Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

AGORA zwleka z udostępnieniem informacji publicznej. Skarga Ordo Iuris do WSA

Data publikacji: 13.04.2021

Adobe Stock

Instytut Ordo Iuris złożył skargę na bezczynność spółki AGORA S.A. Sprawa dotyczy zignorowania przez spółkę wniosku o udostępnienie informacji publicznej na temat wykonywania przez nią zadań publicznych. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, AGORA S.A. będzie zobowiązana do rozpatrzenia wniosku Instytutu o udzielenie informacji publicznej. Dotyczył on m.in. zadań publicznych wykonywanych przez AGORA S.A. oraz ich wartości.

11 stycznia 2021 r. Instytut Ordo Iuris zwrócił się do AGORA S.A. o udostępnienie szeregu informacji dotyczących wykonywania przez tę spółkę zadań publicznych i gospodarowania majątkiem publicznym w okresie 01.02.2002 r. – 11.01.2021 r. Podstawę prawną wniosku stanowi ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Choć z art. 4 ust. 1 pkt 5 tej ustawy wynika, że podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej są również „inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: (…) jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym”, AGORA S.A. do dnia dzisiejszego nie udzieliła żądanych informacji.

Przedmiotem wniosku był szereg informacji związanych z pełnieniem przez AGORA S.A. zadań publicznych w okresie od 1 lutego 2002 r. do 11 stycznia 2021 r. Instytut Ordo Iuris zapytał m.in. o to, jakie zadania publiczne realizowała spółka oraz które instytucje powierzały „Gazecie Wyborczej” lub AGORA S.A. wykonywanie zadań publicznych. Wniosek dotyczył też listy sprawozdań z wykonania realizowanych lub współrealizowanych przez „Gazetę Wyborczą” oraz AGORA S.A. zadań publicznych oraz wartości tych zadań.

Co istotne wyrok WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia skargi Instytutu może być precedensem mającym wpływ na stopień transparentności osób prawnych pozyskujących środki publiczne w ramach realizacji usług medialnych świadczonych na rzecz instytucji państwowych i samorządowych. Instytut Ordo Iuris liczy, że dla sądu wskazówką co do przyszłego rozstrzygnięcia będzie orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące katalogu podmiotów podlegających przepisom u. o dostępie do informacji publicznej. Przykładowo, w uzasadnieniu wyroku z 22 marca 2016 r., sygn. akt I OSK 458/15 już 5 lat temu Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że „wystarczy, że podmiot wykonuje zadanie publiczne (nawet jeśli nie dysponuje majątkiem publicznym) czy dysponuje majątkiem publicznym (nawet jeśli nie wykonuje zadań publicznych) – aby uznać go za zobowiązany do udostępniania informacji publicznej”.

 

„Postawa spółki AGORA S.A. może dziwić, biorąc pod uwagę jej zaangażowanie w ochronę praworządności. Rozpatrzenie skargi przez WSA w Warszawie może wytyczyć kierunek w innych podobnych sprawach – sąd rozstrzygnie bowiem, w którym miejscu przebiega granica pomiędzy podmiotami obowiązanymi do ujawnienia informacji publicznej” - zaznaczył adw. Tomasz Piotr Chudzinski z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

 

Jest to kolejna zainicjowana przez Instytut sprawa dotycząca dostępu do informacji publicznej. 13 listopada 2020 r. WSA w Warszawie uwzględnił skargę Ordo Iuris na bezczynność Fundacji im. Stefana Batorego. W sprawie tej, fundacja założona pod koniec lat osiemdziesiątych przez finansistę George’a Sorosa, jest reprezentowana przez adwokatów i radców prawnych z największej globalnej kancelarii prawnej, zatrudniającej w Polsce ponad 200 prawników.

Wspieram
Działalność Instytutu

04.05.2021

Oferta pracy - Analityk w centrum Analiz Legislacyjnych

Oferujemy

• Udział w realizacji strategicznych projektów Instytutu Ordo Iuris

Czytaj Więcej
Edukacja

04.05.2021

Nauczyciel zabrał dzieci na obsceniczny spektakl – interwencja RPD po zawiadomieniu Ordo Iuris

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podjął interwencję w sprawie udziału warszawskich uczniów w obscenicznym spektaklu w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Przedstawienie „Śmierć białej pończochy” posiadało elementy wulgarne i mogące obrażać uczucia religijne, jak np. scena gwałtu na św. Jadwidze Andegaweńskiej. O treści spektaklu wiedziała dyrektor szkoły, mimo to wyraziła zgodę na wycieczkę. Po interwencji Ordo Iuris, kontrolę w szkole przeprowadził Mazowiecki Kurator Oświaty.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

30.04.2021

Wspólnie w obronie fundamentalnych wartości. Międzynarodowa konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego

Skuteczna ochrona życia i rodziny wymaga wspólnych działań na szczeblu międzynarodowym. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i organizacji pozarządowych z kilku krajów, m.in. USA, Brazylii, Słowacji czy Ukrainy. Dyskusja poświęcona była zagadnieniom takim jak ochrona życia ludzkiego, troska o zdrowie kobiet czy wzmacnianie rodziny.

Czytaj Więcej

Dyskryminacja pod pozorem walki o równość. Raport Ordo Iuris na temat luki płacowej

W debacie publicznej mówi się dziś wiele o równości płci, także w kontekście rynku pracy.

Czytaj Więcej