Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

W obronie dobrego imienia polskich samorządów. Stronniczy sędzia wyłączony

Data publikacji: 08.11.2021

Adobe Stock

· Trwają postępowania przeciwko autorom „Atlasu Nienawiści” – mapy samorządów przyjmujących Samorządową Kartę Praw Rodzin lub uchwały sprzeciwiające się propagowaniu ideologii LGBT. Akty te są uznawane przez autorów „Atlasu” za dyskryminujące.

·  Sąd Okręgowy w Łodzi, na czas trwania postępowania o ochronę dóbr osobistych powiatu łowickiego, kazał umieścić na stronie atlasnienawisci.pl informację o toczącym się postępowaniu.

·  Na takie zabezpieczenie nie zgodził się Sąd Okręgowy w Tarnowie, rozpatrujący sprawę powiatu tarnowskiego.

·  Na wniosek Ordo Iuris, z prowadzenia sprawy wyłączony został jednak sędzia, którego zdaniem, proces wytoczono z pobudek politycznych. Sędzia był członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

- To już trzecie zabezpieczenie w sprawach z powództw jednostek samorządu terytorialnego przeciwko autorom „Atlasu Nienawiści". Uwzględnienie wniosku o zabezpieczenie jest równoznaczne z uznaniem przez sąd roszczenia powiatu łowickiego za uprawdopodobnienie. W kwestii wyłączenia sędziego Sądu Okręgowego w Tarnowie, mieliśmy tutaj do czynienia ze skrajnie stronniczymi wypowiedziami sędziego referenta, uwzględnienie zaś wniosku o wyłączenie sędziego rodzi nadzieję na obiektywne rozpatrzenie powództwa powiatu tarnowskiego – zaznacza adw. Paweł Szafraniec z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Sąd Okręgowy w Łodzi, wydanym postanowieniem (sygn. akt I C 1965/21) postanowił zabezpieczyć na czas trwania postępowania roszczenie powiatu łowickiego, reprezentowanego przez prawników Instytutu Ordo Iuris, o ochronę dóbr osobistych. Pozwani autorzy „Atlasu Nienawiści” zostali zobowiązani do umieszczenia na stronie internetowej atlasnienawisci.pl oświadczenia o trwającym postępowaniu oraz o powodzie i osobach pozwanych. Oświadczenie musi także zawierać informację o tym, że postępowanie dotyczy ochrony dóbr osobistych i zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Sprawa ma związek z pomówieniem powiatu łowickiego o rzekomą nienawiść, dyskryminację wobec osób o skłonnościach homoseksualnych czy doświadczających zaburzeń tożsamości płciowej, poprzez przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin. Dokument ten wskazuje kierunki działania jednostek samorządu terytorialnego dla wzmocnienia ochrony poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wartości takich jak małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina i rodzicielstwo (art. 18), prawo do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1), oraz prawo dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1). Poprzez udzielenie zabezpieczenia, Sąd Okręgowy uznał za uprawdopodobnione roszczenie powiatu łowickiego. Jest to już trzecie orzeczenie o zabezpieczeniu w sprawach reprezentowanych przez prawników Instytutu Ordo Iuris jednostek samorządu terytorialnego przeciwko autorom „Atlasu Nienawiści”.

Z kolei w sprawie powiatu tarnowskiego przeciwko autorom tej samej publikacji (sygn. akt I C 144/21), sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie wskazał, że sprawa ta jest „sprawą par excellence polityczną i jedynie z pozoru ma cokolwiek wspólnego z dochodzeniem ochrony dóbr osobistych”. W opinii sądu, „z pewnością zamieszczenie takiego tymczasowego ogłoszenia mogłoby pogłębić taki uszczerbek [na wizerunku powiatu], dając wskazywanym w pozwie wrogom zewnętrznym asumpt do twierdzenia, że w Polsce dusi się za pomocą politycznych procesów wolność słowa, a winien temu jest m.in. Powiat Tarnowski”. W tej sytuacji, Instytut Ordo iuris złożył wniosek o wyłączenie sędziego od prowadzenia sprawy ze względu na jego stronniczość. Początkowo sąd nie uwzględnił wniosku. Uwzględniono jednak zażalenie od tego postanowienia i sędzia został wyłączony.

W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia wskazano w szczególności, że przytoczone wyżej stwierdzenia „mogą rodzić przypuszczenie, że sędzia referent negatywnie postrzega stronę powodową, skoro przyjmuje, iż ta wytacza proces polityczny, a więc z pobudek innych niż potrzeba poszukiwania ochrony prawnej, i jednocześnie przyjmuje, że podmioty wymienione w pozwie traktowane są przez inicjatora procesu w kategoriach wrogów, podczas gdy takie określenie nigdzie w pozwie nie zostało użyte”. Co istotne, wyłączony sędzia, a także sędzia, który oddalił wniosek o wyłączenie, są członkami Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Organizacja ta na swoim profilu na Facebooku zamieściła wpisy zniesławiające Instytut Ordo Iuris, w związku z czym została pozwana o ochronę dóbr osobistych.    

Wspieram

Genderowa strategia „równościowa” Rady Europy. Analiza Ordo Iuris

· Strategia Rady Europy dotycząca równości płci na lata 2024-2029 jest dokumentem programowym, który przedstawia plan i ramy działań na rzecz równości płci w Europie na okres sześciu lat.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

18.06.2024

„Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" - spotkanie z mec. Magdaleną Majkowską w Zamościu

W kościele św. Katarzyny w Zamościu odbędzie się spotkanie z cyklu "Akademia Zamojska dla Rodziny". Wykład pt. „Prawa człowieka po stronie życia? Prawa człowieka po stronie rodziny?" wygłosi adw. Magdalena Majkowska z Zarządu Ordo Iuris. Spotkanie organizuje Akademia Zamojska i Duszpasterstwo Rodzin.

19 czerwca

17:00 - Msza Święta

18:00 - wykład

Parafia św. Katarzyny - plac Jaroszewicza 1

Czytaj Więcej

Ulicami Warszawy przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny

· Wczoraj ulicami kilkunastu polskich miast przeszły Marsze dla Życia i Rodziny.

· Największa manifestacja miała miejsce w Warszawie.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

14.06.2024

Ostatnia prosta przed Marszem dla Życia i Rodziny. Za nami konferencja organizatorów

· W najbliższą niedzielę ulicami Warszawy wyruszy Marsz dla Życia i Rodziny.

· Manifestacja będzie się odbywać pod hasłem „Zjednoczeni dla Życia, Rodziny, Ojczyzny”.

Czytaj Więcej