fbpx Belfast: Postępowanie apelacyjne wobec proaborcyjnego wyroku Wysokiego Trybunału | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Belfast: Postępowanie apelacyjne wobec proaborcyjnego wyroku Wysokiego Trybunału

Data publikacji: 24.08.2016

fotolia.com

Rozpoczęto postępowanie apelacyjne w sprawie kontrowersyjnego orzeczenia Wysokiego Trybunału Irlandii Północnej w Belfaście[1]. Pod koniec listopada ubiegłego roku sąd ten orzekł, że obowiązujące w Irlandii Północnej przepisy chroniące ludzkie życie od momentu poczęcia są niezgodne z art. 3, 8 i 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

W grudniu 2014 roku Komisja Praw Człowieka Irlandii Północnej wszczęła postępowanie przeciwko Departamentowi Sprawiedliwości, zarzucając niezgodność ustawodawstwa chroniącego ludzkie życie od momentu poczęcia z art. 3, 8 i 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 30 listopada 2015 roku Wysoki Trybunał w Belfaście orzekł, że obecny stan prawny zakazujący aborcji w przypadkach ciężkich wad płodu oraz poczęcia w wyniku czynu zabronionego narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego[2].

 

Choć orzeczenie nie stworzyło generalnego „prawa do przerywania ciąży” w Irlandii, zostawiło ono furtkę dla propagowania aborcji na życzenie. Jak zauważył irlandzki Minister Sprawiedliwości – David Ford, konsekwencją wyroku Wysokiego Trybunału może być wprowadzenie całkowitego przyzwolenia dla aborcji, wykraczającego nawet poza permisywne przepisy obowiązujące na pozostałym obszarze Wielkiej Brytanii. W omawianym wyroku, Trybunał zanegował bowiem konieczność równej ochrony życia każdego człowieka, niezależnie od fazy jego rozwoju, argumentując m. in., że w przypadku dzieci obciążonych poważnymi wadami, „nie ma żadnego ludzkiego życia do ochrony”("There is no human life to protect”) i są one „stracone” („doomed”)[3].

 

Powyższe stwierdzenia wzbudziły liczne kontrowersje w irlandzkim społeczeństwie. Spotkały się również ze zdecydowaną reakcją irlandzkich biskupów katolickich, którzy w wystosowanym w grudniu 2015 roku liście wskazali, że orzeczenie Trybunału ma charakter dyskryminacyjny wobec dzieci niepełnosprawnych oraz poczętych w wyniku czynu zabronionego, gdyż neguje ich podmiotowość prawną i odmawia im prawa do życia. Biskupi podkreślili jednocześnie w liście, że Kościół zobowiązany jest do równej opieki i współczucia dla matki i jej nienarodzonego dziecka[4].

 

Obecnie obowiązujące prawo Offences against the Person Act 1861 stanowi, że zarówno poddanie się jak i wykonanie aborcji jest przestępstwem zagrożonym karą dożywotniego pozbawienia wolności. Pomocnictwo jest natomiast zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności (sekcje 58-59). Akt ten został zmodyfikowany przez 25 sekcję The 1945 Criminal Justice (Northern Ireland) Act, która wyłącza winę w przypadku przeprowadzenia aborcji, jeżeli ciąża poważnie zagraża życiu matki. W orzeczeniu z 1994 roku w sprawie Northern Ireland Health and Social Services Board przeciwko A and Others sąd stwierdził, że przesłanka zagrożenia życia matki rozciąga się także na sytuacje, gdy dalsze trwanie ciąży mogłoby wpłynąć negatywnie na zdrowie psychiczne lub fizyczne matki. Na terenie Irlandii Północnej nie został natomiast przyjęty Abortion Act 1967, obowiązujący na  pozostałym obszarze Zjednoczonego Królestwa, który dopuszcza szerokie wyjątki od zakazu dokonywania aborcji.

 

Departament Sprawiedliwości i Prokurator Generalny wniósł apelację od wyroku Wysokiego Trybunału. Sąd Apelacyjny rozpoczął już prace nad zbadaniem sprawy.


[1] Nie należy mylić z Wysokim Trybunałem Sprawiedliwości Irlandii.

[2] Treść wyroku dostępna pod adresem: https://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Judicial%20Decisions/PublishedByYear/Documents/2015/%5B2015%5D%20NIQB%2096/j_j_HOR9740Final.htm, dostęp: 22 lipca 2016.

[3] Pkt. 160 wyroku.

[4] M. Kelly, Northern Ireland's bishops call court ruling on abortion 'disquieting',https://www.ncronline.org/news/politics/northern-irelands-bishops-call-court-ruling-abortion-disquieting, dostęp: 25 lipca 2016.

Wspieram
Ochrona życia

20.09.2022

Budujemy globalny sojusz w obronie naszych rodzin i Ojczyzny

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło na początku września rezolucję, wymieniającą wśród praw człowieka prawo do „swobodnego i odpowiedzialnego decydowania w sprawach związanych z seksualnością, w tym zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym”. Dokument precyzyjne stwierdza, że „prawa seksualne i reprodukcyjne” to między innymi dostęp do antykoncepcji, pigułek wczesnoporonnych i aborcji. Jednym z projektodawców rezolucji była Polska.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.09.2022

Debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Apel do przedstawicieli Polski o sprzeciw wobec aborcji

· W Nowym Jorku rozpocznie się debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli doroczne spotkanie szefów państw i rządów.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.09.2022

Kontrowersyjna rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Możliwy instrument nacisku na państwa

W ostatnich dniach wiele komentarzy wywołała rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotycząca m.in. dostępu do aborcji, który to miałby być uznany za rzekome prawo człowieka. Liczne kontrowersje wzbudziło też stanowisko Polski, która znalazła się wśród projektodawców dokumentu. W imieniu Polski, jak i wszystkich państw Unii Europejskiej, poparcie dla rezolucji wyraził przedstawiciel Czech. Warto prześledzić, co de facto znalazło się w tym akcie oraz jakie konsekwencje może przynieść jego przyjęcie.  

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.09.2022

Zarzuty dla lekarzy z Pszczyny. Tragedia instrumentalnie wykorzystana przez środowiska proaborcyjne

Postawienie przez prokuraturę zarzutów trzem lekarzom sprawującym opiekę nad ciężarną pacjentką w szpitalu w Pszczynie powinno zakończyć wszelkie insynuacje, że za śmierć kobiety miałoby odpowiadać prawo obowiązujące po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prokuratury, lekarze opiekujący się panią Izabelą postępowali niezgodnie z wiedzą i sztuką medyczną.

Czytaj Więcej