Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Czy perspektywa gender jest perspektywą kobiet? Druga konferencja z cyklu „W obronie praw kobiet”

Utrudnieniem w realizacji rzeczywistych praw kobiet jest częste przedstawianie tego pojęcia na sposób ideologiczny. Jednym z najbardziej promowanych we współczesnym dyskursie kierunków mających służyć realizacji praw kobiet jest perspektywa gender. Jak się jednak okazuje koncepcja ta budzi szereg wątpliwości, które wynikają z jej silnie ideologicznego charakteru oraz braku skuteczności w realnej poprawie sytuacji kobiet na świecie. Tym zagadnieniom poświęcona była druga z cyklu konferencji „W obronie praw kobiet”. Wzięły w niej udział przedstawicielki świata nauki, polityki i organizacji społecznych z całego świata. Wydarzenie odbyło się 8 marca – w Dniu Kobiet.

Konferencję otworzyła Karolina Pawłowska – Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. Podkreśliła brak skuteczności genderowych rozwiązań w walce z przemocą. Przypomniała wyniki badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, które udowadniają, że w krajach, które wdrożyły ideologiczne wzorce, poziom przemocy domowej jest najwyższy. Perspektywa gender nie ma również przełożenia na odsetek kobiet pełniących kierownicze stanowiska w pracy. Jak podkreśliła Karolina Pawłowska, najnowsze badania EUROStatu jasno pokazują, że liderami w tym zakresie są Łotwa, Polska, Bułgaria, Węgry – państwa, które od perspektywy gender mocno się dystansują.  

Jako pierwsza wypowiedziała się prof. Angela Gandra – sekretarz stanu w Ministerstwie Kobiet, Rodziny i Praw Człowieka Brazylii. W swoim wystąpieniu podkreśliła ona konieczność działań na rzecz wzmocnienia relacji kobiet i mężczyzn, akcentując współodpowiedzialność i komplementarność w rodzinie. Zwróciła jednocześnie uwagę na negatywne skutki tworzonej przez ideologię feministyczną wizji konfliktu między kobietami a mężczyznami.

Z kolei Sharon Slater – prezes amerykańskiej organizacji International Family Watch, podkreśliła negatywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży ruchu transseksualnego, szczególnie w odniesieniu do młodych dziewcząt. Przytoczyła ona liczne negatywne przykłady nieodwracalnych krzywd jakie dotknęły osoby decydujące się na „korektę” płci. Zauważyła również, jak bardzo negatywny wpływ agenda transseksualna wywiera na małżeństwo i rodzinę. W wydarzeniu wzięła udział również Alix Lejard, przedstawicielka francuskiej organizacji pozarządowej działającej przy Parlamencie Europejskim - Femina Europa. W swoim wystąpieniu wskazywała ona na doktrynalne korzenie współcześnie promowanych koncepcji równouprawnienia kobiet. Przedstawiała przede wszystkim radykalne poglądy Simone de Beauvoir – twierdzącej, że macierzyństwo to „śmierć kobiety” oraz Judith Butler – promującą teorię performatywności płci, które mają bezpośrednie przełożenie na obecnie forsowaną narrację dotyczącą praw kobiet na międzynarodowych forach.   

Głos zabrała również austriacka dyplomatka dr Gabriela Legaspi de Csáky-Pallavicini.  Podkreśliła, że postulaty ideologów gender uderzają w kobiecą tożsamość.  Zaznaczyła także, iż ochrona praw kobiet powinna dotyczyć kobiet na każdym etapie ich rozwoju – także tych nienarodzonych.

W konferencji uczestniczyła również dziennikarka i pisarka Brigit Kelle z Niemiec, która opowiedziała o obecnych niepokojących tendencjach uderzających w prawa kobiet w polityce naszego zachodniego sąsiada. W szczególności skupiła się na nowych propozycjach dotyczących umożliwienia „zmiany płci” dzieciom powyżej 14 roku życia.

Swoimi doświadczeniami w zakresie walki o ochronę praw kobiet na forum międzynarodowym podzieliła się radca prawna Neydy Casillas z USA (przedstawicielka ADF International). W sposób syntetyczny opisała w jaki sposób do oficjalnego języka międzynarodowego – za pomocą instrumentów tzw. soft law – przedostały się postulaty radykalnej lewicy.

O wartości kobiecej tożsamości i konieczności jej ochrony mówiły również psycholog Maria Jose Vilaca z Portugalii oraz etyk i pisarka Małgorzata Terlikowska. Małgorzata Terlikowska szczególnie mocno pochyliła się nad postrzeganiem zróżnicowanych ról i powołań kobiet w myśli Jana Pawła II.

- Celem zorganizowanego przez nas cyklu Konferencji „W obronie praw kobiet” jest stworzenie platformy wymiany myśli dla kobiet, którym na sercu leży prawdziwa realizacja praw kobiet. Jest to dziś szczególnie ważne, gdyż pojęcie praw kobiet – jak żadne inne – wykorzystywane jest do ideologicznych wojen. Obecnie przedstawiana narracja, zgodnie z którą sposobem na równouprawnienie kobiet miałaby być tzw. perspektywa gender okazuje się nieskuteczna, sprzeczna z faktami i w rzeczywistości uderzająca w tożsamość i dobro kobiet – zaznaczyła Karolina Pawłowska, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

W obronie praw kobiet – międzynarodowa konferencja z udziałem ekspertów

Obecnie toczy się szeroka dyskusja na temat pojęcia praw kobiet. Instytut Ordo Iuris zorganizował pierwszą z serii debat dotyczących tego zagadnienia. Dwa panele poświęcone były przedstawieniu politycznego i doktrynalnego kontekstu zagadnienia praw kobiet oraz prawa kobiet do zdrowia. Głównym założeniem konferencji było poruszenie problemu praw kobiet w sposób wolny od ideologii.

Czytaj Więcej

Ewolucja zasady ochrony życia rodzinnego. Czy instytucje przejmą funkcje rodziny?

Wpływ instytucji publicznych na rodzinę to kwestia, która wywołuje liczne dyskusje. Temu zagadnieniu poświęcona była międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ewolucja zasady ochrony życia rodzinnego – czy instytucje przejmą funkcje rodziny?”. W wydarzeniu przeprowadzonym online wzięli udział eksperci z wielu krajów reprezentujący różne dziedziny, m.in. prawo czy socjologię. Prelegenci zwrócili uwagę na to, jak ważne jest bezpośrednie wspieranie rodziny w jej naturalnych procesach, zamiast tworzenia przez instytucje mechanizmów zastępczych.

Czytaj Więcej

"Dom na skale - aksjologia prawa dla Europy jutra" - konferencja Ordo Iuris i Uniwersytetu Angelicum

Wartości, na których opiera się prawo mają duże znaczenie dla kształtu współczesnej Europy. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja „Dom na skale – aksjologia prawa dla Europy jutra”. Wydarzenie z udziałem wybitnych naukowców miało miejsce w Rzymie. Jego organizatorem był Instytut Ordo Iuris i Papieski Uniwersytet Angelicum.

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI

Czytaj Więcej

Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka

W tym roku przypada trzydziestolecie przyjęcia przez Polskę Konwencji Praw Dziecka. Z okazji rocznicy Instytut Ordo Iuris i Wydział Studiów Nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowały konferencję naukową Rodzina a prawa dziecka i ich ochrona w 30-lecie przyjęcia Konwencji Praw Dziecka”. W wydarzeniu wzięli udział liczni eksperci z różnych dziedzin reprezentujący krajowe i zagraniczne ośrodki badawcze.

Czytaj Więcej

Prawne implikacje godności człowieka

10 grudnia przypadła 70. Rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Z tej okazji miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ordo Iuris i Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny. Wydarzenie stanowi odpowiedź na zmianę w pojmowaniu praw człowieka przez niektóre środowiska, które uczyniły z nich narzędzie nacisku politycznego oraz ideologicznego. Dzięki dyskusji udało się przypomnieć o prawdziwym źródle praw człowieka jakim jest ludzka godność.

Czytaj Więcej

Podsumowanie konferencji "Pomocniczość czy etatyzm. Państwo wobec rodziny i jej autonomii"

Chociaż autonomię rodzinie gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 18. i 48.), to jest ona dzisiaj wielokrotnie naruszana przez państwo. Powodem jest dwojakie rozumienie roli państwa przez osoby i instytucje decydujące o losach rodziny – nie tylko prawników i sędziów, ale także biegłych psychologów i pedagogów i in. Ich współpraca budzi wiele emocji – niemniej było ich podczas dyskusji na III Ogólnopolskiej Konferencji „Pomocniczość czy etatyzm. Państwo wobec rodziny i jej autonomii”, która odbyła się 16 lutego na Uniwersytecie Warszawskim pod patronatem Katedry Socjologii Prawa oraz Instytutu Ordo Iuris.
Czytaj Więcej