Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Działania Trybunału w Strasburgu mogą prowadzić do ograniczenia suwerenności państw – analiza Ordo Iuris

Data publikacji: 16.06.2023

Adobe Stock

· W ostatnim czasie mają miejsce kolejne sytuacje, w których Europejski Trybunał Praw Człowieka podejmuje działania wykraczające poza jego uprawnienia wynikające z przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

· Dochodzi m.in. do wydawania prawotwórczych orzeczeń wymuszających instytucjonalizację konkubinatów jednopłciowych.

· ETPC usiłuje m.in. wyprowadzić „prawo do aborcji” czy „prawo do zmiany płci” z zakazu tortur czy też prawa do prywatności.

· Innym przykładem działania ETPC bez wyraźnej podstawy prawnej są tzw. zarządzenia tymczasowe, do których wydawania Trybunał upoważnił sam siebie, kreując stosowną kompetencję w przyjętym przez siebie regulaminie.

· Orzeczenia wydawane przez ETPC mogą przyczynić się do powstania wiążących państwa norm prawa zwyczajowego.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę granic kompetencji Trybunału w Strasburgu.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem sądowym Rady Europy, stojącym na straży Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, EKPC). Jest to jeden z najbardziej wpływowych sądów międzynarodowych na świecie. Z pewnością na tle wszystkich międzynarodowych organów ochrony praw człowieka jest to organ najaktywniejszy: wydaje od 800 do nawet 1600 wyroków rocznie, a łącznie w latach 1959-2022 wydał 25 674 wyroków, rozstrzygając ponad milion spraw. Chociaż instytucja ta pomaga w zwalczaniu patologii takich jak przewlekłość postępowania sądowego czy nadużywanie instytucji tymczasowego aresztowania, to niekiedy wykracza ona poza swoje kompetencje określone w Konwencji.

Instytut podkreśla w analizie, że większość kompetencji ETPC wynika z wyraźnych przepisów prawa międzynarodowego, ale Trybunał dąży do poszerzenia swoich uprawnień ponad to, co wypływa wprost z EKPC i jej protokołów. Jeśli Trybunał długo i konsekwentnie uznaje określone działanie za swoją kompetencję, to mimo braku podstaw prawnych może ona nabrać mocy prawnej, stając się elementem prawa zwyczajowego, o ile nie sprzeciwią się temu państwa członkowskie. W prawie międzynarodowym możliwe jest bowiem tworzenie norm prawnych w drodze faktów dokonanych – ugruntowanej praktyki akceptowanej przez społeczność międzynarodową.  

Najważniejszą kompetencją ETPC jest rozpatrywanie skarg na naruszenie praw człowieka zagwarantowanych w Konwencji takich jak prawo do życia, prawo do prywatności czy prawo do wolności. Z omawianą kompetencją wiąże się poważne ryzyko zjawiska prawotwórstwa sądowego, czyli wydania orzeczenia, które wykracza poza interpretację Konwencji i jej protokołów, a stanowi jej uzupełnienie lub modyfikację. Przykładem prawotwórczych orzeczeń ETPC są wyroki ustanawiające obowiązek instytucjonalizacji konkubinatów jednopłciowych przez państwa członkowskie czy nakazujące umożliwienie zmiany płci metrykalnej na życzenie osoby określającej się jako transseksualna. Ordo Iuris wskazuje w analizie, że taka praktyka jest niedopuszczalna.

Inną kompetencją budzącą kontrowersje są tzw. zarządzenia tymczasowe, stanowiące skierowany do państwa będącego stroną postępowania nakaz powstrzymania się od określonych działań lub podjęcia określonych działań do czasu rozpatrzenia skargi przez Trybunał. Żaden przepis EKPC nie przyznaje Trybunałowi takiej kompetencji wprost, a Trybunał przyznał ją sam sobie w przyjętym przez siebie regulaminie.

Wspieram
Wolności obywatelskie

12.07.2024

WHO pod lupą. Ordo Iuris prezentuje swoją analizę w Sejmie

· Eksperci Instytutu Ordo Iuris przedstawili w Sejmie analizę dotyczącą przyjętych na czerwcowej sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

11.07.2024

Część kontrowersyjnych poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych usunięta dzięki presji społecznej - analiza Ordo Iuris

· Podczas 77. sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia przyjęto poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, tym samym kończąc definitywnie trwający od ponad dwóch lat proces rewizji tych regulacji.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

10.07.2024

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzuca skargę sędziów w sprawie KPO dla Polski

· Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę sędziów w sprawie zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

09.07.2024

Specjalna Sprawozdawca ONZ wzywa do globalnego zwalczania prostytucji jako systemu przemocy

· Reem Alsalem - Specjalna Sprawozdawca ONZ ds. przemocy wobec kobiet i dziewcząt wzywa do globalnego uznania i zwalczania prostytucji jako systemu przemocy.

Czytaj Więcej