Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

,,Kultura Prawna” – czasopismo o relacji między prawem a społeczeństwem

Data publikacji: 30.10.2018

fotolia

„Kultura Prawna” to nowe czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Ordo Iuris. Jego idea opiera się na założeniu, iż prawo nie może być postrzegane wyłącznie, jako zbiór przepisów. Półrocznik ukazuje prawo jako zjawisko kulturowe i czynnik kulturotwórczy. Celem jego autorów i współtworzących pismo wybitnych naukowców jest stworzenie możliwości wymiany myśli między osobami, które przywiązują szczególną wagę do zagadnienia wartości w prawie.

STRONA ,,KULTURY PRAWNEJ" - LINK

Pierwszy numer ,,Kultury Prawnej” dotyczy kwestii rodziny. Swoje teksty opublikowali w nim wybitni międzynarodowi eksperci, m.in prof. Stephen Baskerville, prof. Bryce Christensen, czy prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz. Znajdują się tam artykuły dotyczące prawnej i społecznej refleksji nad rodziną.

,,We współczesnej debacie publicznej bardzo często zwraca się uwagę na konieczność rzetelnej edukacji prawniczej społeczeństwa. Często niestety pomija się w tym kontekście konieczność odpowiedzialnego wychowania człowieka do prawa. Czasopismo „Kultura Prawna” jest pierwszym naukowym periodykiem, który za cel stawia sobie nie tylko promowanie rzetelnej wiedzy naukowców zajmujących się prawem. W naszych działaniach pragniemy bowiem również pokazywać unikalną relacje, jaka istnieje między wzajemnym oddziaływaniem na siebie prawa oraz społeczeństwa. To dzięki powyższemu możliwe jest budowanie kultury bazującej w sposób szczególny na szacunku dla godności człowieka, jako unikalnego podmiotu, który nie tylko podlega prawu, ale również je tworzy” – skomentował dr Błażej Kmieciak, redaktor naczelny ,,Kultury Prawnej”.

W radzie naukowej czasopisma zasiadają znani polscy prawnicy, socjolodzy, antropolodzy, filozofowie oraz teolodzy, tacy jak prof. Paweł Sobczyk, ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, prof. Zdzisława Kobylińska, prof. Krzysztof Motyka, prof. Krzysztof Wiak, czy prof. Oktawian Nawrot. Redaktorem naczelnym ,,Kultury Prawnej” jest dr Błażej Kmieciak, Dyrektor Centrum Bioetyki Ordo Iuris. W skład redakcji wchodzą także inni eksperci Instytutu, m.in. Prezes Jerzy Kwaśniewski, dr Tymoteusz Zych i dr Marcin Olszówka.

Drugi numer czasopisma związany będzie z tematyką szeroko rozumianych praw i wolności obywatelskich. Zachęcamy naukowców do przesyłania swoich tekstów. Propozycje tematów oraz gotowe teksty można nadsyłać do 30 listopada 2018 r. na adres: kontakt@kulturaprawna.pl. Artykuły powinny mieć objętość do około 40 tys. znaków, czyli 20 stron. Zaakceptowane nadesłane artykuły poddane zostaną recenzji.

Wspieram
Wolność Sumienia

20.08.2019

Szansa na wzmocnienie gwarancji wolności sumienia – uwagi Ordo Iuris do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty

Przygotowany w Ministerstwie Zdrowia projekt ustawy o zawodzie farmaceuty nie wprowadza wyraźnej klauzuli sumienia. Zawiera jednak przepisy podkreślające samodzielność farmaceuty i wskazujące, że ma on obowiązek działać według zasad etyki zawodowej, które z kolei nakazują postępowanie zgodnie z sumieniem.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.08.2019

Trybunał w Strasburgu stanął po stronie ojca, któremu niesłusznie odebrano dzieci

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że pozbawienie ojca możliwości kontaktów z córką z powodu fałszywego oskarżenia o przemoc domową stanowi pogwałcenie jego prawa do poszanowania życia rodzinnego. W toku sprawy hiszpańskie sądy pominęły wiele istotnych okoliczności. Władze Hiszpanii powinny teraz ponownie rozpatrzeć sprawę tej rodziny.

Czytaj Więcej

Adam Bodnar się myli. Uchwały samorządów wyrażające „sprzeciw wobec ideologii LGBT” są zgodne z prawem

Kolejne samorządy przyjmują uchwały w których sprzeciwiają się kontrowersyjnemu i będącemu przedmiotem ożywionej debaty publicznej zestawowi poglądów na ludzką płciowość, seksualność, małżeństwo i rodzinę (zwanego hasłowo „ideologią LGBT”). Wbrew twierdzeniom Rzecznika Praw Obywatelskich, który zapowiedział ich zaskarżenie, uchwały są zgodne z zasadą praworządności i nie są dyskryminujące. Instytut Ordo Iuris wykazuje to w swojej opinii.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

12.08.2019

Rzecznik Praw Obywatelskich manipuluje stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie IKEA

Wbrew komunikatowi Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowa Inspekcja Pracy nie badała zasadności wypowiedzenia przez IKEA umowy o pracę zawartej z panem Tomaszem. Rzeczywistym przedmiotem kontroli PIP były wyłącznie kwestie formalne, a nie ocena zachowania pracownika, który cytując Pismo Święte wyraził swój sprzeciw wobec promocji ideologii LGBT w miejscu pracy. Postępowanie w tym zakresie toczy się przed sądem pracy.

Czytaj Więcej