fbpx polityka prorodzinna | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
polityka prorodzinna

polityka prorodzinna

Ordo Iuris #ZaZyciem

Rozpoczęta przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wraz z Konfederacją Kobiet RP kampania „Pomoc dla kobiet i rodzin zamiast aborcji” stanowiła zwieńczenie prac analitycznych i legislacyjnych prowadzonych równocześnie z kampanią Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji”
Czytaj Więcej

Pakiet pomocowy nie zastąpi prawnej ochrony życia, ale jest koniecznym wsparciem dla kobiet i rodzin

Eksperci Instytutu Ordo Iuris już w czerwcu przedstawili założenia pakietu pomocowego dla kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z ciążą i urodzeniem dziecka. W lipcu przekazano projekty stosownych ustaw i rozporządzeń ministrowi Henrykowi Kowalczykowi
Czytaj Więcej

Uwagi do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (projekt z dnia 22 grudnia 2015 r.)

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przewiduje wprowadzenie w Polsce na drugie i każde kolejne dziecko powszechnego świadczenia wychowawczego
Czytaj Więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwko świadczeniom rodzinnym kierowanym do małżeństw

Dodane przez ordoiuris.admin - śr., 12/09/2015 - 12:08

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar twierdzi, że uchwała Rady Miejskiej w Nysie wprowadzająca bon wychowawczy dla rodziców dzieci do 6 roku życia jest niezgodna z prawem. Jednym z powodów ma być fakt, że wsparcie będzie trafiać wyłącznie do małżeństw.

 

Rzecznik sprzeciwił się wprowadzeniu od 1 stycznia 2016 w Gminie Nysa nowego świadczenia rodzinnego w postaci bonu wychowawczego – comiesięcznej wypłaty 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od roku do 6 lat. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nysie kwestionuje zgodność z prawem podjętej uchwały Rady Miejskiej w Nysie z 10 listopada 2015 roku. Instytut Ordo Iuris dowodzi, że argumentacja Rzecznika zawiera szereg błędów oraz ignoruje orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zakwestionował przede wszystkim kryterium pozostawania przez rodziców w związku małżeńskim oraz wymóg wykonywania pracy zawodowej przez jednego z rodziców. Twierdzi, że tak określone kryteria mogą naruszać zasadę równego traktowania (art. 32 Konstytucji), upośledzając pozycję prawną osób żyjących w związkach nieformalnych, samotnie wychowujących dzieci oraz osób bezrobotnych.

 

Ordo Iuris przypomina, że samorządy mają prawo podejmować działania wzmacniające instytucję małżeństwa. Rozwiązania podkreślające znaczenie małżeństwa stanowią wprost realizację zasady ochrony małżeństwa i rodzicielstwa, wyrażonej w art. 18 ustawy zasadniczej. Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę, celem regulacji konstytucyjnych odnoszących się do statusu rodziny jest (…) nałożenie na państwo, a zwłaszcza na ustawodawcę, obowiązku podejmowania takich działań, które „umacniają więzi między osobami tworzącymi rodzinę, a zwłaszcza więzi istniejące między rodzicami i dziećmi oraz między małżonkami”. Nyska uchwała stanowi uzupełnienie istniejących mechanizmów pomocowych, z których większość kierowana jest do osób samotnych posiadających dzieci. Równoważy istniejącą w tym zakresie dysproporcję i wypełnia powinności państwa wobec małżeństwa wskazywane w Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.


Instytut podkreśla także, że droga do zawarcie małżeństwa i związanej z tym ochrony jest dostępna dla wszystkich, zaś niekorzystanie z niej jest wolną decyzją konkretnych osób. Trudno uznać za dyskryminujący warunek, którego spełnienie zależy od wolnej decyzji osób zainteresowanych.


Proponowana przez Rzecznika interpretacja zasady równości wykluczałaby możliwości prowadzenia polityki społecznej, której instrumenty adresowane są do grup określonych przez pryzmat celów przyjętych przez władze publiczne. Chociaż Rzecznik zasadnie wskazuje, że można odstąpić od stosowania zasady równości między podmiotami różniącymi się istotnie, nie wyciąga w swym pisemnym stanowisku należytych wniosków z konstytucyjnych gwarancji udzielonych małżeństwu, rodzinie i rodzicielstwu. Ponadto, małżeństwo jest podstawowym czynnikiem budującym kapitał społeczny.


Samorząd Nysy zwraca uwagę, że wprowadzone rozwiązanie ma charakter komplementarny wobec licznych instrumentów polityki społecznej służących wsparciu materialnemu osób samotnie wychowujących dzieci, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zwraca uwagę, że brak jest obecnie instrumentów wsparcia adresowanych wyłącznie do małżeństw. Instytut Ordo Iuris rekomenduje gminie Nysa poszerzenie kręgu beneficjentów bonu m.in. o osoby wykonujące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz osoby faktycznie samotnie wychowujące dziecko. Instytut podkreśla, że za taką zmianą przemawia trudna sytuacja materialna istotnej części osób należących do obu tych grup, zaznaczając zarazem, że w perspektywie prawnej decyzja w tym zakresie leży w kompetencji władz Nysy.


Inicjowane przez władze publiczne, w tym wypadku Radę Miejską w Nysie, rozwiązania prawne wzmacniające instytucję małżeństwa nie tylko nie mają charakteru dyskryminującego, ale stanowią realizację zasady trwałości małżeństwa, uznawaną za jedną z podstawowych zasad prawa rodzinnego i afirmowaną przez Trybunał Konstytucyjny oraz sądy powszechne.

Kategoria
Rodzina i Małżeństwo

Rzecznik Praw Obywatelskich przeciwko świadczeniom rodzinnym kierowanym do małżeństw

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar twierdzi, że uchwała Rady Miejskiej w Nysie wprowadzająca bon wychowawczy dla rodziców dzieci do 6 roku życia jest niezgodna z prawem.
Czytaj Więcej

Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska?

Dodane przez ordoiuris.admin - pon., 12/07/2015 - 11:55

Eksperci Instytutu Ordo Iuris zaprezentowali raport Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska? Przedstawione badania wskazują, że jednostronne inwestycje w opiekę żłobkową nie poprawią sytuacji demograficznej naszego kraju. Państwo powinno szanować podmiotowość rodziców i umożliwić im wybór różnych form opieki nad małym dzieckiem. System wsparcia rodzin musi przejść gruntowne zmiany. Autorzy rekomendują, by reformy koncentrowały się wokół wzmocnienia trzech konstytucyjnych wartości: małżeństwa, rodzicielstwa i rodziny.


Zdaniem ekspertów Instytutu Ordo Iuris, bezpośrednie wsparcie rodzin nie powinno być traktowane jako kosztowne obciążenie socjalne budżetu, ale jako inwestycja, która ma ogromny wpływ na dobrobyt całego społeczeństwa. Jeśli poziom dzietności nie wzrośnie, nasz kraj czeka wyludnienie i głęboki kryzys ekonomiczny.


Aby środki przeznaczane na wsparcie rodzin były efektywnie wydawane, przyjęty w Polsce model polityki rodzinnej wymaga przebudowy opartej na doświadczeniach tych państw europejskich, w których na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat istotnie wzrósł poziom dzietności. Ważne, by rzeczywistymi beneficjentami wsparcia państwa byli rodzice i ich dzieci, a w szczególności rodziny wielodzietne.


Należy także umożliwić młodym ludziom realny wybór formy opieki nad swoim potomstwem – to oni bowiem najlepiej znają potrzeby swoich dzieci. Obecnie dotowana jest wyłącznie opieka żłobkowa, a matki, które wykonują tę samą pracę osobiście, nie mogą liczyć na jakiekolwiek wsparcie. Sytuacja ta jest jednym z przejawów deprecjacji macierzyństwa i niezarobkowej pracy opiekuńczo-wychowawczej.


Autorzy przypominają, że zgodnie z polską Konstytucją państwo nie powinno zastępować rodziców w ich rolach wychowawczych, a jedynie wspierać ich w wykonywaniu właściwych im zadań. Uważają, że wysokość świadczeń rodzinnych powinna być określana na podstawie przeciętnej wysokości danin publicznych płaconych w związku z wychowaniem dziecka.


Przedstawione badania potwierdzają także, że w całej Europie dzietności sprzyja tradycyjny model stabilnej rodziny oparty na małżeństwie. Kobiety, które pozostają w związkach małżeńskich, mają przeciętnie więcej dzieci, niż te, które żyją w konkubinatach.


Raport jest dostępny na stronie demografia.ordoiuris.pl

Kategoria
Rodzina i Małżeństwo

Subskrybuj polityka prorodzinna