Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Francja likwiduje wolność słowa dla organizacji pro-life

Data publikacji: 20.01.2017

fotolia.com

Francuski Senat opowiedział się za rządowym projektem ustawy, który uniemożliwia organizacjom pro-life prezentowanie swojego stanowiska w sprawie ochrony życia ludzkiego i aborcji. Jest to kolejny drastyczny krok podejmowany przez rząd francuski przeciwko wolności słowa i prawa do informacji we Francji, wymierzony w organizacje broniące życia ludzkiego we wczesnej fazie jego rozwoju.

25 stycznia br. ma odbyć się drugie czytanie projektu ustawy w Zgromadzeniu Narodowym, czyli izbie niższej francuskiego parlamentu.

Zgodnie z projektem ustawy przyjętym w pierwszym czytaniu przez francuski Senat, umieszczanie na stronach internetowych treści mogących zniechęcać kobiety do uśmiercenia dziecka na prenatalnym etapie rozwoju stanowić ma przestępstwo „cyfrowej interwencji”. Za publikowanie informacji promujących życie ludzkie w jego wczesnych fazach rozwojowych będzie grozić do 2 lat więzienia bądź grzywna w wysokości do 30 000 euro.

Chociaż francuskie prawo drastycznie redukuje ochroną życia w okresie prenatalnym dopuszczając aborcję „na życzenie” do 12 tygodnia ciąży, to jednocześnie przyznaje kobietom prawo do informacji o innych niż uśmiercenie dziecka, sposobach uchylenia się od macierzyństwa. Jeżeli publikacja treści organizacji pro-life w internecie zostanie zakazana, wówczas kobietom de facto odbierze się prawo do informacji w tym względzie. Nowe prawo w istocie likwiduje swobodę wypowiedzi organizacji pro-life, stygmatyzuje je i w efekcie skazuje na śmierć cywilną.

Zarówno Kościół katolicki jak i organizacje promujące ochronę życia ludzkiego podejmują działania zmierzające do zablokowania projektu ustawy. Arcybiskup George Pontier, przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji, skierował list do prezydenta Francois’a Hollande’a, apelując do niego o niepodpisywanie ustawy, gdyż postulowane rozwiązania godzą w prawo do wyrażania swoich poglądów. Duchowny zapytał również: „czy aborcja jest jedynym rozwiązaniem dla wzorowego obywatela? Czy okazanie najmniejszej zachęty dla utrzymania życia czyjegoś dziecka jest wywieraniem presji moralnej?”.

Jak podkreśla Magdalena Olek z Instytutu Ordo Iuris: Proponowane przepisy niewątpliwie znacząco naruszają podstawowe prawo do wolności słowa gwarantowane przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. W myśl artykułu 10 Konwencji „każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”. Co więcej, Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że wolność słowa, będąca fundamentem demokratycznego społeczeństwa, wyraża się także w prezentowaniu poglądów i realizacji celów politycznych odnosząc się do krytyki przesadnej i polemicznej, co zawarł w wyroku działacza rozdającego ulotki antyaborcyjne pod kliniką dokonującą aborcji. Stąd podejmowanie protestów przed uchwaleniem ustawy jest jak najbardziej zasadne.

Jedna z organizacji pro-life, współpracująca z Instytutem Ordo Iuris, Europejskie Centrum Prawa i Sprawiedliwości (European Centre for Law and Justice) już teraz zapowiada, że w przypadku nieskuteczności krajowych środków odwoławczych złoży skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Niestety, nie są to pierwsze działania Republiki Francuskiej promujące aborcję oraz ograniczające prawo do wolności słowa i prawo do informacji. Jeszcze w 2014 r. Najwyższa Rada Mediów wydała decyzję zakazującą emisji spotu wyprodukowanego przez Fundację im. Jerome’a Lejeune’a, który miał być wyświetlany z okazji ustanowionego przez ONZ Światowego Dnia Zespołu Downa. Spot przedstawiał relacje osób dotkniętych chorobą o swoim codziennym życiu i możliwościach przezwyciężania trudności. Przyczyną decyzji miało być rzekome wywołanie filmem poczucia winy u matek, które dowiedziawszy się o wadzie genetycznej swoich dzieci uśmierciły je w drodze aborcji. 10 listopada 2016 r. Francuska Rada Stanu, najwyższy organ sądownictwa administracyjnego, podtrzymała kontrowersyjną decyzję Najwyższej Rady Mediów, wywołując uzasadnione zarzuty dyskryminacji osób niepełnosprawnych.

W związku z forsowanym ustawodawstwem i innymi działania podejmowanymi przez francuskie władze państwowe, które nie tylko wykraczają poza zwykłą promocję aborcji, ale również blokują dostęp do informacji i wyrażania opinii innych niż podzielane przez rządzącą nad Sekwaną lewicę, niebawem nawet wolne i świadome „podejmowanie decyzji o urodzeniu dziecka przez kobietę”, o którym tyle mówią zwolennicy nieograniczonego dostępu do aborcji, okaże się całkowicie iluzoryczne. Dochodzi do tego jawna dyskryminacja nienarodzonych dzieci, pozbawionych w zasadzie jakiejkolwiek ochrony prawnej. To wszystko każe stawiać alarmujące pytania o stan przestrzegania praw człowieka we Francji. – dodaje Magdalena Olek.

           

Wspieram
Ochrona życia

12.07.2019

Francja przeciw życiu – Ordo Iuris o sprawie śmierci Vincenta Lamberta

W czwartek po dziewięciu dniach od zaprzestaniu nawadniania i odżywiania zmarł Vincent Lambert 42 - letni Francuz od 2008 roku przebywał w szpitalu. Rodzicie przez wiele lat podejmowali próby walki o jego życie przed sądami-interwencje w tej sprawie podjął Komitet Osób Niepełnosprawnych ONZ. Mężczyzna, reagował na bodźce, odbierał sygnały z zewnątrz, samodzielnie oddychał. Stanowisko w sprawie śmierci Vincenta Lamberta zabrało centrum Bioetyki Ordo Iuris. PRZECZYTAJ KOMENTARZ Rodzice Vincenta Lamberta od 4 lat bezskutecznie walczyli o jego życie przed francuskimi sądami i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, który mimo licznych apelacji, odmówił wstrzymania biernej eutanazji mężczyzny. Trybunał orzekł, że ewentualne wstrzymanie odżywiania i nawadniania pacjenta nie stanowiłoby naruszenia jego prawa do życia zagwarantowanego w art. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Na wniosek rodziców interwencję w tej sprawie podjął Komitet Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ. Wezwał on władze francuskie do wznowienia odżywiania i nawadniania mężczyzny do czasu rozpatrzenia przez niego sprawy Lamberta. Decyzję komitetu potwierdził Sąd Apelacyjny w Paryżu. Orzeczenie to zostało zaskarżone przez Ministra Zdrowia do paryskiego Sądu Kasacyjnego, który podjął decyzję o zaprzestaniu odżywiania i nawadnianie Vincenta Lamberta. Mężczyzna trafił do szpitala po wypadku na motocyklu, wskutek którego doznał poważnego urazu głowy. Rodzice podejmowali próby jego rehabilitacji, Lambert samodzielnie oddychał, odczuwał ból, był świadom swojego otoczenia, ale nie mógł się z nim komunikować. Pacjent oddychał samodzielnie, nie korzystał z aparatury sztucznie podtrzymującej jego życie. Zachowana była u niego aktywność neurologiczna, był karmiony oraz pojony w ramach standardowych działań medycznych podejmowanych wobec niesamodzielnych pacjentów. „Odstąpienie od podawania płynów i pokarmów Lambertowi przez personel medyczny nie było w żaden sposób uzasadnione z perspektywy oceny medycznej oraz etycznej. Medycyna i lekarze powinni ratować i chronić ludzkie życie a nie je odbierać” – skomentował dr Błażej Kmieciak, Dyrektor Centrum Bioetyki Ordo Iuris.
Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.07.2019

Śmierć Vincenta Lamberta – komentarz Centrum Bioetyki Ordo Iuris

Śmierć Vincenta Lamberta jest finałem działań całkowicie sprzecznych ze standardami naukowymi oraz etycznymi, jakimi kieruje się współczesna medycyna. To jednocześnie całkowite pogwałcenie fundamentalnej, lekarskiej zasady: Primum non nocere.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

02.07.2019

"In vitro - problemy prawno-etyczne" - nagranie z konferencji Ordo Iuris

Ustawa o "leczeniu niepłodności" wciąż wywołuje liczne kontrowersje etyczne. Instytut Ordo Iuris zgłaszał wobec niej wiele zastrzeżeń już na etapie jej powstawania w 2015 r. Z okazji czwartej rocznicy uchwalenia ustawy miała miejsce konferencja prasowa z prezentacją broszury poświęconej zapłodnieniu pozaustrojowemu.

 

 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

27.06.2019

Problemy prawno-etyczne związane z in vitro 4 lata po uchwaleniu ustawy – konferencja prasowa Ordo Iuris

Ustawa o „leczeniu niepłodności” wciąż wzbudza wiele kontrowersji etycznych. Instytut Ordo Iuris i eksperci w dziedzinie medycyny zgłaszali zastrzeżenia wobec niej już na etapie jej powstawania w 2015 r. 25 czerwca minęły cztery lata od uchwalenia ustawy.

Czytaj Więcej