Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Powiat opoczyński pomówiony za ochronę rodziny. Sąd oddala powództwo przeciwko aktywistom LGBT

Data publikacji: 21.12.2022

Adobe Stock

· Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim oddalił powództwo powiatu opoczyńskiego przeciwko twórcom strony internetowej „Atlas Nienawiści” o ochronę dobrego imienia powiatu.

· Powodem umieszczenia powiatu opoczyńskiego w „Atlasie” było przyjęcie przez tamtejszych radnych Samorządowej Karty Praw Rodzin.

· Mimo zorganizowanej przez aktywistów LGBT kampanii fałszywie przedstawiającej powiat opoczyński jako obszar, na którym prawnie usankcjonowano wrogość wobec osób o skłonnościach homoseksualnych czy doświadczających zaburzeń tzw. tożsamości płciowej, sąd nie dopatrzył się w działaniu pozwanych naruszenia dobrego imienia powiatu.

· Zdaniem sądu, przyjęcie przez powiat uchwały wskazującej instrumenty ochrony takich wartości konstytucyjnych, jak tożsamość małżeństwa, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami czy ochrona dziecka przed demoralizacją, miałoby dopuszczać możliwość formułowania twierdzeń o rzekomej nienawiści wobec osób identyfikujących się z ruchem LGBT.

 

 

Powiat opoczyński przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin wskazującą instrumenty zapewnienia rodzicom pełnej wiedzy o pozaprogramowych treściach przekazywanych ich dzieciom w szkołach. Dokument ten dotyczy również ochrony konstytucyjnych wartości takich jak tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz autonomii rodziny. Była to reakcja na coraz powszechniejsze zjawisko wchodzenia do szkół (często bez zgody, a nawet wiedzy rodziców), organizacji zewnętrznych z zajęciami wulgarnego modelu edukacji seksualnej czy tzw. edukacji antydyskryminacyjnej zawierającej treści odnoszące się do ideologii gender. Samorządowcy odpowiedzieli też w ten sposób na tzw. warszawską deklarację LGBT, promującą obowiązkowy charakter zajęć z zakresu edukacji seksualnej według standardów WHO.

 

W związku z przyjęciem tego aktu, powiat opoczyński został umieszczony przez aktywistów LGBT na wirtualnej mapie oznaczonej jako „Atlas nienawiści”. Jednocześnie autorzy tej strony, udzielając licznych wywiadów oraz uczestnicząc w konferencjach prasowych w kraju i za granicą przedstawiali Samorządową Kartę Praw Rodzin jako propagującą nienawiść wobec osób o skłonnościach homoseksualnych czy doświadczających zaburzeń tzw. tożsamości płciowej. Jednostki samorządu terytorialnego, które przyjęły ten dokument zostały natomiast pokazane jako obszary prawnie usankcjonowanej wrogości wobec tego typu ludzi. W toku postępowania, terytoria te były kojarzone nawet ze strefami wolnymi od Żydów z nazistowskich Niemiec. Co więcej, wskutek działań jednego z pozwanych, Samorządowa Karta Praw Rodzin została uznana w rezolucji Parlamentu Europejskiego za akt wrogi osobom homoseksualnym czy doświadczającym zaburzeń dotyczących płci. Instytut Ordo Iuris wskazywał, że było to uderzenie w dobre imię powiatu opoczyńskiego, pokazanie go jako obszaru, na którym zalegalizowano nienawiść wobec określonej grupy osób, a w konsekwencji stworzenie niebezpieczeństwa odcięcia powiatu od funduszy europejskich, zaburzenia korzystnego klimatu inwestycyjnego czy relacji z zaprzyjaźnionymi jednostkami samorządu terytorialnego w kraju i za granicą.  

 

Sąd Okręgowy uznał jednak, że dobra osobiste powiatu opoczyńskiego nie zostały naruszone. Zachowanie pozwanych, pomawiąjących powiat o takie zachowanie, które w sposób oczywisty poniża go w opinii publicznej podważa zaufanie potrzebne do wykonywania ustawowych zadań powiatu, wpisał w toczącą się debatę, spór światopoglądowy i stojącą u jego podstaw wolność słowa. Co jednak może być szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia wolności słowa, sąd uznał, że wskazanie w uchwale przyjętej przez powiat opoczyński, iż stanowi ona w szczególności reakcję na „deklarację LGBT”, ma świadczyć o traktowaniu osób o skłonnościach homoseksualnych i doświadczających zaburzeń tzw. tożsamości płciowej jako zagrożenia, w szczególności dla dzieci. Twierdzenia autorów Samorządowej Karty Praw Rodzin, iż ma ona stawiać odpór naruszeniom praw rodziców do zapewnienia dzieciom wychowania zgodnego z własnymi przekonaniami ze strony wchodzących bezprawnie do szkół organizacji LGBT, mają usprawiedliwiać formułowanie zarzutu nienawiści w stosunku do osób identyfikujących się z tym ruchem. Oznaczałoby to, że nie krytyka ruchu LGBT, ale eksponowanie takich wartości konstytucyjnych jak tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami czy ochrona dziecka przed demoralizacją, czyni zasadnym obrażanie przez lewicowych aktywistów podmiotu, który broni tych wartości.

 

„Według Sądu Okręgowego, o rzetelności twierdzeń pozwanych mają stanowić dokumenty instytucji unijnych, w szczególności Parlamentu Europejskiego, widzącego dyskryminację w braku instytucjonalizacji tzw. małżeństw osób tej samej płci czy możliwości adopcji przez takie pary dzieci. Zarzuty pozwanych legitymizuje więc stanowisko wprost godzące w polski ład konstytucyjny i to instytucji, która nie ma żadnego umocowania do ingerowania w regulacje prawa rodzinnego państwa członkowskiego UE. W tych okolicznościach, będziemy rekomendować powiatowi opoczyńskiemu wywiedzenie apelacji od omawianego rozstrzygnięcia” – zaznacza adw. Paweł Szafraniec z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.            

Wspieram

Zagrożenie dla autonomii rodzin. KE pracuje nad zintegrowanymi systemami ochrony dzieci

· Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących inicjatywy w sprawie zintegrowanych systemów ochrony dzieci.

· Konsultacje z podmiotami sektora prywatnego i publicznego mają zakończyć się 20 października.

· Instytut Ordo Iuris monitoruje prace Komisji pod kątem zgodności proponowanych regulacji z przepisami Traktatów.

Czytaj Więcej

Kultura drogą do przezwyciężenia kryzysu demograficznego. Międzynarodowa konferencja naukowa

· W ostatnich latach toczy się coraz więcej dyskusji na temat sposobów przezwyciężenia kryzysu demograficznego.

· Wielu komentatorów dopatruje się rozwiązań tego problemu w programach politycznych i socjalnych.

· Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium organizują międzynarodową konferencję naukową mającą na celu przedstawienie kulturowych aspektów kryzysu demograficznego i możliwych działań w tym obszarze w celu poprawy sytuacji.

Czytaj Więcej

Rodzice powinni mieć prawo do drugiej szansy – wyroki ETPC w sprawach norweskiego Barnevernet

· Europejski Trybunał Praw Człowieka po raz kolejny uwzględnił skargi rodziców, którym norweski Barnevernet odebrał dzieci.

Czytaj Więcej

Lekarze błędnie zdiagnozowali śmierć dziecka. Sprawa wraca do prokuratury

· Sąd Rejonowy w Lubartowie wydał postanowienie o uchyleniu postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie kobiety, u której błędnie stwierdzono martwą ciążę.

· Lekarze namawiali pacjentkę do przyjęcia tabletki poronnej w celu usunięcia rzekomo martwego dziecka.

· Matka odmówiła jednak zażycia środka, po czym urodziła zdrową córkę.

Czytaj Więcej