Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Powołano Kolegium Suwerenności i Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową

Data publikacji: 11.11.2023

Kolegium Suwerenności

Instytut Ordo Iuris oraz Collegium Intermarium powołują Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową, jako niezależny ośrodek, łączący wysiłki przedstawicieli wielu dziedzin akademickich z profesjonalizmem ekspertów posiadających doświadczenie administracyjne i rządowe. Zadaniem Centrum jest zapewnienie stabilnego eksperckiego zaplecza dla wszystkich ruchów suwerennościowych powoływanych licznie w tych dniach w Polsce. Centrum nawiązuje ścisłą współpracę z najszerszym środowiskiem obywatelskim, skupionym w organizacjach społecznych oraz ruchach, dla których indywidualnego i zespołowego współdziałania powołane zostało Kolegium Suwerenności.

 

Dołącz do Kolegium Suwerenności na stronie: kolegiumsuwerennosci.pl

„Ojczyzna w niebezpieczeństwie!” – narodowa historia uczy, że ten okrzyk słyszy każde pokolenie Polaków. Wśród minionych pokoleń były te, które w odpowiedzi zrywały się do boju i te, które zbagatelizowały ostrzeżenie. Narodowe zrywy wolnościowe odnosiły sukces, gdy łączyły siłę powszechnego ruchu społecznego z silnym zapleczem eksperckim. Środowisko Instytutu Ordo Iuris rozwija od dekady niezależne struktury eksperckie oraz cieszy się wsparciem tysięcy polskich rodzin, oczekujących od nas zapewnienia profesjonalnego wsparcia dla suwerennościowych ruchów społecznych. Oddanie suwerenności przekreśliłoby wszelkie nadzieje na obronę życia, rodziny, wolności i narodowego dziedzictwa. Dlatego powołanie jak i systematyczny rozwój Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową jest koniecznością i naszym obowiązkiem – wskazuje Prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski.

Polska wkracza w czas szczególnych, dziejowych sporów o suwerenność. Towarzyszy im narastająca akceptacja dla naruszeń elementarnych zasad demokracji i rządów prawa oraz napięcie pomiędzy tożsamością europejską a przywiązaniem do tożsamości narodowej. Od rezultatu tego przesilenia zależeć będą dekady dalszego rozwoju Polski jako zaplecza niemieckiego projektu globalnego lub jako samodzielnego, polskiego ośrodka polityki regionalnej.

Zapowiadane przez zwycięskie formacje polityczne niekonstytucyjne zmiany ustrojowe, dokonywane pod protekcją międzynarodowych organizacji w ramach „sprawiedliwości okresu przejściowego”, rosnące ryzyko zrzeczenia się samostanowienia narodowego w ramach zmian traktatowych Unii Europejskiej, krytyczne zmiany w priorytetach gospodarki krajowej i polityki obronnej – podważają same fundamenty państwowości i są wymierzone wprost w naczelne zasady Konstytucji Rzeczypospolitej.

Naszą odpowiedzią jest powołanie, przez Instytut Ordo Iuris oraz Collegium Intermarium, Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową jako korpusu wojsk prawnych i zespołu dywizji analitycznych, dających odpór siłom wewnętrznym i zewnętrznym nastającym na Ojczyznę. Centrum staje się recenzentem działań rządowych oraz ośrodkiem krytycznej analizy planów reform Unii Europejskiej. Tak, jak atak na narodową suwerenność dotyczy wszystkich obszarów naszego życia, tak też w ramach Centrum rozwijać będziemy ośrodki badawcze i interwencyjne, odnoszące się do konkretnych aspektów polityki państwa i zagadnienia suwerenności:

   • Polityka Bezpieczeństwa i Obrona Narodowa,
   • Suwerenność Państw Narodowych w Unii Europejskiej,
   • Ład Konstytucyjny i Wymiar Sprawiedliwości,
   • Kultura i Dziedzictwo Narodowe,
   • Nauka i Edukacja,
   • Patriotyzm Gospodarczy i Rozwój Strategiczny,
   • Ochrona Zdrowia,
   • Przestrzeń Medialna.

Projekt taki jak niezależne Centrum Badań Strategicznych nad Suwerenną Polityką Narodową nie może istnieć bez wsparcia szerokiej społeczności, na którą składać się będą indywidualni obywatele i organizacje społeczne, ruchy członkowskie, przedsiębiorcy upatrujący realnej wartości w patriotyzmie gospodarczym i suwerennej polityce gospodarczej oraz rozwojowej.

Dlatego równolegle z Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową powołujemy Kolegium Suwerenności, zapraszając wszystkich Polaków do włączenia się w to przedsięwzięcie i przyjęcia roli ambasadorów suwerenności na poziomie narodowym i lokalnym, w swoich rodzinach, środowiskach pracy i nauki.

Drugim warunkiem sukcesu jest stanowcze odżegnanie się tej inicjatywy od działalności partyjnej i prób bezpośredniego oddziaływania na scenę polskiej polityki partyjnej. Rolą niezależnego ośrodka jest stałe inspirowanie mechanizmów demokratycznej kontroli i nadzoru nad władzami publicznymi, poprzez publikowanie badań i analiz, upowszechnianie wiedzy i informacji o strategicznych konsekwencjach ustępowania z pozycji suwerennościowych, formacji obywatelskiej oraz kształtowania postaw liderów opinii. Żadne z tych zadań nie może zostać skutecznie zrealizowane w perspektywie kadencyjnej, a stabilizacja polskiej sceny politycznej wymaga, by każde ugrupowanie patriotyczne mogło odwoływać się do badań, dokumentów programowych oraz ekspertów niezależnego ośrodka.

W tym sensie Centrum Badań Strategicznych nad Suwerenną Polityką Narodową, będące wspólnym dziełem ekspertów oraz społeczności wspierającej jego misję, jest oczywistym zapleczem badawczym każdego środowiska politycznego, pragnącego umacniać suwerenność narodową oraz w ten sposób służyć dobru wspólnemu, najwyższej zasadzie Konstytucji Rzeczypospolitej.

Rękojmią profesjonalizmu i powodzenia tego projektu jest Instytut Ordo Iuris, który ma potencjał, by skupić wokół siebie ekspertów i profesjonalistów oraz całą społeczność rodaków, gotowych podjąć dzieło profesjonalnej kontrofensywy w obronie suwerenności. 10 lat naszych doświadczeń przygotowało nas na ten dzień i pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość tego wielkiego projektu. Korzystając z zapewnionej przez społeczność Ordo Iuris finansowej niezależności od państwa, sięgając do licznych doświadczeń tysięcy precedensowych postępowań sądowych przed sądami krajowymi i międzynarodowymi trybunałami, czerpiąc z historii zaangażowania w prace instytucji europejskich, międzynarodowych organizacji i agend Organizacji Narodów Zjednoczonych – wiemy, że zadanie to doprowadzimy do szczęśliwego końca.

Narodowy ruch suwerennościowy potrzebuje, niezależnego od politycznej koniunktury zaplecza analitycznego, programowego i kadrowego, które nie wpisuje się w bieżące partyjne zmagania. Jesteśmy potrzebni dziesiątkom ogłaszanych w tych dniach inicjatyw społecznych i obywatelskich, pozbawionych często analitycznego i profesjonalnego zaplecza, ale dających wyraz słusznej i głęboko patriotycznej trosce o byt i niepodległość Ojczyzny. Wraz nimi chcemy stanąć w obronie wolnej, niepodległej i suwerennej Rzeczypospolitej.

Kierujemy przy tym zaproszenie do podjęcia współpracy do każdego, kto pragnie swoim wysiłkiem, wsparciem merytorycznym lub ofiarnością popierać misję niezależnej, badawczej i interwencyjnej, służby na rzecz suwerennej Rzeczypospolitej.

Naszym obowiązkiem jako prawników, naukowców, praktyków, działaczy społecznych i obywateli, jest stanąć w obronie Ojczyzny. Opór wobec historycznego zagrożenia naszej niepodległości i suwerenności musi połączyć Polaków ponad wszelkimi podziałami. Wspólnym mianownikiem tego działania jest umiłowanie Polski, a mottem „Pro libertate Poloniae!” – „Za wolność Polski!”.

Już trwają prace analityczne Centrum Badań Strategicznych nad Suwerenną Polityką Narodową. Przed końcem roku Centrum zaprezentuje pierwsze raporty oraz zaproponuje strategię działania wobec nieuchronnego zatwierdzenia przez Parlament Europejski projektu 267 poprawek do traktatów UE. Każdy narodowy, suwerennościowy ruch społeczny już w najbliższych dniach będzie mógł otrzymać wsparcie naszych doświadczonych ekspertów. Sukces tego przedsięwzięcia zależny jest od zaangażowania setek ekspertów oraz tysięcy obywateli w strukturę Kolegium Suwerenności.

Dołącz do Kolegium Suwerenności, aby wesprzeć powstanie głównego eksperckiego ośrodka obrony narodowej suwerenności: kolegiumsuwerennosci.pl

Działalność Instytutu

26.02.2024

Oświadczenie Instytutu Ordo Iuris w związku z tzw. czarną listą Sienkiewicza

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o tym, że kierowane przez Bartłomieja Sienkiewicza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało tzw.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

21.02.2024

Europejski rozbiór Polski - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Lublinie

Przed nami kolejne spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim - prezesem Ordo Iuris. Wydarzenie odbędzie się 23 lutego w Lublinie. Spotkanie nosi tytuł "Europejski rozbiór Polski". Będzie ono poświęcone obecnej sytuacji politycznej w Polsce i Europie w kontekście zmian w traktatach unijnych. 

 

23 lutego - godz. 18:00

Centrum Konferencyjne Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Dom Nadziei
al. Unii Lubelskiej 15

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

16.02.2024

Oferta pracy - Starszy Analityk w Centrum Badań i Analiz

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris otwiera rekrutację na stanowisko Starszego Analityka w Centrum Badań i Analiz.

Zakres obowiązków:

· sporządzanie raportów, analiz i opinii prawnych, opracowań naukowych oraz artykułów publicystycznych;

· sporządzanie projektów aktów prawnych;

· monitoring debaty publicznej;

· reprezentowanie stanowiska Instytutu przed sądami i organami administracji publicznej;

· reprezentowanie Instytutu na konferencjach naukowych, w środkach masowego przekazu i innych wydarzeniach;

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.02.2024

Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności - spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim w Suwałkach

Przed nami kolejne spotkanie z adw. Jerzym Kwaśniewskim - prezesem Ordo Iuris. Wydarzenie pt. "Europejski rozbiór Polski. Czas zamachu na Konstytucję i sprzedaż suwerenności" odbędzie się 15 lutego w Suwałkach.

15 lutego, godz. 18:45

Aula Parafii św. Aleksandra

ul. Emilii Plater 2

Czytaj Więcej