Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Aborcja nie chroni, aborcja zabija

Data publikacji: 26.01.2017

fotolia.com

Ochrona życia i zdrowia kobiet – to jeden z najczęstszych argumentów zwolenników dostępu do aborcji. Tymczasem badania dowodzą, że z aborcją wiążą się nie tylko poważne problemy psychiczne, lecz również wysokie ryzyko śmierci kobiety, która usunęła ciążę.

W 2012 r. w prestiżowym piśmie Medical Science Monitor ukazał się artykuł naukowy, podsumowujący wyniki badań przeprowadzonych w Danii w latach 1980-2004 na próbie 463 473 kobiet. Badania te jednoznacznie wskazały, że przeprowadzenie zarówno tzw. wczesnej aborcji (do 12 tygodnia ciąży) jak i późnej ma krótko- i długoterminowe konsekwencje dla życia kobiety. Badania wskazują jednoznacznie, że w przypadku tzw. wczesnej aborcji ryzyko śmierci kobiety w pierwszym roku po dokonaniu zabiegu usunięcia ciąży wzrastało aż o 80%. 10 lat później ryzyko to było wciąż o 40% wyższe niż u kobiet, które urodziły dziecko. Jednocześnie zdaniem autorów artykułu donoszona ciąża może korzystnie wpływać na zdrowie matki, redukując ryzyko śmierci. Badania dowodzą bowiem, że urodzenie dziecka zmniejsza ryzyko nowotworów piersi, jajników oraz macicy.

Przyczyn zwiększonego ryzyka śmierci u kobiet dokonujących aborcji naukowcy doszukują się także w negatywnym wpływie aborcji na zdrowie psychiczne kobiety. Przeprowadzone w ciągu ostatnich 30 lat liczne badania wskazują, że następstwa usunięcia ciąży obejmują: większe ryzyko samobójstwa oraz uzależnień, powstanie syndromu stresu pourazowego czy niższą ocenę ogólnego stanu zdrowia. W 2011 r. w piśmie British Journal of Psychiatry ukazał się artykuł dokonujący syntezy 22 badań naukowych przeprowadzonych w latach 1995-2009.
W konkluzji wskazano, że ryzyko poważnych problemów psychicznych jest większe aż o 81% u kobiet po aborcji w porównaniu do kobiet, które urodziły.

Powyższe badania mają swoje odzwierciedlenie w statystykach dotyczących śmiertelności matek publikowanych między innymi przez Światową Organizację Zdrowia - w państwach, w których dozwala się na szeroki dostęp do aborcji śmiertelność matek jest wyższa, niż w tych, które dostęp do niej ograniczają (w skali danego regionu).

W opinii ekspertów Ordo Iuris: paradoksalnie, obecna ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży przewiduje możliwość przeprowadzenia aborcji m.in. „gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej” bez względu na wiek nienarodzonego dziecka. Takie sformułowanie przepisu budzi liczne wątpliwości. Wbrew Konstytucji oraz zasadzie proporcjonalności stawia bowiem znak równości między zdrowiem kobiety a życiem dziecka. Ponadto rodzi problemy interpretacyjne. Zgodnie z Konstytucją Światowej Organizacji Zdrowia, której Polska jest stroną, zdrowie definiuje się jako „stan zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności”. Liberalna wykładnia ww. przepisu zatem mogłaby usankcjonować dokonywanie aborcji właściwie ze względu na każdą okoliczność (w tym związaną ze zdrowiem psychicznym czy społecznym), gdyż ciąża zawsze może negatywnie oddziaływać na zdrowie kobiety.

 

Wspieram
Ochrona życia

20.09.2023

Studenckie organizacje pro-life blokowane. Kryzys wolności akademickiej w Niemczech?

Instytucja uniwersytetu to jeden z filarów kultury europejskiej. Stanowi miejsce otwartej dyskusji, argumentacji, dowodzenia twierdzeń. Tymczasem w ośrodkach akademickich nad Renem i Dunajem dochodzi do bulwersujących naruszeń wolności akademickiej, o podtekście ideologicznym.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

15.09.2023

Aborcja legalna dla „kobiet oraz osób w ciąży”. Ideologiczny wyrok Sądu Najwyższego Meksyku

Sąd Najwyższy Meksyku w swym wyroku stwierdził, iż karalność aborcji jest sprzeczna z Konstytucją tego państwa oraz jest formą przemocy ze względu na płeć, a samo prawo do aborcji na życzenie wynika z prawa międzynarodowego. W dodatku, w tym samym wyroku, nałożył na państwo obowiązek zapewnienia dostępu do kompleksowej edukacji seksualnej, planowania rodziny czy antykoncepcji.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

11.09.2023

Dożywocie za zabójstwo noworodków, a aborcja do dnia porodu legalna?

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, za zabójstwo czworga noworodków, skazał ich matkę na karę dożywocia. Surowość kary nie dziwi uwzględniając to, że zbrodnia dotyczyła czworga dzieci.

 

Czytaj Więcej