fbpx Wybory na Węgrzech zgodne ze standardami europejskimi – raport Międzynarodowej Misji Obserwacyjnej | Ordo Iuris

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Wybory na Węgrzech zgodne ze standardami europejskimi – raport Międzynarodowej Misji Obserwacyjnej

Data publikacji: 04.04.2022

Adobe Stock

· Międzynarodowa Misja Obserwacyjna opublikowała końcowy raport dotyczący przebiegu wyborów parlamentarnych i referendum na Węgrzech.

· Misja została powołana przez Instytut Ordo Iuris i Collegium Intermarium. W jej skład weszli przedstawiciele świata akademickiego, organizacji społecznych, prawnicy i dziennikarze z Polski, Bułgarii, Hiszpanii, Chorwacji i Ukrainy.

· W raporcie stwierdzono, że wybory i referendum były zgodne ze standardami krajowymi i europejskimi, a w dniu ich przeprowadzenia nie nastąpiły żadne okoliczności naruszające zasady naruszające zasady swobodnego i uczciwego głosowania.

· Zdaniem obserwatorów, zasady dotyczące przeprowadzania i finansowania wyborów na Węgrzech są podobne do systemów występujących w innych europejskich krajach.

· W raporcie Misji zwrócono także uwagę, że od 2010 roku pluralizm mediów na Węgrzech nie zmniejszył się, lecz zwiększył, a potencjalny zasięg prorządowych i antyrządowych treści medialnych jest zrównoważony i mniej więcej tej samej wielkości.

· Obserwatorzy rekomendują węgierskim władzom wprowadzenie zmian w dostępie do informacji publicznej, a w szczególności skrócenie czasu oczekiwania na dostęp do informacji.

 

 

PRZECZYTAJ RAPORT (WERSJA ANGIELSKA) – LINK

 

PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE (WERSJA ANGIELSKA) – LINK

 

 

Według nieoficjalnych wyników, wybory parlamentarne wygrała koalicja partii Fidesz i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej. Równolegle z wyborami odbywało się również referendum dotyczące m.in. promowania tzw. korekcji płci u dzieci czy edukacji seksualnej prowadzonej przez organizacje LGBT. W referendum nie osiągnięto wymaganej liczby ważnych głosów, a tym samym pozostaje nieważne.

 

Zainicjowana przez Ordo Iuris i uczelnię Collegium Intermarium misja przez kilkanaście dni badała, czy proces wyborczy przebiegał w sposób uczciwy i demokratyczny. W jej skład weszli przedstawiciele świata akademickiego i organizacji społecznych oraz prawnicy i dziennikarze z czterech krajów Europy. Obserwatorzy dokonali oceny systemu wyborczego, finansowania kampanii, wolności i dostępu do mediów, przebiegu referendum i funkcjonowania organizacji pozarządowych na Węgrzech. Członkowie misji spotkali się na miejscu z przedstawicielami rządu, organów wyborczych, wiodących mediów i organizacji pozarządowych. W dniu głosowania, obserwatorzy skontrolowali pracę 60 komisji wyborczych. Wybory i referendum obserwowała także Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która we wstępnym raporcie okresowym oparła się na niesprawdzonych i nieweryfikowalnych źródłach.

 

Po zakończeniu wyborów i referendum, misja Ordo Iuris i Collegium Intermarium opublikowała raport. Obserwatorzy stwierdzili, że oba głosowania były zgodne ze standardami krajowymi i międzynarodowymi. Zachowane zostały zasady bezpośredniości, powszechności, tajności, równości i wolności. W dniu wyborów nie doszło także do wydarzeń, które uniemożliwiałyby swobodne i uczciwe oddanie głosu.

 

Także regulacje dotyczące systemu wyborczego spełniają zasady pluralizmu, stabilności, wolności wypowiedzi i neutralności. W ciągu ostatniego roku nie wprowadzono zmian w systemie wyborczym, które mogłyby je naruszyć. Misja stwierdziła również, że węgierski system finansowania wyborów jest w pełni osadzony w ogólnych ramach europejskich, bez istotnych odchyleń. Także węgierskie przepisy odnośnie finansowania partii politycznych i kampanii wyborczej zawierają przejrzyste i uczciwe zasady dla wszystkich komitetów i przewidują odpowiednie procedury w przypadku naruszenia przepisów. Liczba skarg składanych w związku z przebiegiem kampanii jest stosunkowo niska w porównaniu z innymi krajami europejskimi (np. z Hiszpanią).

 

Kontrola obserwatorów misji dotyczyła również sytuacji mediów. W raporcie zauważono, że w wyniku dużej oferty kanałów telewizyjnych i rozdrobnienia rynku, węgierscy wyborcy dysponują szerokim wachlarzem mediów, z których mogą czerpać informacje o otaczającej ich rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej. Przeprowadzony w 2021 r. sondaż pokazuje, że zarówno z mediów uznawanych za przychylne rządowi, jak i z tych sprzyjających zasadniczo opozycji, korzysta ok. 80 proc. odbiorców. Zatem zasięg treści potencjalnie prorządowych i antyrządowych jest dobrze wyważony. Obserwatorzy zwrócili też uwagę na praktyki stosowane przez wiodące platformy społecznościowe, w sposób selektywny blokujące i ograniczające treści dotyczące kwestii politycznych. Misja wyraziła zaniepokojenie brakiem odpowiednich gwarancji prawnych, zapewniających równość szans w tym obszarze.

 

Raport obejmuje także kwestię referendum. Stanowi, że przeprowadzone zostało ono w sposób zgodny z węgierskimi przepisami i zgodnie ze standardami zalecanymi przez Radę Europy i Komisję Wenecką. Rząd prowadził kampanię zachęcającą do udziału w referendum. Władze nie ujawniły jednak, jaką kwotę przeznaczono na ten cel. Także 22 organizacje pozarządowe zorganizowały kampanię namawiającą do głosowania „cztery razy nie”. Z kolei 18 innych organizacji zachęcało do głosowania nieważnego. Ta kampania została dofinansowana przez George’a Sorosa i Open Society Foundation kwotą ponad 6,7 mln dolarów.

 

Misja zwróciła też uwagę na rolę organizacji pozarządowych na Węgrzech. Z raportu wynika, że mają one swobodę wyrażania poglądów i angażowania się w debatę publiczną. Zakres ich działań jest zróżnicowany i dotyczy niemal wszystkich aspektów życia społecznego. Obserwatorzy podkreślają, że, ich zdaniem, władze powinny wprowadzić zmiany w systemie dostępu do informacji publicznej. Przede wszystkim, zarekomendowano przyspieszenie uzyskiwania dostępu do informacji, co ma znaczenie szczególnie w przypadku procesu wyborczego. Obserwatorzy zalecają też władzom lokalnym czuwanie nad podmiotami zagranicznymi, które mogą podejmować próby wywierania nieuzasadnionej ingerencji w przebieg procesu wyborczego.

 

Wspieram

Wybory we Włoszech: Zwrot w kierunku ochrony życia i rodziny oraz koncepcji Europy Ojczyzn

Wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych we Włoszech, zdecydowanie wygranych przez prawicową koalicję pod przewodnictwem Giorgii Meloni, uwidaczniają wyraźną preferencję Włochów dla partii konserwatywnych. Jest to również niewątpliwa porażka partii lewicowych, które rządziły krajem przez ostatnią dekadę, w tym w czasie pandemii koronawirusa, kiedy to podejmowały decyzje w znacznym stopniu wpływające na podstawowe wolności obywateli.

Czytaj Więcej
Edukacja

26.09.2022

Wywiad dla portalu "Myśl Konserwatywna" z Arkadiuszem Robaczewskim, pełnomocnikiem rektora Collegium Intermarium do spraw studiów i programów kształcenia

MK: Collegium Intermarium – młoda uczelnia powstała przed rokiem, doczekała się tyluż zwolenników, sympatyków i współpracowników z różnych środowisk, co też wrogów. Gazeta Wyborcza, różne jej mutacje poświęcają uczelni raz po raz materiał, w których za wszelką cenę dezawuują znaczenie Collegium Intermarium…

Czytaj Więcej

23 września - seminarium „Pat trwający dekady. Problematyka emerytur Polonii amerykańskiej w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego”

Uczelnia Collegium Intermarium i Stowarzyszenie Koalicji Polonii Amerykańskiej zaprasza na seminarium pt. „Pat trwający dekady. Problematyka emerytur Polonii amerykańskiej w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego”. Wydarzenie dotyczy trudności, z jakimi spotykają się od wielu lat Polacy mieszkający w USA i pobierający emeryturę zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce.

Czytaj Więcej

Ordo Iuris w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej

· Instytut Ordo Iuris (Instituto para la Cultura Jurídica Ordo Iuris), konferencją w siedzibie Naczelnej Rady Hiszpańskiej Adwokatury w Madrycie, oficjalnie zainaugurował swoją działalność w Hiszpanii.

Czytaj Więcej