Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 39, kod pocztowy 00-108 (administrator danych) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Fundacją w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Korzystanie z newslettera jest bezterminowe. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane wprowadzone przez Pana/Panią w procesie rejestracji zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń i uprawnień przewidzianego w Kodeksie cywilnym.

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres siedziby Fundacji: ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres poczty elektronicznej iod@ordoiuris.pl

Przejdź do treści
PL | EN
Facebook Twitter Youtube

Aborcja eugeniczna niezgodna z Konstytucją i prawem międzynarodowym – opinia Ordo Iuris przekazana posłom

Data publikacji: 14.04.2020

Adobe Stock

Po ponad 2,5 roku od zebrania podpisów, w Sejmie ponownie odbędzie się pierwsze czytanie projektu „Zatrzymaj aborcję”, który zakłada uchylenie przepisów zezwalających na aborcję eugeniczną. Projekt poparło przeszło 830 tys. Polaków. W przesłanej posłom analizie Instytut Ordo Iuris wskazuje, że Konstytucja RP chroni życie każdego człowieka i nie uzależnia tej ochrony od jego wieku lub stanu zdrowia. Potwierdza to konsekwentnie Trybunał Konstytucyjny. Identyczne wnioski płyną z lektury międzynarodowych traktatów, które zobowiązują Polskę do zapewnienia ochrony życia każdemu człowiekowi, w tym nienarodzonemu.

PRZECZYTAJ OPINIĘ - LINK

Obywatelski projekt ustawy został wniesiony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj aborcję” w listopadzie 2017 r. po zebraniu rekordowej liczby ponad 830 tys. podpisów. Projekt zakłada uchylenie art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, czyli przepisu, który pozwala na przerwanie ciąży z powodu podejrzenia choroby lub niepełnosprawności dziecka. Jest to jedna z trzech przesłanek wyłączających karalność aborcji w polskim prawie, tzw. przesłanka eugeniczna. Ponad 90 proc. aborcji wykonywanych w polskich szpitalach w ramach ustawowych wyjątków to właśnie aborcje eugeniczne.

Do końca poprzedniej kadencji Sejm nie rozpatrzył projektu, ponieważ specjalnie powołana podkomisja nie przygotowała sprawozdania. Zgodnie z ustawą z 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, w terminie 6 miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Sejmu bieżącej kadencji, ma odbyć się, ponownie, pierwsze czytanie projektu na posiedzeniu plenarnym. Termin ten upływa 12 maja.

W związku z tym, że na najbliższe posiedzeniu Sejmu (15-16 kwietnia) zostało zaplanowane pierwsze czytanie projektu „Zatrzymaj aborcję”, Instytut Ordo Iuris przygotował analizę prawną wykazującą, że projekt jest nie tylko w pełni zgodny z Konstytucją RP oraz wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, lecz również uchyla przepisy niezgodne z polską ustawą zasadniczą. Konstytucja RP gwarantuje bowiem każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, której nie uzależnia od wieku człowieka (w tym faktu jego urodzenia się), od stanu jego zdrowia czy przewidywanej długości życia. Nakazuje także wspieranie osób niepełnosprawnych (niezależnie od wieku) oraz zakazuje dyskryminacji, w tym ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Aborcja eugeniczna narusza każde z wymienionych postanowień Konstytucji.

Potwierdza to Trybunał Konstytucyjny, który już w orzeczeniu z 28 maja 1997 r. (sygn. akt K 26/96) zwracał uwagę, że „wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana”. Z kolei w wyroku z 30 września 2008 r. (sygn. akt K 44/07) zaznaczył, że „zdecydowanie nieakceptowane w demokratycznym państwie prawnym, realizującym zasady sprawiedliwości społecznej i chroniącym życie oraz niezbywalną godność człowieka, byłoby ograniczenie prawnej ochrony życia człowieka w celu ochrony dóbr lokujących się niżej w hierarchii konstytucyjnej, np. własności i innych praw majątkowych, moralności publicznej, ochrony środowiska czy nawet zdrowia innych ludzi”.

W pełni spójne ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, który konsekwentnie wyjaśnia, że w polskim prawie nie może być żadnych „wątpliwości co do tego, że życie i zdrowie ludzkie od chwili poczęcia do śmierci są dobrami chronionymi”. Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń z 2008 r. wprost potwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, by ustawodawca zwiększał zakres i intensywność ochrony życia ludzkiego, w tym wprowadzał „jednolitą intensywność ochrony życia od chwili poczęcia”. Co istotne, wielu wybitnych prawników, w tym były prezes Trybunału Konstytucyjnego i były Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll, zwracało uwagę, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją RP.

Obowiązek prawnej ochrony życia ludzkiego wprost wynika również z wiążących Polskę umów międzynarodowych, jak Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. czy Konwencja o prawach dziecka z 1989 r. Szczególnie ta ostatnia silnie akcentuje konieczność ochrony praw dzieci nienarodzonych. Wbrew często powielanym fake newsom żaden traktat międzynarodowy podpisany przez Polskę nie nakazuje wprowadzenia aborcji w jakimkolwiek zakresie ani nawet tego nie zakłada. Prawdą jest, że niektóre gremia międzynarodowe, w tym komitety ONZ – wbrew umowom międzynarodowym chroniącym prawa człowieka – wzywają państwa na całym świecie do obniżania standardów ochrony życia i lansują ideologiczne pojęcie „praw reprodukcyjnych”. Ich działania są jednak bezpodstawne, pozbawione jakiejkolwiek mocy prawnej, nie wiążą państw i, co najwyżej, stanowią wyraz prywatnych przekonań członków tych komitetów.

„Każdy projekt podnoszący poziom prawnej ochrony życia dzieci nienarodzonych zasługuje na pozytywną ocenę i aprobatę, ponieważ obowiązujące ustawodawstwo nie spełnia standardów wynikających z Konstytucji. Obowiązkiem organów państwa, w tym Sejmu i Senatu, jest ochrona wartości konstytucyjnych, takich jak godność człowieka czy życie ludzkie, które w demokratycznym państwie prawnym muszą być chronione w tym samym stopniu, bez względu na wiek czy stan zdrowia. Obowiązek ochrony praw dzieci poczętych wynika także z przepisów prawa międzynarodowego, które Polska zobowiązała się przestrzegać. Należy mieć zatem nadzieję, że Sejm obecnej kadencji stanie na wysokości zadania i jak najszybciej wzmocni ochronę prawną osób najsłabszych, czyli dzieci nienarodzonych” – komentuje dr Marcin Olszówka, Dyrektor Centrum Analiz Legislacyjnych Ordo Iuris.

Wspieram
Działalność Instytutu

03.08.2020

Kłamliwy artykuł „Newsweeka”. Ordo Iuris występuje z wnioskiem o sprostowanie

Z uwagi na nierzetelny materiał tygodnika „Newsweek”, prawnicy Instytutu Ordo Iuris występują do redakcji z wnioskiem o sprostowanie. W czasopiśmie znalazł się także tekst zawierający kłamstwa na temat Fundacji. Podano tam nieprawdzie informacje m.in. na temat Samorządowej Karty Praw Rodzin. W razie braku reakcji, Instytut złoży pozew o sprostowanie materiału prasowego. Ordo Iuris rozważa też podjęcie dalszych kroków prawnych, w tym pozwu o ochronę dóbr osobistych.

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

03.08.2020

Oferta pracy - Starszy specjalista ds. logistyki i administracji

Starszy specjalista ds. logistyki i administracji

(Biuro Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris)

 

 

Czytaj Więcej
Działalność Instytutu

02.08.2020

Oferta pracy - Prawnik w Centrum Prawa Międzynarodowego

PRAWNIK  -  CENTRUM PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 

Czytaj Więcej
Ochrona życia

31.07.2020

WHO zaleca stosowanie środków poronnych i przekonuje do znoszenia obostrzeń utrudniających aborcję

Trwająca pandemia została wykorzystana przez Światową Organizację Zdrowia jako pretekst do promowania aborcji farmakologicznej. WHO opublikowała poszerzoną wersję wydanego w marcu przewodnika, w którym zaleca państwom utrzymanie kluczowych usług", pomimo ograniczeń nakładanych w związku z koronawirusem.

Czytaj Więcej