Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Prawo dziecka do zabicia dziecka

Data publikacji: 06.02.2017

Komitet Praw Dziecka ONZ ponownie przekroczył granice swych kompetencji, postulując pod pretekstem ochrony praw dziecka  drastyczne ograniczenia praw rodziców, służące seksualizacji dzieci i promocji nieograniczonej aborcji wśród dziewczynek powyżej 10 roku życia.

Komitet Praw Dziecka jest organem powołanym do monitorowania procesu przestrzegania Konwencji ONZ o prawach dziecka. Od dłuższego czasu obserwować można jednak uzurpowanie sobie przez to gremium kompetencji do dowolnego interpretowania Konwencji pod dyktando feministycznej ideologii. Komitet czyni to, wydając Ogólne Komentarze do Konwencji, chociaż Państwa-Strony Konwencji nie przyznały mu w tej mierze żadnych kompetencji. Komitet, w relacjach z Państwami-Stronami, może jedynie na podstawie art. 45 Konwencji, „czynić sugestie i ogólne zalecenia”. Niedawno Komitet wydał kolejny, dwudziesty już Ogólny Komentarz, w którym ponownie zawarł szereg postulatów, których brzmienie wzbudza istotną konsternację.

W świetle ww. Komentarza, Konwencja o prawach dziecka ma rzekomo zobowiązywać państwa członkowskie do zapewnienia aborcji bez jakichkolwiek ograniczeń dla dziewcząt między 10 i 18 rokiem życia. Jak zauważa Magdalena Olek z Instytutu Ordo Iuris, Konwencja nie tylko nie wprowadza dolnej granicy wieku dla uznania dziecka za podmiot praw, ale dodatkowo stwierdza wyraźnie, że „dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”. Magdalena Olek podkreśla również, że treść postulatów zawarta w Ogólnym Komentarzu nr 20 jest sprzeczna z postanowieniami Międzynarodowej Konferencji ONZ nt. Zaludnienia i Rozwoju w Kairze z 1994 r., które nie tylko zobowiązują państwa do ochrony życia nienarodzonego dziecka, ale dodatkowo do podejmowania działań mających likwidować potrzebę uciekania się do aborcji.

Tym samym, w świetle zasad interpretacji umów międzynarodowych, nie może być wątpliwości, że przewidziana w Konwencji ochrona życia obejmuje ochronę życia od chwili poczęcia. Zalecenia formułowane przez Komitet są dodatkowo sprzeczne z badaniami dotyczącymi szkodliwości aborcji dla matek.

Ponadto, Komitet Praw Dziecka domaga się, aby niepełnoletnie dziewczynki miały prawo do przeprowadzenia aborcji bez zgody i wiedzy rodziców. Postulat ten pojawił się już w 3. Ogólnym Komentarzu, w myśl którego powinno się dążyć do tego, by świadczenia medyczne dla dziewczynek były „poufne i nieosądzające oraz nie wymagały zgody rodzica”. Oznacza to, że państwo miałoby obowiązek zapewnienia nastolatce dostępu do aborcji w tajemnicy przed rodzicami, to zaś stanowiłoby pogwałcenie prawa rodziców do wychowania ich dzieci. Stoi to w sprzeczności z przepisami art. 5 Konwencji który wskazuje że „Państwa-Strony będą szanowały odpowiedzialność, prawo i obowiązek rodziców (...) do zapewnienia mu, w sposób odpowiadający rozwojowi jego zdolności, możliwości ukierunkowania go i udzielenia mu rad przy korzystaniu przez nie z praw przyznanych mu w niniejszej konwencji".

 W wydanym Komentarzu Komitet Praw Dziecka promuje także działania, co do których istnieje realna obawa, że będą prowadzić do narastania problemu przedwczesnej inicjacji seksualnej dzieci i wzrostu liczby ciąży u dziewczynek. Komitet forsuje m.in. zobowiązanie do zapewnienia obowiązkowego programu edukacji seksualnej, w ramach której już od 10. roku życia dzieci należy informować o farmakologicznych metodach antykoncepcyjnych, pigułkach wczesnoporonnych i aborcji oraz o tematyce „gender”. Podobnie jak w przypadku aborcji, edukacja seksualna miałaby zostać wprowadzona bez zgody i wiedzy rodziców.

Co więcej, Komitet formułuje postulaty zmierzające do odcięcia dostępu do wsparcia terapeutycznego dzieciom, które w okresie dojrzewania mogą doświadczać przejściowych zaburzeń tożsamości płciowej.

W opinii Magdaleny Olek, Konwencja praw dziecka wyraźnie chroni autonomię życia rodzinnego oraz prawa rodziców, uznając, że rodzina powinna być „otoczona niezbędną ochroną i wsparciem”. Bezpodstawna nadinterpretacji tekstu Konwencji dokonywana przez Komitet Praw Dziecka, wymaga stanowczej reakcji Państw-Stron Konwencji,  których suwerenne prawa po raz kolejny są naruszane przez jego działania".

Wspieram
Ochrona życia

20.09.2023

Studenckie organizacje pro-life blokowane. Kryzys wolności akademickiej w Niemczech?

Instytucja uniwersytetu to jeden z filarów kultury europejskiej. Stanowi miejsce otwartej dyskusji, argumentacji, dowodzenia twierdzeń. Tymczasem w ośrodkach akademickich nad Renem i Dunajem dochodzi do bulwersujących naruszeń wolności akademickiej, o podtekście ideologicznym.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

19.09.2023

Agenda 2030 na półmetku. Ideologiczne zagrożenia coraz większe

· W siedzibie ONZ w Nowym Jorku trwa szczyt SDG 2023. W ramach tego wydarzenia państwa ocenią postęp w realizacji celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, otrzymają wytyczne polityczne odnośnie przyspieszenia działań i mobilizacji środków.

Czytaj Więcej

Ważny sukces! Polska sprzeciwiła się radykałom

Unia Europejska od lat chce zmusić całą Afrykę i państwa globalnego południa do wprowadzenia aborcji, radykalnych postulatów ideologii gender i LGBT.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

15.09.2023

Aborcja legalna dla „kobiet oraz osób w ciąży”. Ideologiczny wyrok Sądu Najwyższego Meksyku

Sąd Najwyższy Meksyku w swym wyroku stwierdził, iż karalność aborcji jest sprzeczna z Konstytucją tego państwa oraz jest formą przemocy ze względu na płeć, a samo prawo do aborcji na życzenie wynika z prawa międzynarodowego. W dodatku, w tym samym wyroku, nałożył na państwo obowiązek zapewnienia dostępu do kompleksowej edukacji seksualnej, planowania rodziny czy antykoncepcji.

Czytaj Więcej