fbpx Projekt ustawy o ochronie ludności - zmiany zaostrzające niekonstytucyjny kierunek. Analiza i propozycje Ordo Iuris | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Projekt ustawy o ochronie ludności - zmiany zaostrzające niekonstytucyjny kierunek. Analiza i propozycje Ordo Iuris

Data publikacji: 08.12.2022

Adobe Stock

· Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało zmieniony projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej.

· Zmiany i uzupełnienia nie rozwiązują problemu niekonstytucyjności części rozwiązań zawartych w projekcie.

· Projekt zakłada m.in. możliwość wprowadzenia stanu zagrożenia, w trakcie trwania którego, możliwe byłoby wydawanie przedsiębiorcom wiążących poleceń, ograniczających ich prawa i wolności.

· Nie przewidziano przy tym żadnego zabezpieczenia dla właścicieli firm, umożliwiającego rekompensatę strat wywołanych ograniczeniami.

· Instytut Ordo Iuris przeanalizował nowy projekt i przygotował propozycję zmiany brzmienia konkretnych przepisów.

 

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

 

W październiku Instytut Ordo Iuris przygotował opinie prawną do budzącego kontrowersje w mediach projektu ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. Opinia punktowała szereg niekonstytucyjnych rozwiązań zawartych w projekcie, w tym wprowadzenie tzw. stanów quasi-nadzwyczajnych czy możliwość wydawania poleceń osobom fizycznym i prawnym w czasie obowiązywania tychże stanów. Autorzy wskazywali także na rozbudowany katalog ograniczeń praw i wolności, które mogą zostać wprowadzone w czasie obowiązywania konstytucyjnego stanu klęski żywiołowej, uchylenie przepisów dotyczących odszkodowań dla przedsiębiorców za szkody spowodowane obowiązywaniem tego stanu czy wreszcie przepisy karne, w tym za niepoddanie się szczepieniom ochronnym.

 

Opinia prawna Instytutu Ordo Iuris trafiła między innymi do grupy posłów i senatorów czy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które jest odpowiedzialne za przygotowanie projektu. Ostatni z podmiotów przygotował „poprawioną” wersję projektu, który został ponownie poddany analizie przez prawników Ordo Iuris. W nowym projekcie nie rozwiązano problemów, które mogą doprowadzić do uznania części ustawy za niekonstytucyjną. Co więcej, zmiany wydają się zaostrzać stanowisko projektodawcy.

 

Zmianą, która zasługuje na aprobatę jest wprowadzenie do projektu otwartego katalogu działań, jakie podejmować miałyby służby państwowe w stanie pogotowia. Katalog, choć jedynie przykładowy, pozwala przypuszczać, że działania te nie będą naruszać wolności i praw człowieka i obywatela. Zmiana ta jest zatem zgodna z tezą zawartą w pierwotnej opinii prawnej Ordo Iuris.

 

W związku z brakiem zmian niekonstytucyjnych rozwiązań zawartych w projekcie, Instytut Ordo Iuris przygotował propozycje zmiany brzmienia konkretnych przepisów projektu. Instytut proponuje m.in. doprecyzowanie okoliczności, które dopuszczają możliwość wprowadzenia stanu zagrożenia. Ordo Iuris rekomenduje też wykreślenie przepisu, który mówi o uprawnieniu organów państwowych do wydawania wiążących poleceń przedsiębiorcom.

 

„Uchwalenie projektu w takim kształcie będzie niezwykle niebezpieczne, bowiem w sytuacji zagrożenia np. wojną, atakami hybrydowymi na granice Rzeczypospolitej, blackoutem czy zaburzeniami dostępności podstawowych produktów spożywczych, część społeczeństwa może odmówić współpracy ze służbami państwowymi powołując się na niekonstytucyjność ustawy. Ustawodawca uchwalając przepisy powinien kierować się m.in. nakazem przydatności czy skuteczności, którego elementem jest uwzględnienie następstw i reakcji społecznych obowiązywania norm. Zwracaliśmy na to uwagę już przy ocenie proporcjonalności ograniczeń praw i wolności wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19” – podkreśla Łukasz Bernaciński, członek zarządu Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Wolności obywatelskie

30.01.2023

Ordo Iuris chroni przedsiębiorców. Postulaty Instytutu uwzględnione w pracach nad ustawą o ochronie ludności

· Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wycofał z projektu ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej zapis uniemożliwiający przedsiębiorcom ubieganie się o wyrównanie szkód majątkowych spowodowanych ograniczeniem praw i wolności.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

25.01.2023

Liczne przestępstwa z nienawiści wobec chrześcijan w Polsce. OBWE uwzględnia raport Ordo Iuris

· Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opublikowała raport dotyczący przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan w różnych krajach w 2021 roku.

· W publikacji uwzględniono zgłoszenia przypadków odnotowanych przez Instytut Ordo Iuris.

· Wśród opisanych sytuacji znalazły się m.in. śmiertelne pobicie księdza, atak z bronią w ręku na kapłana odprawiającego Mszę, zniszczenia kościołów i kapliczek, podpalenia czy kradzieże.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.01.2023

Pluralizm niemile widziany. Europosłowie uderzają w przeciwników politycznych

W agendzie styczniowej sesji plenarnej PE znalazła się kolejna już debata, której temat oscyluje wokół rzekomych zagrożeń dla demokracji, praw człowieka i porządku konstytucyjnego ze strony polityków i aktywistów reprezentujących szeroko pojęte poglądy „prawicowe”.

Czytaj Więcej
Wolności obywatelskie

20.01.2023

Krakowska uchwała ws. Strefy Czystego Transportu wydana z przekroczeniem prawa – opinia Ordo Iuris

· Wojewoda Małopolski nie zdecydował się na stwierdzenie nieważności niezgodnej z prawem uchwały ws. Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

· Powołał się przy tym na opinię Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

· Eksperci Ordo Iuris przygotowali opinię prawną uzupełniającą, w której odpierają argumenty ministerstwa.

Czytaj Więcej