Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Deklaracja Styczniowa - szkodliwy program dla Polek

Data publikacji: 28.01.2019

Ordo Iuris

Realizacja Konwencji Stambulskiej, wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół, promocja przywilejów dla środowiska LGBT, refundacja środków hamujących płodność i zapłodnienia in vitro – to kilka najważniejszych postulatów zawartych w Deklaracji Styczniowej, która została ogłoszona podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej.

W sobotę 26 stycznia 2019 r. na warszawskim Żeraniu odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej pod hasłem „Kobieta, Polska, Europa”. Na wydarzeniu obecni byli politycy Platformy Obywatelskiej, w tym Grzegorz Schetyna, Ewa Kopacz czy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a także Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej oraz były premier Jerzy Buzek. W trakcie zgromadzenia przedstawiono Deklarację Styczniową. Program ten miał być efektem wielomiesięcznych podróży po Polsce i rozmów z Polkami. Niestety, szansa na stworzenie dokumentu odpowiadającego rzeczywistym potrzebom kobiet została zaprzepaszczona – Deklaracja Styczniowa to w dużej mierze zbiór populistycznych haseł, prezentujących przede wszystkim interesy środowiska feministycznego i LGBT.

Sygnatariusze Deklaracji Styczniowej stawiają sobie za cel m.in. walkę z przemocą poprzez natychmiastową realizację Konwencji Stambulskiej. Tymczasem, jak wielokrotnie wskazywał Instytut Ordo Iuris, Konwencja ta błędnie wskazuje przyczyny przemocy domowej. Jej źródło upatruje w różnicy pomiędzy kobietami i mężczyznami, pomijając rzeczywiste przyczyny jakimi są uzależnienia, rozluźnienie więzi rodzinnych i norm społecznych, promocja przemocy w środkach masowego przekazu oraz seksualizacja wizerunku kobiety. Urzeczywistnienie postanowień Konwencji Stambulskiej nie tylko nie zwalczy skutecznie problemu przemocy wobec kobiet, lecz posłuży do promocji ideologii gender oraz ruchu LGBT.

Następnie, wśród najbardziej kontrowersyjnych postulatów Koalicji Obywatelskiej znalazły się m.in. wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół. Konieczne jest wyjaśnienie, że aktualnie w polskich szkołach realizuje się już program edukacji seksualnej typu A (według WHO – typ I). Na zajęciach Wychowanie do Życia w Rodzinie zagadnienia dotyczące seksualności prezentowane są w kontekście miłości i odpowiedzialności małżeńskiej.  Koalicja Obywatelska de facto chce zatem zmiany programu edukacji seksualnej na typ B (edukacja biologiczna) lub C (teoretycznie łącząca typ A i B, jednak w praktyce dominują w niej treści promujące m.in. ideologię gender czy zabójstwo prenatalne). Zaskakująca jest również propozycja refundacji środków hamujących płodność w sytuacji, gdy służba zdrowia jest dramatycznie niedofinansowana. Czy naprawdę politycy KO uważają, że finansowanie substancji antykoncepcyjnych jest priorytetem, podczas gdy psychiatria dziecięca przeżywa zapaść, ciągle brakuje pieniędzy na nowoczesne terapie antynowotworowe, a specjaliści biją na alarm, że opieka diabetologiczna w Polsce należy do najgorszych w Europie?

W Deklaracji Styczniowej pada również stwierdzenie: „Uporządkujemy sposób korzystania z klauzuli sumienia”. Nie do końca wiadomo, co autorzy mieli na myśli, jednak warto tutaj przypomnieć wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2015 r. Jak zauważył dr Marcin Olszówka z Ordo Iuris Trybunał Konstytucyjny bardzo jednoznacznie podkreślił, że sprzeciw sumienia jest prawem o charakterze fundamentalnym i przysługuje absolutnie każdemu człowiekowi, niezależnie od wykonywanego zawodu. Ustawodawca może je ograniczać tylko wyjątkowo i przy zachowaniu wymogów określonych w Konstytucji RP (szerzej – tutaj).

Kolejny kontrowersyjny punkt zawarty w Deklaracji Styczniowej dotyczy wprowadzenia „programów edukacji w szkołach uwzględniających prawa człowieka, prawa obywatelskie, w tym prawa kobiet, mniejszości religijnych i etnicznych, niepełnosprawnych, osób LGBT, oraz aktywnego uczestnictwa szkół w przeciwdziałaniu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny”. Warto zauważyć, że w programie szkolnym już teraz znajduje się nauczanie o prawach i wolnościach obywatelskich i o poszanowaniu drugiego człowieka. Powyższy postulat de facto ma zatem służyć promocji haseł feministycznych czy przywilejów dla osób identyfikujących się jako przedstawiciele środowiska LGBT. Dowodem na to jest chociażby program lekcji przeciwko tzw. mowie nienawiści, zaproponowany przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Jak zauważa ekspert Instytutu Ordo Iuris, mec. Rafał Dorosiński, rekomendowany przez warszawskich urzędników podręcznik „Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o Prawach człowieka” służy m.in. do podważania pojęcia rodziny jako trwałego związku kobiety i mężczyzny i ich dzieci, kwestionowania różnic między płciami, propagowania ideologii gender, czy politycznych postulatów subkultury LGBT (szersza analiza dostępna tutaj).

Koalicja Obywatelska powiela również pomysł Unii Europejskiej i chce wprowadzić dwumiesięczny płatny urlop rodzicielski, który ma przysługiwać tylko ojcom. W ten sposób zamiast dać wybór rodzicom jak wykorzystają ten czas dla dobra swojej rodziny, próbuje się im narzucić konkretny model funkcjonowania rodziny. Innym kontrowersyjnym postulatem jest wprowadzenie parytetów („mechanizmów równowagi płci”) w zarządach spółek skarbu państwa i komunalnych. Tymczasem, wydaje się, że nie ma potrzeby stwarzania takiego sztucznego mechanizmu, który zamiast promować osoby o odpowiednich kompetencjach daje przewagę kobietom ze względu na ich pozamerytoryczną cechę jaką jest płeć. Według danych Eurostatu z 2016 r. Polska należy bowiem do czołówki krajów europejskich, w których odsetek kobiet zajmujących stanowiska kierownicze jest najwyższy– aż 41%.

Analizując dokument Koalicji Obywatelskiej, powstaje zatem pytanie: czy Deklaracja Styczniowa jest adekwatną odpowiedzią na najbardziej palące problemy Polek? Czy też program ten to w rzeczywistości jedynie realizacja postulatów ruchu feministycznego?

Magdalena Olek – Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris

Wspieram
Wolność Sumienia

24.04.2019

Ograniczenie wolności słowa pod pozorem walki z mową nienawiści - kontrowersyjne rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) uchwaliło kilka kontrowersyjnych rezolucji dotyczących Celów Zrównoważonego Rozwoju, tzw. mowy nienawiści oraz mediów społecznościowych. Przyjęte rezolucje mogą doprowadzić do ograniczenia wolności słowa i debaty publicznej oraz dyskryminacji kobiet. Głosowania nad nimi zostały zignorowane przez niemal wszystkich członków polskiej delegacji w PACE.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

20.04.2019

Wesołych Świąt Wielkanocy życzy Instytut Ordo Iuris

Niech Święta Wielkanocne napełnią nas odwagą, radością i pokojem, jakie płyną z odnalezienia Chrystusa Zmartwychwstałego.

Wesołych Świąt Wielkanocy życzy Instytut Ordo Iuris.

Czytaj Więcej

Napisany w duchu marksistowskim manifest podstawą dalszego rozwoju Unii Europejskiej? Komentarz ekspertów Ordo Iuris

Komisja Europejska w „Białej Księdze” o przyszłości Unii Europejskiej wymienia tylko jedno źródło ideowe jej dalszego rozwoju – napisany w duchu ideologii marksistowskiej Manifest z Ventotene. Jego autorzy zakładają federalizację Europy, niezależnie od woli mieszkańców kontynentu. W Parlamencie Europejskim zaprezentowano pierwsze w języku polskim krytyczne opracowanie tego dokumentu autorstwa ekspertów Ordo Iuris oraz innych specjalistów.

Czytaj Więcej

Wyrok ETPC w sprawie surogacji podważa prawodawstwo państw europejskich i prawa dziecka

Europejski Trybunał Praw Człowieka zobowiązał państwa do uznawania prawnych skutków surogacji, mimo że jest ona nielegalna w większości krajów Europy. Wyrok jest odpowiedzią na pytanie francuskiego sądu o możliwość odmowy rejestracji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako matka została wskazana kobieta niespokrewniona z nim biologicznie. Takie rozstrzygnięcie podważa prawa dziecka i przepisy obowiązujące w wielu państwach.

Czytaj Więcej