usunięcia rekomendacji.  

• W odpowiedzi zawarła szereg sformułowań, które w ocenie łódzkiego kuratora naruszały jego dobra osobiste. 

• Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację dr Grzegorza Wierzchowskiego od wyroku oddalającego jego powództwo o naruszenie dóbr osobistych przez SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji w Łodzi. 

Dr Grzegorz Wierzchowski w 2019 roku, będąc wówczas łódzkim kuratorem oświaty, wezwał SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji w Łodzi do zaprzestania posługiwania się rekomendacją kuratorium w sprawie oferowanych przez nią warsztatów z edukacji seksualnej.  

W uzasadnieniu wskazał, że rekomendacje zostały udzielone przez jego poprzednika innemu podmiotowi i oparte są na nieaktualnej podstawie prawnej. Fundacja w pisemnej odpowiedzi odmówiła zrealizowania wezwania. Ponadto pozwana Fundacja stwierdziła, że następuje „regres wiedzy i poziomu intelektualnego, który można zaobserwować obecnie w Polsce na przykładzie osób piastujących niektóre funkcje publiczne”. Pozwana fundacja zamieściła odpowiedź na swojej stronie internetowej, więc z jej treścią mógł zapoznać się każdy, w tym pracownicy łódzkiego kuratorium, dyrektorzy i nauczyciele, jak i uczniowie łódzkich szkół oraz ich rodzice. Zdaniem powoda treść pisma naruszyła jego dobra osobiste.  

Dr Grzegorzowi Wierzchowski skierował pozew o naruszenie dóbr osobistych wskazując, że pozwana fundacja zasugerowała w swoim piśmie, że Łódzki Kurator Oświaty “reprezentuje niski poziom intelektualny, ośmiesza instytucję oraz prowadzi ideologiczną wendettę”. Zdaniem powoda treść pisma naraziła go na utratę̨ zaufania potrzebnego do realizacji polityki oświatowej Kuratorium Oświaty w Łodzi. 

Dr Grzegorz Wierzchowski domagał się usunięcia ze strony internetowej fundacji skanu pisma adresowanego do Łódzkiego Kuratora Oświaty, przeprosin oraz zapłaty zadośćuczynienia na cel społeczny. 

Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił w całości powództwo. Sąd dokonał oceny treści odpowiedzi pozwanej fundacji skierowanej do powoda w kwietniu 2019 roku przez pryzmat jego wyrwanej z kontekstu wypowiedzi z wywiadu udzielonego ponad rok później dot. LGBT jako zjawiska w kontekście zgłaszanych przez aktywistów tego ruchu postulatów politycznych. Stwierdził, że powód sam się wystawiał na ostre reakcje osób posiadających inny światopogląd, choć w dacie naruszenia dóbr osobistych dr Wierzchowskiego nie istniała jego wypowiedź, która według Sądu uprawniałaby do tak ostrej krytyki jego osoby.  

Od orzeczenia Sądu I instancji reprezentujący dra Grzegorza Wierzchowskiego prawnicy Ordo Iuris wywiedli apelację. 

Zdaniem pełnomocników zachowanie pozwanego i powoda powinno być oceniane na dzień zdarzeń podlegających ocenie Sądu, a wskazanych w pozwie, a nie poprzez pryzmat zdarzeń przyszłych, nieznanych stronom. Idąc tokiem myślenia Sądu nie można było mówić o tym, że powód jest osobą publiczną już tylko z tego względu, że przestał być kuratorem w chwili orzekania. 

Sąd nie uwzględnił też kontekstu wypowiedzi, stwierdzając, że pozwana nie kierowała swoich słów personalnie do dr Grzegorza Wierzchowskiego tylko do stanowiska czy funkcji w administracji publicznej, podczas gdy w piśmie fundacji znajduje się ponad trzydziestokrotne odwołanie się bezpośrednio do powoda poprzez użycie w piśmie słowa „Pan”.  

Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał zaskarżone orzeczenie.  

W ocenie prawników Instytutu Ordo Iuris, zachowanie pozwanej fundacji nie wnosiło nic konstruktywnego do debaty publicznej, a w konsekwencji nie realizowało żadnego celu społecznego. Krytyka realizująca wolność wypowiedzi nie możesz posuwać się do podawania nieprawdziwych ocen, wskazywać na niewłaściwe postępowania, kiedy nie ma ku temu podstaw. Prezentowane oceny powinny posiadać dostateczną podstawę w dających się zweryfikować faktach, w przeciwnych razie nie mogą zostać uznane za mieszczące się w granicach wolności wypowiedzi. W związku z tym pełnomocnicy dr Grzegorza Wierzchowskiego po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem rozważą skierowanie w tej sprawie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Wspieram
Działalność Instytutu

11.05.2023

Pomóż nam przyznać „Lwy Ordo Iuris”!

W tym roku mija dokładnie 10 lat od dnia, w którym Instytut Ordo Iuris rozpoczął swoją misję obrony życia, rodziny i wolności. Dzięki wsparciu naszych Darczyńców, pierwsza dekada istnienia Ordo Iuris była czasem bezprecedensowego rozwoju naszego wyjątkowego projektu. W ramach obchodów 10. rocznicy powstania Instytutu, rozpoczynamy nowy projekt, który ma zjednoczyć polskie środowisko obrońców życia, rodziny i wolności. 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

04.05.2023

Oferta pracy - specjalista ds. administracji

Specjalista ds. administracji

 

Zakres obowiązków

· koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej (nadawanie listów, prowadzenie rejestrów, przygotowywanie wysyłek, obsługa programu pocztowego, skanowanie korespondencji)

· obsługa połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących

· zarządzanie kalendarzami

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

04.05.2023

Oferta pracy - analityk w Centrum Prawa Międzynarodowego

Jakie będą obowiązki analityka?

· Sporządzanie notatek analitycznych i podsumowań ze spotkań, wyjazdów, konferencji;

·  Pomoc w przygotowywaniu materiałów analitycznych - ekspertyz, memorandów, raportów oraz opinii.

·  Sporządzanie projektów materiałów prasowych;

Czytaj Więcej

Sąd oddalił apelację Powiatu Przasnyskiego w sprawie „Atlasu nienawiści”

• W obliczu zarzutów o rzekome sianie niechęci do osób o skłonnościach homoseksualnych, Powiat Przasnyski pozwał autorów tzw. „Atlasu nienawiści”

• W ramach tej inicjatywy aktywiści LGBT umieścili Powiat Przasnyski na wirtualnej mapie oznaczającej jednostki samorządu terytorialnego, których rady i sejmiki przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodzin (SKPR)

Czytaj Więcej