Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Skarga do KRRiT
Skarga do KRRiT

Skarga do KRRiT

Skargę można złożyć za pomocą formularza na stronie: https://www.krrit.gov.pl/dla-abonentow-i-konsumentow/kontakt-i-formularze/skargi-i-wnioski/

Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk, łącznie z imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz adresem poczty elektronicznej, ponieważ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie rozpatruje skarg od anonimowych nadawców. Poniżej instrukcja, jak można złożyć skutecznie skargę na TVN24:

  1. Proszę wybrać formę kontaktu.
  2. Proszę podać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej.
  3. W rubryce „Nazwa programu (nadawca)” należy wpisać: „Polska i Świat”, TVN24
  4. Tytuł audycji: "Polska idzie ramię w ramię z krajami islamskimi". Rząd pisze do ONZ, organizacje kobiece protestują (https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/polska-i-swiat-polski-rzad-pisze-do-onz-w-sprawie-aborcji,781951.html)
  5. Data i godzina emisji: 16/17 października 2017 r., 21:15
  6. Treść skargi:

Szanowny Panie Przewodniczący,

Materiał filmowy M. Tracza emitowany w ww. programie wprowadził w błąd telewidzów. Pada w nim stwierdzenie, że „polski rząd apeluje do Organizacji Narodów Zjednoczonych, by przestała chronić prawo kobiet do legalnej aborcji”. Według red. Tracza Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, którego stroną jest Polska, „mówi, że każde państwo może samo stanowić prawo, ale powinno gwarantować bezpieczny dostęp do aborcji” w przypadku, gdy nienarodzone dziecko zostało poczęte w wyniku gwałtu lub cierpi na ciężkie upośledzenie. W depeszy prasowej zamieszczonej pod materiałem filmowym pada jeszcze dalej idące stwierdzenie, wedle którego „polski rząd chce wykreślenia z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych prawa kobiet do aborcji”.

Tymczasem polski rząd odniósł się jedynie do projektu dokumentu Komitetu Praw Człowieka ONZ – którego członkowie wyrażają swoje prywatne poglądy – przypominając, że z prawa międzynarodowego nie wynika obowiązek legalizacji aborcji. Wbrew twierdzeniom TVN24, w żadnym miejscu rząd nie apelował do ONZ o zaprzestanie ochrony któregokolwiek z praw zagwarantowanych kobietom, ani nie domagał się wykreślenia jakiegokolwiek przepisu/sformułowania z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Art. 6 Paktu, którego dotyczył wspomniany projekt dokumentu, mówi jedynie, że „każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia”. Żaden przepis Paktu nie dotyczy natomiast aborcji.

W związku z powyższym domagam się nałożenia kary finansowej na stację TVN24 za wprowadzanie widzów w błąd co do obowiązującego stanu prawnego oraz za stygmatyzację ze względu na niepełnosprawność poprzez sugerowanie, że prawo powinno dopuszczać uśmiercanie dzieci niepełnosprawnych. Materiał wyemitowany przez TVN24 wypełnia również znamiona czynu zakazanego przez art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji przez emitowanie treści stygmatyzujących i dyskryminujących ze względu na niepełnosprawność.

Z wyrazami szacunku,