fbpx Kryzys humanitarny w Górskim Karabachu. Apel Ordo Iuris o podjęcie działań | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Kryzys humanitarny w Górskim Karabachu. Apel Ordo Iuris o podjęcie działań

Data publikacji: 14.10.2020

Adobe Stock

W ostatnim czasie świat obiegają informacje o konflikcie między Armenią i Azerbejdżanem, którego przedmiotem jest Górski Karabach. W skutek działań zbrojnych w tym regionie śmierć poniosły setki ludzi, a tysiące zostały zmuszone do opuszczenia miejsc zamieszkania. Zniszczeniu uległy też liczne domy, szkoły czy szpitale. Instytut Ordo Iuris wystosował list do Sekretarza Generalnego ONZ, polskiego Ministra Spraw Zagranicznych oraz ambasadorów obu krajów, w którym wyraził zaniepokojenie kryzysem humanitarnym w Górskim Karabachu. Zaapelował także o niezwłoczne podjęcie działań na rzecz pokojowego rozstrzygnięcia sporu.

LIST ORDO IURIS (WERSJA ANGIELSKA) - LINK

Górski Karabach jest przedmiotem konfliktu terytorialnego między Armenią a Azerbejdżanem od lat 90-tych. Krótko po upadku Związku Sowieckiego, Górski Karabach, wchodzący w skład terytorium Azerbejdżanu, ogłosił się niepodległą republiką, dążąc zarazem do zacieśnienia więzów z sąsiadującą Armenią. Od tego czasu obie strony rywalizują o wpływy w regionie, co niejednokrotnie – po raz ostatni w 2016 r. – prowadziło do konfliktów zbrojnych. Pomimo upływu wielu lat, Republika Karabachu nadal nie doczekała się jednak uznania międzynarodowego – wszystkie państwa świata do dnia dzisiejszego uznają ten region za część azerskiego terytorium.

27 września 2020 r. wojska Azerbejdżanu przeprowadziły ostrzał artyleryjski wybranych miast położonych na terytorium Górskiego Karabachu, na co Armenia odpowiedziała zbrojnie. Wkrótce potem doszło do bezpośrednich starć sił lądowych. Dokładne straty w ludziach nie są znane, ale według informacji medialnych szacuje się, że po obu stronach zginęły setki ludzi, w tym nie tylko żołnierze, ale również niewinne osoby cywilne.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, obecny w regionie Górskiego Karabachu od 1992 roku, na bieżąco informuje o cierpieniach ludności cywilnej. Wskutek ostrzału artyleryjskiego zniszczone zostały setki domów rodzinnych, szkół i szpitali, a tysiące ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania.

Zarząd Instytutu Ordo Iuris wystosował list do Sekretarza Generalnego ONZ, polskiego Ministra Spraw Zagranicznych oraz ambasadorów Azerbejdżanu i Armenii, w którym wyraża zaniepokojenie zaistniałą sytuacją oraz przypomina o zobowiązaniach ciążących na obu stronach konfliktu z mocy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz międzynarodowego prawa humanitarnego.

„Przedłużające się działania wojenne nieuchronnie prowadzą do pogwałcenia praw człowieka, a zwłaszcza prawa do życia (art. 2 EKPC) i wolności od tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania (art. 3 EKPC). Ludność cywilna pozostaje odcięta od elementarnej pomocy humanitarnej” – podkreśla Instytut Ordo Iuris.

List kończy się apelem: „Z tych względów Instytut Ordo Iuris pragnie dołączyć do grona organizacji pozarządowych i instytucji wzywających do podjęcia niezwłocznej akcji międzynarodowej na rzecz ochrony ludności cywilnej oraz zapewnienia pokoju w regionie Górskiego Karabachu”. 

Wspieram
Ochrona życia

02.08.2022

Grupa europosłów sprzeciwia się zakazowi wstępu do Parlamentu Europejskiego dla organizacji prolife

· Grupa 24 europosłów podpisała przygotowany przez Instytut Ordo Iuris list do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wyrażający sprzeciw wobec prób wycofania dostępu do PE dla organizacji konserwatywnych i prolife.

Czytaj Więcej

Przesłuchania publiczne w sprawie traktatu antypandemicznego: wiele krytycznych głosów

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny przeprowadził cztery sesje w ramach pierwszej rundy wysłuchań publicznych z udziałem zainteresowanych stron i różnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego (organizacji międzynarodowych, instytucji akademickich, organizacji sektora prywatnego, instytucji medycznych) w celu omówienia treści tzw.

Czytaj Więcej

Kolejna próba wykorzystania przez Unię Europejską porozumienia gospodarczego do narzucenia agendy aborcyjnej i LGBTIQ krajom Południa

• Umowa post-Cotonou między Unią Europejską a 79 państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) została wynegocjowana w celu zastąpienia poprzedniego dwudziestoletniego porozumienia gospodarczego między tymi dwoma blokami państw.

Czytaj Więcej

Dalsze kroki WHO w kierunku zdefiniowania "traktatu antypandemicznego": projekt roboczy już opublikowany

• Międzyrządowy Organ Negocjacyjny (INB) zakończył właśnie w Genewie drugą sesję mającą na celu omówienie projektu tzw. ,,traktatu antypandemicznego". 

Czytaj Więcej