fbpx Ordo Iuris przypomina w Strasburgu, że Konwencja praw człowieka nie gwarantuje prawa do darmowego in vitro | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris przypomina w Strasburgu, że Konwencja praw człowieka nie gwarantuje prawa do darmowego in vitro

Data publikacji: 19.05.2022

Adobe Stock

· Europejski Trybunał Praw Człowieka uwzględnił skargę maltańskiej pary, której odmówiono refundacji zabiegu in vitro ze względu na wiek kobiety – 43 lata.

· W sprawie interweniował Instytut Ordo Iuris, wskazując, że Europejska Konwencja Praw Człowieka nie przyznaje nikomu „prawa do darmowego in vitro”.

· Uwzględnienie skargi nastąpiło z powodów formalnych – maltańskie prawo było w tej kwestii niejasne.

· Trybunał podtrzymał jednak dotychczasowe stanowisko, zgodnie z którym państwa dysponują szerokim marginesem swobody w zakresie regulacji dostępu do in vitro.

- Zapłodnienie pozaustrojowe jest zabiegiem kontrowersyjnym ze względów etycznych, medycznych i prawnych. Etycznych, bo elementem procedury jest selekcja zarodków ludzkich, w ramach której pozbawia się życia te z nich, które „nie rokują”. Medycznych, bo w świetle licznych badań poczęcie dziecka in vitro niesie za sobą m.in. wyższe ryzyko groźnej dla kobiety ciąży ektopowej, a także chorób genetycznych. Prawnych, bo legalizacja tego zabiegu wiąże się z ograniczeniem prawa nienarodzonych istot ludzkich do życia. Dlatego też Instytut Ordo Iuris interweniował w sprawie państwa Lia, aby przypomnieć, że nie można na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka domagać się dostępu do in vitro – podkreśliła Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Sprawa dotyczyła Gilberta oraz Nataszy Lia, pary małżeńskiej z Malty, którzy z uwagi na problemy z niepłodnością zdecydowali się na skorzystanie z procedury sztucznego zapłodnienia in vitro refundowanej przez państwo. Urząd ds. Ochrony Embrionów odmówił im jednak refundacji, wskazując, że, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze wsparcia finansowego państwa na in vitro mogą skorzystać wyłącznie kobiety, które są w wieku 25-42 lat, tymczasem Natasza Lia miała wówczas już 43 lata.

W 2020 r. państwo Lia wnieśli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zarzucili oni maltańskim władzom pogwałcenie ich prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz żądając zadośćuczynienia w wysokości 60 tys. euro.

W sprawie interweniował Instytut Ordo Iuris, przedkładając opinię przyjaciela sądu, w której wskazywał, że Europejska Konwencja Praw Człowieka nie gwarantuje “prawa do darmowego in vitro”. Tym bardziej nie wyklucza ona wprowadzenia przez państwo ograniczeń wiekowych, od których uzależniona jest możliwość refundacji tej procedury przez państwo.

W 2022 r. Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego skarżących. W ocenie ETPC decyzja o posiadaniu dziecka jest związana z życiem prywatnym i rodzinnym, a w jej ramach jednostka dokonuje również wyboru sposobu poczęcia. Trybunał uznał, że w tej sprawie jakość przepisów maltańskiego prawa w kwestii przesłanek dostępu do refundacji in vitro była zbyt niska – przepisy nie wykluczały bezwzględnie możliwości skorzystania z dofinansowania przez kobietę niemieszczącą się w przedziale wiekowym 25-42 lat, a jedynie stwierdzały, że bycie w takim wieku jest „pożądane”. W praktyce jednak władze maltańskie traktowały ten wymóg nie jako zalecenie, lecz jako obowiązek. Zdaniem Trybunału skarżący mogli więc poczuć się wprowadzeni w błąd niejasnym brzmieniem przepisu. Uwzględniając skargę, zasądził na rzecz skarżących 8 tys. euro zadośćuczynienia.

- Głównym powodem uwzględnienia skargi w tej sprawie były kwestie formalne związane z nieprecyzyjnością podstawy prawnej działań maltańskiego Urzędu ds. Ochrony Embrionów. Zgodnie z naszym stanowiskiem, Trybunał przypomniał, że w kwestiach budzących kontrowersje moralne, jak to jest w przypadku in vitro, państwa członkowskie dysponują szerokim marginesem swobody. Z punktu widzenia art. 8 Konwencji nie ma więc obowiązku legalizacji, ani tym bardziej refundacji in vitro przez państwo, ale jeśli już państwo się na to zdecyduje, to musi się liczyć z tym, że przepisy prawa krajowego mogą być przedmiotem oceny Trybunału pod kątem ich klarowności. Z drugiej strony, naszym zdaniem, o czym Trybunał niestety nie wspomniał, państwo ma prawo chronić życie nienarodzonych istot ludzkich także przy regulacji procedury in vitro, w której zazwyczaj dochodzi do selekcjonowania zarodków z przyczyn eugenicznych. Przy okazji warto wspomnieć, że także prawo polskie nadal dopuszcza taką możliwość - zaznaczyła Weronika Przebierała.

Sprawa Lia v. Malta, wyrok ETPC z 5 maja 2022 r.

Wspieram
Ochrona życia

26.01.2023

Strategia zdrowotna UE dopinguje ideę globalnego zarządzania zdrowiem

W dobie intensywnych prac WHO nad tzw. traktatem pandemicznym, również Unia Europejska podjęła działania mające sprzyjać uznaniu zdrowia za przedmiot globalnego zarządzania i element ogólnoświatowego ładu. W ostatnim czasie Komisja Europejska przyjęła strategię dotyczącą zdrowia na świecie. KE w dokumencie wielokrotnie zapewnia o konieczności wprowadzenia „przywództwa globalnego” w dziedzinie zdrowia i wskazuje WHO jako lidera. Zasady przewodnie strategii obejmują m.in.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.01.2023

Polityka lobby aborcyjnego kontra logika i kolejne sukcesy polskich neonatologów

Polska stała się obiektem kolejnego ataku Parlamentu Europejskiego, sprzeciwiającego się ochronie życia niepełnosprawnych dzieci przed ich narodzeniem. Jednak przepisy polskie, jak i międzynarodowe, nakazują chronić życie. Natomiast istotą postulatów lobby aborcyjnego jest sprzeczne z nauką i logiką twierdzenie, że człowiek przed narodzeniem to nie człowiek.

Czytaj Więcej

Wielka Izba ETPC: wszystkie państwa Rady Europy mają obowiązek instytucjonalizacji związków jednopłciowych

· Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydała wyrok, w którym stwierdza, że państwa Rady Europy mają obowiązek „prawnego uznania i ochrony związków jednopłciowych”.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

18.01.2023

Parlament Europejski żąda od Polski wycofania zakazu aborcji eugenicznej – sprawozdanie roczne PE

· Parlament Europejski przyjął rezolucję „Sprawozdanie w sprawie praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie – sprawozdanie roczne za 2022 r.”.

· Próbując realizować ideologiczną agendę, PE w swoim sprawozdaniu zgłasza wykluczające się wzajemnie postulaty.

Czytaj Więcej