Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

„Bronimy prawa do życia na wszystkich jego etapach”. Ordo Iuris na międzynarodowej konferencji w Argentynie

Data publikacji: 09.06.2023

Adobe Stock

· W Buenos Aires miała miejsce międzynarodowa konferencja stanowiąca przestrzeń debaty dla młodych liderów z państw Ameryki Północnej i Południowej, a także Europy.

· Wydarzenie zostało poświęcone dyskusji na temat wyzwań XXI wieku m.in. w obszarach takich jak ochrona podstawowych praw i wolności, postępująca globalizacja czy spór kulturowy.

· Wśród uczestników znaleźli się politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, akademicy i influencerzy z Argentyny, Brazyli, Peru, Chile, Boliwii, Kuby, Hondurasu, Meksyku, USA, Włoch, Paragwaju, Węgier i Hiszpanii.

· Do zabrania głosu w panelu dyskusyjnym i podzielenia się doświadczeniami zaproszenie uzyskał także Instytut Ordo Iuris.

· Wydarzenie zakończyło się przyjęciem „Karty Buenos Aires”.

· Sygnatariusze dokumentu wyrazili poparcie dla ochrony ludzkiego życia, wolności wypowiedzi, zgromadzeń czy wyznania, walki z terroryzmem i innymi działaniami przestępczymi, a także ochrony własności prywatnej i rozwoju ekonomicznego mieszkańców obu Ameryk.

· Uczestnicy zwrócili też uwagę na destrukcyjną działalność ruchów lewicowych, która prowadzi do naruszenia podstawowych praw człowieka.

 

KARTA BUENOS AIRES - LINK

 

Konferencja miała na celu zgromadzenie młodych liderów z państw Ameryki Północnej i Południowej, a także Europy. Wydarzenie było odpowiedzią na złożoność sytuacji geopolitycznej na świecie, walkę o władzę różnych rzeczywistości polityczno-ideologicznych, utrudniające młodym ludziom uczynienie ze swojego regionu miejsca, w którym wolność i porządek prawny są w pełni poszanowane.

 

Podstawowe założenia, które przyświecały organizatorom konferencji to: wolność, rozumiana jako istotny wymiar jednostki, którego ochrona jest kluczowa, konieczna i niezbędna; przejrzystość jako niezbędne założenie lidera politycznego i społecznego; dialog, będący podstawą debaty i generowania zrównoważonych polityk publicznych; zaangażowanie młodzieży w otaczającą nas rzeczywistość polityczną i społeczną oraz przywództwo, aby odważnie i jawnie stawić czoła wyzwaniom XXI wieku.

 

Do udziału w wydarzeniu zaproszenie otrzymał także Instytut Ordo Iuris. Fundację reprezentowała Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego, która w panelu dyskusyjnym poświęconym działalności think-tanków w obszarze ochrony życia, rodziny i wolności, zwróciła uwagę na konsekwencje pozostawania biernym wobec działań ograniczających wolność jednostki, które z sukcesem mogą być dokonywane nawet w państwach postrzeganych jako demokratyczne.

 

Konferencja zakończyła się przyjęciem „Karty Buenos Aires”, stanowiącej ideową podstawę kolejnych działań uczestników Forum. Treść dokumentu koncentruje się na ochronie wolności, rządów prawa i własności prywatnej. Sygnatariusze zgodzili się wspólnie pracować w obronie tych wartości.

 

Uczestnicy wydarzenia podkreślili w Karcie, że zgromadzili się, „aby położyć podwaliny pod architekturę polityczną o zasięgu kontynentalnym, mającą na celu koordynację działań na rzecz obrony życia, wolności, suwerenności, bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego”. Wskazali, że „potęgi globalistyczne” stoją za działalnością ruchów lewicowych, które mają na celu „zniszczenie fundamentalnych wartości kultury zachodniej, a tym samym osłabienie potęgi narodów, bezpośrednio atakując siłę i samostanowienie narodów oraz ich suwerenność”. W Karcie wskazano, że siły lewicowe często „wykorzystują koncentrację mediów i promują cenzurę”, co „w wielu przypadkach doprowadziło do naruszenia najbardziej podstawowych praw człowieka”.

 

Sygnatariusze zauważyli również, że działalność tych ruchów prowadzi też do kryzysu gospodarczego, „który każdego dnia czyni nas biedniejszymi”. W Karcie stwierdzono, że „dotacje i zasiłki, które powinny być tymczasowymi mechanizmami pomocy, stały się narzędziami najokrutniejszych demagogii politycznych”. Wynikający z tego brak bezpieczeństwa „utrudnia utrzymanie pokoju społecznego i zagraża podstawowym prawom wszystkich ludzi”. Uczestnicy konferencji zwrócili także uwagę na „strukturalną korupcję na wszystkich szczeblach państwa”.

 

Paneliści zobowiązali się do działania na rzecz zjednoczenia suwerennych narodów Ameryki. Wyrazili także „potępienie dla wszelkich form działań politycznych, które uciekają się do przemocy”. Zadeklarowali również, że będą bronić wolności, która jest „przyrodzonym prawem każdego człowieka”. W Karcie podkreślono, że oznacza to obronę „świętego prawa do życia na wszystkich jego etapach i przejawach”. Sygnatariusze oświadczyli też, że stoją „na straży prawa do własności, wolności wypowiedzi, wolności zgromadzeń, wolności wyznania, wolności stowarzyszania się”. Zobligowali się ponadto do „walki z handlem narkotykami, terroryzmem i wszelkimi rodzajami międzynarodowej przestępczości zorganizowanej”.

 

W Karcie potępiono również „tłamszenie podatników podatkami, deficyt fiskalny, niekontrolowaną emisję pieniądza i masowy wzrost długu publicznego”. Sygnatariusze poparli „produktywną politykę zapewniającą godność pracy, wykorzystanie i dbałość o nasze zasoby naturalne oraz rozwój naszego potencjału gospodarczego”. Podkreślili, że dążą do „przekrojowego rozwoju gospodarczego”.

 

Wspieram

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Jaka przyszłość dla Europy? Szczyt Konserwatywny w Bratysławie

· W Bratysławie miał miejsce coroczny Szczyt Konserwatywny organizowany przez Instytut Ladislava Hanusa.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.09.2023

Przywrócić „blask prawdy”. Konferencja w 30-lecie encykliki Jana Pawła II

· W tym roku mija 30 lat od opublikowania encykliki „Veritatis splendor” papieża Jana Pawła II.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

23.08.2023

"Trudna ciąża" - gdzie szukać pomocy? Prezentacja poradnika dla matek

Wiele matek musi się zmagać z trudną sytuacją, kiedy dowiadują się o chorobie lub niepełnosprawności ich nienarodzonego dziecka. Instytut Ordo Iuris przygotował poradnik, w którym wskazuje, jak kobiety mogą sobie radzić w takich przypadkach. Publikacja omawia formy pomocy dla matek w "trudnej ciąży", takie jak hospicja perinatalne, ośrodki adopcyjne czy okna życia. Poradnik zostanie zaprezentowany na konferencji prasowej.

W wydarzeniu wezmą udział:

Czytaj Więcej