Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Umorzono postępowanie w sprawie wpisania do rejestru kościołów i związków wyznaniowych tzw. Kościoła Latającego Potwora Spaghetti

Data publikacji: 27.10.2014

Jak informowano w mediach Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ponownie "odmówiło rejestracji" tzw. Kościoła Latającego Potwora Spaghetti do Rejestru kościołów i związków wyznaniowych. Nie jest to jednak informacja ścisła. W rzeczywistości Minister nie odmówił rejestracji, ale umorzył całe postępowanie. 

Próby wpisania "Kościoła" do Rejestru podjęto 30 lipca 2012 r. składając odpowiedni wniosek do Ministra Administracji i Cyfryzacji jako organu rejestrowego.  Decyzją z 15 marca oraz ostateczną decyzją z 25 kwietnia 2013 r. To wówczas właśnie mieliśmy do czynienia z odmową rejestracji. Minister uznał, że wnioskodawca nie jest uprawniony do złożenia skutecznego wniosku o wpis do Rejestru. Postąpił jednak niewłaściwie opierając swoje rozstrzygnięcie na art. 33 ust. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, mówiącym o wskazanych w art. 32 tej ustawy błędach formalnych uniemożliwiających dokonanie wpisu do Rejestru. Jednak brak przesłanek umożliwiających uznanie wnioskodawcy za kościół nie należał do wymogów formalnych określonych w art. 32.

Powyższa decyzja została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 8 kwietnia 2014 r. uchylił decyzję Ministra. Sąd wskazał jednocześnie, iż „w realiach niniejszej sprawy organ rejestrowy Minister Administracji i Cyfryzacji uznając, że Kościół Latającego Potwora Spaghetti nie jest kościołem ani innym związkiem wyznaniowym podlegającym wpisowi do rejestru winien rozważyć tę kwestię w kategoriach procesowych.” Na możliwość przeciwdziałania wpisowi do Rejestru podmiotu o celach sprzecznych z celem istnienia tegoż Rejestru wskazywał w swej korespondencji z MAiC także Instytut Ordo Iuris. Podnosiliśmy, że w sytuacji, gdy wniosek składa podmiot nieuprawniony, organ administracji publicznej, zgodnie z art. 61 k.p.a., odmawia wszczęcia postępowania, a gdy takie postępowanie zostało już wszczęte - umarza je na podstawie art. 105 k.p.a.

Uchylenie decyzji przez WSA spowodowało konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy przez Ministra. W wydanej 10 października 2014 r. decyzji, Minister umorzył postępowania w całości, rozstrzygając tym samym w sposób rekomendowany także przez Ordo Iuris. Organ rejestrowy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie obywatele wnioskujący o wpis nie utworzyli wspólnoty religijnej, o której mowa w art. 2 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, tj. w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadającej własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe. Tym samym nie byli uprawnieni do złożenia wniosku o wpis do rejestru kościołów i związków wyznaniowych. A ponieważ postępowanie już trwało, należało je umorzyć.

Przypomnijmy, że już w uzasadnieniach wcześniejszych decyzji Minister przywoływał ekspertyzę biegłych z dziedziny religioznawstwa, którzy zauważyli, że tzw. Kościół Latającego Potwora Spaghetti jest przez religioznawców zgodnie zaliczany do tzw. joke religions których celem nie jest wyznawanie religii ale parodiowanie i wyszydzanie wiary religijnej. Tym samym, wpis do Rejestru tzw. Kościoła Latającego Potwora Spaghetti oznaczałby instytucjonalizację działań wyszydzających religię i tym samym godzących w wolność religijną. Nie bez znaczenia jest fakt, że środowisko to, w szczególny sposób obiektem swej prześmiewczej działalności czyni Chrześcijaństwo, którego doniosłość dla kultury i tożsamości Narodu Polskiego jest poświadczona i afirmowana przez Konstytucję. 

Wpis taki podważałby ponadto zasadność istnienia samego Rejestru. Jak sam Minister zauważa w uzasadnieniu decyzji, "w trakcie postępowania w przedmiocie wpisu do Rejestru wspólnoty religijnej zasadnicze znaczenie ma ustalenie, czy podmiot, który dąży do wpisu do Rejestru jest wspólnotą religijna, czy nie. Przyjęcie poglądu przeciwnego (...) prowadziłoby do sytuacji, w której traciłoby jakikolwiek sens prowadzenie Rejestru, do którego mogłyby zostać wpisane podmioty inne niż kościoły i inne związki wyznaniowe."

Wspieram
Wolność Sumienia

23.07.2020

Akt oskarżenia w sprawie pracownika zwolnionego z IKEI za cytowanie Biblii

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko kierowniczce z sieci IKEA. Kobieta w ubiegłym roku zwolniła pracownika sklepu, który na wewnętrznym forum przytoczył cytaty z Biblii, w odpowiedzi na propagowanie przez władze firmy ideologii LGBT. Ordo Iuris przystąpi do tej sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Instytut reprezentuje pokrzywdzonego domagając się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne oraz wypłaty zadośćuczynienia i przekazania środków na cele społeczne.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

22.07.2020

Trybunał w Strasburgu uderza w wolność słowa. Grzywna za krytykę ideologicznych zajęć podtrzymana

Europejski Trybunał Praw Człowieka odrzucił skargę Islandczyka skazanego na grzywnę za krytykę wprowadzenia w szkołach zajęć propagujących ideologię LGBT. ETPC uznał, że mężczyzna posłużył się „mową nienawiści”, mimo że Europejska konwencja praw człowieka nie wymienia tego pojęcia jako powodu do ograniczenia wolności słowa. Terminem tym nie posługuje się też żaden akt prawa międzynarodowego.

Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

15.07.2020

Senat za niekonstytucyjnym ograniczeniem wolności sumienia lekarzy. O klauzuli sumienia zdecyduje Sejm – analiza Ordo Iuris przekazana posłom

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wzmacnia ochronę wolności sumienia i dostosowuje brzmienie klauzuli sumienia do stanu obowiązującego od wyroku Trybunał Konstytucyjnego z 2015 r., w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją tzw. obowiązku informacyjnego. Polegał on na tym, że lekarz w przypadku odmowy wykonania świadczenia, np. aborcji, miał wskazać osobę lub miejsce, gdzie można taki zabieg przeprowadzić. Trybunał przypomniał, że konstytucyjne prawo do sprzeciwu sumienia obejmuje nie tylko powstrzymanie się od bezpośredniego wykonania określonego świadczenia – np. aborcji – ale także odmowę pośredniego udziału w jego realizacji, również poprzez informowanie o miejscu lub osobie, która go udzieli. Wbrew temu orzeczeniu Senat przyjął poprawkę nakładającą tzw. obowiązek informacyjny na podmioty lecznicze, czyli głównie dyrektorów szpitali, co oznacza przywrócenie niekonstytucyjnego przepisu, tyle że wobec części lekarzy. Instytut Ordo Iuris przygotował analizę wykazującą niezgodność z Konstytucją poprawki Senatu (tzw. obowiązku informacyjnego), która została przekazana posłom. Głosowanie w Sejmie jest zaplanowane na czwartek.
Czytaj Więcej
Wolność Sumienia

16.06.2020

Sejm odrzucił poprawki ograniczające wolność sumienia lekarzy. Analiza Ordo Iuris przekazana senatorom

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wzmacnia ochronę wolności sumienia. Posłowie odrzucili poprawki zobowiązujące podmioty lecznicze, czyli głównie dyrektorów szpitali, do wskazywania miejsca lub lekarza, który wykona nieetyczne świadczenie, jakiego odmówiono w danej placówce medycznej - tzw. obowiązek informacyjny. Do 2015 r.

Czytaj Więcej