Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

W ONZ zakończyła się 56. sesja komisji ds. Populacji i Rozwoju

Data publikacji: 21.04.2023

Pexels

• Tegoroczne wydarzenie nie zakończyło się przyjęciem wspólnej rezolucji z uwagi na sprzeciw 22 państw wobec jej ideologicznych treści.

• Instytut Ordo Iuris jako organizacja posiadająca status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ, przekazał swoje pisemne stanowisko, które zostało uwzględnione przez komisję

• W prezentacji eksperci Instytutu wskazali na nieskuteczność wdrażania ideologicznych treści w dokumentach programowych i politykach ONZ oraz pozytywne rozwiązania stosowane w Polsce w zakresie edukacji oraz zrównoważonego rozwoju.

56. sesja komisji ds. Populacji i Rozwoju (CPD) odbyła się w dniach 10-14 kwietnia 2023 r. w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Tematem tegorocznych rozważań była „Ludność, edukacja i zrównoważony rozwój”, które ściśle wiążą się z rozdziałem XI Programu Działania przyjętego przez Międzynarodową Konferencję na temat Populacji i Rozwoju (ICPD) w 1994 r. oraz Celem Zrównoważonego Rozwoju (SDG) nr 4, który dotyczy edukacji. Dokumenty te stanowią m.in., że aby edukacja dotycząca zagadnień ludnościowych była jak najbardziej efektywna, musi rozpocząć się już w szkole podstawowej i być kontynuowana na wszystkich poziomach edukacji z uwzględnieniem praw i obowiązków rodziców oraz potrzeb dzieci i nastolatków. Tam, gdzie takie programy już istnieją, programy nauczania powinny zostać poddane przeglądowi, zaktualizowaniu i poszerzeniu w celu zapewnienia odpowiedniego uwzględnienia takich kwestii, jak „wrażliwość płciowa”, „wybory i obowiązki reprodukcyjne” oraz choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV/AIDS.

Tegoroczna sesja miała precedensowy charakter, z uwagi na stanowczy sprzeciw 22 państw (m.in. Algieria, Egipt, Senegal, Iran, Arabia Saudyjska) wobec próby umieszczenia ideologicznych treści w dokumencie końcowym. Ostatecznie obrady zakończyły się bez przyjęcia wspólnego dokumentu. W ich trakcie, delegacje państw wskazywały, że otrzymały treść rezolucji zawierającej odniesienia do nieuzgodnionego terminu „kompleksowej edukacji seksualnej” drogą mailową o godz. 22:30 w przededniu przyjęcia rezolucji.

Delegacje zwracały uwagę, że niepowodzenie w osiągnięciu porozumienia było wynikiem silnej troski wielu państw o umieszczenie w dokumencie kwestii kontrowersyjnych, co do których nie ma konsensusu. Skupiono się na kwestiach związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym, prawami reprodukcyjnymi czy edukacją seksualną, podczas gdy, w prawie międzynarodowym nie istnieje prawo do edukacji seksualnej, a państwa nie muszą przyjmować żadnego konkretnego programu edukacji. Jak podkreśliła jedna z delegacji, termin „kompleksowa edukacja seksualna” ma w rzeczywistości wymiar ideologiczny. Mimo, że państwa poświęciły ostatnie tygodnie na wypracowanie wspólnych narzędzi, aby znaleźć rozwiązania celem poprawy dostępu do edukacji dla dzieci zwłaszcza z krajów rozwijających się, to nacisk na kwestie ideologiczne uniemożliwił uzyskanie porozumienia.

Organizacje posiadające specjalny status konsultacyjny ECOSOC, w tym Instytut Ordo Iuris, mogły złożyć własne stanowiska. Odnosząc się do edukacji, Instytut wskazał, że edukacja seksualna typu C jest znacznie mniej skuteczna niż obecnie stosowana w Polsce edukacja typu A. Założenia programu edukacji seksualnej, takie jak zapobieganie ciążom nastolatek, zmniejszanie zachorowalności na choroby przenoszone drogą płciową, opóźnianie wieku inicjacji seksualnej czy zmniejszanie liczby przestępstw seksualnych, nie są realizowane w krajach, które przyjęły model edukacji seksualnej C. Według danych, w Polsce średni wiek inicjacji seksualnej jest o prawie dwa lata wyższy niż w Niemczech czy Szwecji. Wskaźnik nowo wykrytych przypadków zapalenia wątroby typu C, na 100 tys. osób w 2014 r. w Polsce wynosił 9,3, a w Szwecji 18,5. W obszarze przestępstw seksualnych należy zauważyć, że wskaźnik takich przestępstw, w tym gwałtu, na 100 tys. osób wynosił w 2017 r. w Polsce ok. 8, w Niemczech 42, w Danii 83, w Szwecji 189. Te dane pokazują, że Polska może być przykładem tego, jak edukacja seksualna typu A przynosi pozytywne skutki w wyżej wymienionych obszarach.

 

Wspieram
Wolności obywatelskie

09.07.2024

Specjalna Sprawozdawca ONZ wzywa do globalnego zwalczania prostytucji jako systemu przemocy

· Reem Alsalem - Specjalna Sprawozdawca ONZ ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt wzywa do globalnego uznania i zwalczania prostytucji jako systemu przemocy.

Czytaj Więcej

Genderowa umowa przyjęta przez Sejm

· Sejm zdecydowaną większością głosów zadecydował o przyjęciu ustawy, w której zawarto zgodę na ratyfikację Umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, znaną jako umowa Post–Kotonu.

Czytaj Więcej

Rodzice najlepszymi obrońcami praw dzieci. Stanowisko Ordo Iuris dla Komitetu Praw Dziecka ONZ

· Komitet Praw Dziecka ONZ opracowuje komentarz ogólny w sprawie prawa dzieci do dostępu do wymiaru sprawiedliwości i efektywnego zadośćuczynienia, zbierając informacje od wszystkich zainteresowanych stron.

Czytaj Więcej

Polskie regulacje dotyczące rejestracji urodzeń wobec wykorzystania technologii cyfrowych. Opinia Ordo Iuris dla ONZ

· Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (OHCHR) wezwał do przedstawienia opinii na temat wykorzystania technologii cyfrowych w celu osiągnięcia powszechnej rejestracji urodzeń.

Czytaj Więcej