Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Polonijny portal powiela manipulacje norweskiej policji

Data publikacji: 31.01.2019

Ordo Iuris

Pośród wielu polonijnych mediów w Norwegii portal mojanorwegia.pl wyróżnia się przyjęciem norweskiej perspektywy na akcję #MuremZaKonsulem i całą sprawę konsula Sławomira Kowalskiego.

Kilka dni temu opublikowano na portalu wypowiedzi eksperta Janusza Sibory, który cytował selektywnie postanowienia Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, wybierając zdanie „konsul ma działać w granicach ustalonych przez ustawy i inne przepisy państwa przyjmującego”. Tymczasem w przemilczanej przez eksperta części przepisu art. 36 ust. 2 Konwencji czytamy: „z zastrzeżeniem jednak, że wspomniane ustawy i inne przepisy powinny umożliwiać pełną realizację celów, którym służą prawa przyznane na podstawie niniejszego artykułu”. Celem, o którym tu mowa jest swobodne porozumiewanie się urzędników konsularnych z własnymi obywatelami (art. 36 ust. 1 pit. a Konwencji). Rzecz jasna dotyczy także kontaktu konsula z obywatelem małoletnim, z dzieckiem.

Nie mogło także zabraknąć na mojanorwegia.pl komentarza do nagrania z interwencji konsula Sławomira Kowalskiego, mającego już prawie 250 tysięcy odsłon. Piętnastominutowy materiał upubliczniony przez Instytut Ordo Iuris dokumentuje skandaliczne zachowania norweskich urzędników i policjantów, którzy uniemożliwiają polskiemu konsulowi rozmowę z polskim dzieckiem odebranym rodzicom przez Barnevernet. W toku rozmowy policjanci stwierdzają, że nie znają konwencji wiedeńskiej, ale konsultowali się z przełożonym i bez względu na przepisy prawa międzynarodowego mogą zastosować ustawę policyjną i usunąć konsula z budynku. Z odmową spotyka się również propozycja konsula, aby spotkanie dziecka z rodzicami odbyło się w innym miejscu i innym terminie, tak, by asysta konsula była możliwa. Ostatecznie, wobec groźby wyniesienia siłą, konsul opuścił lokal. W efekcie, polscy rodzice zostali pozbawieni asysty konsularnej podczas spotkania z dzieckiem i urzędnikami Barnevernet.

Nagranie zasadnie wzburzyło Polaków w kraju i w Norwegii, jak również licznych dziennikarzy opisujących całe zajście. Ponownie z chóru krytyki wobec oczywistych naruszeń prawa przez norweskich funkcjonariuszy wyłamał się jednak portal mojanorwegia.pl, który opublikował bez komentarza i weryfikacji „Oświadczenie policji” na temat zajścia. Tymczasem prosta analiza tej wypowiedzi pozwala na wskazanie szeregu jej błędów i manipulacji.

Po pierwsze, sprawy nie prowadził Barnevernet w Hamar, a Barneverent z Enebakk. Zdarzenie miało miejsce w Hamar jedynie ze względu na miejsce pobytu dziecka u rodziny zastępczej. Fakt pomylenia prowadzącej postępowanie jednostki Barnevernet dowodzi, że sprawa nie została należycie wyjaśniona.

Po drugie, „Oświadczenie policji” błędnie wskazuje § 2 norweskiej ustawy policyjnej jako podstawę prawną usunięcia konsula z miejsca prowadzenia czynności wobec polskiego obywatela. Aby uzasadnić ten pogląd, policja szeroko komentuje zakres immunitetu dyplomatycznego twierdząc zasadnie, że chroni on jedynie przed postępowaniem karnym. Całkowitym milczeniem pomija przy tym konwencyjne przepisy o nietykalności osobistej urzędników konsularnych i dyplomatów. A to właśnie zasada nietykalności osobistej została w tej sprawie naruszona.

Po trzecie i najważniejsze, interwencja Policji i Barnevernet doprowadziła do uniemożliwienia realizacji funkcji konsularnych. Zgodnie z art. 5 Konwencji funkcje konsularne polegają na ochronie obywateli państwa wysyłającego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony interesów małoletnich. W celu ułatwienia realizacji funkcji konsularnych art. 36 Konwencji gwarantuje konsulom „swobodę porozumiewania się z obywatelami państwa wysyłającego i udawania się do nich”, która dotyczy nawet obywateli pozbawionych wolności. A przecież, jak już wspominałem analizując opinie „eksperta” portalu mojanorwegia.pl, prawo krajowe Norwegii (również ustawa policyjna i prawo o Barnevernet!) muszą „umożliwiać pełną realizację” swobody porozumiewania się i udawania się do obywateli polskich.

I na koniec ostatnia manipulacja krótkiego „Oświadczenia”. Według norweskiej Policji „konsul nie został pociągnięty do konsekwencji prawnych”. Jednak ani słowem nie ma tu mowy o tym, że postępowanie karne przeciwko niemu się toczyło i dopiero po dłuższym czasie zostało umorzone, co stanowi oczywiste naruszenie tak szeroko omówionego przez Policję dyplomatycznego i konsularnego immunitetu. Jak widać niewiele trzeba było, by materiał na portalu mojanorwegia.pl spełnił standardy rzetelnego dziennikarstwa. Wystarczyło by zapytać o opinię polski MSZ albo chociażby prawnika biegłego w międzynarodowym prawie publicznym.

To, że norweska policja w tej sprawie nie będzie bezstronna jest oczywiste. Przecież to jej funkcjonariusze dopuścili się udokumentowanych nagraniem naruszeń prawa i byli sprawcami dyplomatycznego kryzysu. Fakt, że tubą dla fałszywej propagandy stało się medium mieniące się polskim i podające gdański adres do korespondencji, zasługuje na głębsze zbadanie.

Tymczasem petycja „Stańmy murem za konsulem” została już poparta przez ponad 24 000 osób!

Adw. Jerzy Kwaśniewski - Prezes Zarządu Instytutu Ordo Iuris

Wspieram

Rodzice skarżą norweski Barnevernet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpłynęło szesnaście skarg rodziców na rząd Norwegii. Dotyczą one pogwałcenia ich prawa do poszanowania życia rodzinnego. Wszystkie odnoszą się do działań tej samej instytucji - norweskiego urzędu do spraw dzieci - Barnevernet.

Czytaj Więcej

Ignorowano prośby rodziców o interwencję 

Instytut Ordo Iuris reprezentuje rodziców, którym grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej nad dziesięcioletnim synem. Do wszczęcia postępowania doszło na skutek zawiadomienia Sądu Rejonowego w Toruniu przez szkołę, do której uczęszcza dziecko. Narastający od dawna konflikt pomiędzy uczniami zaczął się, gdy zgodnie z relacją rodziców Maciek zwrócił uwagę ukraińskiemu koledze wykrzykującemu, że Stefan Bandera to bohater. Po miesiącach ignorowania próśb rodziców o interwencję, szkoła bez ich wysłuchania zawiadomiła sąd o rzekomym propagowaniu przez Maćka nacjonalistycznych haseł oraz jego agresji wobec ucznia z Ukrainy.
Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

18.07.2019

Zakład pracy to nie miejsce indoktrynacji

W mediach nie milkną echa sprawy zwolnienia pracownika IKEI, który na prywatnym profilu firmy – cytując fragmenty Pisma Świętego – wyraził swoje krytyczne poglądy na temat aktów homoseksualnych. Niestety w przypadku wielu publikacji skala niedomówień i przeinaczeń – zwłaszcza co do obowiązującego w Polsce prawa – jest tak duża, że w istotny sposób wprowadza opinię publiczną w błąd. Przykładem takiego tekstu jest zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” artykuł A. Rozwadowskiej pt. Ziobro nie zna kodeksu pracy i orzecznictwa sądów? Tomasz został zwolniony z Ikei nie za poglądy, ale za mowę nienawiści. Autorka twierdzi w nim, że pracodawcy są zobligowani do walki z dyskryminacją pracowników prowadzących homoseksualny styl życia, np. poprzez prowadzenie specjalnych warsztatów czy ustanowienie specjalnych procedur skargowych. Tymczasem zgodnie z polskim prawem zainteresowanie pracodawcy seksualnością pracowników czy ich poglądami i ocenami w tej materii jest po prostu nielegalne. I ani dbanie o wizerunek firmy, ani zaangażowanie w promowanie określonej ideologii nie zmieniają tego stanu rzeczy. 
Czytaj Więcej

Nagłośnienie sprawy małoletniej Zosi może naruszać prawa dziecka

Opublikowany przez Rafała Betlejewskiego film pt. „Wojna z LGBT: Klepacka vs. Bartek. Kto zwycięży?” spotkał się z licznymi komentarzami dotyczącymi sytuacji małoletniej Zosi. W materiale za eksperta uznawany jest bezpodstawnie podający się za seksuologa współpracownik organizacji LGBT. Film ten wzbudza kontrowersje i jego publikacja możne stanowić naruszenie praw dziecka przysługujących dziewczynce. Centrum Bioetyki Ordo Iuris przygotowało opinię w tej sprawie. 

Czytaj Więcej