Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Skandaliczny wyrok ETPC: Rosja musi wprowadzić związki partnerskie, mimo że większość Rosjan tego nie chce i nie wynika to z Konwencji

Data publikacji: 26.07.2021

Adobe Stock

● Trzy pary jednopłciowe zaskarżyły Rosję przed Europejski Trybunał Praw Człowieka, żądając zasądzenia niemal 80 000 euro rekompensaty za „krzywdy i wydatki” poniesione w związku z brakiem możliwości zawarcia małżeństwa.

●ETPC orzekł, że Rosja naruszyła ich prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, ale odmówił zasądzenia żądanej kwoty.

● W uzasadnieniu wyroku Trybunał wbrew postanowieniom Konwencji i obowiązującemu prawu, stwierdził, że państwo ma obowiązek dokonać instytucjonalizacji związków jednopłciowych, nawet jeśli jest temu przeciwna większość społeczeństwa.

● Wyrok Trybunału opiera się na wątłej argumentacji prawniczej, omijając art. 12 Konwencji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Sprawa dotyczyła trzech par jednopłciowych, które w różnym czasie złożyły w rosyjskich urzędach stanu cywilnego deklaracje o woli wstąpienia w związek małżeński. Urzędy odmówiły, powołując się na art. 1 rosyjskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, definiujący małżeństwo jako dobrowolny związek kobiety i mężczyzny.  Pary usiłowały podważyć decyzję urzędów przed sądami, które jednak utrzymały ją w mocy, wskazując, że ani prawo krajowe, ani prawo międzynarodowe nie nakłada na władze obowiązku promocji bądź wspierania związków jednopłciowych.

Pierwsza para w 2010 r., a druga i trzecia para w 2014 r., złożyły skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zarzucając Rosji naruszenie ich prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). W skardze żądali zasądzenia na ich rzecz 50 000 euro zadośćuczynienia za poniesioną „krzywdę niepieniężną” oraz dodatkowo 27 900 euro tytułem zwrotu rzekomych wydatków na pełnomocników.

W postępowaniu przed Trybunałem rząd rosyjski przedstawił stanowisko, w którym argumentował, że brak możliwości zawarcia małżeństwa przez pary jednopłciowe wynika z chęci ochrony tradycyjnego modelu rodziny opartego na związku kobiety i mężczyzny.  Z badań rosyjskiej opinii publicznej wynika, że 80% Rosjan jest przeciwna ustanowieniu „małżeństw” homoseksualnych. Oprócz tego rząd rosyjski powołał się na konieczność ochrony dzieci przed promocją homoseksualizmu, która może zagrażać ich zdrowiu i moralności, bo wpaja im zniekształconą wizję relacji rodzinnych.

W 2020 r. parlament uchwalił poprawkę do Konstytucji Federacji Rosyjskiej, w której zobowiązano władze federalne i lokalne do czuwania nad ochroną „małżeństwa w formie związku między mężczyzną a kobietą”. 

Latem 2021 r. ETPC orzekł, że Rosja naruszyła art. 8 Konwencji, nie dając parom jednopłciowym możliwości sformalizowania ich związku. W ocenie Trybunału para jednopłciowa nie różni się niczym istotnym od związku kobiety i mężczyzny, dlatego też powinna ona zostać objęta ochroną przez prawo krajowe. Trybunał stwierdził, że przewidziana w rosyjskiej konstytucji ochrona małżeństwa, jak i deklarowana przez rząd ochrona tradycyjnej rodziny nie sprzeciwia się instytucjonalizacji związków jednopłciowych, bo te wartości wzajemnie się nie wykluczają. Za nieistotne uznał Trybunał zdanie rosyjskiego społeczeństwa, wskazując, że „poszanowanie dla praw mniejszości nie może być uzależnione od akceptacji większości”. Całkowicie natomiast odrzucił Trybunał argument z ochrony dzieci przed promocją homoseksualizmu, wskazując, że jest „irrelewantny”.

Trybunał odmówił zasądzenia zadośćuczynienia na rzecz skarżących, uznając, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi dostateczną rekompensatę za ich krzywdę, a także nie zasądził zwrotu wydatków poniesionych na pełnomocników skarżących, wskazując, że nie zostały one dostatecznie uprawdopodobnione.

„Wyrok w sprawie Fedotova jest krokiem naprzód w stosunku do dotychczasowej linii orzeczniczej Trybunału w Strasburgu, który już od 2010 roku dąży do narzucenia państwom członkowskim Rady Europy tzw. małżeństw homoseksualnych albo jednopłciowych związków partnerskich. Argumentacja Trybunału jest zadziwiająco wątła pod względem prawniczym, bo w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka nie ma przepisu, który by przyznawał parom jednopłciowym jakieś specjalne prawa. Wręcz przeciwnie, w art. 12 Konwencji małżeństwo jest zdefiniowane jako związek kobiety i mężczyzny. Trybunał zaś niejako omija ten przepis, odwołując się do art. 8 EKPC, który gwarantuje każdemu prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Także i w tym artykule nie ma nic o związkach jednopłciowych, ale ETPC interpretuje go ze sporą dozą kreatywności, przekonując, że „życiem rodzinnym” w rozumieniu tego przepisu mają być także relacje homoseksualne.Taka wykładnia jest nie tylko sprzeczna z literą Konwencji, ale także intencjami jej twórców, którzy w trakcie prac legislacyjnych w ogóle nie dyskutowali kwestii statusu związków jednopłciowych, więc nie mogli chcieć ustanowienia przymusu instytucjonalizacji tego typu relacji.  Niestety, Trybunał na to nie zwraca uwagi i dla realizacji swoich koncepcji gotów jest nawet ignorować prawa demokracji i zdanie większości społeczeństwa, jak to było w niniejszej sprawie, w której zdezawuował znaczenie sprzeciwu 80% Rosjan wobec ustanowienia „małżeństw” jednopłciowych” - powiedziała Karolina Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Sprawa Fedotova i inni v. Rosja, wyrok ETPC z 13 lipca 2021 r

Wspieram
Działalność Instytutu

17.09.2021

WSA po raz kolejny stwierdza nieważność uchwały śmieciowej Warszawy

• Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność przepisów, określających zasady obliczania ilości zużytej wody, od której zależna jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Warszawie.

• Rozwiązania te są niekorzystne szczególnie dla rodzin posiadających wiele dzieci.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.09.2021

Trwa proces Radosława Sikorskiego. Ordo Iuris domaga się przeprosin

• W Sądzie Okręgowym w Warszawie miała miejsce kolejna rozprawa przeciwko Radosławowi Sikorskiemu.

• Polityk zarzucił Instytutowi Ordo Iuris domniemane wspieranie, nieistniejących w rzeczywistości, tzw. stref wolnych od LGBT.

• Instytut domaga się od europarlamentarzysty przeprosin i wpłaty zadośćuczynienia na cele społeczne.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

02.09.2021

Oferta pracy – Specjalista ds. IT/Administrator Sieci/Specjalista ds. Cyberbezpieczeństwa

Jakie będą obowiązki Specjalisty?

 

• Administrowanie siecią IT;

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

01.09.2021

Oferta pracy – analityk w Centrum Analiz Legislacyjnych

Oferujemy

• Udział w realizacji strategicznych projektów Instytutu Ordo Iuris

• Miłą atmosferę pracy i wsparcie całego zespołu

• Długoterminową współpracę

• Możliwość udziału w programie opieki medycznej Medicover i programie Multisport

• Służbowy telefon i komputer

• Benefity poza wynagrodzeniem

Czytaj Więcej