Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Polonijny portal powiela manipulacje norweskiej policji

Data publikacji: 31.01.2019

Ordo Iuris

Pośród wielu polonijnych mediów w Norwegii portal mojanorwegia.pl wyróżnia się przyjęciem norweskiej perspektywy na akcję #MuremZaKonsulem i całą sprawę konsula Sławomira Kowalskiego.

Kilka dni temu opublikowano na portalu wypowiedzi eksperta Janusza Sibory, który cytował selektywnie postanowienia Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, wybierając zdanie „konsul ma działać w granicach ustalonych przez ustawy i inne przepisy państwa przyjmującego”. Tymczasem w przemilczanej przez eksperta części przepisu art. 36 ust. 2 Konwencji czytamy: „z zastrzeżeniem jednak, że wspomniane ustawy i inne przepisy powinny umożliwiać pełną realizację celów, którym służą prawa przyznane na podstawie niniejszego artykułu”. Celem, o którym tu mowa jest swobodne porozumiewanie się urzędników konsularnych z własnymi obywatelami (art. 36 ust. 1 pit. a Konwencji). Rzecz jasna dotyczy także kontaktu konsula z obywatelem małoletnim, z dzieckiem.

Nie mogło także zabraknąć na mojanorwegia.pl komentarza do nagrania z interwencji konsula Sławomira Kowalskiego, mającego już prawie 250 tysięcy odsłon. Piętnastominutowy materiał upubliczniony przez Instytut Ordo Iuris dokumentuje skandaliczne zachowania norweskich urzędników i policjantów, którzy uniemożliwiają polskiemu konsulowi rozmowę z polskim dzieckiem odebranym rodzicom przez Barnevernet. W toku rozmowy policjanci stwierdzają, że nie znają konwencji wiedeńskiej, ale konsultowali się z przełożonym i bez względu na przepisy prawa międzynarodowego mogą zastosować ustawę policyjną i usunąć konsula z budynku. Z odmową spotyka się również propozycja konsula, aby spotkanie dziecka z rodzicami odbyło się w innym miejscu i innym terminie, tak, by asysta konsula była możliwa. Ostatecznie, wobec groźby wyniesienia siłą, konsul opuścił lokal. W efekcie, polscy rodzice zostali pozbawieni asysty konsularnej podczas spotkania z dzieckiem i urzędnikami Barnevernet.

Nagranie zasadnie wzburzyło Polaków w kraju i w Norwegii, jak również licznych dziennikarzy opisujących całe zajście. Ponownie z chóru krytyki wobec oczywistych naruszeń prawa przez norweskich funkcjonariuszy wyłamał się jednak portal mojanorwegia.pl, który opublikował bez komentarza i weryfikacji „Oświadczenie policji” na temat zajścia. Tymczasem prosta analiza tej wypowiedzi pozwala na wskazanie szeregu jej błędów i manipulacji.

Po pierwsze, sprawy nie prowadził Barnevernet w Hamar, a Barneverent z Enebakk. Zdarzenie miało miejsce w Hamar jedynie ze względu na miejsce pobytu dziecka u rodziny zastępczej. Fakt pomylenia prowadzącej postępowanie jednostki Barnevernet dowodzi, że sprawa nie została należycie wyjaśniona.

Po drugie, „Oświadczenie policji” błędnie wskazuje § 2 norweskiej ustawy policyjnej jako podstawę prawną usunięcia konsula z miejsca prowadzenia czynności wobec polskiego obywatela. Aby uzasadnić ten pogląd, policja szeroko komentuje zakres immunitetu dyplomatycznego twierdząc zasadnie, że chroni on jedynie przed postępowaniem karnym. Całkowitym milczeniem pomija przy tym konwencyjne przepisy o nietykalności osobistej urzędników konsularnych i dyplomatów. A to właśnie zasada nietykalności osobistej została w tej sprawie naruszona.

Po trzecie i najważniejsze, interwencja Policji i Barnevernet doprowadziła do uniemożliwienia realizacji funkcji konsularnych. Zgodnie z art. 5 Konwencji funkcje konsularne polegają na ochronie obywateli państwa wysyłającego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony interesów małoletnich. W celu ułatwienia realizacji funkcji konsularnych art. 36 Konwencji gwarantuje konsulom „swobodę porozumiewania się z obywatelami państwa wysyłającego i udawania się do nich”, która dotyczy nawet obywateli pozbawionych wolności. A przecież, jak już wspominałem analizując opinie „eksperta” portalu mojanorwegia.pl, prawo krajowe Norwegii (również ustawa policyjna i prawo o Barnevernet!) muszą „umożliwiać pełną realizację” swobody porozumiewania się i udawania się do obywateli polskich.

I na koniec ostatnia manipulacja krótkiego „Oświadczenia”. Według norweskiej Policji „konsul nie został pociągnięty do konsekwencji prawnych”. Jednak ani słowem nie ma tu mowy o tym, że postępowanie karne przeciwko niemu się toczyło i dopiero po dłuższym czasie zostało umorzone, co stanowi oczywiste naruszenie tak szeroko omówionego przez Policję dyplomatycznego i konsularnego immunitetu. Jak widać niewiele trzeba było, by materiał na portalu mojanorwegia.pl spełnił standardy rzetelnego dziennikarstwa. Wystarczyło by zapytać o opinię polski MSZ albo chociażby prawnika biegłego w międzynarodowym prawie publicznym.

To, że norweska policja w tej sprawie nie będzie bezstronna jest oczywiste. Przecież to jej funkcjonariusze dopuścili się udokumentowanych nagraniem naruszeń prawa i byli sprawcami dyplomatycznego kryzysu. Fakt, że tubą dla fałszywej propagandy stało się medium mieniące się polskim i podające gdański adres do korespondencji, zasługuje na głębsze zbadanie.

Tymczasem petycja „Stańmy murem za konsulem” została już poparta przez ponad 24 000 osób!

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Ordo Iuris

Wspieram

Zideologizowany program, sprzeczny z Konstytucją – Karta LGBT+

Po domaganiu się od szkół wprowadzenia indoktrynujących zajęć na temat tzw. mowy nienawiści, kolejnym kontrowersyjnym działaniem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego jest podpisanie „Karty LGBT +”.  Przedstawione w niej postulaty rozwiązania budzą poważne wątpliwości z punktu widzenia prawnego. Eksperci Ordo Iuris przygotowali analizę tego dokumentu, która została zaprezentowana na briefingu prasowym.

Czytaj Więcej

Rada Europy domaga się wprowadzania ideologii gender

Trwa proces wdrażania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Kolejne państwa europejskie wprowadzają do swoich porządków prawnych kontrowersyjne rozwiązania, które służą promocji ideologii gender.

Czytaj Więcej

Działalność Jugendamtów łamie polsko-niemieckie ustalenia

Parlament Europejski skrytykował w rezolucji niektóre działania Jugendamtów. Jest to odpowiedź na liczne petycje rodziców kierowane do unijnego organu ze skargami na praktyki stosowane przez ten niemiecki urząd. Działalność tej instytucji jest także sprzeczna z ustaleniami Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Polską a Niemcami. Dla Instytutu Ordo Iuris adw. dr Piotr Sobański przygotował analizę dotyczącą tego tematu w kontekście regulacji zawartych w polsko-niemieckiej umowie.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris i norweska Polonia w obronie polskich rodzin oraz konsula RP

Decyzja norweskich władz o wydaleniu z kraju konsula RP dr. Sławomira Kowalskiego wywołała wiele głosów krytyki. Spotkała się ona przede wszystkim z brakiem akceptacji ze strony tamtejszej Polonii. Jej przedstawiciele zorganizowali manifestację przed Ambasadą Królestwa Norwegii w obronie polskiego konsula.

Czytaj Więcej