Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ruszył kolejny proces działacza pro-life

Data publikacji: 20.09.2018

fotolia

Rozpoczął się kolejny proces działacza pro-life w związku z prezentowaniem przez niego zdjęć ofiar aborcji. Przed Sądem Rejonowym w Krakowie stanął członek Fundacji PRO-Prawo do Życia. Jest on obwiniony o tzw. wybryk nieobyczajny. To wynik działań dwóch aktywistek Partii Razem. Sąd skierował sprawę na posiedzenie celem rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania złożonego przez prawników z Instytutu Ordo Iuris.

 

Michał Czerw był organizatorem legalnego zgromadzenia mającego na celu poparcie dla ochrony życia ludzkiego, które odbyło się przed budynkiem Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Podczas pikiety prezentowane były zdjęcia ofiar aborcji, co zostało zgłoszone przez dwie działaczki Partii Razem.

 

Prawnicy z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris złożyli wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. „Udostępnianie drastycznych treści dla celów kampanii społecznej jest częstą praktyką organizacji pozarządowych i służy wstrząśnięciu opinią publiczną. W konsekwencji zmierza do zwrócenia uwagi na szczególnie ważny problem społeczny, tj. aborcję oraz jej zło moralne. Obwiniony prezentował plakaty w celu ukazania skutków zabicia człowieka w wyniku aborcji. W ten sposób realizował swoje prawo do wyrażania własnych poglądów, mocnym, lecz dopuszczalnym przekazem” – komentuje mec. Magdalena Majkowska, obrońca działacza pro-life.

 

Zdaniem prawników z Instytutu Ordo Iuris już na tym etapie postępowania istnieją podstawy do umorzenia go bez potrzeby otwierania przewodu sądowego. Wynika to z faktu, że zamiarem Michała Czerwa było przekazanie odbiorcom przesłania Fundacji PRO-Prawo do życia, a nie naruszenie wolności osób trzecich, porządku publicznego lub czyichkolwiek przekonań. Sąd w celu rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania wyznaczył posiedzenie na 15 listopada 2018 r.

 

Dotychczas wszystkie postępowania, w których obrońcom życia reprezentowanym przez prawników z Instytutu Ordo Iuris stawiano zarzut dopuszczenia się wybryku nieobyczajnego, kończyły się odmową wszczęcia, umorzeniem bądź uniewinnieniem obwinionego, który prezentował fotografie dzieci uśmierconych przed narodzeniem. Na podstawie dotychczasowej praktyki powstał raport autorstwa ekspertów Ordo Iuris pt. „Prawne aspekty dopuszczalności prezentowania fotografii człowieka w prenatalnym okresie rozwoju pozbawionego życia w wyniku aborcji”. Wynika z niego jednolita linia orzecznicza sądów powszechnych w Polsce w sprawach działaczy pro-life.

 

Obrońcami obwinionego są mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Magdalena Majkowska.

Wspieram

Działalność Jugendamtów łamie polsko-niemieckie ustalenia

Parlament Europejski skrytykował w rezolucji niektóre działania Jugendamtów. Jest to odpowiedź na liczne petycje rodziców kierowane do unijnego organu ze skargami na praktyki stosowane przez ten niemiecki urząd. Działalność tej instytucji jest także sprzeczna z ustaleniami Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Dla Instytutu Ordo Iuris adw. dr Piotr Sobański przygotował analizę dotyczącą tego tematu w kontekście regulacji zawartych w polsko-niemieckiej umowie.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris i norweska Polonia w obronie polskich rodzin oraz konsula RP

Decyzja norweskich władz o wydaleniu z kraju konsula RP dr. Sławomira Kowalskiego wywołała wiele głosów krytyki. Spotkała się ona przede wszystkim z brakiem akceptacji ze strony tamtejszej Polonii. Jej przedstawiciele zorganizowali manifestację przed Ambasadą Królestwa Norwegii w obronie polskiego konsula.

Czytaj Więcej

Program matczynych emerytur wymaga uzupełnienia – propozycje kompleksowych zmian

W ostatnich dniach wiele komentarzy wywołał rządowy program „Emerytury Matki 4+”, który wejdzie w życie 1 marca 2019 r. Jego celem jest zapewnienie środków utrzymania matkom w wieku emerytalnym, które zrezygnowały z pracy zarobkowej na rzecz wychowywania dzieci i tym samym nie wypracowały żadnego świadczenia emerytalnego.

Czytaj Więcej

Trybunał w Strasburgu uderza w prawa rodziców

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu podważył jedno z podstawowych praw rodziców. Według ETPC ograniczenie praw rodzicielskich małżeństwa z Niemiec, które postanowiło o nauczaniu domowym swoich dzieci, nie narusza prawa do poszanowania życia rodzinnego i wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami rodziców. Zdaniem Instytutu Ordo Iuris orzeczenie to jest sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Czytaj Więcej