Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
aborcja eugeniczna

aborcja eugeniczna

Aborcja eugeniczna nie jest terminem prawnym i nie ma mocy prawnej. Pojęcie funkcjonuje jednak w obiegu społecznym i oznacza pozbawienie życia nienarodzonego dziecka z powodu jego choroby lub wady rozwojowej. Wśród nich wymienia się wady chromosomu - w tym trisomia chromosomu 21, czyli zespół Downa. Na tej stronie znajdziesz oświadczenia, opinie, informacje i analizy Ordo Iuris w sprawach dotyczących aborcji eugenicznej

Co oznacza pojęcie eugenika?

Pojęcie eugenika z języku starogreckim oznacza dobrze urodzony. Wprowadził je w 1869 roku antropolog Francis Galton w odniesieniu do ulepszania gatunku ludzi i zwierząt poprzez rozmnażanie tych, które postrzegane są jako bardziej wartościowe niż inne. W posługiwaniu się pojęciem aborcji eugenicznej zwraca się tym samym uwagę na selekcję, jaka zostaje dokonana- zdiagnozowane w czasie ciąży choroby i negatywne cechy mają wskazywać na bezwartościowość i bezużyteczność życia człowieka.

Aborcja w Polsce - przepisy prawne

Kwestie aborcji zostały określone prawnie w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia z 1993 roku. Już we wstępie zaznacza się, że życie ludzkie jest fundamentalnym dobrem, a do obowiązków państwa należą troska o to życie. Według ustawy:

Każda istota ludzka ma od chwili poczęcia przyrodzone prawo do życia (Art.1.1.) 

Życie i zdrowie dziecka od chwili jego poczęcia pozostają pod ochroną prawa (Art. 1.2.) 

Przez lata dopuszczane było pozbawienie życia nienarodzonego dziecka z przyczyn eugenicznych, w sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu matki oraz  w przypadku, w którym ciąża była skutkiem przemocy kazirodczej lub gwałtu. Od 27 stycznia 2021 roku aborcja eugeniczna jest niedopuszczalna. Na skutek działań naszego Instytutu Ordo Iuris i  30 organizacji międzynarodowych (m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Kolumbii i Węgier) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy dotyczące legalności aborcji w przypadku upośledzeń, uszkodzenia płodu czy zagrożenia życia matki są niekonstytucyjne.

Ordo Iuris w obronie życia 

Jeśli interesują Cię bieżące sprawy dotyczące aborcji w Polsce, zachęcamy do zapoznania się z publikowanymi poniżej artykułami. Wśród nich znajdziesz też wiadomości o prorodzinnych inicjatywach Ordo Iuris - w tym o propozycjach rozwiązań prawnych i petycjach. Dementujemy też dezinformacje pojawiające pojawiające się w przestrzeni publicznej. 

 

AKTUALNOŚCI

 
Ochrona życia

09.05.2023

Nie tylko zakaz aborcji. Potrzeba realnej pomocy dla matek

Minęły już ponad 2 lata od dnia wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku zakazującego aborcji w sytuacji podejrzenia ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia dziecka albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Rozstrzygnięcie to, a w zasadzie jego część, wywołało wiele emocji i podział w społeczeństwie na zwolenników i przeciwników zakazu aborcji eugenicznej. Tymczasem problemy, do których odnosi się to orzeczenie, stanowią kwestię o wiele bardziej złożoną, a ich rozwiązywanie leży nie tylko po stronie ustawodawcy, ale całego społeczeństwa.

Kto ma pomagać matkom?

Chociaż z upływem czasu o wyroku TK z 22 października 2020 r. pisze i mówi się coraz mniej, temat, którego dotyczy, z pewnością nie został wyczerpany. W swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny z jednej strony wykazał niezgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej przepisu, który dopuszczał zabijanie chorych dzieci, z drugiej jednak zwrócił uwagę na trudną sytuację matek spodziewających się narodzin obciążonego wadą lub chorobą nowego członka rodziny. W takich sytuacjach – stwierdza sąd konstytucyjny - z pomocą matkom dzieci niepełnosprawnych powinno przyjść państwo.

W uzasadnieniu omawianego wyroku Trybunał przypomniał, że Polska Konstytucja w art. 71 ust. 2 stanowi, iż „matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publicznych, której zakres określa ustawa” oraz, że prawo to łączy się bezpośrednio z zasadą ochrony macierzyństwa, wynikającą z art. 18 Konstytucji[1]. Trybunał – odwołując się do swojego wcześniejszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny - sprecyzował, że jakkolwiek ustawodawca korzysta ze swobody konkretyzowania owej „szczególnej pomocy władz publicznych”, to jednak pomoc taka, „aby mogła spełnić swoją rolę, nie może być iluzoryczna – ustawa musi zagwarantować jej realny wymiar”. Wynika to z zakazu naruszania „istoty” danego prawa[2]. Innymi słowy, przytoczone fragmenty wyroku TK w sprawie K 1/20 wskazują, że zakaz przeprowadzania aborcji eugenicznej należy tratować nie jako koniec, lecz jako początek dyskusji na temat sytuacji matek, u których dzieci zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Przy czym – racjonalnie zakładając, że takich dzieci będzie rodziło się teraz więcej - państwo musi być przygotowane do zagwarantowania efektywnej pomocy liczniejszej grupie matek i całych rodzin. 

Trybunał Konstytucyjny słusznie zasugerował, że wykonanie wspomnianego obowiązku, spoczywającego głównie na władzach państwowych, może okazać się nierealne bez odpowiedniej ingerencji w przepisy właściwych aktów prawnych. Sąd konstytucyjny stwierdził wprost, że „zasadne byłoby zatem przeanalizowanie przez ustawodawcę tego, czy obowiązujące rozwiązania prawne w tym zakresie są wystarczające w przypadku, gdy art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.r. został wyeliminowany z systemu prawnego. (…) Ustawodawca nie może przenosić ciężaru związanego z wychowaniem dziecka ciężko i nieodwracalnie upośledzonego albo nieuleczalnie chorego jedynie na matkę, ponieważ w głównej mierze to na władzy publicznej oraz na całym społeczeństwie ciąży obowiązek dbania o osoby znajdujące się w najtrudniejszych sytuacjach”[3]. Warto zauważyć, że wynikający z art. 71 ust. 2 Konstytucji obowiązek ustawodawcy zapewnienia szczególnej pomocy matkom przed i po urodzeniu dziecka ma szerszy wymiar, który nie ogranicza się do sytuacji choroby czy upośledzenia potomka, ale dotyczy również innych specyficznych okoliczności, wobec zaistnienia których matka nie może lub nie chce podjąć się wychowania swojego nowonarodzonego dziecka.        

Wsparcie dla matek ze strony społeczeństwa

Trybunał Konstytucyjny przypomniał też, że obowiązek dbania o osoby doświadczające najtrudniejszych sytuacji życiowych (w omawianym zakresie - matki i ich dzieci) spoczywa nie tylko na władzach publicznych. Zasada, zgodnie z którą Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli oznacza, że jako społeczeństwo jesteśmy zobowiązani do tego, aby w miarę swoich możliwości takie osoby wspierać.

W Polsce funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych realizujących to zobowiązanie, prowadzących na przykład: hospicja perinatalne i hospicja dla dzieci, ośrodki adopcyjne i preadopcyjne, domy samotnych matek, okna życia. Działalność wymienionych przykładowych ośrodków zdaje się odpowiadać na problem matek oczekujących narodzin dziecka – chorego, czy też z różnych innych powodów niechcianego. Realną pomoc dla matki oczekującej narodzin takiego dziecka należy bowiem rozumieć również jako zagwarantowanie, że dziecko – być może przez nią niechciane – trafi do miejsca i ludzi, którzy odpowiedzą na jego potrzeby i zapewnią mu właściwą opiekę.

Warto zatem przyjrzeć się działalności wymienionych wyżej form pomocy matkom i dzieciom w kontekście wyrażonego w wyroku Trybunału Konstytucyjnego obowiązku zapewnienia realnej pomocy kobietom znajdującym się w różnych trudnych sytuacjach związanych z ciążą. Dla zapewnienia właściwej pomocy z pewnością konieczna jest analiza obowiązujących rozwiązań prawnych pod kątem ich aktualności, adekwatności, efektywności, etc. oraz wdrożenie zmian systemowych tam, gdzie są one niezbędne.

Kierując się potrzebą działania na rzecz poprawy efektywności i dostępności pomocy dla kobiet w „trudnej ciąży”, Instytut Ordo Iuris podjął się przeanalizowania rozwiązań prawnych regulujących funkcjonowanie wspomnianych już form wsparcia dla matek: hospicjów perinatalnych, tzw. domów samotnej matki, okien życia, ośrodków adopcyjnych i preadopcyjnych. Raport poruszający te tematy, wzbogacony został o doświadczenia oraz praktyczne wskazówki i postulaty zmian od osób na co dzień zajmujących się niesieniem pomocy potrzebującym matkom i ich dzieciom (rodzinom). Ufamy, że nasza praca okaże się pomocna i stanie się inspiracją dla ustawodawcy.    

Publikacja raportu jeszcze w maju.   

 

R.pr. Katarzyna Gęsiak - dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki            

 
 
Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.02.2023

W latach po wyroku TK spadło poparcie dla aborcji - analiza porównawcza wyników sondaży

· Kwestia aborcji pozostaje przedmiotem ożywionej debaty publicznej. W ciągu ostatnich 30 lat przeprowadzano liczne badania opinii społecznej na ten temat.

· Ich wyniki pokazują, że poparcie dla aborcji eugenicznej od 1992 r. spadło, a jego wzrost notowano jedynie incydentalnie.

· Większość Polaków nie popiera także tzw. aborcji na życzenie oraz aborcji motywowanej trudną sytuacją matki.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.02.2023

Poglądy społeczeństwa polskiego na temat aborcji - analiza porównawcza badań opinii publicznej

Każda zmiana prawa aborcyjnego wywołuje w społeczeństwie emocje, podsycane przez proaborcyjne lobby. Poglądy Polaków na ten temat sprawdzało w ostatnim czasie kilka ośrodków badania opinii publicznej. Analiza całokształtu zebranych w sondażach opinii Polaków w kwestii aborcji pozwala postawić tezę, że zdecydowana większość dorosłych obywateli postrzega aborcję jako ostateczność i akceptuje ją jedynie sytuacjach wyjątkowych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.11.2021

Ordo Iuris przypomina ETPC o prawnej konieczności ochrony życia

· Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpływają skargi próbujące obalić wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ubiegłego roku i podważyć zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

01.02.2021

Walka z dezinformacją na temat wyroku TK. Memorandum Ordo Iuris do dyrektorów szpitali

Wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej funkcjonuje wiele niezgodnych z prawdą twierdzeń. W przestrzeni publicznej pojawiają się głosy stwierdzające m.in., że wyrok ten rzekomo nie zmienia stanu prawnego w Polsce lub też, że wpływa na inne przesłanki dopuszczalności aborcji.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

28.01.2021

Wyrok TK w sprawie aborcji opublikowany. Propozycje legislacyjne Ordo Iuris przekazane prezydentowi

W Dzienniku Ustaw opublikowany został wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. TK potwierdził, że uśmiercanie nienarodzonych dzieci podejrzanych o chorobę lub niepełnosprawność jest niezgodne z Konstytucją.

Czytaj Więcej
Subskrybuj aborcja eugeniczna