Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Komitet Ministrów Rady Europy wciąż naciska na Polskę w sprawie aborcji

Data publikacji: 22.03.2019

Adobe Stock

Europejski Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie orzekał, że Europejska Konwencja Praw Człowieka nie gwarantuje „prawa do aborcji”. Wbrew temu orzecznictwu Komitet Ministrów Rady Europy po raz kolejny wezwał Polskę do ułatwienia dostępu do aborcji, powołując się na głośne wyroki w takich sprawach.  

14 marca 2019 r. Komitet Ministrów Rady Europy ponownie wezwał Polskę do uproszczenia procedury gwarantującej dostęp do aborcji. Komitet Ministrów jest organem Rady Europy złożonym z przedstawicieli ministrów spraw zagranicznych 47 państw członkowskich, który monitoruje stan wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zdaniem Komitetu polskie władze miały nie wykonać wyroków w trzech sprawach dotyczących aborcji (P. i S., R.R. i Tysiąc), w których Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) stwierdził, że Polska naruszyło prawo skarżących do prywatności.

Sporną kwestią pozostaje przyjęcie tzw. „środków generalnych”, czyli ustawowego zagwarantowania matkom efektywnego dostępu aborcji w przypadkach określonych w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w sytuacji, gdy lekarz odmawia przeprowadzenia zabiegu i nie wskazuje innego lekarza, który mógłby go przeprowadzić. Już we wrześniu 2018 roku Instytut Ordo Iuris roku przedstawił swoje krytyczne uwagi na ten temat.

Przede wszystkim apel Komitetu jest nieuzasadniony, ponieważ w 2009 roku weszły w życie przepisy gwarantujące prawo pacjenta do żądania drugiej opinii lekarskiej lub zwołania konsylium lekarskiego oraz prawo wniesienia sprzeciwu na opinię lub orzeczenie lekarza do Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Od tego czasu w polskim porządku prawnym istnieją zatem dwie procedury gwarantujące kobietom weryfikację odmownej decyzji lekarza w przedmiocie dostępu do aborcyjnego zabicia dziecka nienarodzonego, której brak zarzucił Trybunał we wspomnianych trzech wyrokach. Warto podkreślić, że wszystkie sytuacje, na kanwie których wspomniane rozstrzygnięcia zapadły, miały miejsce przed wejściem w życie wspomnianych przepisów z 2009 roku.

Ponadto Komitet powołując się na orzeczenia ETPC nie uwzględnił także faktu, że sam Trybunał wyraźnie podkreślał, że „Artykuł 8 [Konwencji] nie zawiera wyraźnych wymogów proceduralnych [ws. dostępu]”. Zdaniem Trybunału to w ramach uznania państwa leży uprawnienie do określenia jak konkretnie mają wyglądać procedury dostępu do aborcyjnego zabicia dziecka nienarodzonego. Trybunał wskazał, jedynie na pewne ogólne standardy, którymi powinny charakteryzować się dane procedury (np. sprawiedliwość proceduralna, zakończenie sprawy pisemnym rozstrzygnięciem zawierającym uzasadnienie na piśmie, zagwarantowanie osobistego wysłuchania matki spodziewającej się dziecka albo rodziców lub przedstawiciela  ustawowego jeśli matka jest niepełnoletnia). 

 „W ocenie Instytutu Ordo Iuris, Polska zgodnie z zasadą subsydiarności oraz z orzecznictwem Trybunału, jako jedyna ma prawo do decydowania jakie środki są najbardziej odpowiednie w celu implementacji pozytywnego obowiązku Państwa wynikającego z art. 8 Konwencji – czyli prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Wbrew twierdzeniom Komitetu Ministrów mała liczba osób korzystających z prawa do wniesienia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej, nie musi świadczyć o niskiej efektywności wprowadzonego środka. Dodatkowo należy pamiętać, że wprowadzane przepisy proceduralne zawsze muszą być zgodne z konstytucyjną zasadą ochrony życia” – komentuje Rozalia Kielmans-Ratyńska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram
Ochrona życia

29.05.2020

Ordo Iuris walczy z nienawiścią w Internecie. Prawnicy w obronie działaczki pro-life

Zwolennicy aborcji przeprowadzili w Internecie zmasowany atak na Zuzannę Wiewiórkę - działaczkę Fundacji Pro-prawo do życia. Wolontariuszce udało się wcześniej przekonać kobietę chcącą dokonać aborcji, do odstąpienia od tego zamiaru. Po fali nienawistnych komentarzy i gróźb wobec działaczki, Instytut Ordo Iuris złożył w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez administratorów profilu „Mordo Iuris” na Facebooku oraz innych użytkowników tego portalu.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

19.05.2020

Filip Furman - Od poczęcia do naturalnej śmierci - co to oznacza w świetle aktualnych badań naukowych? [WIDEO]

Nagranie z wykładu w ramach cyklu szkoleń Akademii Ordo Iuris pt. "Od poczęcia do naturalnej śmierci - co to oznacza w świetle aktualnych badań naukowych?" wygłoszonego przez Filipa Furmana, Dyrektora Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.05.2020

"Aborcja w Polsce - obowiązujące prawo i perspektywy jego zmian" - Konrad Dyda [WIDEO]

Za nami kolejne, po długiej przerwie, szkolenie z cyklu Akademii Ordo Iuris. Tym razem odbyło się ono online. Jednym z prelegentów był Konrad Dyda z Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris. Prezentujemy jego wykład pt. "Aborcja w Polsce - obowiązujące prawo i perspektywy jego zmian.

STRONA AKADEMII ORDO IURIS

Czytaj Więcej
Ochrona życia

13.05.2020

Rada Europy żąda od Polski poszerzenia dostępu do aborcji i karania szpitali, które jej nie wykonują

Komitet Ministrów Rady Europy wezwał polskie władze do stworzenia procedur ułatwiających aborcyjne zabijanie dzieci. Instytucja domaga się także zbierania informacji na temat szpitali, w których lekarze powołują się na klauzulę sumienia. Komitet żąda ułatwienia możliwości wniesienia sprzeciwu wobec decyzji lekarza, który odmówił wykonania aborcji.

Czytaj Więcej