Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ruszył kolejny proces działacza pro-life

Data publikacji: 20.09.2018

fotolia

Rozpoczął się kolejny proces działacza pro-life w związku z prezentowaniem przez niego zdjęć ofiar aborcji. Przed Sądem Rejonowym w Krakowie stanął członek Fundacji PRO-Prawo do Życia. Jest on obwiniony o tzw. wybryk nieobyczajny. To wynik działań dwóch aktywistek Partii Razem. Sąd skierował sprawę na posiedzenie celem rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania złożonego przez prawników z Instytutu Ordo Iuris.

 

Michał Czerw był organizatorem legalnego zgromadzenia mającego na celu poparcie dla ochrony życia ludzkiego, które odbyło się przed budynkiem Szpitala im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Podczas pikiety prezentowane były zdjęcia ofiar aborcji, co zostało zgłoszone przez dwie działaczki Partii Razem.

 

Prawnicy z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris złożyli wniosek o umorzenie postępowania z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. „Udostępnianie drastycznych treści dla celów kampanii społecznej jest częstą praktyką organizacji pozarządowych i służy wstrząśnięciu opinią publiczną. W konsekwencji zmierza do zwrócenia uwagi na szczególnie ważny problem społeczny, tj. aborcję oraz jej zło moralne. Obwiniony prezentował plakaty w celu ukazania skutków zabicia człowieka w wyniku aborcji. W ten sposób realizował swoje prawo do wyrażania własnych poglądów, mocnym, lecz dopuszczalnym przekazem” – komentuje mec. Magdalena Majkowska, obrońca działacza pro-life.

 

Zdaniem prawników z Instytutu Ordo Iuris już na tym etapie postępowania istnieją podstawy do umorzenia go bez potrzeby otwierania przewodu sądowego. Wynika to z faktu, że zamiarem Michała Czerwa było przekazanie odbiorcom przesłania Fundacji PRO-Prawo do życia, a nie naruszenie wolności osób trzecich, porządku publicznego lub czyichkolwiek przekonań. Sąd w celu rozpatrzenia wniosku o umorzenie postępowania wyznaczył posiedzenie na 15 listopada 2018 r.

 

Dotychczas wszystkie postępowania, w których obrońcom życia reprezentowanym przez prawników z Instytutu Ordo Iuris stawiano zarzut dopuszczenia się wybryku nieobyczajnego, kończyły się odmową wszczęcia, umorzeniem bądź uniewinnieniem obwinionego, który prezentował fotografie dzieci uśmierconych przed narodzeniem. Na podstawie dotychczasowej praktyki powstał raport autorstwa ekspertów Ordo Iuris pt. „Prawne aspekty dopuszczalności prezentowania fotografii człowieka w prenatalnym okresie rozwoju pozbawionego życia w wyniku aborcji”. Wynika z niego jednolita linia orzecznicza sądów powszechnych w Polsce w sprawach działaczy pro-life.

 

Obrońcami obwinionego są mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Magdalena Majkowska.

Wspieram

Napisany w duchu marksistowskim manifest podstawą dalszego rozwoju Unii Europejskiej? Komentarz ekspertów Ordo Iuris

Komisja Europejska w „Białej Księdze” o przyszłości Unii Europejskiej wymienia tylko jedno źródło ideowe jej dalszego rozwoju – napisany w duchu ideologii marksistowskiej Manifest z Ventotene. Jego autorzy zakładają federalizację Europy, niezależnie od woli mieszkańców kontynentu. W Parlamencie Europejskim zaprezentowano pierwsze w języku polskim krytyczne opracowanie tego dokumentu autorstwa ekspertów Ordo Iuris oraz innych specjalistów.

Czytaj Więcej

Wyrok ETPC w sprawie surogacji podważa prawodawstwo państw europejskich i prawa dziecka

Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał państwa do uznawania prawnych skutków surogacji, mimo że jest ona nielegalna w większości krajów Europy. Wyrok jest odpowiedzią na pytanie francuskiego sądu o możliwość odmowy rejestracji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako matka została wskazana kobieta niespokrewniona z nim biologicznie. Takie rozstrzygnięcie podważa prawa dziecka i przepisy obowiązujące w wielu państwach.

Czytaj Więcej

Parlament Europejski przeciwko ochronie życia i rodziny – kolejna kontrowersyjna rezolucja

Parlament Europejski ponownie wystąpił przeciwko ochronie życia i rodziny. Europosłowie uchwalili kontrowersyjną rezolucję, w której walkę o ochronę życia nienarodzonych dzieci czy sprzeciw wobec nadawania przywilejów ruchowi LGBT uznali za działania godzące w podstawowe prawa człowieka.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2019

Kolejne skuteczne interwencje Ordo Iuris. Sprawy działaczy pro-life umorzone

Jednego dnia zapadły cztery orzeczenia Sądów Rejonowych w różnych częściach kraju, zgodnie z którymi postępowania wobec działaczy Fundacji Pro – Prawo do Życia zostały umorzone. Wolontariusze w związku z prowadzonymi pikietami antyaborcyjnymi byli obwinieni o rzekome wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym oraz tzw. czyn nieobyczajny. Obrońców życia reprezentowali prawnicy Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Czytaj Więcej