Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Powiat opoczyński pomówiony za ochronę rodziny. Sąd oddala powództwo przeciwko aktywistom LGBT

Data publikacji: 21.12.2022

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim oddalił powództwo powiatu opoczyńskiego przeciwko twórcom strony internetowej „Atlas Nienawiści” o ochronę dobrego imienia powiatu.

· Powodem umieszczenia powiatu opoczyńskiego w „Atlasie” było przyjęcie przez tamtejszych radnych Samorządowej Karty Praw Rodzin.

· Mimo zorganizowanej przez aktywistów LGBT kampanii fałszywie przedstawiającej powiat opoczyński jako obszar, na którym prawnie usankcjonowano wrogość wobec osób o skłonnościach homoseksualnych czy doświadczających zaburzeń tzw. tożsamości płciowej, sąd nie dopatrzył się w działaniu pozwanych naruszenia dobrego imienia powiatu.

· Zdaniem sądu, przyjęcie przez powiat uchwały wskazującej instrumenty ochrony takich wartości konstytucyjnych, jak tożsamość małżeństwa, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami czy ochrona dziecka przed demoralizacją, miałoby dopuszczać możliwość formułowania twierdzeń o rzekomej nienawiści wobec osób identyfikujących się z ruchem LGBT.

 

 

Powiat opoczyński przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin wskazującą instrumenty zapewnienia rodzicom pełnej wiedzy o pozaprogramowych treściach przekazywanych ich dzieciom w szkołach. Dokument ten dotyczy również ochrony konstytucyjnych wartości takich jak tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz autonomii rodziny. Była to reakcja na coraz powszechniejsze zjawisko wchodzenia do szkół (często bez zgody, a nawet wiedzy rodziców), organizacji zewnętrznych z zajęciami wulgarnego modelu edukacji seksualnej czy tzw. edukacji antydyskryminacyjnej zawierającej treści odnoszące się do ideologii gender. Samorządowcy odpowiedzieli też w ten sposób na tzw. warszawską deklarację LGBT, promującą obowiązkowy charakter zajęć z zakresu edukacji seksualnej według standardów WHO.

 

W związku z przyjęciem tego aktu, powiat opoczyński został umieszczony przez aktywistów LGBT na wirtualnej mapie oznaczonej jako „Atlas nienawiści”. Jednocześnie autorzy tej strony, udzielając licznych wywiadów oraz uczestnicząc w konferencjach prasowych w kraju i za granicą przedstawiali Samorządową Kartę Praw Rodzin jako propagującą nienawiść wobec osób o skłonnościach homoseksualnych czy doświadczających zaburzeń tzw. tożsamości płciowej. Jednostki samorządu terytorialnego, które przyjęły ten dokument zostały natomiast pokazane jako obszary prawnie usankcjonowanej wrogości wobec tego typu ludzi. W toku postępowania, terytoria te były kojarzone nawet ze strefami wolnymi od Żydów z nazistowskich Niemiec. Co więcej, wskutek działań jednego z pozwanych, Samorządowa Karta Praw Rodzin została uznana w rezolucji Parlamentu Europejskiego za akt wrogi osobom homoseksualnym czy doświadczającym zaburzeń dotyczących płci. Instytut Ordo Iuris wskazywał, że było to uderzenie w dobre imię powiatu opoczyńskiego, pokazanie go jako obszaru, na którym zalegalizowano nienawiść wobec określonej grupy osób, a w konsekwencji stworzenie niebezpieczeństwa odcięcia powiatu od funduszy europejskich, zaburzenia korzystnego klimatu inwestycyjnego czy relacji z zaprzyjaźnionymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i za granicą.  

 

Sąd Okręgowy uznał jednak, że dobra osobiste powiatu opoczyńskiego nie zostały naruszone. Zachowanie pozwanych, pomawiąjących powiat o takie zachowanie, które w sposób oczywisty poniża go w opinii publicznej podważa zaufanie potrzebne do wykonywania ustawowych zadań powiatu, wpisał w toczącą się debatę, spór światopoglądowy i stojącą u jego podstaw wolność słowa. Co jednak może być szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia wolności słowa, sąd uznał, że wskazanie w uchwale przyjętej przez powiat opoczyński, iż stanowi ona w szczególności reakcję na „deklarację LGBT”, ma świadczyć o traktowaniu osób o skłonnościach homoseksualnych i doświadczających zaburzeń tzw. tożsamości płciowej jako zagrożenia, w szczególności dla dzieci. Twierdzenia autorów Samorządowej Karty Praw Rodzin, iż ma ona stawiać odpór naruszeniom praw rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania zgodnego z własnymi przekonaniami ze strony wchodzących bezprawnie do szkół organizacji LGBT, mają usprawiedliwiać formułowanie zarzutu nienawiści w stosunku do osób identyfikujących się z tym ruchem. Oznaczałoby to, że nie krytyka ruchu LGBT, ale eksponowanie takich wartości konstytucyjnych jak tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami czy ochrona dziecka przed demoralizacją, czyni zasadnym obrażanie przez lewicowych aktywistów podmiotu, który broni tych wartości.

 

„Według Sądu Okręgowego, o rzetelności twierdzeń pozwanych mają stanowić dokumenty instytucji unijnych, w szczególności Parlamentu Europejskiego, widzącego dyskryminację w braku instytucjonalizacji tzw. małżeństw osób tej samej płci czy możliwości adopcji przez takie pary dzieci. Zarzuty pozwanych legitymizuje więc stanowisko wprost godzące w polski ład konstytucyjny i to instytucji, która nie ma żadnego umocowania do ingerowania w regulacje prawa rodzinnego państwa członkowskiego UE. W tych okolicznościach, będziemy rekomendować powiatowi opoczyńskiemu wywiedzenie apelacji od omawianego rozstrzygnięcia” – zaznacza adw. Paweł Szafraniec z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.            

Wspieram

Projekt zakazu wykonywania na dzieciach operacji „zmiany płci” jednogłośnie przekazany do dalszych prac sejmowych

• We wtorek 23 lipca sejmowa Komisja do spraw Petycji rozpatrzyła opracowany przez Instytut Ordo Iuris projekt ustawy o zakazie wykonywania tranzycji, czyli operacji tak zwanej „zmiany płci” wobec osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne uniemożliwiające świadome wyrażenie zgody.

Czytaj Więcej

We wtorek sejmowa komisja rozpatrzy projekt ustawy o zakazie procedur  „zmiany płci” wobec dzieci

​​​​​​· We wtorek 23 lipca o godz. 13:00 sejmowa Komisja Petycji będzie rozpatrywać projekt ustawy autorstwa Ordo Iuris o zakazie tak zwanej „zmiany płci” wobec osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych oraz cierpiących na zaburzenia psychiczne uniemożliwiające świadome wyrażenie zgody.

Czytaj Więcej

Polsko-niemiecki plan działania: ideologiczne postulaty i puste deklaracje

· „Polsko-niemiecki plan działania” to dokument regulujący kwestię współpracy pomiędzy dwoma państwami w wielu różnych dziedzinach. Jest efektem konsultacji międzyrządowych, mających miejsce w Warszawie na początku lipca.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

17.07.2024

Sąd podtrzymuje ukaranie „Babci Kasi”

· Sąd Okręgowy w Częstochowie podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego, którym aktywistka Katarzyna A., znana jako „Babcia Kasia”, została ukarana naganą za wtargnięcie przed ciężarówkę wykorzystywaną w ramach kampanii Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Czytaj Więcej