Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

,,Kultura Prawna” – czasopismo o relacji między prawem a społeczeństwem

Data publikacji: 30.10.2018

fotolia

„Kultura Prawna” to nowe czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Ordo Iuris. Jego idea opiera się na założeniu, iż prawo nie może być postrzegane wyłącznie, jako zbiór przepisów. Półrocznik ukazuje prawo jako zjawisko kulturowe i czynnik kulturotwórczy. Celem jego autorów i współtworzących pismo wybitnych naukowców jest stworzenie możliwości wymiany myśli między osobami, które przywiązują szczególną wagę do zagadnienia wartości w prawie.

STRONA ,,KULTURY PRAWNEJ" - LINK

Pierwszy numer ,,Kultury Prawnej” dotyczy kwestii rodziny. Swoje teksty opublikowali w nim wybitni międzynarodowi eksperci, m.in prof. Stephen Baskerville, prof. Bryce Christensen, czy prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz. Znajdują się tam artykuły dotyczące prawnej i społecznej refleksji nad rodziną.

,,We współczesnej debacie publicznej bardzo często zwraca się uwagę na konieczność rzetelnej edukacji prawniczej społeczeństwa. Często niestety pomija się w tym kontekście konieczność odpowiedzialnego wychowania człowieka do prawa. Czasopismo „Kultura Prawna” jest pierwszym naukowym periodykiem, który za cel stawia sobie nie tylko promowanie rzetelnej wiedzy naukowców zajmujących się prawem. W naszych działaniach pragniemy bowiem również pokazywać unikalną relacje, jaka istnieje między wzajemnym oddziaływaniem na siebie prawa oraz społeczeństwa. To dzięki powyższemu możliwe jest budowanie kultury bazującej w sposób szczególny na szacunku dla godności człowieka, jako unikalnego podmiotu, który nie tylko podlega prawu, ale również je tworzy” – skomentował dr Błażej Kmieciak, redaktor naczelny ,,Kultury Prawnej”.

W radzie naukowej czasopisma zasiadają znani polscy prawnicy, socjolodzy, antropolodzy, filozofowie oraz teolodzy, tacy jak prof. Paweł Sobczyk, ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, prof. Zdzisława Kobylińska, prof. Krzysztof Motyka, prof. Krzysztof Wiak, czy prof. Oktawian Nawrot. Redaktorem naczelnym ,,Kultury Prawnej” jest dr Błażej Kmieciak, Dyrektor Centrum Bioetyki Ordo Iuris. W skład redakcji wchodzą także inni eksperci Instytutu, m.in. Prezes Jerzy Kwaśniewski, dr Tymoteusz Zych i dr Marcin Olszówka.

Drugi numer czasopisma związany będzie z tematyką szeroko rozumianych praw i wolności obywatelskich. Zachęcamy naukowców do przesyłania swoich tekstów. Propozycje tematów oraz gotowe teksty można nadsyłać do 30 listopada 2018 r. na adres: kontakt@kulturaprawna.pl. Artykuły powinny mieć objętość do około 40 tys. znaków, czyli 20 stron. Zaakceptowane nadesłane artykuły poddane zostaną recenzji.

Wspieram

Barnevernet namawia do aborcji i odbiera dziecko – Polka prześladowana w Norwegii

Instytut Ordo Iuris udziela pomocy młodej Polce, której norweski urząd Barnevernet odebrał dziecko, a wcześniej namawiał do dokonania aborcji. Możliwość widzenia się matki z córką została przez urzędników ograniczona niemal do zera. W pomoc kobiecie i dziecku zaangażował się także były konsul RP w Norwegii – dr Sławomir Kowalski.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

13.03.2019

Kolejna działaczka pro-life uniewinniona. Prawda o aborcji znów wygrała

Sąd Okręgowy w Kielcach potwierdził prawo do pokazywania prawdy o aborcji. Działaczka Fundacji Pro Prawo do Życia, której postawione zostały zarzuty w związku z prezentowaniem zdjęć dzieci zabitych przed narodzeniem, została uniewinniona. Przed sądem reprezentowali ją prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

 

Czytaj Więcej
Edukacja

13.03.2019

Aktywiści LGBT w szkołach bez zgody rad rodziców. Kuratorzy oświaty zareagują po interwencji Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris wziął pod lupę szkoły, w których umożliwiono działalność organizacjom ruchu LGBT. Do wojewódzkich kuratorów oświaty trafiły pierwsze skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów szkół w czterech województwach: mazowieckim, śląskim, łódzkim oraz kujawsko-pomorskim. W sześciu szkołach stwierdzono pomijanie rad rodziców przy podejmowaniu decyzji o udostępnieniu szkół organizacjom związanym z ruchem LGBT.

Czytaj Więcej

Sąd podzielił argumentację Ordo Iuris - głośna sprawa dziewczyny zmanipulowanej przez niebezpieczną grupę

Sąd Okręgowy w Warszawie opowiedział się za ochroną władzy rodzicielskiej małżeństwa, którego córka pod wpływem niebezpiecznej grupy przeszła na islam i zerwała kontakty z rodzicami. Zażalenie pełnomocników dziewczyny, którzy domagali się przyznania jej statusu strony w sprawie postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej zostało odrzucone.

Czytaj Więcej