Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Nieprawidłowości w treści druku sejmowego 1469 budzą wątpliwości co do możliwości rozpatrywania go podczas 46 posiedzenia Sejmu

Data publikacji: 22.07.2013

[aktualizacja] - Opisana poniżej kwestia została podniesiona podczas obrad Prezydium Sejmu 22.07.2013. Tego samego dnia na stronie Sejmu dostępny był już nowy druk nr 1469 zawierający właściwy tekst projektu ustawy o uzgodnieniu płci z 3 stycznia 2013 r.

 

Do dnia 20 lipca, dostępny na stronie Sejmu druk sejmowy nr 1469 (http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1469) nie pozwalał posłom zapoznać się z integralną treścią, aktualnej wersji projektu ustawy o uzgodnieniu płci, który został zgłoszony dn. 3 stycznia b.r. (http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-503-2013/$file/7-020-503-2013.pdf).

 

W efekcie, do niedawna istniały zasadnicze wątpliwości co do tego, jaki projekt był przedmiotem przedłożenia poselskiego zawartego w druku 1469.

 

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci został wniesiony pierwszy raz pismem z 9 maja 2012 r. i spotkał się z gruntowną krytyką zarówno Sądu Najwyższego, jak i Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. W wyniku tej krytyki poseł reprezentujący wnioskodawców – Anna Grodzka, wycofał projekt celem usunięcia wskazanych wad. , ta sama grupa posłów, zgłosiła 3 stycznia 2013 r. Projekt ten miał się stać podstawą druku sejmowego 1469. W druku tym, umieszczono jednak nie, aktualną wersję projektu z dn. 3 stycznia 2013, lecz wycofaną przez wnioskodawców wersję z 9 maja 2012 r. Świadczy o tym już sam nagłówek projektu operujący datą „2012 r.”. W efekcie, druk sejmowy obejmuje inny projekt ustawy niźli ten, do którego odnoszą się dołączone do niego opinie. Ma to istotne konsekwencje merytoryczne:

  1. Krajowa Rada Sądownictwa kwestionuje wprowadzenie przez nowy projekt granicy wieku 16 lat, o czym nie ma wzmianki w projekcie z druku 1469, a o którym mówi projekt z 3 stycznia b.r.; 

  2. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa kwestionuje zasadność wprowadzenia w art. 7 projektu kontratypu do kodeksu karnego, tymczasem w druku 1469 art. 7 tworzy podstawę wydania nowego aktu stanu cywilnego, podczas gdzy projekt ten nie przewiduje jakiejkolwiek nowelizacji kk; 

  3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pisze o art. 14 zmieniającym ustawę o aktach stanu cywilnego, podczas gdy w druku 1469 dotyczy tej problematyki art. 13, natomiast w projekcie ze stycznia b.r. faktycznie jest to art. 14.

Nade wszystko jednak, wymagane przez art. 34 ust. 9 oraz art. 95 a. ust. 3 Regulaminu Sejmu,obligatoryjne opinie Biura Analiz Sejmowych (str. 35-39 druku 1469) nie dotyczą projektu, który ma zostać poddany procedurze pierwszego czytania podczas 46 posiedzenia Sejmu. Opinie te dotyczą projektu zgłoszonego 3 stycznia b.r., bowiem wskazują, że opiniowany projekt przewiduje m.in. nowelizację przepisów kodeksu karnego, gdy tymczasem projekt stanowiący część druku 1469 nie przewiduje nowelizacji kk.

 

Podsumowując: do 22 lipca b.r. druk sejmowy 1469 zawierał inny projekt ustawy niźli ten, którego dotyczył wniosek posłów reprezentowanych przez posła Annę Grodzką z dn. 3 stycznia 2013 r. oraz opinie prawne składające się na druk 1469, na czele z obligatoryjnymi opiniami BAS. Tym samym, projekt reprodukowany w ramach druku 1469 z powodów formalnych nie może być procedowany, nie wiadomo bowiem, jaki projekt jest dokładnie przedmiotem procedury ustawodawczej, czy ten, który jest częścią druku 1469, a został wycofany przez wnioskodawców, czy też ten, który został zgłoszony 3 stycznia 2013 r. i którego dotyczą opinie prawne BAS oraz innych podmiotów biorących udział w postępowaniu ustawodawczym, a którego nie ma w druku 1469. 

Wspieram

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy: pornografia winna przemocy wobec dzieci

· Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) jednogłośnie przyjęło kilka dokumentów dotyczących „ochrony dzieci przed przemocą w Internecie”.

Czytaj Więcej

Ministerstwo Sprawiedliwości pozytywnie ocenia rozporządzenie mogące wymusić uznawanie homoadopcji. Jutro debata w Radzie UE

· Unijna Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych będzie jutro debatować na temat rozporządzenia o wzajemnym uznawaniu rodzicielstwa. 

Czytaj Więcej

„Zjednoczeni dla życia, rodziny, Ojczyzny” – Marsze idą przez całą Polskę!

W niedzielę, 16 czerwca, ulicami Warszawy, Krakowa i kilkunastu innych miast przejdą Marsze dla Życia i Rodziny, będące zdecydowanym głosem w sprawach obrony dzieci nienarodzonych, tożsamości rodziny i suwerenności.

Czytaj Więcej