Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
elektrownia

elektrownia

Postanowienie sądu w sprawie Turowa może okazać się wadliwe

Wiele komentarzy wywołało uniemożliwienie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dalszego wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Dużo wskazuje jednak na to, że postanowienie WSA zostało oparte na błędnej ocenie stanu faktycznego. W lutym podpisano bowiem porozumienie, którego realizacja pozwoli uniknąć szkód dla środowiska, jakie może spowodować eksploatacja złóż w Turowie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 31 maja 2023 r. wstrzymał, na wniosek polskich, niemieckich i czeskich działaczy ekologicznych, wykonanie decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30 września 2022 r. (Nr DOOŚ-WDŚ/ZOO.41.2020/AB.46) w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia. Decyzja ta umożliwiała funkcjonowanie kopalni węgla w Turowie, niezbędnej dla funkcjonowania pobliskiej elektrowni. Postanowienie WSA oznacza, że nie można aktualnie kontynuować przedsięwzięcia odkrywki „Turów”, a co za tym idzie, zagrożone staje się funkcjonowanie pobliskiej elektrowni, do czego postanowienie w ogóle się nie odnosi.

Wskazać należy, że, zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, co do zasady, sąd może, po przekazaniu mu skargi na wniosek strony skarżącej (w tym wypadku wspomnianych organizacji ekologicznych), wydać postanowienie o wstrzymaniu w całości lub części aktu lub czynności (w tej sytuacji wspomnianej decyzji). Jest to dopuszczalne, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Podstawy prawne postanowienia

W konsekwencji wydanie postanowienia o treści wstrzymującej wykonanie decyzji oznacza, że, w ocenie składu orzekającego, w sprawie musiała zajść co najmniej jedna z wyżej wymienionych przesłanek. Nie powinno się ich interpretować w sposób rozszerzający. Niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody jest często utożsamiane z realnym zagrożeniem dla istniejącej, aktualnej sytuacji ekonomicznej (gospodarczej) strony postępowania. Szkoda taka powinna być niemożliwa do wynagrodzenia przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia ani przez przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego.

Wobec powyższego pojawia się pytanie, czy w tej sprawie rzeczywiście zaszły przesłanki rozumiane w powyższy sposób. Zgodnie z komunikatem w sprawie postanowienia WSA w Warszawie, dotyczącego kopalni „Turów”, „w ocenie Sądu zaistniały przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji z uwagi na możliwość powstania nieodwracalnych szkód w środowisku”. Przypomnieć należy, że zgodnie z art.  86f ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, „do skargi na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepis art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że przez trudne do odwrócenia skutki, o których mowa w tym przepisie, rozumie się następstwa wynikające z podjęcia realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wydano zaskarżoną decyzję”.

Wątpliwe podstawy faktyczne orzeczenia

Wygląda na to, że skład orzekający mógł w błędny sposób dokonać oceny stanu faktycznego. Przedsięwzięcie „Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego «Turów», realizowanego w gminie Bogatynia” nie wydaje się mieć wpływu na środowisko w stopniu wymaganym przez ustawę dla powstania możliwości wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Wcześniej Czechy wskazały, że kontynuacja wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów mogłaby spowodować znaczące obniżanie się poziomu lustra wód podziemnych na jej terytorium, co zagroziłoby zaopatrzeniu w wodę pitną około 10 000 osób i powodowałoby obniżanie się terenu. To zaś z kolei prowadziłoby do uszkodzenia budynków. Problem ten został zażegnany porozumieniem z 3 lutego 2022 r., na mocy którego PGE ma wykonać ekran zapobiegający odpływowi wód podziemnych, wał ziemny chroniący przed zanieczyszczeniem powietrza, hałasem i pyłami oraz wykonać otwory monitoringowe.

Przemysław Pietrzak – analityk Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris

Czytaj Więcej
Subskrybuj elektrownia