fbpx Chorwacki Sąd Konstytucyjny już wkrótce może zakwestionować przepisy o aborcji na życzenie | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Chorwacki Sąd Konstytucyjny już wkrótce może zakwestionować przepisy o aborcji na życzenie

Data publikacji: 27.12.2016

fotolia.com

Chorwacki Sąd Konstytucyjny rozpoczął rozpatrywanie wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Republiki Chorwacji ustawy, która szeroko dopuszcza przeprowadzanie aborcji. Organizacje pro-life zwracają uwagę na rażącą dyskryminację dzieci nienarodzonych oraz naruszenie istoty ochrony ich prawa do życia. Instytut Ordo Iuris przesłał w tej sprawie swoją opinię.

Chorwacka ustawa o Sądzie Konstytucyjnym przewiduje, że „każda osoba fizyczna ma prawo do wszczęcia postępowania w celu dokonania przeglądu konstytucyjności prawa”[1]. W oparciu o ten przepis w 1991 r. Chorwacki Ruch dla Życia i Rodziny przedstawił Sądowi Konstytucyjnemu wniosek o ocenę konstytucyjności ustawy opartej na sowieckich rozwiązaniach i umożliwiającej zabijanie dzieci przed urodzeniem.

Ustawa o środkach zdrowotnych umożliwiających wykonanie prawa do swobodnej decyzji o narodzinach dzieci[2], w ślad za komunistyczną ustawą z 1978 r., określa zabójstwo prenatalne jako "swobodną decyzję o urodzeniu dziecka (art. 2 ustawy) i legalizuje jego dokonanie przez pierwszych 10 tygodni ciąży bez ograniczeń. „Po upływie dziesięciu tygodni od dnia poczęcia Komisja pierwszej instancji może zatwierdzić przerwanie ciąży, za zgodą lub na prośbę kobiety w ciąży w przypadkach, gdy:

- na podstawie wskazań medycznych zostanie ustalone, że nie ma innego sposobu, aby uratować życie lub usunąć pogorszenie stanu zdrowia kobiety w okresie ciąży, porodu i po porodzie;

- na podstawie wskazań medycznych i wiedzy nauk medycznych można się spodziewać, że dziecko urodzi się z poważnym wrodzonym uszkodzeniem fizycznym lub zaburzeniami psychicznymi;

- poczęcie nastąpiło w wyniku przestępstwa gwałtu, stosunku płciowego z osobą ubezwłasnowolnioną, przez nadużycie stosunku pozycji, obcowania z dzieckiem lub w przypadkach kazirodztwa”[3].

Wymogi te nie muszą być spełnione w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia matki lub gdy działania w kierunku przeprowadzenia aborcji zostały już podjęte. Jak zauważa Magdalena Olek, analityk Instytutu  Ordo Iuris, przepisy ustawy traktują nienarodzone dziecko w sposób skrajnie przedmiotowy określając zabójstwo prenatalne jako swobodną „decyzję o urodzeniu dziecka”.

Przepisy te obowiązują mimo, że Konstytucja Chorwacji stanowi, że „każdy człowiek ma prawo do życia” (art. 21) i tym samym nakazuje kształtować ład prawny w sposób nie pozwalający na arbitralne pozbawienia życia drugiej osoby. W celu precyzyjnego określenia zakresu czasowego obowiązywania gwarancji konstytucyjnych z art. 2, w roku 2009 Sąd Konstytucyjny skierował wniosek o opinię do Komisji Etyki Szpitala Klinicznego w Zagrzebiu. Komisja określiła, że życie ludzkie rozpoczyna się w chwili połączenia męskich i żeńskich gamet. Oznacza to, że ochrona człowieka obowiązuje także na prenatalnym etapie jego rozwoju.

Co więcej, Konstytucja zapewnia, że „wszystkie osoby są równe względem prawa” (art. 14)[4]. W świetle tego przepisu, niezgodne z Konstytucją jest również różnicowanie ochrony prawnej ze względu na fakt urodzenia[5], a zatem konstytucyjnie niedopuszczalne jest pozbawienie ochrony prawnej dzieci, które jeszcze znajdują się w prenatalnej fazie rozwoju. Z tego samego powodu niedopuszczalna jest dyskryminacja dzieci ze względu na ich niepełnosprawność. Nie ma też racjonalnych przyczyn, dla których należałoby dopuszczać gorsze traktowanie dzieci ze względu na przestępcze okoliczności jego poczęcia. Trudno również znaleźć obiektywnie racjonalny powód dla różnicowania intensywności ochrony prawnej dziecka przed i po 10 tygodniu życia.

Warto podkreślić, że polski Trybunał Konstytucyjny w analogicznej sprawie wydał w 1997 r. wyrok uznający przepisy zezwalające na aborcję „z przyczyn społecznych”, co w praktyce oznaczało tzw. aborcję na życzenie, za niekonstytucyjne - sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, która gwarantuje również prawo do życia.

Złożonemu w 1991 r. przez Chorwacki Ruch dla Życia i Rodziny wnioskowi nadano bieg dopiero po 25 latach, w październiku 2016 r. Instytut Ordo Iuris wystąpił jako amicus curiae z opinią prawną, w której przedstawiono, w jaki sposób przepisy dopuszczające aborcję naruszają konstytucyjne gwarancje ochrony życia, zakaz dyskryminacji oraz międzynarodowe standardy w zakresie ochrony praw człowieka.

 

[1] Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, pročišćeni tekst zakona,  „Narodne novine“, NN 99/99 i 29/02 i 49/09, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_09_99_1644.html, dostęp: 8.12.2016.

[2] Zakon O Zdravstvenim Mjerama Za Ostvarivanje Prava Na Slobodno Odlučivanje O Rađanju Djece, Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 18/78 i 88/09 – Zakon o medicinskoj oplodnji, http://www.propisi.hr/print.php?id=9842, dostęp: 8.12.2016.

[3] Ibidem.

[4] The Constitution of the Republic of Croatia, Class: 012-02/10-01/01, http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=2405, dostęp: 8.12.2016.

[5] Ibidem.

Wspieram
Ochrona życia

20.09.2022

Budujemy globalny sojusz w obronie naszych rodzin i Ojczyzny

Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło na początku września rezolucję, wymieniającą wśród praw człowieka prawo do „swobodnego i odpowiedzialnego decydowania w sprawach związanych z seksualnością, w tym zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym”. Dokument precyzyjne stwierdza, że „prawa seksualne i reprodukcyjne” to między innymi dostęp do antykoncepcji, pigułek wczesnoporonnych i aborcji. Jednym z projektodawców rezolucji była Polska.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.09.2022

Debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Apel do przedstawicieli Polski o sprzeciw wobec aborcji

· W Nowym Jorku rozpocznie się debata wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego ONZ, czyli doroczne spotkanie szefów państw i rządów.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

09.09.2022

Kontrowersyjna rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Możliwy instrument nacisku na państwa

W ostatnich dniach wiele komentarzy wywołała rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotycząca m.in. dostępu do aborcji, który to miałby być uznany za rzekome prawo człowieka. Liczne kontrowersje wzbudziło też stanowisko Polski, która znalazła się wśród projektodawców dokumentu. W imieniu Polski, jak i wszystkich państw Unii Europejskiej, poparcie dla rezolucji wyraził przedstawiciel Czech. Warto prześledzić, co de facto znalazło się w tym akcie oraz jakie konsekwencje może przynieść jego przyjęcie.  

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.09.2022

Zarzuty dla lekarzy z Pszczyny. Tragedia instrumentalnie wykorzystana przez środowiska proaborcyjne

Postawienie przez prokuraturę zarzutów trzem lekarzom sprawującym opiekę nad ciężarną pacjentką w szpitalu w Pszczynie powinno zakończyć wszelkie insynuacje, że za śmierć kobiety miałoby odpowiadać prawo obowiązujące po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prokuratury, lekarze opiekujący się panią Izabelą postępowali niezgodnie z wiedzą i sztuką medyczną.

Czytaj Więcej