fbpx Niekonstytucyjna propozycja zmian w Konstytucji – opinia prawna Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Niekonstytucyjna propozycja zmian w Konstytucji – opinia prawna Ordo Iuris

Data publikacji: 09.03.2023

Adobe Stock

· W Sejmie procedowany jest poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony państwa przed zadłużeniem.

· Projektowana nowelizacja zmieniłaby art. 216 ust. 5 Konstytucji regulujący zaciąganie przez państwo pożyczek i udzielanie poręczeń, a także dodałaby rozdział XIa zatytułowany „Zagrożenie bezpieczeństwa państwa”.

· Instytut Ordo Iuris wskazuje w opinii, że proponowana modyfikacja odnosi się do sytuacji politycznej, w której znajduje się obecnie Republika Ukrainy, zamiast realizować główne zadania państwa polskiego oraz dbać o zachowanie praw i wolności jego mieszkańców.

· Autorzy analizy podkreślają, że sformułowanie proponowanych przepisów zawiera liczne uchybienia, które dyskwalifikują projekt w obecnym kształcie.

· Instytut wskazuje, że stwierdzenie, czy majątek został przejęty przez Skarb Państwa następować powinno orzeczeniem sądu wydanym na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Jest to wymóg konieczny zachowania elementarnych standardów demokratycznego państwa prawnego.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ - LINK

 

W Sejmie procedowany jest poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wniesiony 7 kwietnia 2022 r. (druk sejmowy nr 2263). Projekt zakłada zmianę Konstytucji RP poprzez zmianę brzmienia art. 216 ust. 5 Konstytucji RP oraz dodanie rozdziału XIa zatytułowanego „Zagrożenie bezpieczeństwa państwa”, który wedle Projektu składać się ma z jednego tylko przepisu – art. 234a.

 

Pierwsza zmiana zakłada, że przy obliczaniu relacji państwowego długu publicznego do wartości rocznego produktu krajowego brutto nie wlicza się pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Druga ze zmian wprowadza przepis odnoszący się do sytuacji napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub napaści na terytorium innego kraju, powodującej bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Zgodnie z nowelizacją, majątek osób fizycznych niebędących obywatelami polskimi, osób prawnych oraz innych podmiotów, który znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mógłby wtedy zostać przejęty przez Skarb Państwa z mocy prawa i bez odszkodowania. Dotyczyłoby to sytuacji, w której można domniemywać, że majątek ten jest lub może być wykorzystany w jakiejkolwiek części do finansowania lub wspierania w innej formie napaści zbrojnej dokonanej przez obce państwo lub działań związanych z tą napaścią, w szczególności ze względu na osobiste, organizacyjne lub finansowe powiązania właściciela majątku z władzami publicznymi tego państwa. Majątek przejęty przez Skarb Państwa przeznaczałoby się wówczas na wsparcie osób dotkniętych skutkami napaści zbrojnej.

 

Eksperci Ordo Iuris wskazują, że proponowana nowelizacja art. 216 ust. 5 Konstytucji RP odnosi się do sytuacji politycznej, w której znajduje się obecnie Republika Ukrainy, zamiast realizować główne zadania państwa oraz zapewniać zachowanie praw i wolności mieszkańców. Projektodawcy nie uwzględnili w dostatecznym stopniu aktualnej sytuacji Polski, jak również konieczności przestrzegania przez władze RP konstytucyjnego wymogu prowadzenia działalności w sposób gospodarny. Projektowana zmiana nie spełnia także standardów poprawnej legislacji. Użyte w niej sformułowania, na czele z pojęciem „potrzeb obronnych”, nie są precyzyjne i nie zapewniają jednoznacznego określenia katalogu wydatków. Sformułowanie proponowanych przepisów zawiera liczne uchybienia, które dyskwalifikują projekt w obecnym kształcie.

 

Istnieją także poważne wątpliwości co do dopuszczalności objęcia konsekwencjami wymienionymi w projektowanym art. 234a wyłącznie osób niebędących obywatelami polskimi. Może być to sprzeczne z zakazem dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Prawnicy Instytutu zaznaczają też, że stwierdzenie, czy majątek został przejęty przez Skarb Państwa, następować powinno orzeczeniem sądu, wydanym na wniosek Prezesa Rady Ministrów. W takim przypadku sąd ustalałby, kiedy zaszły określone domniemaniem przesłanki i wskazywał na moment przejęcia majątku przez Skarb Państwa. Orzeczenie miałoby zatem charakter deklaratoryjny (potwierdzający aktualny stan prawny) i retorspektywny (wskazujący na chronologię wydarzeń). Ta dodatkowa gwarancja jest, w ocenie autorów opinii, konieczna dla zachowania zupełnie podstawowych standardów praworządności oczekiwanej w państwie demokratycznym, zwłaszcza jeżeli uwzględni się znaczącą dolegliwość przewidzianych w projekcie rozwiązań.

 

„Istnieją poważne wątpliwości, czy zmiana Konstytucji jest konieczna dla osiągnięcia celów założonych przez projektodawców. Już w obecnym stanie prawnym skorzystać można z regulacji prawa UE, które daje podstawę do zamrożenia wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych podmiotów uznanych przez Radę jako odpowiedzialne za działania podważające integralność terytorialną Ukrainy. Także w polskim Kodeksie karnym czy ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu znajdują się rozwiązania, z których można byłoby skorzystać w przynajmniej niektórych przypadkach” – zaznacza Łukasz Bernaciński, członek Zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

27.03.2023

Obrońmy Jana Pawła II. Apel w związku z pomówieniami na temat papieża

· Głośnym echem odbił się wyemitowany przez TVN 24 reportaż pt. „Franciszkańska 3” oskarżający Jana Pawła II o domniemane tuszowanie pedofilii wśród duchownych.

· Materiał został oparty na dokumentach Służb Bezpieczeństwa, zeznaniach tajnych współpracowników SB oraz anonimowych wypowiedziach.

· Jest to jeden z wielu przeprowadzonych w ostatnim czasie ataków na Jana Pawła II przez środowiska lewicowe.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

23.03.2023

Poglądy sędzi ponad prawem. Wyrok w sprawie członków zarządu Fundacji Pro-Prawo do życia

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe skazał Mariusza Dzierżawskiego na rok ograniczenia wolności i zapłatę nawiązki w wysokości 15 tys. zł. Postępowanie przeciwko członkowi zarządu Fundacji Pro-prawo do życia zostało zainicjowane na skutek oskarżenia ze strony Stowarzyszenia Tolerado – organizacji głoszącej postulaty ruchu LGBT.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

21.03.2023

Ataki na papieża mają wywołać cywilizacyjną wojnę domową

Jesteśmy właśnie świadkami frontalnego ataku na wiarę i największy dla Polaków autorytet – św. Jana Pawła II. Pierwszym efektem ma być wywołanie w Polsce religijnej, kulturowej, cywilizacyjnej wojny domowej. Głównym celem – przekucie tej kampanii nienawiści i oszczerstw w paliwo polityczne na najbliższe wybory.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

16.03.2023

Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy?

Realizując „kamienie milowe” KPO, kolejne polskie miasta wprowadzają tzw. Strefy Czystego Transportu, w ramach których zakazuje się wjeżdżania do miasta lub wyznaczonych obszarów właścicielom samochodów, które nie spełniają coraz bardziej wyśrubowanych norm w zakresie emisji spalin. Brakuje przy tym włączeń dla osób uboższych oraz dla chorych przybywających z całego województwa do miejskich szpitali onkologicznych. Brakuje też zwykłej analizy, w jakim stopniu auta przyczyniają się dzisiaj do pogorszenia stanu powietrza w metropoliach.

Czytaj Więcej