Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Instytut Ordo Iuris rozpoczyna Międzynarodową Misję Obserwacyjną wyborów na Węgrzech

Data publikacji: 26.03.2022

ordo iuris

Jak zapowiedział 16 marca Instytut Ordo Iuris i jego partner Collegium Intermarium, na węgierskie wybory parlamentarne została wysłana międzynarodowa misja obserwacyjna. Obowiązki obserwatorów pełnią od 24 marca przedstawiciele akademickich instytutów badawczych, think tanków, organizacji społecznych, prawnicy i dziennikarze z pięciu krajów europejskich. W nadchodzących dniach członkowie misji będą odbywali spotkania i konsultacje oraz przeprowadzą badania terenowe, aby dowiedzieć się więcej o węgierskich wyborach i uzyskać pełny obraz systemu wyborczego, korzystając ze wszystkich odpowiednich źródeł. O informacje dotyczące oceny sytuacji mediów i debaty publicznej obserwatorzy zwrócą się m.in. do organizacji pozarządowych i wiodących mediów.

 

Międzynarodowa Misja Obserwacyjna przyjęła następującą Deklarację Zasad, opartą na najlepszych praktykach międzynarodowych:

 

· Bezstronność i brak ingerencji.

· Trafność i weryfikowalność wniosków.

· Zgodność z prawem krajowym i kulturą.

· Neutralność i profesjonalizm w wystąpieniach medialnych.

· Formułowanie rekomendacji, a nie oskarżeń.

 

Zgodnie z wydanym oświadczeniem misji, Deklaracja Zasad stała się konieczna w związku z publikacją Raportu Okresowego (24 lutego – 15 marca 2022) Biura Instytucji Demokratycznych OBWE i Misji Obserwacji Wyborów Praw Człowieka. Publikacja została natychmiast uznana przez jedną ze stron jako dowód międzynarodowej krytyki ich politycznych konkurentów. Jednocześnie postawiono poważne zarzuty nieścisłości, błędów merytorycznych i stronniczości Raportu Okresowego, który – zdaniem krytyków – nie przedstawiał wyważonych i konstruktywnych opinii, prezentując stanowisko i argumenty tylko jednej strony spolaryzowanej debaty politycznej na Węgrzech, bez odwoływania się do wiarygodnych i weryfikowalnych źródeł.

 

Po dokładnym zbadaniu, Raport Okresowy OBWE wskazuje na wiele oznak naruszenia zasad międzynarodowych misji obserwacyjnych. Raporty często opierają się na anonimowych źródłach lub na opinii tylko jednej strony politycznej w odniesieniu do wyrażonej krytyki węgierskiego systemu wyborczego, co budzi poważne zastrzeżenia. W efekcie przedstawione roszczenia i zarzuty dotyczące procesu wyborczego są zasadnie kwestionowane, a autorytet misji obserwacyjnej został poważnie nadszarpnięty.

 

„Musimy pamiętać, że funkcja obserwatora wyborów to przede wszystkim wielka odpowiedzialność - wzmacnia instytucje demokratyczne, buduje zaufanie społeczne do procesów wyborczych i pomaga powstrzymać nieprawidłowości wyborcze. Szczególnie po mocno krytykowanym Raporcie Pośrednim OBWE, musimy odzyskać wiarygodność międzynarodowych misji obserwacyjnych. Jesteśmy gotowi do objęcia przewodnictwa w przestrzeganiu najlepszych praktyk, międzynarodowych standardów i zasad bezstronnej, demokratycznej i pełnej szacunku obserwacji wyborów. Wszystko po to, by wesprzeć naród węgierski w przeprowadzeniu demokratycznych wyborów – stwierdza adw. Jerzy Kwaśniewski, Szef Międzynarodowej Misji Obserwacyjnej.

 

STANOWISKO MIĘDZYNARODOWEJ MISJI OBSERWACYJNEJ (WERSJA ANGIELSKA)

Wspieram

Polskie regulacje dotyczące rejestracji urodzeń wobec wykorzystania technologii cyfrowych. Opinia Ordo Iuris dla ONZ

· Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (OHCHR) wezwał do przedstawienia opinii na temat wykorzystania technologii cyfrowych w celu osiągnięcia powszechnej rejestracji urodzeń.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.06.2024

Coraz więcej przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. Raport Ordo Iuris dla OBWE

· Instytut Ordo Iuris złożył do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie raport z zebranych w 2023 r. przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

24.06.2024

Trybunał w Strasburgu: Węgry mają prawo zakazać eutanazji

· Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że obowiązujący na Węgrzech zakaz eutanazji i wspomaganego samobójstwa nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.06.2024

Warzecha: "Korekta kierunku, nie zwrot – komentarz do wyników wyborów europarlamentarnych”

Wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego przyniosły korektę kierunku polityk unijnych, ale nie jest to radykalny zwrot. Wbrew często powtarzanym mitom, Parlament Europejski odgrywa istotną rolę w procesie legislacyjnym UE, choć nie posiada inicjatywy ustawodawczej. Może jednak wpływać na legislację poprzez rezolucje wzywające Komisję Europejską do działania oraz poprzez zatwierdzanie lub modyfikowanie wniosków ustawodawczych. Więcej na ten temat w artykule Łukasza Warzechy.

Czytaj Więcej