Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nieprawidłowości w treści druku sejmowego 1469 budzą wątpliwości co do możliwości rozpatrywania go podczas 46 posiedzenia Sejmu

Data publikacji: 22.07.2013

[aktualizacja] - Opisana poniżej kwestia została podniesiona podczas obrad Prezydium Sejmu 22.07.2013. Tego samego dnia na stronie Sejmu dostępny był już nowy druk nr 1469 zawierający właściwy tekst projektu ustawy o uzgodnieniu płci z 3 stycznia 2013 r.

 

Do dnia 20 lipca, dostępny na stronie Sejmu druk sejmowy nr 1469 (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1469) nie pozwalał posłom zapoznać się z integralną treścią, aktualnej wersji projektu ustawy o uzgodnieniu płci, który został zgłoszony dn. 3 stycznia b.r. (http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-503-2013/$file/7-020-503-2013.pdf).

 

W efekcie, do niedawna istniały zasadnicze wątpliwości co do tego, jaki projekt był przedmiotem przedłożenia poselskiego zawartego w druku 1469.

 

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci został wniesiony pierwszy raz pismem z 9 maja 2012 r. i spotkał się z gruntowną krytyką zarówno Sądu Najwyższego, jak i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W wyniku tej krytyki poseł reprezentujący wnioskodawców – Anna Grodzka, wycofał projekt celem usunięcia wskazanych wad. , ta sama grupa posłów, zgłosiła 3 stycznia 2013 r. Projekt ten miał się stać podstawą druku sejmowego 1469. W druku tym, umieszczono jednak nie, aktualną wersję projektu z dn. 3 stycznia 2013, lecz wycofaną przez wnioskodawców wersję z 9 maja 2012 r. Świadczy o tym już sam nagłówek projektu operujący datą „2012 r.”. W efekcie, druk sejmowy obejmuje inny projekt ustawy niźli ten, do którego odnoszą się dołączone do niego opinie. Ma to istotne konsekwencje merytoryczne:

  1. Krajowa Rada Sądownictwa kwestionuje wprowadzenie przez nowy projekt granicy wieku 16 lat, o czym nie ma wzmianki w projekcie z druku 1469, a o którym mówi projekt z 3 stycznia b.r.; 

  2. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa kwestionuje zasadność wprowadzenia w art. 7 projektu kontratypu do kodeksu karnego, tymczasem w druku 1469 art. 7 tworzy podstawę wydania nowego aktu stanu cywilnego, podczas gdzy projekt ten nie przewiduje jakiejkolwiek nowelizacji kk; 

  3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pisze o art. 14 zmieniającym ustawę o aktach stanu cywilnego, podczas gdy w druku 1469 dotyczy tej problematyki art. 13, natomiast w projekcie ze stycznia b.r. faktycznie jest to art. 14.

Nade wszystko jednak, wymagane przez art. 34 ust. 9 oraz art. 95 a. ust. 3 Regulaminu Sejmu,obligatoryjne opinie Biura Analiz Sejmowych (str. 35-39 druku 1469) nie dotyczą projektu, który ma zostać poddany procedurze pierwszego czytania podczas 46 posiedzenia Sejmu. Opinie te dotyczą projektu zgłoszonego 3 stycznia b.r., bowiem wskazują, że opiniowany projekt przewiduje m.in. nowelizację przepisów kodeksu karnego, gdy tymczasem projekt stanowiący część druku 1469 nie przewiduje nowelizacji kk.

 

Podsumowując: do 22 lipca b.r. druk sejmowy 1469 zawierał inny projekt ustawy niźli ten, którego dotyczył wniosek posłów reprezentowanych przez posła Annę Grodzką z dn. 3 stycznia 2013 r. oraz opinie prawne składające się na druk 1469, na czele z obligatoryjnymi opiniami BAS. Tym samym, projekt reprodukowany w ramach druku 1469 z powodów formalnych nie może być procedowany, nie wiadomo bowiem, jaki projekt jest dokładnie przedmiotem procedury ustawodawczej, czy ten, który jest częścią druku 1469, a został wycofany przez wnioskodawców, czy też ten, który został zgłoszony 3 stycznia 2013 r. i którego dotyczą opinie prawne BAS oraz innych podmiotów biorących udział w postępowaniu ustawodawczym, a którego nie ma w druku 1469. 

Wspieram

Ponad 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender. ONZ pracuje nad „strategią feministyczną”

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do kolejnej próby przeforsowania do międzynarodowego dyskursu takich pojęć jak prawa reprodukcyjne i seksualne, edukacja seksualna czy prawo do aborcji. W Meksyku odbyła się pierwsza część przełożonego z powodu pandemii Generation Equality Forum. Celem wydarzenia było m.in. opracowanie „strategii feministycznej”. Organizatorzy zobowiązali się do przekazania co najmniej 100 mln dolarów na propagowanie ideologii gender i walkę ze „stereotypami genderowymi”.

Czytaj Więcej

Przybliża się wypowiedzenie Konwencji stambulskiej. Będą dalsze prace nad projektem ustawy

Sejm zdecydował o przekazaniu do Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Wcześniej posłowie nie zgodzili się na całkowite odrzucenie projektu. Celem inicjatywy jest wypowiedzenie genderowej Konwencji stambulskiej i zastąpienie jej Konwencją o prawach rodziny.

Czytaj Więcej

Wspólnie przeciwko przemocy – forum eksperckie

Coraz większe zainteresowanie wywołuje kwestia skutecznego zwalczania przemocy. Ma to związek z projektem ustawy mającym na celu wypowiedzenie Konwencji stambulskiej – dokumentu, który, wbrew nazwie, nie chroni skutecznie przed przemocą domową. Z tego powodu, komitet obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” zorganizował Forum Przeciwko Przemocy. Wzięli w nim udział prawnicy, przedstawiciele Prezydenta RP, władz samorządowych, służb socjalnych, organizacji prorodzinnych oraz Policji. 

Czytaj Więcej

Anna Kubacka: Wzmocnienie „myślenia feministycznego” i propagowanie ideologii gender. Pozorne konsultacje do raportu ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych zamierza ogłosić kolejny ideologiczny dokument, przygotowany po konsultacjach obarczonych licznymi manipulacjami. Podczas 47. Sesji Rady Praw Człowieka ONZ ma zostać przedstawiony raport Niezależnego Eksperta ds. Ochrony przed przemocą i dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość genderową, Victora Madrigal-Borloza.

Czytaj Więcej