Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris #ZaZyciem

Data publikacji: 10.10.2016

fotolia.com

Rozpoczęta przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz z Konfederacją Kobiet RP kampania „Pomoc dla kobiet i rodzin zamiast aborcji” stanowiła zwieńczenie prac analitycznych i legislacyjnych prowadzonych równocześnie z kampanią Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”. Szczegółowe rozwiązania pomocowe stanowiły realizację przepisu projektu obywatelskiego, zobowiązującego organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego do zapewnienia pomocy dla matek, rodzin i ich dzieci w najtrudniejszych sytuacjach związanych z rodzicielstwem.

 

Podczas konferencji prasowej 7 czerwca 2016 roku Instytut Ordo Iuris oraz Konfederacja Kobiet zaprezentowały szeroki pakiet zmian legislacyjnych, realizujących postulat wsparcia dla matek i rodzin. Pakiet zawiera włączenie hospicjów perinatalnych do publicznie finansowanego systemu opieki zdrowotnej i rozwinięcie domowej pediatrycznej opieki długoterminowej. Obejmuje także wsparcie psychologiczne dla kobiet, określa uproszczone procedury adopcyjne, promuje rozwój specjalnych, interwencyjnych ośrodków adopcyjnych. Umożliwia korzystanie ze świadczeń opiekuńczych bez konieczności rezygnacji z pracy przez rodziców dzieci niepełnosprawnych. Znosi rejonizację domów samotnej matki i proponuje wprowadzenie zdrowotnego świadczenia ciążowego, przyznawanego kobietom pozbawionym ubezpieczenia społecznego, jeżeli z powodu choroby nie mogą podjąć pracy w czasie ciąży. Pakiet pomocowy zawierał również analizę kosztów wdrożenia poszczególnych jego elementów.

 

Szczegółowe rozwiązania pakietu przygotowanego przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Konfederację Kobiet RP dostępne są na stronie Ordo Iuris.

 

Owocem prac analitycznych był pierwszy w Polsce raport dotyczący rozwiązań opieki hospicyjnej „Perinatalna opieka hospicyjna: wizja, działania oraz wyzwania”, wydany również w czerwcu 2016 przez Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris. Raport był sporządzony na podstawie konsultacji i analiz przeprowadzonych przez Instytut Ordo Iuris we współpracy z polskimi hospicjami perinatalnymi, poprzedzających przygotowanie pakietu pomocowego.

 

Publicznej prezentacji pakietu pomocowego dla matek i rodzin towarzyszyła premiera petycji „O konkretną pomoc dla kobiet i rodzin zamiast aborcyjnej oferty”, skierowanej na portalu maszwplyw.pl do Prezydenta Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło oraz szefów wszystkich ugrupowań parlamentarnych, podpisanej do dzisiaj przez blisko 30 tys. osób.

 

Legislacyjny pakiet pomocowy został przekazany 15 czerwca Ministrowi Henrykowi Kowalczykowi, ówczesnemu szefowi Komitetu Stałego Rady Ministrów, a na jego prośbę, już w lipcu, Ministrowi Zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej. Podczas rozmów ze stroną rządową zauważono, że projekt może być procedowany łącznie z parlamentarną drogą Inicjatywy „Stop Aborcji”.

 

Instytut Ordo Iuris jest gotów do wszelkich dalszych działań eksperckich, wspierających podwyższenie poziomu prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku konstytucyjnego standardu prawnej ochrony życia, jako prawa przyrodzonego i niezbywalnego. Doniosłym elementem tych działań, wynikającym wprost z zasady solidaryzmu społecznego, komplementarnym wobec odrzuconej Inicjatywy „Stop Aborcji”, jest zapowiedziany przez premier Beatę Szydło rządowy program #zaZyciem, który miałby obejmować działania oraz świadczenia zbieżne z proponowanymi w pakiecie przygotowanym przez ekspertów Instytutu Ordo Iuris i Konfederację Kobiet RP.  

Wspieram

Podsumowanie monitoringu wyboru Rzecznika Praw Dziecka

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jako jedyna organizacja pozarządowa podjął się stałego monitoringu wyboru nowego Rzecznika Praw Dziecka. Sprawne funkcjonowanie wskazanego w tym miejscu konstytucyjnego organu posiada szczególne znaczenie dla kształtowania w społeczeństwie odpowiedzialnej kultury poszanowania praw i wolności człowieka. Eksperci Instytutu Ordo Iuris byli obecni na wszystkich posiedzeniach sejmowych komisji, w trakcie których przesłuchiwano kolejnych Kandydatów na wskazane stanowisko.

Czytaj Więcej

Parlament Europejski wspiera promocję ideologii gender i ruchu LGBT

W Parlamencie Europejskim miała miejsce debata i głosowanie nad sprawozdaniem dotyczącym praw człowieka i demokracji na świecie w roku 2017 oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie. Rezolucja w tej sprawie zawiera liczne kontrowersyjne sformułowania, mające na celu m.in. promocję ideologii gender czy ruchu LGBT.

Czytaj Więcej

Silje Garmo dostanie azyl – sukces Ordo Iuris

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło zgodę na przyznanie azylu dla Silje Garmo. Norweżka wraz córką uciekła ze swojego kraju, aby chronić siebie i dziecko przed Urzędem ds. Dzieci (Barnevernet). Prawnicy Ordo Iuris reprezentowali Silje Garmo przed polskimi władzami w sprawie ochrony azylowej. Wsparcia dla kobiety udzieliły tysiące Polaków podpisując petycję w tej sprawie.

Czytaj Więcej

Parlament Europejski piętnuje dyskryminację rodziców przez Jugendamt – analiza Ordo Iuris

Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie roli niemieckiego Urzędu ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) w transgranicznych sporach rodzinnych. Dokument ten jest pierwszym tak zdecydowanym aktem instytucji unijnych, piętnującym systemowe dyskryminowanie przez państwo niemieckie rodziców z innych krajów.

Czytaj Więcej