Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Gospodarcze, prawne i zdrowotne skutki pandemii. Akademia Ordo Iuris podsumowuje ostatni rok

Data publikacji: 16.04.2021

Adobe Stock

Wpływ pandemii koronawirusa na różne dziedziny życia to obecnie kluczowe zagadnienie. Temu tematowi poświęcone było ostatnie szkolenie online Akademii Ordo Iuris pt. „Gospodarcze, prawne i zdrowotne skutki pandemii”. Współorganizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Myśli Ekonomiczno – Prawnej im. Romana Rybarskiego na UMCS w Lublinie. Wykłady wygłosili eksperci z dziedzin ekonomii, prawa i medycyny - prof. Zbigniew Krysiak, prof. Łukasz Święcicki, dr hab. Andrzej Niezgoda oraz dr Bartosz Zalewski.

Podczas otwarcia szkolenia wskazywano na fakt, że pandemia wirusa Sars-CoV-2 zdaje się być głównym tematem roku 2020 i 2021. W związku z głębokimi przemianami jakie dokonały się na świecie w trakcie ostatnich kilkunastu miesięcy, należy się pochylić nad skutkami pandemii i perspektywami powrotu do normalności.

Pierwszym prelegentem był prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak, Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana. Profesor zarysował obraz gospodarki Polski, Europy i świata w czasie pandemii oraz przedstawił wnioski i prognozy na przyszłość. Prelegent wskazywał, że polska gospodarka radzi sobie zadowalająco z kryzysem ekonomicznym obficie argumentując stawianą tezę.

Następnie prof. dr hab. n. med.  Łukasz Święcicki, kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, opowiedział o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne człowieka, zapoznając uczestników szkolenia z autorskim pojęciem „epidemiozy”. Określił tym mianem nadmierne zainteresowanie epidemią i przypisywanie jej wszelkich negatywnych zjawisk.

Druga część szkolenia poświęcona była wpływowi jaki pandemia wywiera na sferę stanowienia i stosowania prawa. Radca prawny dr Bartosz Zalewski, Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu Ordo Iuris, przedstawił tematykę ograniczeń w publicznym sprawowaniu kultu religijnego, wprowadzonych w związku z przeciwdziałaniem transmisji wirusa Sars-CoV-2. Doktor Zalewski w swoich rozważaniach podjął temat konstytucyjności tych ograniczeń, a także ich zgodności z konkordatem i ustawami wyznaniowymi. Prelegent wskazywał także na możliwość wyrażenia sprzeciwu sumienia przez osoby duchowne, które mają moralne wątpliwości co do wypraszania „nadliczbowych” wiernych ze świątyń.

Ostatni wykład poprowadził dr hab. Andrzej Niezgoda, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który poruszył temat „Pandemia Covid-19, a prawo do sądu”. Podczas prelekcji przedstawiono podstawy prawne dostosowania funkcjonowania sądów do panującej sytuacji epidemicznej, a także wskazywano, jak sądy radzą sobie z nowymi warunkami pracy spowodowanymi pandemią i w jaki sposób wpływa to na realizację prawa do sądu.

„Różnorodność tematów szkolenia z pewnością pozytywnie wpłynęła na jego odbiór przeze mnie. Zostały poruszone zagadnienia, z którymi nie spotkałem się jeszcze na etapie prawniczego kształcenia. Jednocześnie tematyka była niezwykle aktualna. Szczególnie trafił do mnie wykład psychiatry o skutkach epidemii dla zdrowia psychicznego człowieka”– komentowali uczestnicy na co dzień studiujący na Uniwersytecie Opolskim.

Wczorajsze szkolenie zamknęło pierwszy etap tegorocznej edycji Akademii Ordo Iuris. Jeszcze w kwietniu odbędą się warsztaty dla członków kół naukowych współpracujących z Instytutem w ramach programu dla kół naukowych. Następnie, 11 maja odbędzie się ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa „Ład prawny w obliczu wyzwań XXI wieku”, a na początku września Finał Akademii Ordo Iuris, w którym wezmą udział najlepsi uczestnicy II edycji Akademii.

„Niezwykle cieszy, że Akademia Ordo Iuris po raz kolejny pobiła swój rekord frekwencyjny. Świadczy to o dużym zainteresowaniu naszymi szkoleniami wśród młodzieży akademickiej, a także o dynamicznym rozwoju projektu. Już teraz przygotowujemy kolejne wydarzenia naukowe w ramach Akademii i zapraszamy do uczestniczenia w nich wszystkie zainteresowane osoby” – podkreślił Łukasz Bernaciński, Koordynator Akademii Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

04.05.2021

Oferta pracy - Analityk w centrum Analiz Legislacyjnych

Oferujemy

• Udział w realizacji strategicznych projektów Instytutu Ordo Iuris

Czytaj Więcej
Edukacja

04.05.2021

Nauczyciel zabrał dzieci na obsceniczny spektakl – interwencja RPD po zawiadomieniu Ordo Iuris

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podjął interwencję w sprawie udziału warszawskich uczniów w obscenicznym spektaklu w gdańskim Teatrze Wybrzeże. Przedstawienie „Śmierć białej pończochy” posiadało elementy wulgarne i mogące obrażać uczucia religijne, jak np. scena gwałtu na św. Jadwidze Andegaweńskiej. O treści spektaklu wiedziała dyrektor szkoły, mimo to wyraziła zgodę na wycieczkę. Po interwencji Ordo Iuris, kontrolę w szkole przeprowadził Mazowiecki Kurator Oświaty.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

30.04.2021

Wspólnie w obronie fundamentalnych wartości. Międzynarodowa konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego

Skuteczna ochrona życia i rodziny wymaga wspólnych działań na szczeblu międzynarodowym. Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja na temat Deklaracji Konsensusu Genewskiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i organizacji pozarządowych z kilku krajów, m.in. USA, Brazylii, Słowacji czy Ukrainy. Dyskusja poświęcona była zagadnieniom takim jak ochrona życia ludzkiego, troska o zdrowie kobiet czy wzmacnianie rodziny.

Czytaj Więcej

Dyskryminacja pod pozorem walki o równość. Raport Ordo Iuris na temat luki płacowej

W debacie publicznej mówi się dziś wiele o równości płci, także w kontekście rynku pracy.

Czytaj Więcej