Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris broni małego Huberta przed krzywdzącymi decyzjami urzędników

Data publikacji: 24.04.2017

fotolia.com

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie zdecydował o umorzeniu postępowania mającego na celu uregulowanie sytuacji prawnej małego Huberta. Dzięki wsparciu prawników Ordo Iuris chłopiec na czas postępowania o ustanowienie rodziny zastępczej, nie trafi do domu pomocy społecznej, o co wnioskowali urzędnicy WCPR, lecz pozostanie pod opieką Pani Urszuli, pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka.

Celem zakończonego postępowania było wydanie zarządzeń opiekuńczych, polegających na umieszczeniu chłopca w instytucjonalnej pieczy zastępczej, o co wnioskowali urzędnicy Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (WCPR). Sąd zdecydował o umorzeniu postępowania, uznając je za bezzasadne. Hubert na mocy postanowienia sądu z 21 marca 2017 r. przebywa bowiem w domu Pani Urszuli, pielęgniarki Centrum Zdrowia Dziecka. Zarówno prawnicy Instytutu Ordo Iuris, jego opiekunka prawna, jak i specjaliści z zakresu medycyny dziecięcej byli zgodni co do tego, że istnieje szereg przeciwskazań do umieszczenia chłopca w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

Prawnicy Ordo Iuris złożyli skargę na działania urzędników WCPR do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z wnioskiem o skontrolowanie działań urzędników WCPR głównie pod kątem zweryfikowania, czy urzędnicy dochowali należytej staranności w sprawie małego Huberta.

Złożono także zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracowników WCPR. Prokuratura wszczęła postępowanie przygotowawcze przeciwko urzędnikom i ze względu na interes społeczny oraz dobro dziecka włączyła się w postępowanie u ustanowienie Pani Urszuli rodziną zastępczą, jak również poparła stanowisko prawników Ordo Iuris w sprawie małego Huberta. Przypominamy, że do postępowania w sprawie chłopca dołączył także Rzecznik Praw Dziecka.

Kolejnym działaniem, w które zaangażowani są prawnicy Ordo Iuris, będzie ustanowienie Pani Urszuli pieczą zastępczą dla chłopca do momentu znalezienia rodziny zastępczej. Przychylenie się przez sąd do wniosku opiekunki prawnej zagwarantuje chłopcu właściwą opiekę i odpowiednie warunki rozwoju do czasu znalezienia rodziny adopcyjnej.

Chłopiec po tym jak został porzucony przez biologicznych rodziców przebył liczne operacje ratujące zdrowie i życie związane z wadami wrodzonymi oraz problemami typowymi dla wcześniaków.  W związku z tym wymaga specjalistycznej opieki. Dla zapewnienia mu optymalnych warunków rozwoju psychofizycznego oraz emocjonalnego, optymalnym środowiskiem, w którym powinien przebywać jest środowisko rodzinne.

Nadal trwają intensywne poszukiwania odpowiednich kandydatów na rodziców adopcyjnych dla dwuletniego Huberta. Instytut Ordo Iuris zobowiązał się do pomocy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z przeprowadzeniem postępowania adopcyjnego.

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Huberta: https://www.facebook.com/malyhubertszukadomu/

W sprawie uregulowania sytuacji prawnej małoletniego Huberta zaangażowani są prawnicy Ordo Iuris: mec. Maciej Hawliczek, mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Maciej Kryczka.

Wspieram

„Babciowe” tylko dla pracujących zarobkowo to szantaż wobec matek preferujących osobistą opiekę nad dzieckiem

Rząd Donalda Tuska podtrzymuje zamiar wprowadzenia „babciowego”, czyli świadczenia dla wybranych – tylko dla tych spośród młodych matek, które zrezygnują z osobistej opieki nad dzieckiem w wieku poniżej 3. roku życia i spełniają warunek zatrudnienia na etacie lub zleceniu.

Czytaj Więcej

Nadchodzi atak na rodzinę i promocja homoadopcji

Jesteśmy tuż po sejmowej debacie nad przygotowanym przez Ordo Iuris projektem obywatelskim „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Celem inicjatywy jest wypowiedzenie genderowej Konwencji stambulskiej i przyjęcie Konwencji o prawach rodziny.

Czytaj Więcej

Ideologiczne treści w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy

Unijne instytucje zachęcają państwa członkowskie do ratyfikacji Konwencji w sprawie eliminacji przemocy i molestowania w świecie pracy. Akt ten, pod pozorem walki z przemocą i molestowaniem w świecie pracy, wprowadza do porządku prawnego ideologiczną koncepcję „płci społeczno-kulturowej”. Konwencja niejednokrotnie używa terminu „gender”, sprowadzającego płeć do subiektywnej opinii danej osoby, w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej.

Czytaj Więcej

Nie ma międzynarodowego konsensusu wobec Konwencji stambulskiej. Memorandum Ordo Iuris dla posłów

· W Sejmie trwa pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”.

Czytaj Więcej