Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Ordo Iuris wzywa Ministerstwo Edukacji do wprowadzenia skutecznego mechanizmu weryfikacji oświadczeń o samotnym rodzicielstwie  

Data publikacji: 25.02.2022

Adobe Stock

Dziecko rodziców pozostających w związku małżeńskim nie zostało przyjęte do przedszkola publicznego w Gdyni, ponieważ przyjęto do niego dziecko, którego matka złożyła fałszywe oświadczenie o samotnym rodzicielstwie.  

● Prawo oświatowe przewiduje ulgi rekrutacyjne dla dziecka samotnego rodzica. Obecny model weryfikacji fałszywych oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka, polegający na fakultatywnej możliwości przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, w praktyce nie jest w stanie ustalić prawdy.

● Sejmowa Komisja Petycji jednogłośnie uchwaliła dezyderat do Ministerstwa Edukacji i Nauki, wzywający do znowelizowania ustawy w celu zwiększenia skuteczności modelu weryfikacji oświadczeń o samotnym rodzicielstwie. Obecna luka prawna godzi w konstytucyjną zasadę ochrony małżeństwa, prowadząc do dyskryminacji małżeństw.

● Instytut Ordo Iuris wysłał opinię do Ministerstwa Edukacji i Nauki, w której postuluje uzupełnienie obecnego mechanizmu obowiązkiem przedstawienia dowodu ustalenia świadczenia alimentacyjnego przez biologicznego rodzica dziecka. Regulacja taka uwzględniałaby wyjątki, dotyczące sytuacji, w której drugi rodzic nie żyje lub pozostaje nieznany albo gdy została ustanowiona opieka naprzemienna.

 

Przeczytaj opinię Instytutu Ordo Iuris

 

„Brak skutecznej weryfikacji fałszywych oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka prowadzi do uprzywilejowania konkubinatów na poziomie samorządowym i faktycznej dyskryminacji małżeństw, która musi zostać zakończona” – mówi apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

 

W kwietniu 2020 r. dziecko rodziców pozostających w związku małżeńskim nie zostało przyjęte do przedszkola publicznego w Gdyni. Przyjęto do niego natomiast dziecko, które otrzymało tę samą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, jednak jego matka, pozostająca w związku konkubenckim, zadeklarowała, że jest samotną matką. Decyzja komisji rekrutacyjnej została utrzymana w mocy przez dyrektora przedszkola. Matka nieprzyjętego dziecka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Admnistracyjnego. W trakcie postępowania przed WSA wskazano, że na skutek oświadczania przez rodziców kandydatów nieprawdy (a w konsekwencji przyznaniem im nienależnej punktacji podczas rekrutacji), do placówki zostali przyjęci kandydaci realnie spełniający mniej kryteriów kwalifikacyjnych niż syn skarżącej. Rodzice przyjętego dziecka mieszkają razem i wychowują dziecko wspólnie, co oznacza, że oświadczenie o samotnym rodzicielstwie poświadcza nieprawdę.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2020 r. (III SA/Gd 455/20), uchylił decyzję dyrektora, stwierdzając, że „powołana regulacja prawna daje organom uczestniczącym w postępowaniu rekrutacyjnym możliwość weryfikacji załączonej do wniosku o przyjęcie do placówki dokumentacji, m.in. oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka, w sytuacji, gdy okoliczności sprawy wskazują na wątpliwości co do wiarygodności (prawdziwości) tych oświadczeń”, a organ „nie odniósł się w ogóle do zgłaszanych w tym zakresie przez skarżącą wątpliwości”. Dyrektor, pomimo zobowiązania go do ponownego rozpatrzenia sprawy, podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko. Wyrokiem z dnia 13 maja 2021 r. (III SA/Gd 1166/20) WSA w Gdańsku ponownie uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie oraz utrzymane nim w mocy rozstrzygnięcie Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola, również nie odnosząc się do aspektu oświadczeń.

 

19 stycznia 2021 r. skarżąca złożyła do Sejmu petycję nr BKSP-144-IX-309/21 w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zasad rekrutacji do przedszkoli publicznych. Autorka podkreśla, że „są osoby, które otwarcie przyznają się do składania fałszywego oświadczenia z racji tego, że żyją w związkach nieformalnych. Jest to bardzo gorzka lekcja dla osób składających oświadczenia w sposób uczciwy” i wnosi o „skonstruowanie przepisów, które dadzą możliwość oraz będą kładły większy nacisk na organy odpowiedzialne za weryfikację stanu faktycznego w przypadku podejrzenia składania fałszywych oświadczeń podczas procesu rekrutacji do placówek oświatowych”. 21 lipca, podczas posiedzenia Komisji do spraw Petycji, ekspert Krzysztof Pater wyraził opinię, że obecnie „mechanizm złożenia oświadczenia i weryfikacji według trybu wywiadu środowiskowego jest – delikatnie mówiąc – mało realny”, a „szczególnie w dużych miastach, na nowych osiedlach praktycznie bardzo często dzieci, które mają rodziców, którzy zawarli związek małżeński po prostu nie mają szans na to, żeby trafić do przedszkola”.

 

25 stycznia 2022 r. Komisja do spraw Petycji jednogłośnie uchwaliła dezyderat nr 183. Stwierdzono w nim, że „obowiązujący mechanizm złożenia oświadczenia i możliwość jego weryfikacji według trybu wywiadu środowiskowego nie zawsze się sprawdza. W przekonaniu Komisji należy rozważyć możliwość skuteczniejszej weryfikacji spełniania warunków, dzięki którym rodzice mają pierwszeństwo w zakresie przyjęcia dziecka do przedszkola”. Komisja zwraca się do Ministerstwa Edukacji i Nauki o „wnikliwą analizę sytuacji prawnej w omawianym zakresie, ocenę skuteczności prowadzonego trybu weryfikacji oświadczeń, a także o wskazanie na rozwiązania, które w odczuciu rodziców, będą bardziej sprawiedliwe, weryfikowalne i czytelne”.

 

Prawo oświatowe przewiduje ulgi rekrutacyjne dla dzieci samotnych rodziców, pod warunkiem złożenia pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka. Art. 150 ust. 8 ustawy przewiduje jednak bardzo nieskuteczny model weryfikacji fałszywych oświadczeń, polegający na fakultatywnej możliwości przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, który w praktyce nie jest w stanie ustalić prawdy.

 

Instytut Ordo Iuris, w celu zapewnienia skuteczności mechanizmowi weryfikacji oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka, postuluje uzupełnienie obecnego modelu fakultatywnego rodzinnego wywiadu środowiskowego obowiązkiem przedstawienia dowodu ustalenia świadczenia alimentacyjnego przez biologicznego rodzica dziecka. Regulacja taka funkcjonowała już w polskim porządku prawnym – w art. 15b ust. 4 i art. 24a ust. 4-6 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 8 ust. 2 i art. 19 ust. 4-6 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Należy podkreślić, że proponowana regulacja zawierałaby niezbędne wyjątki, dotyczące sytuacji, w której drugi rodzic nie żyje lub pozostaje nieznany albo gdy została ustanowiona opieka naprzemienna.

Wspieram
Edukacja

12.04.2024

NSA: Monika Strzępka zgodnie z prawem wybrana na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego

· Naczelny Sąd Administracyjny uznał wybór Moniki Strzępki na stanowisko dyrektora Teatru Dramatycznego za zgodny z prawem.

Czytaj Więcej
Edukacja

05.04.2024

Odpowiedzialność rodziców i uprawnienia dyrektorów szkół. Analiza na temat sposobów przeciwdziałania demoralizacji nieletnich

· Przemoc rówieśnicza to jeden z problemów obecnych w polskich szkołach. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich uznaje jej stosowanie za przejaw demoralizacji.

· Okoliczności świadczące o demoralizacji nieletnich stanowią podstawę do wszczęcia postępowania przed sądem rodzinnym. Może być ono zainicjowane już wobec osób, które ukończyły 10 lat.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

28.03.2024

Przerwa w pracy biura

W dniu 29 marca (Wielki Piątek) biuro Ordo Iuris będzie nieczynne.

Czytaj Więcej
Edukacja

27.03.2024

Co zmieni nowe rozporządzenie dotyczące prac domowych? Analiza dla nauczycieli i rodziców

· Pierwszego kwietnia wejdą w życie regulacje przewidujące ograniczenia dla nauczycieli w szkołach podstawowych. Dotyczą one możliwości zadawania i oceniania prac domowych.

· W klasach I-III zabronione będzie zadawanie uczniom pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, czyli np. umiejętność pisania.

Czytaj Więcej