Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rumuńska Konstytucja może zostać uzupełniona o przepisy chroniące małżeństwo

Data publikacji: 20.07.2016

Fotolia.com/sebra

20 lipca Trybunał Konstytucyjny Rumunii stwierdził zgodność z ustawą zasadniczą propozycję zmiany Konstytucji potwierdzającej, że małżeństwo stanowi związek kobiety i mężczyzny. Opinię prawną popierającą proponowaną poprawkę przedstawił wcześniej rumuńskiemu Trybunałowi Instytut Ordo Iuris.

 

Z inicjatywy Koalicji dla Rodziny (Coalitia pentru Familie) do rumuńskiego Senatu została złożona 23 maja[1] w drodze obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej propozycja zmiany Konstytucji. Celem złożonego projektu jest zmiana art. 48 (1) rumuńskiej Konstytucji, który ma stanowić, że „rodzina jest ustanawiana przez dobrowolnie zawarte małżeństwo pomiędzy mężczyzną i kobietą i opiera się na ich równości oraz ich prawie i obowiązku zapewnienia wychowania, edukacji i szkolenia dzieci”.

 

Propozycję zagwarantowania konstytucyjnej ochrony małżeństwa poparło swoimi podpisami trzy miliony osób, co stanowiło sześciokrotność ustawowego wymogu. To najwyższa liczba w całej historii rumuńskich inicjatyw obywatelskich.

 

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wystosował w tej sprawie pismo do Trybunału Konstytucyjnego Rumunii. W swojej opinii Instytut poparł projekt jako zgodny z prawami podstawowymi zagwarantowanymi w europejskich i międzynarodowych traktatach, których Rumunia jest stroną oraz z orzecznictwem odpowiednich trybunałów międzynarodowych.

 

Liczne międzynarodowe regulacje dotyczące praw człowieka zauważają podstawową rolę małżeństwa i rodziny. Powszechną praktyką jest także podkreślanie charakteru małżeństwa jako związku osób przeciwnych płci. Takie wskazanie zawarte jest m.in. w art. 16 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, czy też w art. 23 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

 

Memorandum podkreśla, iż propozycja jest także w pełni zgodna z prawem europejskim i międzynarodowym, bowiem nie ogranicza prawa do zawarcia małżeństwa. Nie wpływa w żaden sposób na zobowiązania wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Również na gruncie prawa Unii Europejskiej kompetencje do regulacji prawa małżeńskiego i rodzinnego należą do państw członkowskich.

 

Jednocześnie, 13 państw Europy przewiduje podobne gwarancje konstytucyjne. Obok Polski są to: Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Serbia, Słowacja, Ukraina oraz Węgry.

 

Projekt trafi teraz do Parlamentu. Poprawka do konstytucji zostanie przyjęta, jeśli opowie się za nią 2/3 składu w każdej z izb oraz uzyska poparcie w ogólnokrajowym referendum. Pomysłodawcy inicjatywy proponują, by odbyło się ono wraz z tegorocznymi wyborami. 


[1] Propunerea legislatíva de revizuire Constitutiei României, opublikowanej în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 883 / 25.11.2015, înregistrată la Senat cu nr. b293 / 2016.

Wspieram

Genderowa umowa przyjęta przez Sejm

· Sejm zdecydowaną większością głosów zadecydował o przyjęciu ustawy, w której zawarto zgodę na ratyfikację Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, znaną jako umowa Post–Kotonu.

Czytaj Więcej

Rodzice najlepszymi obrońcami praw dzieci. Stanowisko Ordo Iuris dla Komitetu Praw Dziecka ONZ

· Komitet Praw Dziecka ONZ opracowuje komentarz ogólny w sprawie prawa dzieci do dostępu do wymiaru sprawiedliwości i efektywnego zadośćuczynienia, zbierając informacje od wszystkich zainteresowanych stron.

Czytaj Więcej

Próba ominięcia zakazu surogacji. Belgia proponuje poprawkę do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania rodzicielstwa

· Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Unii Europejskiej debatowała nad poprawką do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania rodzicielstwa między państwami członkowskimi, zaprezentowaną z inicjatywy prezydencji belgijskiej.

Czytaj Więcej

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej