Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ruszył kolejny proces działacza pro-life

Data publikacji: 20.09.2018

fotolia

Rozpoczął się kolejny proces działacza pro-life w związku z prezentowaniem przez niego zdjęć ofiar aborcji. Przed Sądem Rejonowym w Krakowie stanął członek Fundacji PRO-Prawo do Życia. Jest on obwiniony o tzw. wybryk nieobyczajny. To wynik działań dwóch aktywistek Partii Razem. Sąd skierował sprawę na posiedzenie celem rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania złożonego przez prawników z Instytutu Ordo Iuris.

 

Michał Czerw był organizatorem legalnego zgromadzenia mającego na celu poparcie dla ochrony życia ludzkiego, które odbyło się przed budynkiem Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Podczas pikiety prezentowane były zdjęcia ofiar aborcji, co zostało zgłoszone przez dwie działaczki Partii Razem.

 

Prawnicy z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris złożyli wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. „Udostępnianie drastycznych treści dla celów kampanii społecznej jest częstą praktyką organizacji pozarządowych i służy wstrząśnięciu opinią publiczną. W konsekwencji zmierza do zwrócenia uwagi na szczególnie ważny problem społeczny, tj. aborcję oraz jej zło moralne. Obwiniony prezentował plakaty w celu ukazania skutków zabicia człowieka w wyniku aborcji. W ten sposób realizował swoje prawo do wyrażania własnych poglądów, mocnym, lecz dopuszczalnym przekazem” – komentuje mec. Magdalena Majkowska, obrońca działacza pro-life.

 

Zdaniem prawników z Instytutu Ordo Iuris już na tym etapie postępowania istnieją podstawy do umorzenia go bez potrzeby otwierania przewodu sądowego. Wynika to z faktu, że zamiarem Michała Czerwa było przekazanie odbiorcom przesłania Fundacji PRO-Prawo do życia, a nie naruszenie wolności osób trzecich, porządku publicznego lub czyichkolwiek przekonań. Sąd w celu rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania wyznaczył posiedzenie na 15 listopada 2018 r.

 

Dotychczas wszystkie postępowania, w których obrońcom życia reprezentowanym przez prawników z Instytutu Ordo Iuris stawiano zarzut dopuszczenia się wybryku nieobyczajnego, kończyły się odmową wszczęcia, umorzeniem bądź uniewinnieniem obwinionego, który prezentował fotografie dzieci uśmierconych przed narodzeniem. Na podstawie dotychczasowej praktyki powstał raport autorstwa ekspertów Ordo Iuris pt. „Prawne aspekty dopuszczalności prezentowania fotografii człowieka w prenatalnym okresie rozwoju pozbawionego życia w wyniku aborcji”. Wynika z niego jednolita linia orzecznicza sądów powszechnych w Polsce w sprawach działaczy pro-life.

 

Obrońcami obwinionego są mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Magdalena Majkowska.

Wspieram

Silje Garmo dostanie azyl – sukces Ordo Iuris

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zgodę na przyznanie azylu dla Silje Garmo. Norweżka wraz córką uciekła ze swojego kraju, aby chronić siebie i dziecko przed Urzędem ds. Dzieci (Barnevernet). Prawnicy Ordo Iuris reprezentowali Silje Garmo przed polskimi władzami w sprawie ochrony azylowej. Wsparcia dla kobiety udzieliły tysiące Polaków podpisując petycję w tej sprawie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

12.12.2018

Godność źródłem praw człowieka – konferencja Ordo Iuris

10 grudnia przypadła 70. Rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Z tej okazji miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ordo Iuris i Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny. Wydarzenie stanowi odpowiedź na zmianę w pojmowaniu praw człowieka przez niektóre środowiska, które uczyniły z nich narzędzie nacisku politycznego oraz ideologicznego. Dzięki dyskusji udało się przypomnieć o prawdziwym źródle praw człowieka jakim jest ludzka godność.

Czytaj Więcej
Edukacja

11.12.2018

ZNP nie zna prawa? Organizowanie świątecznych wydarzeń w szkołach zgodne z Konstytucją

Polskie prawo jest jednoznaczne w kwestii obecności treści religijnych w placówkach oświatowych. Podobnie jak gwarantuje nauczanie religii i odmawianie modlitwy w szkołach, tak dopuszcza strojenie choinki w ozdoby z motywami religijnymi, wystawianie jasełek oraz śpiewanie kolęd. Zgłaszane przez niektóre środowiska postulaty, by zaprzestać bądź ograniczyć pielęgnowanie tej tradycji są sprzeczne z polskim prawem i zmierzają do dyskryminacji katolików.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

07.12.2018

Sąd Okręgowy w Krakowie: Zwolennicy aborcji bezzasadnie obciążają wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Krakowie odmówił wszczęcia postępowania o wykroczenie przeciwko działaczce pro-life, która podczas pikiety prezentowała fotografie dzieci zabitych w wyniku aborcji. Uznał  ponadto, że praktyka polegająca na zgłaszaniu i domaganiu się prowadzenia postępowań w takiej sytuacji jest bezzasadnym obciążaniem wymiaru sprawiedliwości. Pomocy prawnej udzielili wolontariuszce prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej