Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Górnośląska 20/6, 00-484 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Komitet Ministrów Rady Europy wciąż naciska na Polskę w sprawie aborcji

Data publikacji: 22.03.2019

Adobe Stock

Europejski Trybunał Praw Człowieka niejednokrotnie orzekał, że Europejska Konwencja Praw Człowieka nie gwarantuje „prawa do aborcji”. Wbrew temu orzecznictwu Komitet Ministrów Rady Europy po raz kolejny wezwał Polskę do ułatwienia dostępu do aborcji, powołując się na głośne wyroki w takich sprawach.  

14 marca 2019 r. Komitet Ministrów Rady Europy ponownie wezwał Polskę do uproszczenia procedury gwarantującej dostęp do aborcji. Komitet Ministrów jest organem Rady Europy złożonym z przedstawicieli ministrów spraw zagranicznych 47 państw członkowskich, który monitoruje stan wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Zdaniem Komitetu polskie władze miały nie wykonać wyroków w trzech sprawach dotyczących aborcji (P. i S., R.R. i Tysiąc), w których Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) stwierdził, że Polska naruszyło prawo skarżących do prywatności.

Sporną kwestią pozostaje przyjęcie tzw. „środków generalnych”, czyli ustawowego zagwarantowania matkom efektywnego dostępu aborcji w przypadkach określonych w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży w sytuacji, gdy lekarz odmawia przeprowadzenia zabiegu i nie wskazuje innego lekarza, który mógłby go przeprowadzić. Już we wrześniu 2018 roku Instytut Ordo Iuris roku przedstawił swoje krytyczne uwagi na ten temat.

Przede wszystkim apel Komitetu jest nieuzasadniony, ponieważ w 2009 roku weszły w życie przepisy gwarantujące prawo pacjenta do żądania drugiej opinii lekarskiej lub zwołania konsylium lekarskiego oraz prawo wniesienia sprzeciwu na opinię lub orzeczenie lekarza do Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Od tego czasu w polskim porządku prawnym istnieją zatem dwie procedury gwarantujące kobietom weryfikację odmownej decyzji lekarza w przedmiocie dostępu do aborcyjnego zabicia dziecka nienarodzonego, której brak zarzucił Trybunał we wspomnianych trzech wyrokach. Warto podkreślić, że wszystkie sytuacje, na kanwie których wspomniane rozstrzygnięcia zapadły, miały miejsce przed wejściem w życie wspomnianych przepisów z 2009 roku.

Ponadto Komitet powołując się na orzeczenia ETPC nie uwzględnił także faktu, że sam Trybunał wyraźnie podkreślał, że „Artykuł 8 [Konwencji] nie zawiera wyraźnych wymogów proceduralnych [ws. dostępu]”. Zdaniem Trybunału to w ramach uznania państwa leży uprawnienie do określenia jak konkretnie mają wyglądać procedury dostępu do aborcyjnego zabicia dziecka nienarodzonego. Trybunał wskazał, jedynie na pewne ogólne standardy, którymi powinny charakteryzować się dane procedury (np. sprawiedliwość proceduralna, zakończenie sprawy pisemnym rozstrzygnięciem zawierającym uzasadnienie na piśmie, zagwarantowanie osobistego wysłuchania matki spodziewającej się dziecka albo rodziców lub przedstawiciela  ustawowego jeśli matka jest niepełnoletnia). 

 „W ocenie Instytutu Ordo Iuris, Polska zgodnie z zasadą subsydiarności oraz z orzecznictwem Trybunału, jako jedyna ma prawo do decydowania jakie środki są najbardziej odpowiednie w celu implementacji pozytywnego obowiązku Państwa wynikającego z art. 8 Konwencji – czyli prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Wbrew twierdzeniom Komitetu Ministrów mała liczba osób korzystających z prawa do wniesienia sprzeciwu do Komisji Lekarskiej, nie musi świadczyć o niskiej efektywności wprowadzonego środka. Dodatkowo należy pamiętać, że wprowadzane przepisy proceduralne zawsze muszą być zgodne z konstytucyjną zasadą ochrony życia” – komentuje Rozalia Kielmans-Ratyńska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

Wspieram

Napisany w duchu marksistowskim manifest podstawą dalszego rozwoju Unii Europejskiej? Komentarz ekspertów Ordo Iuris

Komisja Europejska w „Białej Księdze” o przyszłości Unii Europejskiej wymienia tylko jedno źródło ideowe jej dalszego rozwoju – napisany w duchu ideologii marksistowskiej Manifest z Ventotene. Jego autorzy zakładają federalizację Europy, niezależnie od woli mieszkańców kontynentu. W Parlamencie Europejskim zaprezentowano pierwsze w języku polskim krytyczne opracowanie tego dokumentu autorstwa ekspertów Ordo Iuris oraz innych specjalistów.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.04.2019

Kolejne skuteczne interwencje Ordo Iuris. Sprawy działaczy pro-life umorzone

Jednego dnia zapadły cztery orzeczenia Sądów Rejonowych w różnych częściach kraju, zgodnie z którymi postępowania wobec działaczy Fundacji Pro – Prawo do Życia zostały umorzone. Wolontariusze w związku z prowadzonymi pikietami antyaborcyjnymi byli obwinieni o rzekome wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym oraz tzw. czyn nieobyczajny. Obrońców życia reprezentowali prawnicy Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.04.2019

Chrońmy życie niepełnosprawnych dzieci – apelują wybitni polscy naukowcy

Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris wyszło z inicjatywą apelu dotyczącego ochrony życia, pod którym podpisało się prawie 120 naukowców z różnych dziedzin. Pismo zostanie skierowane do Trybunału Konstytucyjnego. Apel nabiera szczególnego znaczenia w kontekście licznych inicjatyw w obronie życia, podejmowanych w ostatnim czasie w Polsce.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

08.04.2019

Apel polskich naukowców do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prawnej ochrony życia dzieci poczętych

Od kilku dekad zaobserwować można niezwykle dynamiczny postęp medycyny. Lekarze posiadają obecnie umiejętności coraz szybszego i coraz dokładniejszego diagnozowania, a także leczenia wielu zaburzeń oraz chorób. Działania te mają nierzadko miejsce już w okresie prenatalnego rozwoju człowieka. Dokładna analiza stanu zdrowia matki, a także dziecka poczętego, wsparta coraz powszechniej stosowanymi zabiegami z zakresu chirurgii prenatalnej, to z całą pewnością nowy, a zarazem unikalny rozdział w działaniach lekarzy.

Czytaj Więcej