Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Aborcja nigdy nie może być środkiem terapeutycznym. Analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 21.03.2024

Adobe Stock

· Od czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku uznającego niezgodność z Konstytucją aborcji eugenicznej, podejmowane są próby rozszerzającej interpretacji przesłanki zagrożenia zdrowia kobiety. Miałaby ona uzasadniać poszerzenie dostępu do aborcji w Polsce.

· Ordo Iuris wskazuje w analizie, że taka wykładnia jest niedopuszczalna, co wynika z przepisów Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. 

· Instytut podkreśla też, że nie można przyjąć, iż zagrożenie dobrostanu psychicznego matki stanowi przesłankę legalizującą aborcję.

· Pozbawienie życia dziecka poczętego nigdy nie może być traktowane jako środek terapeutyczny.

· W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia życia kobiety ciężarnej spowodowanej zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z prawem, należy wdrożyć odpowiednie leczenie bezpieczne zarówno dla matki, jak i dla dziecka.   

· Lekarz podejmujący działania medyczne wobec kobiety w ciąży odpowiada także za zdrowie i życie jej dziecka.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

W debacie publicznej często powielana jest teza, że stan zagrożenia zdrowia psychicznego kobiety ciężarnej może stanowić czynnik legalizujący aborcję. W związku z tym, Instytut Ordo Iuris, we współpracy z ekspertami z zakresu psychologii i psychiatrii, przygotował analizę prawno-medyczną tego zagadnienia. Wynika z niej jasno, że w świetle obowiązującego prawa – w szczególności Konstytucji RP i utrwalonego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – wszelkie przypadki ograniczenia prawnej ochrony życia ludzkiego muszą być traktowane jako środki o charakterze ostatecznym. Już w 1997 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „zdecydowanie nieakceptowane w demokratycznym państwie prawnym, (…) byłoby ograniczenie prawnej ochrony życia człowieka w celu ochrony dóbr lokujących się niżej w hierarchii konstytucyjnej, (…) nawet zdrowia innych ludzi”.

W ocenie Ordo Iuris, nie jest zatem dopuszczalne przyjęcie legalności aborcji w sytuacji zagrożenia zdrowia psychicznego kobiety ciężarnej, gdyż możliwe jest wówczas wdrożenie dostępnych środków terapeutycznych, do których aborcja nigdy nie należy. 

Jak wskazują eksperci z zakresu psychologii i psychiatrii, w praktyce medycznej dopuścić można sytuacje, w których w przebiegu chorób psychicznych u kobiet ciężarnych pojawi się zagrożenie życia spowodowane tendencjami samobójczymi. Także jednak w takich przypadkach aborcja nigdy nie może stanowić sposobu leczenia, lecz konieczne jest zastosowanie takich środków jak hospitalizacja, farmakoterapia i psychoterapia, które mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniu życia i zdrowia kobiety przy poszanowaniu prawa do życia poczętego dziecka. Co istotne, do podejmowania działań leczniczych wobec kobiety w ciąży, z uwzględnieniem dobra jej nienarodzonego dziecka, zobowiązuje lekarzy art. 39 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi wprost, że lekarz jest odpowiedzialny za życie i zdrowie również dziecka.

„W analizie wykazaliśmy, że nie istnieją sytuacje uzasadniające pozbawienie życia dziecka w celu ratowania zdrowia psychicznego kobiety w ciąży. Dostępne są bowiem środki mogące uchylić stan zagrożenia życia matki wywołany przebiegiem choroby psychicznej i pozwalające zachować podlegające ochronie prawnej życie dziecka poczętego” – podkreśla Katarzyna Gęsiak, dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris.  

Wspieram
Ochrona życia

12.07.2024

Porażka radykalnego projektu aborcyjnego Lewicy w Sejmie

· Sejmowa większość sprzeciwiła się przyjęciu

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.07.2024

Aborcja wraca do Sejmu! Ponawiamy akcję „Zadzwoń do posła”

· Rząd przyspiesza prace nad projektami ustaw proaborcyjnych, ograniczających prawo do życia dzieci nienarodzonych w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.07.2024

Trybunał w Strasburgu: zakaz aborcji eugenicznej nie narusza praw człowieka

· Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił dwie kolejne skargi na zakaz aborcji eugenicznej w Polsce.

Czytaj Więcej