Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
bon wychowawczy

bon wychowawczy

Nie dyskryminacja, a ochrona rodziny – Ordo Iuris składa skargę kasacyjną ws. „bonu wychowawczego” w Nysie

Instytut Ordo Iuris złożył skargę kasacyjną w sprawie orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Opolu, w którym stwierdzono nieważność uchwały wprowadzającej „bon wychowawczy” w Nysie. Prawnicy Ordo Iuris argumentują, że sąd I instancji popełnił błąd, gdyż przepisy Konstytucji nakazują władzom publicznym wspieranie rodziny opartej na małżeństwie, co nie może być interpretowane jako dyskryminacja, jak zasugerował w swoim orzeczeniu sąd.

Czytaj Więcej

NSA przyznał rację Ordo Iuris. Walka o bon wychowawczy w Nysie trwa

Pomimo działań podjętych m.in. przez Rzecznika Praw Obywatelskich, bon wychowawczy dający rodzicom realną możliwość wyboru sposobu opieki nad dzieckiem, nadal funkcjonuje w Nysie. Instytut Ordo Iuris podjęło próbę włączenia się do postępowania w celu przedstawienia stanowiska i wykazania konstytucyjności działań Rady Miasta wprowadzającej ww. bon. Na skutek zażalenia Ordo Iuris, Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 6 grudnia 2017 r., uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu odmawiające Ordo Iuris możliwości przystąpienia do powyższego postępowania.
Czytaj Więcej

Odpowiedź Ordo Iuris na wyjaśnienia RPO w sprawie bonu wychowawczego w Nysie

Dodane przez ordoiuris.admin - wt., 12/15/2015 - 12:22

wprowadzającą bon wychowawczy – comiesięczne świadczenie pieniężne na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od roku do 6 lat. Korzystający z bonu rodzice mają sami decydować, na jaką formę opieki nad dzieckiem przeznaczą pieniądze. Aby uzyskać świadczenie, rodzice dziecka muszą spełnić szereg przesłanek, w tym pozostawać w związku małżeńskim.


Zastrzeżenia co do zgodności z prawem uchwały przedstawił Rzecznik Praw Obywatelskich. RPO zakwestionował przede wszystkim kryterium pozostawania przez rodziców w związku małżeńskim oraz wymóg wykonywania pracy zawodowej przez jednego z rodziców. W swoim stanowisku twierdzi, że tak określone kryteria mogą naruszać zasadę równego traktowania (art. 32 Konstytucji), dyskryminując osoby żyjące w związkach nieformalnych, samotnie wychowujących dzieci oraz osób bezrobotnych.


Instytut Ordo Iuris poddał analizie prawnej uchwałę i stanowisko Rzecznika. W swojej opinii dowodzi, że uchwała Rady Miejskiej w Nysie jest wolna od wad prawnych, a argumentacja Rzecznika zawiera szereg błędów oraz ignoruje orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Ordo Iuris podkreślał w szczególności, że na gruncie orzecznictwa TK dopuszczalne jest tworzenie instrumentów polityki społecznej, które mają na celu preferencyjne traktowanie małżeństw. Instytut zgodził się z częścią innych rekomendacji dotyczących poszerzenia kręgu beneficjentów świadczenia, ale zwrócił uwagę, że decyzja w tym zakresie leży w kompetencji władz Nysy. Zagadnienie kręgu beneficjentów w zakresie podniesionym przez Rzecznika nie stanowi bowiem problemu prawnego, będąc konsekwencją przyjętych przez Radę Miejską preferencji i celów polityki społecznej.


11 grudnia 2015 r. w reakcji na analizę Instytutu Ordo Iuris Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich nadesłało do Instytutu swoje wyjaśnienia. Dokument budzi zdziwienie – powtarza bowiem wcześniej sformułowane stanowisko Rzecznika i nie odnosi się w żaden sposób do argumentów prawnych podniesionych w analizie Instytutu Ordo Iuris. W związku z tym Instytut rekapituluje przedstawione stanowisko.


W analizie opublikowanej przez Instytut podkreślono, że bon ma charakter komplementarny wobec innych, już istniejących, instrumentów wsparcia, stawiających w uprzywilejowanej pozycji osoby samotnie wychowujący dzieci bądź żyjące w związkach nieformalnych. Kreują one system preferencji w którym małżeństwu przypada zaledwie poślednia rola. Stanowią zatem kontekst bez uwzględnienia którego ocena nyskiej uchwały nie może być pełna. Tymczasem to właśnie instytucja małżeństwa powinna cieszyć się specjalnym statusem, nie tylko w wymiarze deklaratywnym ale także praktycznym. Przemawia za tym ugruntowane w powszechnym doświadczeniu przekonanie o małżeństwie jako najważniejszym czynniku warunkującym stabilność stosunków rodzinnych oraz związane z jego specyfiką wysokie wymagania i oczekiwania formułowane wobec osób publicznie ślubujących sobie dozgonną wierność. Nie przeczy temu ani niczego w tym przedmiocie nie zmienia przywołana w piśmie Rzecznika interpretacja pojęcia rodziny. To bowiem na tle takiego właśnie rozumienia tego terminu powstawało cytowane przez nas orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego eksponujące znaczenie związku małżeńskiego. Nie bez powodu formułowany jest w nim nakaz podejmowania działań, które umacniają więzi między małżonkami i zakaz rozwiązań, które preferowałyby wychowywanie dzieci tylko przez jednego z rodziców albo nawet przez oboje z nich, ale bez zawierania związku małżeńskiego.


Instytut analizuje także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego określające dopuszczalny zakres kryteriów różnicujących dostęp do instrumentów polityki społecznej, dowodząc, że rozwiązania przyjęte w uchwale nie stoją w sprzeczności z art. 32 Konstytucji.


Ordo Iuris rekomenduje przy tym poszerzenie kręgu beneficjentów bonu m.in. o osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, małżeństwa posiadające dzieci od 3 do 6 roku życia, w których pracuje zarobkowo tylko jeden rodzic, oraz osoby faktycznie samotnie wychowujące dzieci. W tym ostatnim zakresie zaleca przyjęcie formuły, która utrudni wykorzystywanie statusu samotnego rodzica przez osoby, które faktycznie żyją w konkubinacie. Instytut zwraca przy tym uwagę, że zagadnienie rozszerzenia kręgu beneficjentów, tak w zakresie przedstawionym przez Rzecznika, jak i przez Instytut, nie stanowi wymogu prawnego, a uchwała w obecnej formule jest legalna. Ewentualna decyzja w tej sprawie leży w kompetencji władz Nysy.

Kategoria
Rodzina i Małżeństwo

Odpowiedź Ordo Iuris na wyjaśnienia RPO w sprawie bonu wychowawczego w Nysie

Rada Miejska w Nysie przyjęła w listopadzie uchwałę wprowadzającą bon wychowawczy – comiesięczne świadczenie pieniężne na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od roku do 6 lat.
Czytaj Więcej
Subskrybuj bon wychowawczy