Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris #ZaZyciem

Data publikacji: 10.10.2016

fotolia.com

Rozpoczęta przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz z Konfederacją Kobiet RP kampania „Pomoc dla kobiet i rodzin zamiast aborcji” stanowiła zwieńczenie prac analitycznych i legislacyjnych prowadzonych równocześnie z kampanią Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Szczegółowe rozwiązania pomocowe stanowiły realizację przepisu projektu obywatelskiego, zobowiązującego organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego do zapewnienia pomocy dla matek, rodzin i ich dzieci w najtrudniejszych sytuacjach związanych z rodzicielstwem.

 

Podczas konferencji prasowej 7 czerwca 2016 roku Instytut Ordo Iuris oraz Konfederacja Kobiet zaprezentowały szeroki pakiet zmian legislacyjnych, realizujących postulat wsparcia dla matek i rodzin. Pakiet zawiera włączenie hospicjów perinatalnych do publicznie finansowanego systemu opieki zdrowotnej i rozwinięcie domowej pediatrycznej opieki długoterminowej. Obejmuje także wsparcie psychologiczne dla kobiet, określa uproszczone procedury adopcyjne, promuje rozwój specjalnych, interwencyjnych ośrodków adopcyjnych. Umożliwia korzystanie ze świadczeń opiekuńczych bez konieczności rezygnacji z pracy przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Znosi rejonizację domów samotnej matki i proponuje wprowadzenie zdrowotnego świadczenia ciążowego, przyznawanego kobietom pozbawionym ubezpieczenia społecznego, jeżeli z powodu choroby nie mogą podjąć pracy w czasie ciąży. Pakiet pomocowy zawierał również analizę kosztów wdrożenia poszczególnych jego elementów.

 

Szczegółowe rozwiązania pakietu przygotowanego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Konfederację Kobiet RP dostępne są na stronie Ordo Iuris.

 

Owocem prac analitycznych był pierwszy w Polsce raport dotyczący rozwiązań opieki hospicyjnej „Perinatalna opieka hospicyjna: wizja, działania oraz wyzwania”, wydany również w czerwcu 2016 przez Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris. Raport był sporządzony na podstawie konsultacji i analiz przeprowadzonych przez Instytut Ordo Iuris we współpracy z polskimi hospicjami perinatalnymi, poprzedzających przygotowanie pakietu pomocowego.

 

Publicznej prezentacji pakietu pomocowego dla matek i rodzin towarzyszyła premiera petycji „O konkretną pomoc dla kobiet i rodzin zamiast aborcyjnej oferty”, skierowanej na portalu maszwplyw.pl do Prezydenta Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło oraz szefów wszystkich ugrupowań parlamentarnych, podpisanej do dzisiaj przez blisko 30 tys. osób.

 

Legislacyjny pakiet pomocowy został przekazany 15 czerwca Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi, ówczesnemu szefowi Komitetu Stałego Rady Ministrów, a na jego prośbę, już w lipcu, Ministrowi Zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej. Podczas rozmów ze stroną rządową zauważono, że projekt może być procedowany łącznie z parlamentarną drogą Inicjatywy „Stop Aborcji”.

 

Instytut Ordo Iuris jest gotów do wszelkich dalszych działań eksperckich, wspierających podwyższenie poziomu prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku konstytucyjnego standardu prawnej ochrony życia, jako prawa przyrodzonego i niezbywalnego. Doniosłym elementem tych działań, wynikającym wprost z zasady solidaryzmu społecznego, komplementarnym wobec odrzuconej Inicjatywy „Stop Aborcji”, jest zapowiedziany przez premier Beatę Szydło rządowy program #zaZyciem, który miałby obejmować działania oraz świadczenia zbieżne z proponowanymi w pakiecie przygotowanym przez ekspertów Instytutu Ordo Iuris i Konfederację Kobiet RP.  

Wspieram

Patryk Miernowski: UE proponuje „umowę pomocową” opartą na ideologicznym szantażu ekonomicznym

• Negocjowana aktualnie Umowa o partnerstwie Unii Europejskiej oraz Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS) zawiera niebezpieczne postanowienia zobowiązujące państwa-strony do wdrażania w swoich porząd

Czytaj Więcej

Sąd przywrócił pełnię praw rodzicom chłopca z zespołem Aspergera

• Szkoła, do której uczęszczał chłopiec z Dzierżoniowa wystąpiła o wgląd w jego sytuację rodzinną.

Czytaj Więcej

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej – właściwy kierunek z koniecznymi modyfikacjami

 

• Rząd opracował projekt ustawy o fundacji rodzinnej, która ma ułatwić kontynuację rodzinnej działalności gospodarczej w perspektywie wielopokoleniowej.

Czytaj Więcej

Islandia nie naruszyła prawa, odmawiając zarejestrowania dwóch „matek”

• Trybunał w Strasburgu oddalił skargę pary kobiet z Islandii skarżących się na naruszenie ich prawa do poszanowania życia rodzinnego z powodu nieuznania ich za matki dziecka, które urodziła dla nich za pieniądze surogatka z Ameryki.

Czytaj Więcej