fbpx Rada Praw Człowieka ONZ: apel o wspieranie aborcji i ruchów feministycznych | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Rada Praw Człowieka ONZ: apel o wspieranie aborcji i ruchów feministycznych

Data publikacji: 04.07.2022

Adobe Stock

· W Genewie trwa 50. sesja Rady Praw Człowieka ONZ.

· W trakcie jej trwania, Grupa robocza ds. dyskryminacji kobiet i dziewcząt przedstawiła swój doroczny raport zatytułowany ,,Aktywizm dziewcząt i młodych kobiet”.

· Publikacja formułuje jasne zalecenia dla państw w sprawie m.in. aborcji, antykoncepcji, akceptacji roszczeń organizacji LGBT czy zniesienia ,,patriarchalnych i genderowych norm”.

· Raport koncentruje się też na wspieraniu finansowym aktywizmu feministycznego.

Grupa robocza ds. dyskryminacji kobiet i dziewcząt została powołana w 2010 roku jako podmiot ONZ mający na celu wyeliminowanie dyskryminacji kobiet ,,w prawie i w praktyce”. Organ ten corocznie prowadzi interaktywny dialog w Radzie Praw Człowieka podczas czerwcowej sesji.  Składa także sprawozdanie z wyników swoich działań Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ w październiku-listopadzie, a także uczestniczy w Komisji Statusu Kobiet w marcu każdego roku. Rola Grupy roboczej polega na ustalaniu celów przyszłych osiągnięć dotyczących kwestii kobiecych i polityki krajowej. Organ kieruje przy tym państwa, organizacje pozarządowe i zainteresowane strony w stronę doktryny, zgodnie z którą macierzyństwo jest sprzeczne z ludzkim i społecznym rozwojem kobiety, a każdy rodzaj preferencji seksualnej musi być akceptowany jako normalny, w imię zasady niedyskryminacji.

Przedstawiony w tym roku raport obejmuje wiele punktów związanych głównie z koncepcją ,,nieograniczonego samostanowienia”, ideologii gender i demontażu ,,stereotypowych i patriarchalnych norm”. W szczególności rdzeń raportu koncentruje się na wspieraniu - na poziomie krajowym i międzynarodowym - aktywizmu feministycznego poprzez przyznanie mu środków finansowych i zwiększenie dostępu do mechanizmów Organizacji Narodów Zjednoczonych, z wykorzystaniem zaangażowania młodych kobiet, a także dzieci. W tym zakresie mieści się uświadomienie młodym kobietom i dzieciom ich ,,praw człowieka”, oraz tego, że ,,niechciane lub dziecięce ciąże [...]; ograniczony dostęp do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, antykoncepcji i opieki aborcyjnej [...] są również głównymi barierami w zakresie praw człowieka dla aktywizmu dziewcząt i młodych kobiet”.

- Celem raportu jest nie tylko popychanie państw w określonych kierunkach, ale przeformułowanie wszystkich poziomów kultury społecznej i narodowej zgodnie z zasadami feminizmu i celami lobby LGBT. Podczas Dialogu Interaktywnego, który odbył się 17 czerwca 2022 r., prawo polskie zostało zaatakowane przez Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która poinformowała, że ,,pomimo rekomendacji Grupy Roboczej z 2018 r., kobiety i dziewczęta w Polsce nadal spotykają się z groźbami, represjami i kryminalizacją za swój aktywizm, w tym na rzecz praw seksualnych”, wzywając jednocześnie państwo polskie do zapewnienia wszystkim, bez dyskryminacji, dostępu do usług w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” – podkreśliła Veronica Turetta, analityk Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

10.08.2022

Trybunał w Strasburgu odrzucił skargi polskich feministek

Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił odrzucenie pięciu pierwszych skarg polskich aktywistek aborcyjnych, które dążą do obalenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku.

Czytaj Więcej

Postulaty europosła z Malty mogą prowadzić do dyskryminacji i naruszenia kompetencji Polski

· Instytut Ordo Iuris opublikował odpowiedź na zarzuty skierowane przez maltańskiego europosła Cyrusa Engerera, dotyczące m.in. rzekomej dyskryminacji kobiet i osób o skłonnościach homoseksualnych w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

05.08.2022

Kolejna batalia rodziców o życie dziecka w Wielkiej Brytanii – przypadek Archiego Battersbee

Po raz kolejny, na przestrzeni ostatnich lat, w Wielkiej Brytanii dochodzi do sytuacji, w której sądy - wbrew woli rodziny pacjenta, opiniom części lekarzy, a nawet gotowości podjęcia leczenia pacjenta przez zagraniczne kliniki - przesądzają o odłączeniu dziecka od aparatury podtrzymującej życie. W roku 2018 sądy zadecydowały o przerwaniu terapii małego Alfiego Evansa, któremu pomoc oferowały m.in. Watykan czy Polska. Latem 2022 r. w podobnej sytuacji znaleźli się rodzice dwunastoletniego Archiego Battersbee.     

Czytaj Więcej
Ochrona życia

04.08.2022

Zmiany w poglądach społeczeństwa polskiego na temat aborcji – krótka analiza zjawiska

W przestrzeni medialnej krążą opinie o rzekomo znacznym poparciu w Polsce postulatu aborcji na życzenie. W rzeczywistości, od 1992 do 2005 r. poparcie dla aborcji utrzymywało się na podobnym poziomie, a w roku 2006 spadło do 16 proc. Z kolei w 2007 r. wzrosło ono do 23 proc., po czym nastąpił spadek i od tego czasu poparcie to osiągało poziom poniżej 18 proc. Ponadto, „efekt wahadła” w kwestii wzmacniania prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych jest mitem.

Czytaj Więcej