fbpx Plany równości płci jako fakultatywne narzędzie wprowadzania ideologii gender na uczelniach wyższych | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Plany równości płci jako fakultatywne narzędzie wprowadzania ideologii gender na uczelniach wyższych

Data publikacji: 21.07.2021

Adobe Stock

● Na niektórych uczelniach wyższych podjęto prace nad Planami Równości Płci. W świetle obwiązujących uwarunkowań prawnych, opracowanie takich planów jest ściśle fakultatywne.

●  Dokumenty organów Unii Europejskiej w oparciu o które mogą być tworzone uczelniane Plany Równości Płci są typowymi aktami z zakresu tzw. soft law i nie mają one mocy wiążącej.

● Plany Równości Płci, stają się narzędziem polityki tzw. gender mainstreaming, a ich naturalną konsekwencją będzie: (1) uzależnienie zatrudnienia lub rekrutacji od kryterium płci, a tym samym ograniczenie w praktyce wolności wyboru ścieżki kształcenia i kariery zawodowej, (2) nieuzasadnione faworyzowanie mężczyzn w dziedzinach uznanych za „sfeminizowane” przy jednoczesnym systemowym dyskryminowaniu kobiet, (3) realne ryzyko obniżenia poziomu badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych.

Po podpisaniu w sierpniu ubiegłego roku przez rektora  Uniwersytetu Warszawskiego, budzącego kontrowersje, zarządzenia w sprawie Planu równości płci oraz planu działań równościowych na lata 2020-2023, prace nad podobnymi dokumentami rozpoczęto na kolejnych uczelniach. Są one prowadzone z reguły podług wzorca wyznaczonego przez Uniwersytet Warszawski.

Instytut Ordo Iuris przygotował analizę prezentującą faktyczne uwarunkowania prawne przyjmowania takich planów.

POBIERZ ANALIZĘ – LINK

Wynika z niej, że opracowywanie Planów Równości Płci dla społeczności akademickiej, tj. pracowników badawczo-dydaktycznych, studentów (w tym studentów studiów podyplomowych i słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku) i doktorantów, pracowników technicznych i administracyjnych oraz osób uczestniczących w rekrutacji na studia niezależnie od ich rodzaju (stacjonarne, niestacjonarne) i szczebla (licencjackie, magisterskie, podyplomowe) oraz do szkół doktorskich jest ściśle fakultatywne.

„Dokumenty organów Unii Europejskiej w oparciu o które mogą być tworzone uczelniane Plany Równości Płci są typowymi aktami z zakresu tzw. soft law. Nie mają one mocy wiążącej, a możliwość ich stosowania nie podlega monitoringowi i ocenie na poziomie państwowym przez instytucje unijne” – podkreśla adw. Rafał Dorosiński, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris.

Prezentowana - jako uzasadnienie istnienia ww. planów równości płci - teza o konieczności przyjęcia w tychże dokumentach szeroko rozumianej perspektywy gender mainstreaming w związku z wymogami prawa unijnego wydaje się być sformułowana na wyrost. W oparciu o nią, Plany Równości Płci, stają się narzędziem polityki tzw. gender mainstreaming i mogą prowadzić do naruszenia konstytucyjnych zasad: równości kobiet i mężczyzn, równego dla obu płci prawa do kształcenia, zatrudnienia, awansów, wolności od dyskryminacji ze względu na płeć przy ustalaniu kryteriów zajmowania stanowisk kierowniczych w miejscu pracy, wolności badań naukowych i ogłaszania ich wyników oraz wolności nauczania.

Naturalną konsekwencją wprowadzenia tzw. działań wyrównawczych opartych na parytecie ilościowym na uczelniach wyższych będzie:

  1. uzależnienie zatrudnienia kandydata lub jego rekrutacji do szkoły doktorskiej od kryterium płci, a tym samym ograniczenie w praktyce wolności wyboru ścieżki kształcenia i kariery zawodowej;
  2. odgórne „zadekretowanie” pozornej jedynie równości płci w środowisku akademickim, co spowoduje, że w dziedzinach uznanych za „sfeminizowane” w sposób nieuzasadniony faworyzowani byliby mężczyzn, natomiast kobiety podlegałyby systemowej dyskryminacji (np. przy rekrutacji do pracy badawczo-dydaktycznej oraz do szkól doktorskich);
  3. realne ryzyko obniżenia poziomu badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych. Nie można bowiem wykluczyć, iż postulowany w unijnych dokumentach mechanizm korygująco – wyrównawczy stworzy środowiskową presję na prowadzenie badań w tych dziedzinach, w których przedstawiciele płci doktoranta lub doktorantki zostaną uznani za „niedoreprezentowanych”.
Wspieram
Działalność Instytutu

01.07.2022

Oferta pracy - Asystent prawników w Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris poszukuje studenta prawa lub absolwenta studiów prawniczych do stałej współpracy z Centrum Interwencji Procesowej.

 

Czytaj Więcej

UE wykorzystuje zależność ekonomiczną uboższych państw do narzucania ideologicznych postulatów

· Unia Europejska zmierza do podpisania nowej umowy partnerskiej z Organizacją Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku - AKP.

· Oprócz wymiaru gospodarczego, porozumienie stanowi próbę narzucania ideologicznych treści związanych z niezdefiniowanym lub ukrytym znaczeniem pojęć „prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne” czy „gender”.

· Stanowi to przejaw wykorzystywania zależności ekonomicznej państw AKP od Unii Europejskiej.

Czytaj Więcej
Edukacja

06.06.2022

Jerzy Kwaśniewski: Genderowa cenzura i …genderowa toaleta

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przegłosował skrajnie genderowy projekt „polityki równościowej i antydyskryminacyjnej”. Rektor uczelni prof.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

19.05.2022

12 największych sukcesów Ordo Iuris. Działamy dla Was!

Niemal 9 lat działalności Ordo Iuris przyniosło liczne dowody skuteczności naszej pracy. Prezentujemy 12 obszarów, w których Instytut odnosił największe sukcesy.

 

Czytaj Więcej