fbpx Komisja Europejska lekceważy procedurę wyboru dyrektora Europejskiej Agencji Praw Podstawowych | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Komisja Europejska lekceważy procedurę wyboru dyrektora Europejskiej Agencji Praw Podstawowych

Data publikacji: 13.07.2015

Podczas procedury kwalifikacyjnej szefa Agencji Praw Podstawowych (APP) Komisja Europejska rażąco zaniedbała obowiązujące ją standardy przejrzystości. Komisja nie udostępniła informacji o kryteriach, które musieli spełnić wybrani przez nią kandydaci na stanowisko dyrektora APP. Nie podała też, kto i w jaki sposób dokonywał ich oceny. W rezultacie w gronie trzech kandydatów, spośród których we wrześniu zostanie dokonany ostateczny wybór, znalazły się osoby forsujące, jako rzekome „prawa” postulaty ustawowego zakwestionowania naturalnej tożsamości małżeństwa i ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej.

 

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej to instytucja, której cel działania stanowi monitorowanie poziomu przestrzegania praw podstawowych w państwach członkowskich UE oraz skali ich naruszeń.


Zasady wyboru dyrektora Europejskiej Agencji Praw Podstawowych zawarte są w Rozporządzeniu Rady (WE) NR 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. ustanawiającym Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Pierwszym etapem tej procedury jest preselekcja kandydatów dokonywana przez Komisję Europejską. Artykuł 15 rozporządzenia stanowi, że „Komisja sporządza wykaz kandydatów wybranych na podstawie przejrzystej procedury po zaproszeniu do zgłaszania kandydatur”. Tymczasem KE w ogóle nie opublikowała listy osób, które zgłosiły kandydaturę na to stanowisko. Nie podano też do publicznej wiadomości kryteriów, jakie musiały spełnić osoby zgłaszające swoje kandydatury ani nie uzasadniono w żaden sposób ostatecznej decyzji o wyborze oficjalnych kandydatów.

 

Na nieprzejrzysty wybór kandydatów rzuca światło także wypowiedź wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który proponował niedawno, by Komisja podjęła kroki na rzecz instytucjonalizacji pod nazwą „małżeństwa”, związków jednopłciowych we wszystkich państwach członkowskich. Rzeczywiście, dwoje spośród trojga wybranych przez Komisję kandydatów głosi radykalne poglądy forsujące instytucjonalizację małżeństw homoseksualnych.


Dyrektor APP zostanie wybrany we wrześniu przez Zarząd tej instytucji spośród kandydatów, których zgłosiła Komisja Europejska, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. Na początku lipca podczas głosowania w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego najwyższą liczbę głosów uzyskała Lousewies van der Laan, polityk holenderskiej socjalliberalnej partii Demokraci 66, propagująca jako rzekome „prawa” nie tylko ustawowe kwestionowanie natury małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny ale również pozbawienie ochrony prawnej ludzie we wczesnym i końcowym okresie.

Wspieram
Wolność Sumienia

03.08.2022

Do czego Polska zobowiązała się w ramach KPO? Przegląd autorstwa Ordo Iuris

· W Polsce wciąż toczy się dyskusja na temat zaakceptowanego w czerwcu przez Komisję Europejską polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Czytaj Więcej

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej

Kolejna próba wykorzystania przez Unię Europejską porozumienia gospodarczego do narzucenia agendy aborcyjnej i LGBTIQ krajom Południa

• Umowa post-Cotonou między Unią Europejską a 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) została wynegocjowana w celu zastąpienia poprzedniego dwudziestoletniego porozumienia gospodarczego między tymi dwoma blokami państw.

Czytaj Więcej

Dalsze kroki WHO w kierunku zdefiniowania "traktatu antypandemicznego": projekt roboczy już opublikowany

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) zakończył właśnie w Genewie drugą sesję mającą na celu omówienie projektu tzw. ,,traktatu antypandemicznego". 

Czytaj Więcej