fbpx Apel polskich naukowców do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawnej ochrony życia dzieci poczętych | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Apel polskich naukowców do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawnej ochrony życia dzieci poczętych

Data publikacji: 08.04.2019

Adobe Stock

Od kilku dekad zaobserwować można niezwykle dynamiczny postęp medycyny. Lekarze posiadają obecnie umiejętności coraz szybszego i coraz dokładniejszego diagnozowania, a także leczenia wielu zaburzeń oraz chorób. Działania te mają nierzadko miejsce już w okresie prenatalnego rozwoju człowieka. Dokładna analiza stanu zdrowia matki, a także dziecka poczętego, wsparta coraz powszechniej stosowanymi zabiegami z zakresu chirurgii prenatalnej, to z całą pewnością nowy, a zarazem unikalny rozdział w działaniach lekarzy. Jednakże obserwując rzeczywistość społeczną dostrzec można w tym kontekście dramatyczny w swoich skutkach paradoks. W parze z rozwojem metod diagnostycznych i leczniczych idzie niezrozumiała akceptacja dla pozbawiania życia nienarodzonego jeszcze dziecka, którego wyniki badań wskazują na prawdopodobieństwo istnienia poważnej choroby lub niepełnosprawności.

Jako naukowcy, badacze, humaniści, a przede wszystkim ludzie,chcemy w sposób stanowczy przeciwstawić się podobnej „eugenizacji prawa”, by użyć określenia sformułowanego przed laty przez prof. Jérôme’a Lejeune’a, który w sposób istotny przyczynił się do odkrycia przyczyn pojawienia się u dzieci Zespołu Downa. Zapoznając się nie tylko z zagranicznymi, ale również polskimi statystykami przedstawianymi przez Ministerstwo Zdrowia dostrzec należy, iż to właśnie dzieci, u których na prenatalnym etapie rozwoju wykryto prawdopodobieństwo podobnego lub innego zaburzenia genetycznego, znajdują się w szczególnym niebezpieczeństwie pozbawienia ich życia. Taki stan rzeczy wymaga natychmiastowej zmiany w kierunku zapewnienia poszanowania prawnej ochrony życia każdego dziecka, także niepełnosprawnego lub podejrzewanego o poważną chorobę. Podobna zmiana jest również niezbędna z uwagi na sytuację kobiet, których zdrowie prokreacyjne jest w sposób istotny narażone na negatywne, psychosomatyczne skutki ewentualnej aborcji.

W 2019 r. obchodzić będziemy 30. rocznicę przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o prawach dziecka. Akt ten – o czym chcemy wyraźnie przypomnieć – powstał z inicjatywy Polski. W jego preambule bezpośrednio zaznaczono, że: „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu".[1]Mając to na uwadze, polski prawodawca w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka zdefiniował dziecko jako istotę ludzką „od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości.” Nie można w tym miejscu zapomnieć, iż Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. w art. 68 ust. 3 wskazuje, że „władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym”. Niepełnosprawne dzieci zasługują zatem na szczególną – tak medyczną jak i prawną – ochronę zarówno przed, jak i po narodzeniu. Standard ten zbieżny jest ze stanowiskiem wyrażonym przez Trybunał Konstytucyjny, który w orzeczeniu z 28 maja 1997r. (K 26/96) stwierdził: „Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej.”[2]

Obserwując krajową rzeczywistość dojść trzeba do wniosku, iż wynikające z prawa międzynarodowego i Konstytucji standardy poszanowania ludzkiego życia oraz gwarancje jego  ochrony są w sposób szczególny naruszane poprzez utrzymywanie się w polskim porządku prawnym domniemania konstytucyjności eugenicznej przesłanki niekaralności aborcji, o której mowa w art. 4a ustawy o planowaniu rodziny.[3] Unormowanie to zezwala na pozbawienie życia dziecka poczętego, u którego wystąpi podejrzenie niepełnosprawności lub ciężkiej choroby. Jest to jedyna w polskim systemie prawnym sytuacja, w której to postawiona przez lekarza diagnoza choroby staje się podstawą zakończenia życia pacjenta. Choroba, nawet nieuleczalna, nie jest usprawiedliwieniem dla zabicia pacjenta. Uważamy, iż istnienie podobnego rozwiązania nie tylko świadczy o odejściu od elementarnych zasad uniwersalnej etyki („nie będziesz zabijał”), lecz przede wszystkim stanowi jaskrawy przykład naruszenia konstytucyjnych praw dziecka do życia, rozwoju oraz opieki medycznej.

Należy w tym miejscu przypomnieć, że 27 października 2017r. grupa 107 posłów złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o planowaniu rodziny, wyłączających karalność przeprowadzenia aborcji eugenicznej, w wyniku której co roku traci życie w naszym kraju ponad tysiąc dzieci.

Jako obywatele Polski oraz pracujący na Jej rzecz naukowcy chcemy stanowczo podkreślić, iż istnienie w naszym kraju przepisów zezwalających na podobne działanie stanowi odejście od fundamentalnych standardów poszanowania godności człowieka, z czym w żadnej mierze nie możemy się zgodzić.

Apelujemy zatem do Trybunału Konstytucyjnego oraz wszystkich Sędziów Trybunału o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu rozpatrzenie wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności z polską ustawą zasadniczą zaskarżonych przepisów ustawy o planowaniu rodziny. Jako osoby szanujące przyrodzoną godność człowieka od chwili poczęcia do naturalnej śmierci czujemy się w obowiązku, by wyrazić nasze przekonanie, iż niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do pełnej, prawnej ochrony życia dzieci poczętych, w tym w szczególności dzieci, u których wykryto zaburzenia uniemożliwiające lub utrudniające im samodzielne funkcjonowanie. Mając świadomość konieczności systemowego wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i bliskich chcemy zaznaczyć, że pierwszym krokiem w tym kierunku będzie wprowadzenie zakazu przeprowadzania w Polsce aborcji eugenicznej, w sposób bezpośredni naruszającej prawo dziecka do życia. Jesteśmy do tego w sposób szczególny zobowiązani jako obywatele kraju, który przed laty rozpoczął globalną dyskusję na temat konieczności uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Lista Sygnatariuszy apelu:

 

Prof. zw. dr hab. Adam Strzembosz, prawnik, b. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Mycielska- Dowgiałło, geograf,

Prof. zw. dr hab. inż. Dominik Sankowski, informatyk,

Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bojarski, inżynier

Prof. zw. dr hab. Jacek Bartyzel, politolog,

Prof. zw. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, historyk

Prof. zw. dr hab. Krystyna Ostrowska, psycholog, kryminolog, 

Prof. zw. dr hab. n, med. Piotr Rieske, analityk medyczny, biotechnolog,

Prof. zw. dr hab. n. med. Alina Midro, lekarz,

Prof. zw. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, lekarz,

Prof. zw. dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz, lekarz,

Prof. zw. dr hab. Józef Budzyński, filolog klasyczny,

Prof. zw. dr hab.  Piotr Jaroszyński, filozof,

Prof. zw. dr hab. Michał Wojciechowski, teolog,

Prof. zw. dr hab. Mieczysław Ryba, historyk

Ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Biesaga, teolog, bioetyk,

Ks. prof. zw. dr hab. Paweł Bortkiewicz, teolog, etyk,

Ks. prof. zw. dr hab. Marian Machinek, teolog, bioetyk,

Ks. prof. zw. dr hab. Tadeusz Guz, teolog, filozof,

Prof. zw. dr hab. Krystyna Chałas, pedagog,

Prof. nadzw. dr hab.  Marek Budajczak, pedagog,

Ks. prof. nadzw. dr hab.  Tomasz Kraj, teolog, bioetyk,

Prof. nadzw, Andrzej Szymański, prawnik,

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik, lekarz,

Prof. nadzw. dr hab.  n.med. Ewa Dmoch- Gajzlerska, lekarz, 

Prof. nadzw. dr hab.  Krzysztof Wielecki, socjolog,

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Budzyńska, psycholog, socjolog,

Prof. nadzw. dr hab.  Małgorzata Suświłło, pedagog,

Prof. nadzw. dr hab.  Piotr T. Nowakowski, pedagog,

Prof. nadzw. dr hab.  Grażyna Horbaczewska, matematyk,

Prof. nadzw. dr hab.  n. med. Tadeusz Pietrucha, biolog, biotechnolog,

Prof. nadzw. dr hab.  Zdzisława Kobylińska, etyk, filozof, medioznawca, 

Prof. nadzw. dr hab. Bartosz Jastrzębski, filozof, kulturoznawca

Prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Marczak, historyk

Prof. nadzw. dr hab. Łukasz Kruk, matematyk

Dr hab. Beata Ecler-Nocoń, pedagog,

Dr hab. Wojciech Pospiech, specjalista muzykoterapii,

Dr hab. n. med. Anna Sinkiewicz, lekarz,

Dr hab. n. med. Joanna Smyczynska, lekarz,

Dr hab. Andrzej Lewandowicz, lekarz, chemik,

Dr hab. n. med. Paweł Majak, lekarz,

Dr hab. n. med. Barbara Panasiuk, lekarz,

Dr hab. n. med. Bogusława Luzak, biolog,

Dr hab. Andrzej Bobiec, biolog  

Dr hab. Maciej Bartos, biolog,

Dr hab. n. med. Jacek Golański, analityk medyczny,

Dr hab. Bogusława Pietrzak, farmaceuta,

Dr hab. Krzysztof Motyka, socjolog, filozof, prawnik,

Dr hab. Ryszard Polak, filozof

Dr hab. Paweł Skrzydlewski, filozof

Dr hab. Marek Czachorowski, filozof

Dr hab. Halina Dudała, historyk,

Dr hab. Krzysztof Kaczmarski, historyk

Dr hab. Jacek Kowalski, historyk sztuki

Dr hab. Witold Tyborowski, historyk

Ks. dr hab. Andrzej Pryba, teolog,

Dr  hab. inż. Tadeusz Franciszek Sadowski, specjalista agronomii,

Dr hab. Agnieszka Pyrzyńska, prawnik

Dr n. med. Jennifer Castañeda, lekarz,

Dr n. med. Łukasz Cichocki, lekarz, 

Dr n. med. Joanna Maria Majak, lekarz,

Dr n. med. Bogumiła Kempińska Miroslawska, lekarz,

Dr n. med. Tadeusz Midro, lekarz,

Dr n. med. Magdalena Wąsek- Buko, lekarz,

Dr n. med. Piotr Kupnicki, lekarz,

Dr n. med. Dorota Kupnicka, lekarz,

Dr n. med. Marcin Dominiak, lekarz, prawnik,

Dr Krzysztof Wąsowski, prawnik,

Dr Krzysztof Koźmiński. Prawnik,

Dr Michał Skwarzyński, prawnik,

Dr Marcin Stębelski, prawnik,

Dr Tomasz Strzałkowski, prawnik

Dr Tymoteusz Zych, prawnik,

Dr Marcin Olszówka, prawnik,

Dr Przemysław Czechowski, prawnik,

Dr Maciej Szmit, inżynier

Dr Agnieszka Chrobak, biolog

Dr Aldona Ciborowska, prawnik,

Dr Bartosz Lewandowski, prawnik,

Dr Olgierd Pankiewicz, prawnik,

Dr Aneta Wróblewska-Kamińska, matematyk

Dr Przemysław Kamiński, matematyk

Ks. dr Jarosław Krzewicki, prawnik, teolog,

Ks. dr Przemysław Góra, prawnik, teolog,

Dr Jarosław Poteraj, ekonomista

Dr Cezary Mech, ekonomista

Dr Helena Czakowska, ekonomista,

Dr Piotr Siembida, ekonomista, socjolog,

Dr Justyna Maciaszek, socjolog,

Dr Błażej Kmieciak, socjolog, bioetyk, pedagog specjalny,

Dr Beata Janeczko, socjolog,

Dr Paweł Wosicki, fizyk.

Dr inż. Adrian Nocoń, inżynier elektrotechnik,

Dr inż. Wojciech Pawlak, specjalista inżynierii materiałów,

Dr Grzegorz Bies, nauk technicznych

Dr inż. Piotr Jasiński, inżynier mechanik,

Dr Antonina Karpowicz- Zbińkowska, teolog muzyki

Ks. dr Rafał Grabowski, teolog,

Dr Włodzimierz Wieczorek, teolog,

Dr Alena Androsik, teolog

Dr Elżbieta Wiater, teolog,

Dr Bawer Aondo -Akaa, teolog,

Dr Tomasz Dekert, religioznawca

Dr Konrad Henning, politolog,

Dr Michał Rulski, politolog, 

Dr Paweł Momro, politolog

Dr Marcin Jędrzejczak, politolog

Dr Hubert Horbaczewski, politolog, historyk,

Dr Paweł Milcarek, historyk, filozof,

Dr Bartłomiej Dźwigała,  historyk

Dr Justyna Melonowska, filozof, psycholog

Dr Renata Kleszcz- Szczyba, psycholog,

Dr Sabina Zalewska, psycholog rodzinny, pedagog,

Dr Maciej Reda, filolog anglista

Dr Marek Kawa, lingwista,

S. dr Katarzyna Purska SJK, biochemik kliniczny,

Dr Agnieszka Czechowska, biolog,

Dr Jacek Lichota, biolog molekularny

Dr Michał Okliński, biotechnolog

Dr Katarzyna Bednarska- Szczepaniak, biolog,

Dr Piotr Michał Bies, matematyk

Dr Tomasz Kostrzewa, matematyk

Dr Paweł Wójcicki, matematyk

Dr Marek Foltyn, fizyk

 
 

[1] Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 200 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2017 r. poz. 922).

[2] Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997r.  K 26/96, pkt 3.1.

[3] Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.)

Wspieram
Ochrona życia

26.01.2023

Strategia zdrowotna UE dopinguje ideę globalnego zarządzania zdrowiem

W dobie intensywnych prac WHO nad tzw. traktatem pandemicznym, również Unia Europejska podjęła działania mające sprzyjać uznaniu zdrowia za przedmiot globalnego zarządzania i element ogólnoświatowego ładu. W ostatnim czasie Komisja Europejska przyjęła strategię dotyczącą zdrowia na świecie. KE w dokumencie wielokrotnie zapewnia o konieczności wprowadzenia „przywództwa globalnego” w dziedzinie zdrowia i wskazuje WHO jako lidera. Zasady przewodnie strategii obejmują m.in.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.01.2023

Polityka lobby aborcyjnego kontra logika i kolejne sukcesy polskich neonatologów

Polska stała się obiektem kolejnego ataku Parlamentu Europejskiego, sprzeciwiającego się ochronie życia niepełnosprawnych dzieci przed ich narodzeniem. Jednak przepisy polskie, jak i międzynarodowe, nakazują chronić życie. Natomiast istotą postulatów lobby aborcyjnego jest sprzeczne z nauką i logiką twierdzenie, że człowiek przed narodzeniem to nie człowiek.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.01.2023

Parlament Europejski żąda od Polski wycofania zakazu aborcji eugenicznej – sprawozdanie roczne PE

· Parlament Europejski przyjął rezolucję „Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2022 r.”.

· Próbując realizować ideologiczną agendę, PE w swoim sprawozdaniu zgłasza wykluczające się wzajemnie postulaty.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

16.01.2023

Produkcja ludzi w laboratoriach właśnie staje się prawem

Gdy prof. Wojciech Roszkowski pisał w podręczniku szkolnym do HiT-u, że odrywanie seksu od miłości i płodności prowadzi do traktowania go jako rozrywki a sfery płodności jak „produkcji ludzi”, spotkał się falą medialnych ataków i pozwami sądowymi. Zarzucano mu, że jego słowa poniżają i dehumanizują dzieci poczęte metodą in-vitro i ich rodziny. Wbrew wszystkim jako pierwsi wzięliśmy profesora w obronę.

Czytaj Więcej