Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Analiza projektów ustaw autorstwa posłów TR zmieniających ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; druki 2171 i 2482

Data publikacji: 20.09.2016

Twój Ruch ponawia próby usunięcia symboliki religijnej z przestrzeni publicznej, które wcześniej podjął w lutym b.r. Pod wpływem negatywnych opinii, projekt tamten został przez autorów wycofany 8 lipca 2014 r. Obecnie znowu wystąpiono z podobną inicjatywą.

 

 

Zakaz symboli religijnych w budynkach publicznych

Kolejną próbą przeforsowania rozwiązań antagonizujących relacje państwa i Kościoła jest projekt ustawy z 17 grudnia 2013 r. nowelizujący ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (druk 2171; dalej: „ustawa”). W projekcie postuluje się dodanie do art. 10 tej ustawy dwóch nowych ustępów o następującym brzmieniu:

 

"2. Wszelkie uroczystości państwowe, cywilne i wojskowe mają charakter świecki. Udział osób pełniących funkcje publiczne w ceremoniach religijnych ma charakter prywatny i dobrowolny.
3. Zabrania się wieszania symboli religijnych w budynkach będących siedzibą władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych budynkach publicznych, z wyjątkiem budynków zarządzanych przez kościoły i inne związki wyznaniowe."

 

Autorzy nowelizacji utrzymują, że celem ustawy jest "doprecyzowanie konstytucyjnej zasady neutralności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych wyrażonej w art. 25 ust. 2 Konstytucji RP". Posłowie TR uważają, że neutralność światopoglądowa władz publicznych w RP ma charakter iluzoryczny, na co dowodem ma być "obecność krzyży łacińskich w miejscach będących siedzibą, miejscem urzędowania osób sprawujących władzę publiczną (...)".

 

Projektodawcy bezpodstawnie forsują w ten sposób alternatywną wersję art. 25 ust. 2 Konstytucji RP twierdząc, jakoby zawierała ona "zasadę neutralności religijnej, światopoglądowej i filozoficznej władz publicznych". Podkreślić należy, że w tekście Konstytucji RP zasada taka nie została sformułowana. Przywołany art. 25 ust. 2 stanowi bowiem, że "władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym." Koncepcja bezstronności światopoglądowej została przez twórców Konstytucji przyjęta jako alternatywa dla zasady neutralności światopoglądowej państwa, która w okresie PRL była rozumiana jako uzasadnienie do podporządkowywania wspólnot wyznaniowych państwu. Tym samym, formuła bezstronności została przyjęta jako alternatywa dla neutralności. Co więcej, kontekst międzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej nakazuje rozpatrywać relacje między państwem i Kościołem w świetle zasady autonomii i współdziałania.

 

Autorzy projektu przyznają, że ich pogląd na obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej nie znajduje oparcia w orzecznictwie polskich sądów. Zdawkowo nawiązują do jednego z ostatnich tego typu wyrów, zapadłego przed Sadem Apelacyjnym w Warszawie (w sprawie dot. obecności krzyża w Sejmie RP, sygn. I ACa 608/13) którego merytoryczną ocenę ograniczają do obdarzenia go epitetem "kuriozalny". W wyroku tym Sąd Apelacyjny nie tylko stwierdził, że "co do zasady dopuszczalne jest w demokratycznym państwie prawa eksponowanie symboli religijnych, czyli ich obecność w przestrzeni publicznej" ale także podkreślił, że stanowisko takie znajduje oparcie w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) z 15 stycznia 2013 r. w sprawie S. przeciwko Polska. W zgodzie z tym wyrokiem sąd stwierdził, że "wolność wyznania obejmuje również wolność do uzewnętrzniania swych przekonań, indywidualnie i prywatnie, lecz także wspólnie z innymi oraz publicznie." ETPCz wypowiadał się na ten temat także w słynnej sprawie Lautsi przeciwko Włochom dotyczącej obecności krzyża w salach lekcyjnych, w której (większością głosów 15 do 2) w wyroku z 18 marca 2011 r. stwierdził, że obecność krzyża w budynkach publicznych nie stanowi naruszenia niczyjej wolności sumienia i wyznania.

 

Projektodawcy zarzucając instytucjom publicznym naruszanie art. 25 ust. 2 Konstytucji nie zauważają, że właśnie ten przepis jasno wyraża podwójny charakter wolności religijnej i światopoglądowej, której nie można zawężać do sfery czysto indywidualnej bądź prywatnej, a która ma wymiar także społeczny i publiczny. Znajduje to swoje odzwierciedlenie także w art. 53 ust. 2 Konstytucji RP i art. 9 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

Choć projekt mówi o symbolach religijnych, to, mając na uwadze polskie realia społeczno-kulturowe, nie ulega wątpliwości, że w praktyce chodzi o chrześcijański krzyż. Choć jest on symbolem przede wszystkim religijnym, to wyraża także wartości na których ufundowana jest polska kultura i tożsamość państwowa, o czym mówią uchwała Sejmu RP z 3 grudnia 2009 r. w sprawie ochrony wolności wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy oraz uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie poszanowania Krzyża.

 

Organizacje światopoglądowe

 

Osobną inicjatywą jest, pisany jednak w tym samym duchu, projekt ustawy z 22 kwietnia 2014 r. (druk 2482) zmieniający ustawę o gwarancjach wolności sumienia i wyznania poprzez dodanie do wskazanego w ustawie katalogu partnerów z którymi współdziała państwo (w art. 16 ust. 1 i 2 oraz w art. 16a ust. 1) również organizacji światopoglądowych. W wyniku proponowanej zmiany przepis ten uzyskałby następujący kształt:

 

„Art. 16.1. Państwo współdziała z kościołami, innymi związkami wyznaniowymi oraz organizacjami światopoglądowymi w zachowaniu pokoju, kształtowaniu warunków rozwoju kraju oraz zwalczaniu patologii społecznych.
2. W celach, o których mowa w ust. 1, oraz do rozpatrywania problemów związanych z rozwojem stosunków między państwem a poszczególnymi kościołami, innymi związkami wyznaniowymi oraz organizacjami światopoglądowymi mogą być, na zasadach wzajemnego uzgodnienia, tworzone różne, w tym stałe formy współdziałania. Przepis ten nie narusza właściwości organów państwowych oraz organów kościołów, innych związków wyznaniowych oraz organizacji światopoglądowych.

 

Art. 16a.1. Dla określenia szczegółowych zasad stosunków, o których mowa w art. 16, mogą być zawierane umowy między właściwymi rzeczowo centralnymi organami administracji rządowej a władzami poszczególnych kościołów, innych związków wyznaniowych oraz organizacji światopoglądowych. (...)”

 

Podstawowym zarzutem względem tego typu modyfikacji obowiązujących przepisów jest całkowita niejasność i brak zdefiniowania pojęcia, które zgodnie z intencją autorów projektu miałoby się znaleźć w treści ustawy. Termin „organizacja światopoglądowa” nie występuje także w innych ustawach, co uniemożliwia jego wyjaśnienie przez odwołanie do tych aktów prawnych. Brak precyzji i wiążąca się z tym dowolność interpretacyjna oraz możliwość daleko posuniętej arbitralności w stosowaniu tak nieostro sformułowanych przepisów prawa z pewnością łamałaby zasadę prawidłowej legislacji. Tym samym praktyka taka pozostawałaby w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego, na co zwracał uwagę także Trybunał Konstytucyjny.

 

Warto ponadto wspomnieć, że art. 16 oraz 16a mające w zamierzeniu projektodawców ulec zmianie znajdują się w dziale II ustawy, a zgodnie z jej art. 18, dział ten podobnie jak dział III regulują uprawnienia kościołów i innych związków wyznaniowych. Oznacza to, że próba wpisania regulacji dot. organizacji światopoglądowych wykracza poza zakres przedmiotowy tej ustawy. Poza formułowaniem, adresowanych do każdego obywatela, gwarancji w zakresie wolności sumienia i wyznania, ustawa reguluje jedynie stosunek państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Z wyżej wskazanych przyczyn nie wydaje się by dalsze procedowanie obu projektów było uzasadnione.

Autor: Rafał Dorosiński

1. Orzeczenie TK z 24 maja 1994 r. (K. 1/94), „Swoboda ustawodawcy w kształtowaniu treści prawa jest „równoważona istnieniem po stronie ustawodawcy obowiązku szanowania proceduralnych aspektów zasady demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności szanowania zasad prawidłowej legislacji.”

Transkrypcja aktu urodzenia z dwiema „matkami” niezgodna z prawem – NSA potwierdza i podziela stanowisko Ordo Iuris

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził niedopuszczalność transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodziców wpisano dwie kobiety. NSA oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Transkrypcji domagała się Polka, której syn urodził się w Wielkiej Brytanii. Uczestnikiem postępowania przed NSA był m.in. Instytut Ordo Iuris.

PRZECZYTAJ OPINIĘ ORDO IURIS - LINK

Czytaj Więcej

Rodzina i Małżeństwo

Opinia prawna w sprawie obowiązku umożliwienia przez szpitale obecności rodziców podczas udzielania świadczeń medycznych ich dzieciom

Obecność rodzica w trakcie udzielania świadczeń medycznych ich dzieciom jest istotnym czynnikiem pozwalającym zmniejszyć przykrość i dolegliwości zarówno dziecka, jak i rodzica.

Czytaj Więcej

Edukacja

Uwagi do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich na temat rodzicielskich oświadczeń wychowawczych i tzw. „edukacji antydyskryminacyjnej” zawartego w liście RPO do Ministra Edukacji Narodowej

W dniu 27 stycznia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Adam Bodnar opublikował wystąpienie[1] do Ministra Edukacji Narodowej w którego tytule stwierdza, iż „rodzice nie mogą zwalniać dzieci z zajęć obowiązkowych, np. o przeciwdziałaniu dyskryminacji i przemocy”. Jako że materiał stał się przedmiotem debaty publicznej, wypada wskazać najważniejsze zawarte w nim nieścisłości mogące wprowadzać opinię publiczną w błąd, zarówno co do charakteru tzw.

Czytaj Więcej