Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej [email protected]

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube
Justyna Wydrzyńska

Justyna Wydrzyńska

Ochrona życia

13.06.2023

Prokuratura zaczyna walczyć z aborcyjną przestępczością

Jednym z ważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy było skazanie przez Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - także dzięki zaangażowaniu Ordo Iuris - aktywistki aborcyjnej Justyny Wydrzyńskiej za pomocnictwo w aborcji. Wyrok ten pokazał, że Policja i prokuratura są bardziej skłonne do ścigania aborcyjnych przestępców, gdy niejako „na tacy” przekaże im się dane dostawców i odbiorców śmiercionośnych pigułek. W związku z tym, dostarczyliśmy prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez aktywistów Aborcyjnego Dream Teamu, powołując się na zamieszczone na ich stronie internetowej świadectwa kobiet, którym ADT pomógł zabić ich własne dzieci. Dzisiaj widać, że nasza nowa strategia może już niebawem uruchomić lawinę postępowań!

Przełom w walce z aborcyjną przestępczością

To, że organy ścigania zaczynają reagować na działalność aborcyjnych aktywistów, to między innymi zasługa konsekwencji naszych prawników, którzy od dawna wywierali na Policję i prokuraturę presję w tej sprawie.

Nie mam wątpliwości, że do zmiany postawy prokuratury przyczynił się nasz poradnik dotyczący obowiązku ścigania przestępczości aborcyjnej, który rok temu przekazaliśmy Prokuraturze Krajowej.  Podkreśliliśmy w nim, że przestępstwo pomocnictwa w aborcji nie ogranicza się jedynie do przekazywania środków poronnych ciężarnym, gdyż jego znamiona wyczerpują również pomoc w dotarciu do nielegalnej kliniki aborcyjnej, organizowanie tzw. turystyki aborcyjnej, a nawet przekazanie informacji o tym, jak można dotrzeć do osób rozprowadzających nielegalnie środki poronne oraz organizujących wyjazdy do zagranicznych klinik aborcyjnych.

Teraz nasze działania przynoszą konkretne owoce. Po wyroku skazującym Justynę Wydrzyńską z Aborcyjnego Dream Teamu za pomocnictwo w aborcji, złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, powołując się na zamieszczone na stronie ADT świadectwa kobiet, którym aktywistki pomogły w dokonaniu nielegalnych aborcji. Za pierwszym razem prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Po złożeniu zażalenia, sąd nakazał jednak wszczęcie śledztwa. W rezultacie, prokuratura musi podjąć szereg czynności śledczych, których celem jest zbadanie, czy w sprawie doszło do przestępstwa pomocnictwa w aborcji oraz naruszenia Prawa farmaceutycznego.

Idąc za ciosem, złożyliśmy kilkadziesiąt kolejnych zawiadomień. Jeśli sąd nakazał prokuraturze wszczęcie śledztwa w pierwszej ze spraw, podobnie powinien postąpić w kolejnych. Mamy nadzieję, że w ten sposób ukrócimy działalność aborcjonistów, którzy jawnie drwią z polskiego prawa, świadcząc bezprawnie pomoc w aborcji.

Sukces w tej sprawie będzie oznaczał uratowanie życia tysięcy polskich dzieci!

Przełomowe rozstrzygnięcie zapadło również w sprawie mężczyzny, który zawiadomił organy ścigania o tym, że matka zabiła ich wspólne dziecko w czeskiej klinice aborcyjnej. Przystąpiliśmy do sprawy, gdy prokuratura odmówiła ojcu statusu osoby pokrzywdzonej i prawa do zapoznania się z aktami sprawy. Dzięki naszemu zażaleniu, sąd uznał mężczyznę za stronę postępowania i nakazał udostępnienie mu wszystkich dokumentów. Decyzja sądu ma ogromne znaczenie, otwierając ojcom dzieci zagrożonych aborcją ścieżkę do walki o życie własnego dziecka.

Obalamy kłamstwa aborcjonistów

Jednak troska o życie nienarodzonych dzieci to nie tylko walka z nielegalnymi aborcjami. To także budowanie świadomości i kultury szacunku do ludzkiego życia i promowanie podstawowej wiedzy biologicznej, zgodnie z którą poczęcie jest jedynym naukowo uzasadnionym momentem zaistnienia ludzkiego życia.

Główną bronią propagatorów cywilizacji śmierci jest kłamstwo, manipulacja i przemilczanie oczywistych faktów biologicznych. Nie bez powodu aborcjoniści wzywają już nie tylko do zakazywania wszelkich kampanii pro-life w pobliżu klinik aborcyjnych, ale wspierają też przepisy zakazujące pokazywania matkom obrazu USG własnych dzieci. Doskonale wiedzą, że zobaczenie własnego dziecka jest często przełomem w świadomości rodziców, że w łonie matki jest żyjący człowiek, a nie „zlepek komórek”.

Dlatego w ramach propagowania prawdy na temat ludzkiego życia, opracowaliśmy potężną „Encyklopedię prolife”, zawierającą szereg artykułów naukowych na ponad sześciuset stronach, poświęconą społecznym, medycznym i prawnym aspektom aborcji. Szczegółowo analizujemy w niej przyczyny, uwarunkowania i skutki aborcyjnego mordowania dzieci nienarodzonych, obalając wiele mitów rozsiewanych przez aborcyjnych aktywistów.

„Encyklopedia prolife” to prawdziwe kompendium wiedzy na temat aborcji w niespotykanej dotąd skali. Nie mam wątpliwości, że jest to publikacja, która może stać się punktem odniesienia i źródłem wszelkiej niezbędnej wiedzy dla całego ruchu prolife i wszystkich ludzi otwartych na prawdę. Publikacja została zaprezentowana podczas zorganizowanej w Dniu Dziecka debaty z ekspertami, którzy pochylili się nad problematyką ochrony życia ludzkiego na prenatalnym etapie. Aby dać każdemu zainteresowanemu tematyką ochrony życia ludzkiego możliwość przystępnego zapoznania się z naszym raportem, uruchomiliśmy dedykowany tej problematyce portal internetowy.

Aby popularyzować portal oraz rzetelną wiedzę o światowych rozwiązaniach pro-life, opublikowaliśmy „ranking obrony życia poczętego”. Wskazujemy w nim, że wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji eugenicznej, Polska awansowała w rankingu o 44 pozycje – z miejsca 127. na 83. Wciąż jednak aż 82 państwa świata chronią życie dzieci nienarodzonych lepiej niż nasza Ojczyzna!

Pomagamy kobietom w ciąży

Jednocześnie wiedząc, że kobiety spodziewające się dziecka z podejrzeniem poważnej choroby lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej nie mogą być pozostawione bez wsparcia, przygotowujemy raport na temat wybranych form pomocy oraz poradnik dedykowany matkom rozważającym decyzję o aborcji. Szczegółowo omówimy w nim cztery rodzaje instytucji, które kobietom w „trudnej ciąży” oferują pomoc: hospicja perinatalne, domy samotnej matki, okna życia i ośrodki adopcyjne.

W publikacji chcemy zaproponować konkretne propozycje zmian, których przyjęcie usprawni system pomocy kobietom w „trudnej ciąży” i rodzicom wychowującym ciężko chore dzieci. Dlatego też, zapraszając ekspertów do dyskusji na ten temat, w Dniu Matki zorganizowaliśmy debatę poświęconą problemom związanym z działalnością miejsc świadczących pomoc kobietom ciężarnym w trudnej sytuacji.

Eutanazja to morderstwo

Stając w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, przeciwstawiamy się także promotorom eutanazji, którzy dążą do jej legalizacji w naszym kraju. Coraz częściej słychać pseudonaukowe opinie, że powinno się zezwolić na poddawanie eutanazji także całkowicie zdrowe osoby, które są ubogie czy bezdomne!

Dostrzegamy zatem potrzebę naukowego przygotowania prawników, medyków, naukowców i innych przedstawicieli życia publicznego do uczestniczenia w debacie społecznej w przekrojowy sposób. W tym celu, w poniedziałek 5 czerwca – wraz z uczelnią Collegium Intermarium – przeprowadziliśmy interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą tej tematyce. W dalszej kolejności wydamy monografię, która będzie materiałem referencyjnym dla wszystkich pragnących bronić życia w debacie publicznej lub polityce.

Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris

Czytaj Więcej
Ochrona życia

27.03.2023

Uderzamy w nielegalne podziemie aborcyjne

Z udziałem naszych prawników doszło w ostatnim czasie do skazania pierwszej osoby dostarczającej chemiczne środki aborcyjne w Polsce. Idąc za ciosem, przygotowujemy uderzenie w nielegalne podziemie aborcyjne. Sprawa Justyny W. dowodzi, że organy ścigania są zdecydowanie bardziej skłonne do podjęcia działań wobec aborcyjnych przestępców, gdy w zawiadomieniach wskazuje im się konkretne osoby, którym dostarczono niebezpieczne środki poronne.

Przełomowy wyrok w walce z podziemiem aborcyjnym

Gdy zaczynaliśmy walkę z aborcyjną przestępczością w Polsce, wielu mówiło, że nigdy nie uda się ukarać aktywistów i organizacji, które drwią z polskiego prawa, zachwalając pigułki trujące dzieci i głosząc, że „Aborcja jest OK!”. Ich nieskrępowana działalność to śmierć tysięcy niewinnych istnień.

Promotorzy aborcji, którzy sami nazwali się „Aborcyjnym Dream Teamem”, otwarcie chwalili się liczbami uśmierconych dzieci. Reklamowali swą działalność w internecie, w mediach, a nawet z mównicy sejmowej. Wspierali ich dziennikarze, publicyści, politycy, a nawet przedstawiciele Organizacji Narodów Zjednoczonych. To był prawdziwy festiwal pogardy dla polskiego prawa.

Jednak sprawiedliwość zatryumfowała.

Z udziałem naszych prawników doszło właśnie do skazania pierwszej osoby dostarczającej chemiczne środki aborcyjne w Polsce. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał Justynę W. z Aborcyjnego Dream Teamu za przekazanie środków poronnych na karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności.

Po przystąpieniu do procesu na każdej rozprawie znosiliśmy pogróżki, złorzeczenia i poszturchiwania. Na salę sądową wchodziłam pod ochroną Policji. A zgromadzeni proaborcyjni manifestanci najeżdżali rowerami i opluwali mec. Jerzego Kwaśniewskiego. Jednak warto było to wszystko cierpliwie znieść. Nasz udział pozwolił mec. Jakubowi Słoniowskiemu na przedstawienie sądowi argumentacji prawnej przemawiającej za zastosowaniem norm prawa karnego dla ochrony życia nienarodzonych. Ostateczne, moja mowa końcowa, wydrwiona przez aborcyjnych aktywistów, znalazła odzwierciedlenie w wydanym wyroku.

W jednym z wywiadów oskarżona powiedziała, że obecność prawników Ordo Iuris na sali sądowej jest dla niej jak wyrok. Dlatego jej obrońcy nie chcieli dopuścić nas do procesu, a potem bezskutecznie usiłowali nas z niego wykluczyć. Aborcyjny Dream Team pośpieszył się z triumfem i zamieścił na swoim Facebooku grafikę, na której uśmiechnięta Justyna W. stoi przy nagrobku z logo Ordo Iuris. Ta sprawa miała być naszą „kompromitacją i społecznym pogrzebem”.

Proces śledziły lewicowe media z całego świata. Reporterów wysyłały Associated Press, The Guardian, New York Times, Washington Post, a nawet telewizja indyjska i… arabska Al-Jazeera.

Na szczęście sąd nie uległ ogromnej presji lobby aborcyjnego oraz lewicowych mediów. Świadoma wizerunkowego ryzyka, sędzia dała świadectwo rzeczywistej niezależności i po prostu „była ustami prawa”, które chroni życie ludzkie od poczęcia i zakazuje pomagania w aborcji.

To rzecz jasna nie koniec naszych zmagań o sprawiedliwość i stosowanie obowiązującego prawa. Skazana już zapowiedziała apelację, a nasi prawnicy wciąż będą w pełni zaangażowani w to kluczowe postępowanie. Jednak skazanie w pierwszej instancji zupełnie zmienia warunki funkcjonowania promotorów aborcji.

Aby dodać odwagi aborcyjnym aktywistom, skazana Justyna W. ogłosiła, że nie zamierza rezygnować z przestępczej działalności. W wywiadzie udzielonym „Polityce” opowiedziała, że sama dokonała „domowej aborcji”, tańcząc po zażyciu pigułek przed telewizorem z trójką swoich żyjących dzieci w takt piosenki „Wyginam śmiało ciało”.

Organy ścigania zaczynają zwalczać aborcyjną przestępczość

Idąc za ciosem, przygotowujemy uderzenie w nielegalne podziemie aborcyjne. Sprawa Justyny W. dowodzi, że organy ścigania są zdecydowanie bardziej skłonne do podjęcia działań wobec aborcyjnych przestępców, gdy w zawiadomieniach wskazuje im się konkretne osoby, którym dostarczono niebezpieczne środki poronne.

Wysyłamy do prokuratury szereg zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstw przez działaczy Aborcyjnego Dream Teamu, sporządzonych w oparciu o publikowane na stronie organizacji świadectwa kobiet, którym aborcyjni aktywiści pomogli w zabiciu nienarodzonych dzieci. Każde wyznanie powinno stanowić podstawę do rozpoczęcia osobnego postępowania, w którym organy ścigania będą musiały zbadać, czy doszło do pomocy w aborcji.

Na przełom w walce z aborcyjną przestępczością wskazuje nie tylko skazanie Justyny W. Kilka miesięcy temu przekazaliśmy Prokuraturze Krajowej nasz poradnik, przypominający prokuratorom o konieczności ścigania osób, które dostarczają kobietom w ciąży środków poronnych. Na początku stycznia Centralne Biuro Antykorupcyjne na polecenie prokuratury zabezpieczyło dokumentację medyczną w jednym ze szczecińskich gabinetów ginekologicznych. Prokuratura poinformowała, że interwencja ma związek ze śledztwem dotyczącym przestępstwa pomocy w aborcji.

Broniąc życia nienarodzonych dzieci, reprezentujemy także rodziców, których błąd lekarzy mógł kosztować życie dziecka. Pomagamy również kobiecie, którą partner usiłował zmusić do aborcji.

Walcząc z aborcyjną cenzurą, w wielu postępowaniach skutecznie bronimy działaczy pro-life, którym radykałowie chcą zamknąć usta i zabronić pokazywania w przestrzeni publicznej prawdy o aborcji. Na początku marca odnieśliśmy kolejne zwycięstwo we wszczętym przez starostę pruszkowskiego postępowaniu przeciw Fundacji Pro – prawo do życia. Sąd Rejonowy w Warszawie przychylił się do naszego stanowiska i orzekł, że nie ma podstaw do stwierdzenia, że Fundacja działa niezgodnie z prawem i statutem.

Wyrok w sprawie Justyny W. jest przełomem. Dowiedliśmy, że nielegalne pomocnictwo w aborcji można skutecznie ścigać i karać. Nie możemy spocząć na laurach. Będziemy z jeszcze większą determinacją dążyć do skutecznej prawnej ochrony tysięcy niewinnych dzieci zagrożonych działalnością aborcyjnych przestępców.

Adw. Magdalena Majkowska – członek Zarządu Ordo Iuris

Czytaj Więcej
Ochrona życia

14.03.2023

Justyna Wydrzyńska skazana za pomocnictwo w aborcji farmakologicznej

· Sąd Okręgowy Warszawa-Praga uznał Justynę Wydrzyńską winną przekazania środków poronnych kobiecie, która zamierzała dokonać aborcji i skazał ją na 8 miesięcy ograniczenia wolności poprzez prace społeczne.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

20.02.2023

„Domagamy się respektowania zakazu pomocy w aborcji” – stanowisko Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

· Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich opublikowało stanowisko dotyczące pomocnictwa w aborcji farmakologicznej i jej promowania.

· Stowarzyszenie zwraca uwagę na problem działalności w Polsce zorganizowanej grupy, która w sposób nielegalny dostarcza matkom środki poronne i doprowadza w ten sposób do śmierci wielu nienarodzonych dzieci.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

07.02.2023

Sąd nie uległ naciskom środowisk proaborcyjnych. Ordo Iuris pozostaje w postępowaniu

· W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga toczy się postępowanie przeciwko Justynie Wydrzyńskiej – aktywistce Aborcyjnego Dream Teamu, oskarżonej o pomocnictwo w aborcji farmakologicznej.

Czytaj Więcej
Ochrona życia

12.01.2023

Ciąg dalszy procesu Justyny Wydrzyńskiej. Przed sądem zeznawał mąż kobiety, której oskarżona przesłała środki poronne

· Przed Sądem Okręgowym dla Warszawy-Pragi toczy się proces w sprawie Justyny Wydrzyńskiej – działaczki Aborcyjnego Dream Teamu.

· Oskarżenie dotyczy pomocnictwa w aborcji farmakologicznej.

Czytaj Więcej
Subskrybuj Justyna Wydrzyńska